• Home
  • Songs
  • Books
  • Worship
  • Fellowship
M Devadas ayyagaru

Bible Mission Worship - Sunday

దైవ లక్షణముల స్తుతి

సాతానునెదిరించు ప్రార్ధనలు

సమర్పణ ప్రార్ధనలు

రాకడ ప్రార్ధనలు

Pastor's Zone

ప్రార్ధన మెట్లు

Lord's Prayer

Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

Forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.

Lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever and ever.

Amen!

Micro Prayer

O Lord! Appear unto me;
Appear unto all.

O Lord! Speak unto me;
Speak unto all.

Amen!


  Search this website (ఈ వెబ్ సైట్ లో మీకు కావలసిన పదమును వెదకండి)

अनुवाद   

dove Maranatha! Do not Hate any Nation, Denomination, Religion or Person * Listen to Lord Jesus Christ * దేవా! నాకు కనబడుము, నాతో మాట్లాడుము. దేవా! అందరికి కనబడుము, అందరితో మాట్లాడుము - తధాస్థు. iiBM బైబిలుమిషను పాఠశాల  
Close Today's Quote

మన కోరికను బట్టి, మనకున్న అత్యవసర పరిస్థితులను బట్టి దేవుడు ఎప్పుడైనా, ఏదో ఒకరీతిని దర్శనమిచ్చి మాట్లాడును. దైవ సహవాసము అవసరమని తెలిసినపుడు అత్యవసర పరిస్థితి వరకు ఎందుకు ఎదురు చూడాలి?

Close Today's Quote

ఉపవాస ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తే ఉపకారం పొందుతారు

Close Today's Quote

దైవ చిత్తానుసారమైన జీవితానికి మనం తీసికొనే నిర్ణయం ముఖ్యం

Close Today's Quote

బైబిలు మిషను సేవకుడు నింపబడాలి, సంఘాన్ని నింపాలి

Close Today's Quote

భయం లేని భక్తి పంట లేని భూమితో సమానం

Close Today's Quote

మనిషి చనిపొతే అరిగిపోయిన చెప్పుతో సమానం

Close Today's Quote

సందేహముల చేత విశ్వాసులు విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నారు

Close Today's Quote

క్రైస్తవుడు వీపు చూపకూడదు, చూపినట్లయితే పిరికి వారి క్రింద లెక్క

Close Today's Quote

బోధ బహు ఇంపు, బ్రతుకు బహు కంపు

Close Today's Quote

దినదినము మనము ప్రార్థనలో చల్లారితే, నిమిష నిమిషానికి మనము సైతానుకు వశమౌతాము

Close Today's Quote

అర్థం లేని బోధ వ్యర్ధం

Close Today's Quote

భర్తకు జాడింపు, భక్తునుకి పొడిగింపు, కూరకు తాళింపు ఉండాలి

Close Today's Quote

నలిగిన ఎద్దు ఎగరదు, వంగదు, పండుకొనదు, ఆగదు

Close Today's Quote

నదిలో మునగాలి, గదిలో ఎదగాలి

Close Today's Quote

ప్రభువు మనకు హక్కులు ఇస్తే పాపము చేసి చిక్కులు తెచ్చుకొన్నాము

Close Today's Quote

శ్రమలో ఆడుకోవాలి, పాడుకోవాలి, వేడుకోవాలి

Close Today's Quote

వేదన వచ్చినప్పుడు జవాబు వస్తుంది

Close Today's Quote

బహుమానం ఆయన ఇవ్వాలి అనుకొన్నప్పుడు ఇస్తారు. ఉ. మొర్ధుకై

Close Today's Quote

అనుభవాలు అంతస్థును పెంచుతాయి

Close Today's Quote

నారుమడికి నీరుకావాలి

Close Today's Quote

మనం చదివేది బైబిలు, అన్యులు చదివేది మనలను

Close Today's Quote

లోకం తెలియ పాపం చేస్తుంది, క్రైస్తవులు తెలిసి పాపం చేస్తున్నారు

Close Today's Quote

పాపం చేస్తూ ఉపవాసం ఉన్నా ఫలితం ఉండదు

Close Today's Quote

పాపాన్ని, సాతాన్ని, లోకాన్ని జయించినపుడే ఎత్తబడగలము

Close Today's Quote

అగ్నికి ఈగలు ముసరవు

Close Today's Quote

బైబిలు మిషను సేవకులు కూలివాని వలే పనిచేయాలి

Close Today's Quote

అదును, పదును చూసి విత్తనం విత్తాలి

Close Today's Quote

ఏదో ఒక రోజున ప్రభువు ఫలాల కొరకు నీవైపు చూస్తారు

Close Today's Quote

సణుగుడు, గొణుగుడు, మణుగుడు

Close Today's Quote

గురువును వెంబడిస్తే గురువులవుతారు

Close Today's Quote

గురువును వెంబడిస్తే గుణవంతులవుతారు

Close Today's Quote

భక్తులు స్తుతి చేస్తారు, నామకార్ధ భక్తులు ప్రార్థన చేస్తారు

Close Today's Quote

దైవభక్తి వలన కలిమి కలుగదు, శత్రువు వలన ధనము తొలగదు

Close Today's Quote

అన్నికూటాలకు సాతను రాగలడు గాని శిలువకూటానికి రాడు, ఎందుకనగా వాని తల చితుకకొట్టబడింది శిలువ దగ్గరే

Close Today's Quote

భూమి, సూర్యచంద్రులు నశించినా పరవాలేదు, నీవు పోతే నాకు వేదన అన్నారు

Close Today's Quote

సువార్తికుడు సువార్త చేయాలికాని దుర్వార్త చేయకూడదు. మన బలహీనతలు సంఘానికి తెలియనవసరము లేదు

Close Today's Quote

నీ ధనాన్ని నీవు పరలోకానికి తీసికొని వెళ్ళలేవు గాని నీకంటే ముందుగా అక్కడకు పంపవచ్చును

Close Today's Quote

పొదుపులో ధనము పొదుగుతుంది, కానుకలో అది కలిమిగా ప్రత్యక్షమవుతుంది

Close Today's Quote

కూడబెట్టుటయే కలిమి కాదని, కానుక రూపము దాల్చని కనకము కలిసిరాదనియు తెలిసికొవాలి

Close Today's Quote

దేవునికిచ్చుటకై చాపిన చేతిని దేవుడు రిక్తముగా తిరిగి పంపడు

Close Today's Quote

తఫ్ఫటడుగు వేసారు తెప్పలాగ తేలారు

Close Today's Quote

బోధ విన్నారు కాని మనసు మార్చుకోలేదు

Close Today's Quote

శ్రమలు పోయిన భోగం వస్తాది, భోగం వెనుక రోగం వస్తాది

Close Today's Quote

రహస్య ప్రార్థన బహిరంగ బలము నిస్తుంది

Close Today's Quote

దేవుడు కట్టుకున్న ఆలయంలో దేవుడుండాలి, మానవుడు కట్టకున్న ఆలయంలో మానవుడు వుండాలి

Close Today's Quote

పాడుచేసేవారికి పాడికట్టే రాకడ

Close Today's Quote

పారిపోయిన పారిపోతాను గాని మారిపోను

Close Today's Quote

చెప్పే వాలు వుంది దాని వినే వీలులేదు

Close Today's Quote

ఎదగడం ఆగిపోతే ఎండిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది

Close Today's Quote

గురిలేని బ్రతుకు దరిచేరని నావలాంటిది

Close Today's Quote

భయం లేని భక్తి అక్కరకు రాదు, అక్కరకు వచ్చినా చక్కాగా నడవదు, చక్కగా నడిచినా మేఘమెక్కదు

Close Today's Quote

పట్టించుకోలేదని అనుకోవద్దు సమయము వచ్చినపుడు పట్టించుకొంటారు

Close Today's Quote

విశ్వాసి ప్రార్థనలో ఎదిగితే లోకం రాలి పోతాది

Close Today's Quote

అపవాది ఏదోవక దీపాన్ని ఆపాలని చూస్తాడు

Close Today's Quote

ఆయుధాలు వున్నవారిని చూసి ఆయుధాలు లేనివారు భయపడతారు

Close Today's Quote

శరీర నేత్రాలకు భూలోకం కనబడుతుంది, మనోనేత్రాలకు పరలోకం కనబడుతుంది

Close Today's Quote

పైకి ఎదగాలంటె శ్రమలు అనుభవించాలి

Close Today's Quote

రాకడకు ముందు క్రైస్తవులకు తిక్కపుట్టించే శ్రమలు వస్తాయి

Close Today's Quote

తప్పుచేస్తే శిక్ష తప్పదు, పశ్చత్తాప పడితే క్షమాపణ తప్పదు

Close Today's Quote

సాతాను తలంపులో శోధించి పాపంలో పడేస్తాడు

Close Today's Quote

తనను ఎన్ని అన్నా దేవుడు సహిస్తాడు గాని అభిషేకించు దైవజనుని అంటే ఆయన సహింపలేరు

Close Today's Quote

ఇత్తడికి తుప్పు పట్టదు, యేసులో తప్పులేదు

Close Today's Quote

ఏశావు ఏడ్చాడు గాని పశ్చాత్తాపంతో కాదు, లేదు అని ఏడ్చాడు

Close Today's Quote

పశ్చాత్తాపం పాపిని దేవుని వద్దకు నడిపించే ప్రక్రియ

Close Today's Quote

చెల్లులుగా ఉన్నా పర్వాలేదుగాని చిన్న చెల్లిగా ఉండరాదు

Close Today's Quote

మంచి సలహాను ఎవ్వరూ తీసికోరు అలాగని ఇవ్వడం మానుకోకూడదు

Close Today's Quote

అవకాశానికి ప్రయత్నం తోడైనప్పుడు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది

Close Today's Quote

నిజ క్రైస్తవుడు అప్పుచేయడు, అచ్చివుండడు

Close Today's Quote

దేవుని భయము ఏ వ్యక్తికి ఉంటుందో ఆవ్యక్తి జీవితం వర్ధిల్లుతుంది

Close Today's Quote

నిజమైన బలం, సంతోషం ప్రభువు పనిచేయుటలోనే ఉన్నది

Close Today's Quote

వెట్టిపనులు చేసినప్పుడే మన అహం అణిగిపోతుంది

Close Today's Quote

పాపము ఒప్పుకుంటే దొరికేది క్షమాపణ, ఒప్పుకోకపోతే కలిగేది శిక్ష

Close Today's Quote

విశ్వాసము లేనివాడే విగ్రహాలు చేసికుంటాడు

Close Today's Quote

కలహాలకు ముఖ్యకారణము గర్వము

Close Today's Quote

దైవసేవకుని విలువ దేవుని నెరిగిన వారికి మాత్రమే తెలుసు

Close Today's Quote

భక్తి బయటనుండి వచ్చేది కాదు గాని లోపలి నుండి బయటకు రావలసినది

Close Today's Quote

తొందరపాటు వలన అనేక పొరపాట్లు జరుగుతాయి గనుక తొందరపడకు

Close Today's Quote

ఊరక వచ్చేవాటికి ఎప్పుడు కక్కుర్తి పడకు, కష్టపడి సంపాదించుట నేర్చుకోవాలి

Close Today's Quote

శోధింపబడుట పాపము కాదు, శోధనకు లొంగుట పాపము

Close Today's Quote

సాతాను శోధించును - దేవుడు పరిశోధించును

Close Today's Quote

సాతానుది దురిద్ధేశము - దేవునిది సదుద్ధేశము

Close Today's Quote

నీ చెడుతనము నెప్పుడును తర్కించు చుండుము

Close Today's Quote

పగను సాధించుటకు ప్రయత్నించకు

Close Today's Quote

ప్రతి పనికి ఒక కాలము నిర్ణయించుకొనుము

Close Today's Quote

నీవు తలంచునది, చేయునది దేవుని కంటికి మరుగైయుండ నేరదని గ్రహించుము

Close Today's Quote

క్రమము తప్పక పనిచేయుము

Close Today's Quote

ప్రతిదియు క్రమమైన రీతిలోనే ఉపయోగించుము

Close Today's Quote

నీకవసరము లేని వస్తువులను చౌకగా వచ్చినను కొనకుము

Close Today's Quote

సమస్తమును మర్యాదగను, క్రమముగాను జరగనిమ్ము

Close Today's Quote

ప్రతిపనియు దాని కనుకూల కాలమందే చేయుము

Close Today's Quote

ఈ దినమున చేయవలసిన పని రేపటికివరకు మిగిల్చి పెట్టవద్దు

Close Today's Quote

ప్రతి విషయమును దీర్ఘముగా ఆలోచించి చేయుము

Close Today's Quote

ప్రతి వస్తువును దాని స్తలమందే ఉంచుము

Close Today's Quote

నీదిగాని వస్తువును తృణమైనను అంటుకొనకూడదు

Close Today's Quote

విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధపరచుటకై నిర్థారణ చేసికొనుము

Close Today's Quote

నిత్యము కృషి చేయువాడవై యుండుము

Close Today's Quote

కొండెగానిని ఎన్నడును నీ చెంతకు చేరనీయకుము

Close Today's Quote

కొండెములు చెప్పువాడవుగా ఉండకుము

Close Today's Quote

సోమరివారి తల సైతాను నివాస గృహము

Close Today's Quote

సొమరి చీమలయొద్దకు వెళ్ళి బుద్ధి తెచ్చుకొనుము

Close Today's Quote

వంచగాని చెంత చేరకుము

Close Today's Quote

సత్యము చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఎన్నడును జడియకుము

Close Today's Quote

ఆడిన మాట తప్పేవాడవై యుండకుము

Close Today's Quote

పరిశుద్ధత అనగా లోపల శుద్ధి యుండుటయే

Close Today's Quote

మంచి అదృష్టవంతునికి పాటుపడుటయే స్వంత జనం

Close Today's Quote

మంచి పుస్తకములే మన మంచి స్నేహితులు

Close Today's Quote

మంచి మాటను ఎవరు చెప్పినను అనుసరింపుము

Close Today's Quote

ఒకని కొరకు ఉపకారులును, కరుణా హృదయులునై యుండుడి

Close Today's Quote

కోపమును రేపు వట్టి మాటలు వచింపకుము

Close Today's Quote

మాట్లాడుట వెండివంటిది, మాట్లాడకుండుట బంగారము వంటిది

Close Today's Quote

అందరితో మాట్లాడు, కొందరినే స్నేహించుము

Close Today's Quote

అందరితో మర్యాదగా ప్రవర్తించుము

Close Today's Quote

ఇవ్వడం నేర్చుకో - తీసికోవడం కాదు

Close Today's Quote

ఇతరులు నీకేమి చేయవలెనని కోరుదువో అదేవారికి చేయుము

Close Today's Quote

ఇతరుల నేరములెన్నడును ఎన్నకుము

Close Today's Quote

పొరుగు మంచి ఎప్పుడును బయలు పరచు చుండుము

Close Today's Quote

తప్పుచేసి లేదని బొంకుట పాపము నేర్చుకొనుటే

Close Today's Quote

నీ స్వంత కష్టముల యందు ఓర్పు కలిగియుండుము

Close Today's Quote

నీకు కలిగిన తొందరలు ఇతరుల మీద పెట్టకుము

Close Today's Quote

నీవల్ల ప్రత్యుత్తరము కోరు వారికి మాత్రమే జవాబిమ్ము

Close Today's Quote

పవిత్ర బ్రతుకును మించిన గొప్ప ప్రసంగమింకొకటి లేదు

Close Today's Quote

వెలగల వస్త్రము కాదుగాని నీతి వస్త్రము ధరించుకొనుము

Close Today's Quote

నమ్మకమైన మనుష్యుడే దేవుని పరిశుద్ధ సృష్టి

Close Today's Quote

నమ్మకమైన పనివాడు తన యజమానికి స్నేహితుడు

Close Today's Quote

ప్రాణ స్నేహితుడైన వాడు ఒకడున్నను చాలు

Close Today's Quote

గర్వము చలి కంటే భరించరానిది

Close Today's Quote

వదరబోతు అవమానమును పొందకపోడు

Close Today's Quote

వచ్చిన వాటి కంటే వచ్చునని అనుకొను కష్టములే గొప్పవి

Close Today's Quote

విచారము, అప్పులు ఆరోగ్యమునకు శత్రువులు

Close Today's Quote

బ్రతుకుటకు తినుము గాని తినుటకు బ్రతకవద్దు

Close Today's Quote

తప్పు చేయని వాడు ఎవరును లేరు, జ్ఞాని చేసిన తప్పు మరల చేయడు

Close Today's Quote

ఆదాయముకంటే అధికముగా ఖర్చుచేయువాడు దరిద్రుడే

Close Today's Quote

ఇతరులకు నీ దుఃఖమును దాచి సంతోషమునే బయలుపరచుము

Close Today's Quote

కత్తి మెడను వంచగలదు గాని హృదయమును వంచలేదు

Close Today's Quote

హృదయమును వంచగలిగినది హృదయమే

Close Today's Quote

నీ సంపాదనలో పదియవ వంతు దేవునిదని మరువకుము

Close Today's Quote

అభ్యుదయము దైవ కాలమని మరువవద్దు

Close Today's Quote

దేవుని యొద్దనుండి గొప్పసంగతులను కనిపెట్టుము

Close Today's Quote

దేవుని కొరకు గొప్ప సంగతులను చేయుటకు ప్రయత్నించుము

Close Today's Quote

జ్ఞానార్జితానుభవము కంటే విశ్వాసార్జితానుభవము గొప్పది

Close Today's Quote

అనుదినము ధ్యానములో ఉన్న జ్ఞానము వచ్చును

Close Today's Quote

దిద్దుకొనినవారే దీర్ఘాయుష్మంతులగుదురు, దిద్దుకొనని వారు దీర్ఘకాల చింతలో నుందురు

Close Today's Quote

మహాత్ములు చెప్పుచున్న మాటలు మౌనముగా ఆలకించుము

Close Today's Quote

నీవు చేసిన పాపము గాక నిన్ను దహనము చేయగలిగిన భయంకరమైన అగ్ని ఇంకొకటి గలదా?

Close Today's Quote

క్రీస్తు ప్రభువును విడిచి పెట్టుట కూడ దారుణమైన నరకము

Close Today's Quote

నీకుకలిగిన జ్ఞానము నీకు మరింత అణకువను గలిగించి నిన్ను జాగ్రత్తగా నడిపింపనిమ్ము

Close Today's Quote

నీవు నవ్వితే లోకమంతా నవ్వుతుంది, నీవు ఏడిస్తే మాత్రం ఒంటరిగానే ఏడ్వాల్సి ఉంటుంది

Close Today's Quote

సణుగుడు, గొణుగుడు అనేవి స్తుతికి విరుద్దమైనవి

Close Today's Quote

చిన్న చిన్న విషయాలే పెద్ద పెద్ద సంఘటనలకు దారి తీస్తాయి

Close Today's Quote

తప్పుపట్టడం అనేది నమ్మిక అనేదానికి విరుద్దమైనది

Close Today's Quote

ఆటంకాలు అనుభవాన్ని నేర్పుతాయి

Close Today's Quote

వృద్ధాప్యము శాపగ్రస్తమైనది

Close Today's Quote

గాఢమైన లోకజ్ఞానం కంటే నిన్ను నీవు తెలిసికొనియున్న స్వల్ప జ్ఞానం దేవుని దగ్గరకు తీసికొని వళ్ళగలదు

Close Today's Quote

మోకాళ్ళు నలుపెక్కితే ముఖము తెలుపెక్కును

Close Today's Quote

గురువు మాటవింటే గుణవంతులవుతారు, ప్రవక్త మాటవింటే ఫలిస్తారు

Close Today's Quote

దైవ భక్తి కలిమి వల్ల కలుగదు, శ్రమలవల్ల తొలగదు

Close Today's Quote

బేధములు కనబడినను ఏ మతమును గాని, ఏ మనుష్యుని గాని తుంచనాడ కూడదు

Close Today's Quote

సన్నిధిలో నీవున్న యెడల సన్నిధి నీలో ఉండును

Close Today's Quote

దశమ భాగము ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తే మీ దశ ఎత్తుకుంటుంది

Close Today's Quote

పని అలవర్చుకో - పెత్తనం కాదు

Close Today's Quote

నీవు గొప్ప స్థితిలోనికి వచ్చినా దేవుని మరువవద్దు

Close Today's Quote

నీవు అధోఃలోకానికి వచ్చినా దేవుని మరువవద్దు

Close Today's Quote

చాడీలు చెప్పేవారి దగ్గర భక్తి ఉండదు, చాడీలు వినేవారి దగ్గర శక్తివుండదు

Close Today's Quote

ఎన్ని స్థితులు వచ్చిన ఆయన మాట వినకపోతే చివరికి చావు స్థితి లభించును

Close Today's Quote

ఏమాత్రము కొంచెము ద్వేషము ఉన్న కొన్ని కొన్ని సం|| జీవితమును పాడు చేయును

Close Today's Quote

స్వల్పమైన అనాలోచన, నిముషమాత్రము ఆగ్రహము అనునవి జీవితములోని కుటుంబ సమాధానము, ఆనందమును తొలగించును

Close Today's Quote

అణచుకొనలేని కోపము వలన ఇతరుల మనస్సులను గాయపరచి మాన్పుటకు వీలులేనంత నష్టము కలిగించును

Close Today's Quote

విశాలహృదయము, నిర్మల మనస్సు, నిదానమైన సంభాషణ,మృదువైన మాటల వలన జీవితములో ఆనందము, సమాధానము కలుగును

Close Today's Quote

నవనాడులు కృంగుతేనే గాని కన్నీరు రాదు

Close Today's Quote

రోగి వైద్యుని కిచ్చు సమయము దేవునికిచ్చిన యెడల మందు లేకుండా జబ్బు మాన్పివేయగలడు

Close Today's Quote

అపవాది ఏదో ఒక దీపమును ఆర్పాలని చూస్తాడు

Close Today's Quote

దీనుడుగా వస్తే దీవించుతాడు, కన్నీటితో వస్తే కరిగిపోతాడు

Close Today's Quote

కుటుంబ ప్రార్థన చేయకపోతే కుమ్మరాలు వస్తాయి

Close Today's Quote

కుటుంబ ప్రార్థన చేయకపోతే కుటుంబము వర్ధిల్లదు

Close Today's Quote

పాపం పెరిగిపోయింది, పరిశుద్ధత తగ్గింది

Close Today's Quote

ఆదివారం ఆరాధనలో పాల్గొనని వారు నిత్యారాధనలో పాల్గొనలేరు

Close Today's Quote

దేవుని కన్ను వెళ్ళే చోటికి మానవుని కన్ను వెళ్ళలేదు

Close Today's Quote

కష్టకాలంలో కుదురుగా కూర్చోవాలి

Close Today's Quote

దైవ సన్నిధిలో కూర్చొనుట దేవునికి పనిపెట్టుట అని గ్రహించాలి

Close Today's Quote

యోహానుకు మరియొక పేరు పక్షినేత్రము గలవాడు

Close Today's Quote

ప్రవక్తను గుర్తించే ప్రవర్తన గలిగియుండవలెను

Close Today's Quote

దైవజనుని ఆజ్ఞాపించకూడదు, అవమానపరచ కూడదు

Close Today's Quote

పెందలకడ ఆలయానికి వస్తే ఆయన ప్రక్కన కూర్చునే అర్హత దొరకును

Close Today's Quote

నా పని భూలోకంలో, నా గురి పరలోకంలో

Close Today's Quote

పువ్వులు లేని తోటలో సవాసన ఉండదు, ప్రార్థన లేని ఇంట్లో ఆనందం ఉండదు

Close Today's Quote

పని నేర్చుకోవాలి, ప్రయాణమవ్వాలి, ప్రయాసపడాలి

Close Today's Quote

మోకాళ్ళు నలుపెక్కితే, పరలోకపు చెక్కులు స్వతంత్రించుకోగలము

Close Today's Quote

తప్పుచేస్తే శిక్ష తప్పదు, నిప్పు పట్టుకుంటే కాలక మానదు

Close Today's Quote

ఏ స్థలములో కొట్టబడితే అదే స్థలంలో బోధింపవలెను

Close Today's Quote

రక్షణకు దూరంగా జీవిస్తున్న వారిని రక్షణ లోనికి నడిపించాలి

Close Today's Quote

పాపి చెయ్యి పరిశుద్ధతలో పెట్టి ప్రేమ బలియైనది

Close Today's Quote

దైవసన్నిధిలో ఉండేవారికి దైవ రూపం వస్తుంది

Close Today's Quote

దశమ భాగం ఇచ్చే ధనవంతులు తక్కువమంది ఉన్నారు, దశమ భాగము ఇవ్వని దరిద్రులు ఎందరో ఉన్నారు

Close Today's Quote

సత్తుగిన్నెను సుత్తితో ఎలాగు సరిచేస్తారో అలాగే వాక్యమనే సుత్తి ద్వారా మనలను సరిచేస్తారు

Close Today's Quote

కనిపెట్టు పట్టుగలవారు కలవర పడరు, కంగారు పడరు

Close Today's Quote

నీ జ్ఞానమునకు ఏది అడ్డు వస్తుందో దానికి "స్వస్థి" చెప్పాలి

Close Today's Quote

కనిపెట్టు పట్టు గలవారు భాగ్యవంతులు

Close Today's Quote

వ్యాధి వచ్చినంత మాత్ర్రాన వరములు అంతరించవు

Close Today's Quote

ప్రభువు తన శక్తిని మానవ శక్తికి అందినప్పుడు వాడలేరు

Close Today's Quote

మానవ శక్తి చేయలేని పనిని దైవశక్తి చేస్తుంది

Close Today's Quote

బ్రతుకు వేరుగా, బోధ వేరుగా ఉండకూడదు

Close Today's Quote

తెలిసినవికూడ తెలియనట్టుగా వినాలి

Close Today's Quote

నామకార్థ భక్తి మోక్షమునకు చేర్చదు

Close Today's Quote

శ్రమకు బహుమానం మహిమయే

Close Today's Quote

అపవిత్రతను విడిచి పవిత్రుడవు కావడానికి రమ్మని ప్రభువు పిలుస్తున్నారు

Close Today's Quote

నలుగుపెట్టి రుద్ధకపోతే రూపం రాదు

Close Today's Quote

నలుగు వద్దు అంటే రాకడకు వెళ్ళవు అని అర్థం

Close Today's Quote

శ్రమ జీవితానికి కావలసిన ఓర్పు

Close Today's Quote

సద్భక్తి వల్ల హింస, హింసను బట్టి మహిమ, మహిమను బట్టి అంతస్థు

Close Today's Quote

చింతాకంత చిరాకు ఉంటే పరలోకం వెళ్ళలేరు

Close Today's Quote

రాకడను ధ్యానిస్తే రాకడ జ్యోతి మన హృదయంలో నిత్యం ప్రకాశిస్తుంది

Close Today's Quote

చెప్పిన పని చేసే వారికి చెప్పబుద్ధి పుడుతుంది

Close Today's Quote

చింతను మాని చెంతకు జేరితే చిరంజీవులవుతారు

Close Today's Quote

పియానో మీద "నల్లని" "తెల్లని" మీటలు నొక్కినపుడు ఒక విధమైన శబ్ధము వస్తుంది. గాని రెండింటిని నొక్కితే కమ్మని సంగీతము వస్తుంది. అట్లే భయ, భక్తులు గలవారు దేవునిచే శాస్వత ఆశీర్వాదములు పొందగలరు

Close Today's Quote

ప్రభువు స్నేహితుడుగా ఉండాలంటే నీ పాపం శత్రువు అని ఎరిగి విడిచి పెట్టాలి

Close Today's Quote

నిరాశ పాపములో ప్రవేశించుటకు ద్వారము

Close Today's Quote

నిరాశ చెందుటకు ఏ కారణమున్నను సరే నిరాశ పడకు, చింత చెందకు

Close Today's Quote

ప్రభువును ఎరిగి ఇంకను పాపములోనే ఉన్నయెడల కృపను లోకువ గట్టుటయే

Close Today's Quote

దేనిచేతనైనను, ఎంత ఆపద యున్నను దిగులు పడకు, వెరవకు, భయపడకు, కృంగవద్దు

Close Today's Quote

ప్రభువు బలమును చూచి నడచిన యెడల మన బలహీనత కనిపించదు