3వ అధ్యాయము - ఏడు సంఘములు


ఎఫెసు స్ముర్న పెర్గెము తుయతైర సార్థీస్ ఫిలదెల్పియ లవొదకయ
ప్రత్యక్షత దీపస్తంభముల మద్య సంచారము మొదటివాడు, కడపటి వాడు, మృతుడై బ్రతికినవాడు వాడిగల రెండంచుల ఖడ్గము గలవాడు అగ్ని జ్వాలల నేత్రములు, అపరంజి పాదములుకలిగిన దేవుని కుమారుడు 7 నక్షత్రములు, దేవుని 7 ఆత్మలు కలవాడు దావీదు తాళపుచెవిగల సత్యస్వరూపి, పరిశుద్ధుడు దేవుని సృష్టికి ఆది, నమ్మకమైన సాక్షి, ఆమేన్ అనువాడు
మెప్పు సహనము దుష్టులనుసహింపలేవు, అబద్ధికులను తెలిసికొంటివి నీకు శ్రమ, దరిద్రత, దూషణ కలిగినను నీవు ధనవంతుడవే నా నామమును గట్టిగా చేపట్టినావు. విశ్వాసమును విసర్జింపలేదు నీ ప్రేమ, విశ్వాసము, పరిచర్య, సహనము కల్గి, నీ మొదటి క్రియలకన్నా కడపటి క్రియలు ఎక్కువగా ఉన్నవి. వస్త్రములను అపవిత్ర పరచుకొనని తెల్లవస్త్రములతో నా కూడ సంచరింతురు నీ శక్తి కొంచమే అయినను నా నామమును ఎరుగననలేదు. నా ఓర్పు వాక్యము గైకొంటివి మెప్పులేదు
తప్పు నీ మొదటి ప్రేమ వదిలితివి లేదు బిలాము బోధ, నికోలాయితుల బోధ అనుసరించువారు నీలో వున్నారు జరత్వము చేయుటకు, విగ్రహ బలిని తినుటకు యెజెబెలును ఉండనిచ్చుచున్నావు. నీ క్రియలు, నీ నామక జీవనము నేనెరుగుదును. మృతుడవే, నీ క్రయలు దేవునియెదుట సంపూర్ణమైనవి కావు లేదు దౌర్భాగ్యుడవు దిక్కుమాలిన వాడవు, దరిద్రుడవు, గ్రుడ్డివాడవు, దిగంబరుడవు, ధనవంతుడనని చెప్పుకొను చున్నావు
మందలింపు నీవు పడిన స్థితిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. మారుమనస్సునొందుము. మొదటిక్రియలను చేయుము పొందు శ్రమలకు భయపడకుము. పది దినములే. ప్రాణాపాయము వచ్చిన నమ్మకముగా వుండుము. మారుమనస్సు పొందుము ఏ భారమును పెట్టను. కలిగినదానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము ఉపదేశములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని మారుమనసు పొందుము నేను త్రరగా వచ్చుచున్నాను నీ కిరీటమును ఎవరు అపహరింపకుండ కలిగినదానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము బంగారము, తెల్లని వస్త్రము, కాటుకను నాయొద్ద కొనుము. మారుమనస్సు పొందుము
శిక్ష దీపస్తంభమును తీసివేతును లేదు నీయుద్దకు త్వరగా వచ్చి నానోట ఖడ్గముతో పాడుచేయుదును యెజెబెలును మంచము పట్టింతును. ఆమె వారిని శ్రమలపాలు చేసి ఆమె పిల్లలను చంపెదను దొంగవలే ఏగడియలో వత్తునో తెలియదు లేదు ఉమ్మి వేయనుద్ధేశించు చున్నాను
కోరిక సంఘముతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక సంఘముతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక సంఘముతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక సంఘముతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక సంఘముతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక సంఘముతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక సంఘముతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక
బహుమతి దేవ పరదైసు వృక్షఫలములను తిననిత్తును జీవకిరీటమిచ్చెదను, రెండవ మరణము వలన హాని లేదు మరుగైన మన్నాను, తెల్ల రాతిని ఇచ్చెదను. ఆ రాయిపై చెక్కబడిన కొత్తపేరు జనులపై అధికారమును, వేకువ చుక్కను ఇచ్చెదను. ఇనుపదండముతో ఏలును. జయశాలి, తెల్లని వస్త్రధారి, జీవగ్రంధములోనుండి పేరు పోదు. నా తండ్రియెదుటను దూతల యెదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును తలుపు తీసితిని, కాపాడెదను. స్తంభము, దేవుని పేరు, పట్టణపు పేరు, నా క్రొత్తపేరు తలుపు తట్టుచున్నాను, కలిసి భోజనము చేతును. నా సింహాసనముపై కూర్చుండనిత్తును
ఉపమానము
మత్తయి 13వ అద్యా.
విత్తువానిని గూర్చి
(1 - 9)
గురుగులు, గోదుమలు
(24-30)
ఆవగింజ
(31 - 32)
పులిసిన పిండి
(33 వ)
దాచబడిన ధనము
(44 వ)
మంచి ముత్యము
(45, 46 వ)
వజ్రము
(47 - 50 వ)
మతకాలము క్రీ.శ. 1 - 170 సంవత్సరములు క్రీ.శ. 170 - 312 సంవత్సరములు క్రీ.శ.312 - 606 సంవత్సరములు క్రీ.శ. 606 - 1520 సంవత్సరములు క్రీ.శ. 1520 - 1720 సంవత్సరములు క్రీ.శ. 1720 - 1900 సంవత్సరములు క్రీ.శ. 1900 - రెండవ రాకడ వరకు
స్థితి ఆది ప్రేమ సహనము సిద్ధాంత నిశ్చయత సత్య ప్రకటన సంపూర్ణ స్థితి సువార్త స్థితి సహవాసము
పరలోక స్థానము
సింహాసనము నుండి
7వ స్థానము 6వ స్థానము 5వ స్థానము 4వ స్థానము 3వ స్థానము 2వ స్థానము 1వ స్థానము
చరిత్ర (చిన్నాసియా లోనివి) యూదులకు ఇది ఒక ముఖ్య స్థానము. (అ.కా. 18: 19-21) పౌలు స్థాపించెను. ప్రజలలో 3/4 వంతు క్రైస్తవులు. యోహాను పత్రిక పంపబడిన స్థలము. ప్రకటన 1:11 అన్యదేవతలకు గొప్ప ఆలయములున్నవి దూమ్ర వస్త్రములు నేయుటకు (అ.కా. 16:14) ఇత్తడి పనికి (ప్రక 2:18) ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి యూదులు సోది అడుగుటకు అభ్యాసపడినవారు.(అ.కా 19:13, 13:6) (ప్రక 3:20-24) లూధియకు రాజధాని. లూధియ పరిగణములోని ప్రధాన బిషప్పు ఈ పట్టణములో ఉండెడివాడు. (ప్రక 3:3) సార్ధీస్ కు ఆగ్నేయముగా 28 మైళ్ళ దూరములో ఉన్నది. అతలస్ ఫిలదెల్ఫస్ జ్ఞాపకార్ధముగా ఈ పేరు పెట్టబడినది ఎఫఫ్రావల్ల స్థాపింపబడెను. ఎఫేసీయుల పత్రిక వీరికి పంపబడెను. నూలు వడకుట, వైద్యశాస్త్ర నైపుణ్యంలో ప్రసిద్ధి.

5. సార్ధిస్

 • 1. చరి త్ర :- చిన్నాసియాలోని లూధియాకు రాజధాని (ప్రక 3: 3) వ్యాపారమునకు, చేతిపనులకు ప్రసిద్ది. లూధియ పరిగణములోని ప్రధాన బిషప్పు యీ పట్టణములో నుండెడివాడు. ఈ పట్టణము ఒక కొండపై కట్టబడెను. దీనియందు పాక్టోలిస్ (సువర్న) నది ప్రవహించుచున్నది. సార్ధిస్ అనగా గలిబిలి అని అర్ధము.

 • 2. ప్రత్యక్షత : (ప్రక 3:1) ఏడు నక్షత్రములు, దేవుని యేడు ఆత్మలు గలవాడుగా ప్రత్యక్షమాయెను. తుయతైర సంఘములో లూథరు గారు వెలుగై యున్న బైబిలు గ్రంధమును బట్టి కూడని ఆచారములను, సిద్ధాంతములను, వాక్యములోనున్న ప్రకారము సంఘము పెంపొందుటకు దిద్దుబాటు చేసెను. ఆ తరువాత సార్ధిస్ సంఘములో వచ్చినది. సార్ధిస్ సంఘములో లూథరుగారి దిద్దుబాటును బట్టి క్రొత్తబోధను అనుసరించినవారు మాది నిజమనిరి. మత గురువు చెప్పిన బోధను అనుసరించినవారు మాది నిజమనిరి మధ్య ప్రజలు యేది నిజమో తెలియక గలిబిలి పడిరి. ఎఫెసు సంఘమునకు జీవమును సమృద్ధిగా పోయుటకు ప్రభువు సంచారిగను, స్ముర్నలో మరణకరమైన శ్రమ నీకు కలిగినను, మీరు చావరని తెలియ జేయుటకు సజీవుడుగను, రాజభోగములను కలిగి భక్తిని పోగొట్టునుకొనిన పెర్గెము సంఘములోని దుర్భోధనలను ఖండించుటకు వాడిగల రెండంచుల ఖడ్గము గలవాడుగను, సంఘములో నున్న చెడుగును చూచితన పాదముతో త్రొక్కివేయుటకు అగ్నిజ్వాలవంటి నేత్రములు, అపరంజి పాదములు కలిగిన దేవుని కుమారుడుగ తుయతైర సంఘములోను, ప్రత్యక్షమైన ప్రభువు గలిబిలిగల సార్ధిస్ సంఘములో నున్న గలిబిలిని లేకుండచేసి వారిని సంపూర్ణ భక్తిగలవారినిగా చేయుటకు ఏడు నక్షత్రములను, దేవుని ఏడాత్మలునుగల ప్రభువుగా ప్రత్యక్షమాయెను. ఏడు నక్షత్రములు :- తుయతైరలో బైబిలు తీయుటకు వెలుగు కలిగినది. ఆ వెలుగు కొంతేగాని సార్ధిస్లో వెలుగు హెచ్చయినది అని తెలుపుటకే ప్రభువిట్లు ప్రత్యక్షమాయెను. నక్షత్రము అనగా వెలుగును చూపునది. ఇక్కడ నక్షత్రమనగా సత్య సంబంధమైన వెలుగును చూపునది. ఒక నక్షత్రమే వెలుగును చూపించిన యెడల ఏడు నక్షత్రములు సంపూర్ణమైన వెలుగును కనబరచును. సార్ధిస్ లో సత్యము తెలియజేయుటకే ప్రభువు 7 నక్షత్రములు గలవానిగా ప్రత్యక్షమాయెను. ఇక్కడ నక్షత్రమనగా నిరీక్షణను తెలుపునది. ఒక నక్షత్రమే నిరీక్షణను తెలిపిన యెడల 7 నక్షత్రములు సంపూర్ణ నిరీక్షణను తెలియజేయును. క్రీస్తుప్రభువును జ్ఞానులు దర్శించుటకు నక్షత్రమే ఆధారము. సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి, పరిపూర్ణమైన సత్య వెలుగులొనికి సంఘము ప్రవేశించుటకే క్రీస్తు ప్రభువు ఏడు నక్షత్రములు కలవానిగా ప్రత్యక్షమాయెను. ఏడు ఆత్మలు:- ఆత్మ అనగా శక్తి 7 అత్మలు అనగా సంపూర్ణ శక్తి. అనగా సంఘమునకు సంపూర్ణమైన శక్తినిచ్చుటకే ప్రభువు 7 ఆత్మలు కలవానిగా ప్రత్యక్షమాయెను. సంఘము నిత్యవెలుగులో సంపూర్ణమగుటకు సంపూర్ణశక్తి కావలెను. గనుక ప్రభువిట్లు ప్రత్యక్షమాయెను 7 అను సంఖ్య బైబిలునందు మహిమగలది. జయమునకు సూచనయైనది.

 • 3. మెప్పు:- (ప్రక 3:4) అయితే తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకొనని కొందరు సార్ధిస్ నీ యొద్ద ఉన్నారు. ఇదే యీ సంఘములోని ముఖ్యబోధ. లూథరుగారు రాకముందు సంఘములో మంచి క్రియవలన ఉందను బోధగలదు. ధర్మ శాస్త్రక్రియవలన యెవడును నీతి మంతుడుగా తీర్చబడడు. 9 గలతీ, 3:11) మంచిక్రియలవల్ల రక్షణలేదుగాని విశ్వాసము వలన విశ్వాసి బ్రతుకుటయై యున్నది. అనగా మంచి క్రియల వల్ల నీతి మంతుడుగా తీర్చబడడు. యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలననే నీతిమంతుడుగా తీర్చబడడు. (రోమా 3:22) నీతి మంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవించును. "మానవుని జీవితములో కలిగే లోపమువలన వారి అంతరంగమునకు ధరింపబడిన వస్త్రము అపవిత్రమగును. (ప్రక 7:14) "అనీతి వస్త్రమెడలించెను-యేసు నాధురక్తమున ముంచెను. ||యెహోవా|| గొఱ్ఱెపిల్లయైన క్రీస్తు రక్తములో తమ వస్త్రములను శుద్ధి చేసికొందురు. ఈ సంఘములోని దుర్భోధవలన తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకొననివారు కలరు. విశ్వాసి పాపము వలన పడిపోయినను తిరిగి లేచుటకు వీలున్నదిగాని దుర్భోధలోనికి వచ్చుట అసాధ్యము.

 • 4. తప్పు:- నీ క్రియలు, నీ నామకార్ధ జీవితము, నేనెరుగుదును. మృతుడవే. నీ క్రియలు దేవుని యెదుట సంపూర్ణమైనవి కావు. నీవు మృతుడవే.

  • 1) శరీరమరణము శరీరములో నుండి ప్రాణము వెడలిపోవుట.
  • 2) ఆత్మీయ మరణము అనగా నరకము. ఇది నిత్యముండునది (ప్రక21:8)
  • 3) జీవించి యున్నావను పేరు మాత్రమున్నది కాని మృతుడవే. పైకి భక్తి గలిగిన వారివలె నుండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించనివారు.
  అనగా పాటలు, మాటలు బోధలు, అన్ని చెప్పుదురు. గాని దానిని అనుసరించి జీవించనందున మృతుడే ఇట్టివారు సార్ధిస్ సంఘములో నున్నారు. కనుక జీవించుచున్నావను పేరు మాత్రమున్నదిగాని మృతుడవే అనుచున్నారు.

 • 5. మందలింపు:- ఉపదేశములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని మారుమనస్సు పొందుము. ఇది వరకు ఉపదేశించబడిన ఉపదేశములను వినినను, వాటిని విడిచి జీవించి నందున, వాటిని మరచిపోయినందున తన క్రియలు దేవుని యెదుట సంపూర్ణముగా కనబడుటలేదు. గనుక వాటిని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని మీరు మనసుపొంది దేవుని యెదుట సంపూర్ణక్రియలు కలిగి జీవించును.

 • 6. శిక్ష:- దొంగవలె వచ్చుట, అనగా ప్రభువు చెప్పకుండ వచ్చుట.ఈ సంఘస్థితి సంపూర్ణము. ఈసంఘస్థితియందు సంపూర్ణులైనవారికి ఆయన రాకడ తెలియజేయునని అర్ధమగుచున్నది. సంపూర్ణభ క్తి గలవారు. సంపూర్ణ భక్తిలేనివారు యీ సంఘకాలములో నున్నారు. మన కాలములో కూడ అట్లే ఉన్నారు. సంపూర్ణులు కాని వారు స్థిరులు కాలేరు, సార్దిస్ లో అందరు స్థిరులు కాకపోయినను కొందరు స్థిరులున్నారు. పై సంఘములలో అస్థిరులుగాఉన్నను, స్థిరులుగా నుండిరి. అంగా బైబిలు, విశ్వాస ప్రమాణము, బోధలు లేకపోయినను స్థిరులుగానే ఉండిరి. ఈ సార్దిస్ సంఘములో స్థిరులుగా చేయు బైబిలు, విశ్వాస ప్రమాణము ఉన్నను, అస్థిరులుగా నుండిరి. అందుకనే అస్థిరులైన వారికి శిక్ష ప్రభువు చెప్పకుండ వచ్చుట.

 • 7. కొరిక:- సంఘములో ఆత్మ చెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినునుగాక, ఈ కోరిక ప్రభువునకు అన్ని సంఘములలోను కలదు. ఎంత మెప్పు, ఎన్ని ఎన్ని బహుమానములున్నను, కోరిక ప్రాముఖ్యమైనదని తెలియుచున్నది.

 • 8. బహుమానము:- జయశాలి తెల్లని వస్త్రధారి

  • 1) జీవగ్రంధము లోనుండి పేరుపోదు
  • 2) నా తండ్రి యెదుట, దూతల యెదుట అతని పేరు ఒప్పుకొందును.
  • 1) జయశాలి:- ఈ సార్ధిస్ సంఘ విశ్వాస స్థిరత కలిగి సంపూర్ణ స్థితి గలిగి, దేవుని యెదుట తన క్రియలను సంపూణముగా కనపరచినందున జయశాలి ఆయెను.
  • 2) తెల్లని వస్త్రధారి:- తన జీవితములో లోపము లేకుండ జీవించి ఆ సంఘకాలములోని దుర్భోధలను అనుసరింపక జీవించినందున తెల్లని వస్త్రధారి యాయెను.
  • 3) జీవగ్రంధములోనుండి పేరుపోదు:- సువార్త సేవలో సహకారులైనవారి పేర్లు జీవగ్రంధమందు వ్రాయబడినది (ఫిలిప్పి 4:3) దయ్యములు పోయినవని సంతోషింపక మీ పేర్లు జీవ గ్రంధమందు వ్రాయబడినవని సంతోషించుడి. జీవ గ్రంధమును గూర్చిన సంగతులు బైబిలులో అనేక చోట్ల గలవు. సార్దిస్ సంఘానుభవము విశ్వాసుల పేర్లు జీవ గ్రంధములో వ్రాయబడినట్లు చూచుచున్నాము. భూమి మీద నివాసియైన విశ్వాసి పరమందు స్థిర నివాసియె ఉండునని, పరలోక జీవ గ్రంధములో యీ పేరులు రిజిష్టరు చేయబడినవి. గనుక వీరి పేరులు యెవరు తుడుపు పెట్టలేరు. (నిర్గమ 32:33) "పరమవిభు జీవ గ్రంధములో ప్రభుని రక్తాక్షర ముద్రితమై చిరముగ నుండు మా పేరు చెరుపు బెట్టెడు - వారింకెవరు ||యెహూవా||
  • 4. నా తండ్రి యెదుట, దూతల యెదుట, అతని పేరు, ఒప్పుకొందును:-
   భూమి మీద విశ్వాసి ప్రభువును గూర్చి అందరియెదుట యెన్ని శ్రమలున్న ఒప్పుకొనినందున ప్రభువు తండ్రి యెదుట, దూతల యెదుట అతని గూర్చి ఒప్పుకొందుననెను. (లూకా 12:8,9).
  • 5. ఉపమానము:- మత్తయి 13:44 పొలములో దాచబడిన ధనము:-
   • 1. పరలోకము
   • 2. పొలము
   • 3. దాచబడిన
   • 4. ధనము
   • 5. మనుష్యుడు
   • 6. కనుగొనుట
   • 7. దాచిపెట్టుట
   • 8. దొరుకుట
   • 9. సంతోషించుట

పొలముకొన్న మనిషి:- పొలము అనగా లోకము. మనిషి అనగా ప్రభువు. మనిషి అనునది ముగ్గురి పోలికగా ఉన్నది. పొలములోవున్న కొంచెము ధనమును గూర్చి పొలమంతా కొనివేసెను. ప్రభువు కొనుట అను పరలోక రాజ్యము భూమి మీద స్థాపించుటకు ప్రభువు వచ్చెను. భూమి మీదకు వచ్చి ఆయన శ్రేష్టమైనది కనుగొనెను. మనిషి జాలమంత శ్రేష్టమైనది ఆత్మ. దానిని రక్షించుటకు వచ్చిరి. శ్రేష్టమైన జనాంగమైన ఊదా జనాంగమును లోకములో నుండి తండ్రియైన దేవుడు తన క్రియలు వాక్కు అద్భుతములు లోకములో నుండి తండ్రియైన దేవుడు తన క్రియలు వాక్కు అద్భుతములు ఇచ్చికొన్నారు. ప్రవక్తలను న్యాధిపతులను కొన్నారు.

 • 1. ఆత్మను బట్టి శరీరమును.
 • 2. శరీరమును బట్టి జనాంగమును.
 • 3. జనాంగమునుబట్టి లోకమును కొనెను.

(యోహాను3:16)లో ఉన్నట్లు చేసెను. వారికి అనగా తానున్న (జనాంగమునకు) ఉపకారములు ఇచ్చేందుకు కొన్నారు. కొని శుద్ధిచేసి భక్తులుగాను రాజులుగాను, ప్రవక్తలుగాను చేసిరి. కుమారుడు సృష్టిని వాక్కుతో కొన్నారు. శిష్యులను కొన్నారు. తన ప్రాణ రక్తములను ఇచ్చెను. తండ్రియైన దేవుడు ఆఖరుగా ఐగుప్తులోనుండి బయలుదేరిన వారు ఆరు లక్షలమందిని కొన్నాడు. వారికి శక్తినినిచ్చినందున స్తుతులు ప్రార్ధనలతో యెరికోను కూల్చగలిగిరి.

ప్రభువు మనుష్యులను తన కంటె గొప్ప కార్యములను చేయు వారినిగా చేయుటకు కొనెను. తండ్రియైన దేవుడనుకొన్న దానిని కుమారుడువచ్చి బహిరంగ పరచెను. (పొలములమునుకొని దానిలో దాచిపెట్టిన ధనమును దేవదూతలు స్తుతివలన గడప కమ్ములు కదలెను) ప్రభువు కొన్న జనాంగమైన క్రైస్తవులు ప్రభువుకంట్త్త్త్తె ఎక్కువైన గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యములు చేయువారినిగా చేసెను. ఆత్మ తండ్రి పెంతెకోస్తు దినమున కూడుకొన్న యావదాస్తి జనమును కొన్నారు. రెండవరాక వరకు గొప్ప కార్యములను చేయించుచునే ఉండును. తండ్రి ఆరులక్షల ఇశ్రాయేలీయులను, కుమారుడు 12 మందిని, ఆత్మ 120 మందిని కొనెను. తండ్రి కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ సృష్టివలన, ఉపకారముల వలన, అద్భుత క్రియల వలన, వాక్కువలన, కొనెను. కుమారుడు పైవాటి వలనను, ప్రాణ రక్తముల వలనను, పరిశుద్ధాత్ముడు పైవాటి వలనను, కొనెను. తండ్రి ఊదా జనాంగమును అన్యులలోనుండి క్రైస్తవులను పరిశుద్ధాత్ముడు పెండ్లికుమార్తెను కొనెను.

పరలోక రాజ్యము మూడు భాగములు:

 • 1. పెండ్లికుమార్తె కొరకు పరలోక నూతన యెరూషలేము.
 • 2. రక్షితులకు పరలోకములోని రక్షితుల మోక్షము.
 • 3. భూలోక మోక్షము వెయ్యియేండ్లలో రక్షిపబడిన వారికొరకు (ప్రక 5:10)లో క్రీస్తుప్రభువు మనుష్యులనుకొని దేవుని కొరకు ఒక రాజ్యమగును యాజకులుగా జేసెను. దాచబడిన ధనము అను ఉపమానమునకు సార్ధిస్ సంఘమునకు గల పోలికలు:
  • 1. ఏడు సంఘములలో సార్ధిస్ సంఘము ఐదవది. ఏడు ఉపమానములలో దాచబడిన ధనము ఐదవది.
  • 2. ఉపమానములలో దాచబడిన ధనము విలువైనది గనుక ప్రభువు ప్రాణమర్పించుకొనెను. సార్ధిస్ సంఘ విలువ గొప్పది గనుకనే ప్రభువు పరమందు తండ్రి యెదుట దూతల యెదుట ఒప్పుకొను చుండెను.
  • 3. ఉపమానములో కొనెను అని వున్నది ప్రభువు ఇక్కడ కొనెను. పరమందు సార్ధిస్ సంఘము వారి పేరులు జీవగ్రంధమందు రిజిష్టరు చేసెను.
  • 4. మతకాలము:- (క్రీ. శ. 1520 నుండి 1720 సం||వరకు
  • 5. పరలోక స్థానము:- పరలోక సిం హాసనమువద్ద నుండి 3వ స్థానము.
  • 6. స్థితి:- ఈ సంఘమునకు పూర్వము మతోద్ధారణ జరిగినది బైబిలు దొరికినది. తరువాత విశ్వాసప్రమాణము సిద్ధాంతములు ఏర్పర్చబడినవి, ఆ తరువాత ఆచారములు ఏర్పచ బడినవి. అందువల్ల ఈ సంఘకాలము వాటికి సంఘస్థితి సంపూర్ణమైనది. కాని సంఘమంతా ఈ స్థితిని కలిగి యుండలేదు. ఆ సంఘములోని భక్తులు మాత్రమే ఈ స్థితిని కలిగి యున్నారు.

  సార్దిస్ వారు పేరుకు బ్రతికి ఉన్నారు. గాని చనిపోయినవారే. లూథరు దిద్దుబాటు వచ్చిన తరువాత సార్దిస్ వచ్చెను. క్రొత్త బోధలు వచ్చినవి. ప్రజలకు భేదము కలిగినది. లూథరు చెప్పినది నిజమా? మతగురువులు చెప్పినది నిజమా? అను ఆందోళన కలిగినది. లూథరు తరుపువారు మాది నిజమనిరి. రోమన్ వారు మాది నిజమనిరి. మధ్యనున్న ప్రజలు యేదినిజమో తెలిసికొనలేకపోయిరి. స్థిరత లేక పోయిరి. గలిబిలి లేచినది. సార్దిస్ అంటే గలిబిలి.

  7. నక్షత్రములనగా:- సత్యము తెలియుటలేదు. మీరు ప్రయత్నించండి. తెలియును తెలిసినదాని ప్రకారము చేయుటకు ఏడు ఆత్మలు శక్తినిచ్చు ఆత్మలు. తుయతైరలో బైబిలు యీయుటకు వెలుగుకలిగినది. అది కొంతే గాని సార్దిస్ లో వెలుగు హెచ్చు అయినది. 7నక్షత్రముల శక్తి హెచ్చు అయినది. 7ఆత్మలు సంపూర్ణ భక్తిగలవారు. సంపూర్ణత భక్తి లేనివారు అక్కడ కూడా ఉన్నారు మనకాలములో కూడా అట్లే ఉన్నారు. సంపూర్ణులు కాని వారు స్థిరులు కాలేరు. సార్దిస్ లో అందరు స్థిరులు లేకపోయిన కొందరు ఉన్నారు. సంఘములో అస్థిరత ఉన్నప్పుడు కొందరు స్థిరులుగా నుండిరి. సార్ది వచ్చునాటికి బైబిలు, విశ్వాస ప్రమాణము బోధలు, ఉన్నవి గాని అస్థిరులు ఉండిరి. పై సంఘముల వారికి లేవు గనుక అస్థిరులుగా నుండిరి. ఇక్కడ జనాభా వ్రాసిరి. స్థిరులైన వారి పేరులు వ్రాసిరి. పరలోక జీవగ్రంధములో వీరి పేరులు వ్రాయుటకు వీరుపాములో పడరని ప్రభువునకు తెలియును. గనుక జీవగ్రంధములో వ్రాసిరి. రిజిస్ట్రేషను అయినది గనుక తుడుపు పెట్టరు. వాక్యమెరుగనప్పుడు అజ్ఞానముగా నున్నది. గాని వాక్యము తెలిసిన తరువాత మురాబి తనమున్నది.
  • 1. అజ్ఞానమువల్ల- పాపమునకు క్షమాపణ కృపవల్ల
  • 2) జ్ఞానము తెలిసి మురాబి (మొండి) తనమువల్ల పాపముచేస్తే క్షమాపణ లేదు.
  కృప వీరికిలేదు రిజిస్ట్రేషను లేనివారి పేర్లు తుడుపు పెట్టునపుడును. రిజిస్ట్రేషనుకు ముందు పేర్లు వ్రాయుదురు.
  • 1) పిల్లలవద్ద దేవదూతలు ఉండి పిల్లల ముఖముచూచి దేవునివైపు తలయెత్తి యేదో చెప్పుదురు దేవదూత పిల్లల ముఖము చూచునని ఉన్నది. మనవద్ద ఉండి దేవునితో మాట్లాడుట. మనవైపు దేవునివైపు చూతురు.
  • 2) కాపలి ఉందురు. కాపాడుదురు
  • 3) వర్తమానములు అందితురు.
  • 4) మనవద్ద దేవదూత ఉండి మహిమ గ్రంధములో మంచి క్రియలు వ్రాయుదురు.
  • 5) మరియొక మహిమగ్రంధములో చెడు కార్యములు వ్రాయుదురు. మనిషి మార్పు చెందిన చెడుగు తుడుపు పెట్టుదురు. మంచిచేసి, చనిపోవు నాటికి చెడుగులో ఉంటె మంచితుడుపు పెట్టబడును.
  మంచి మనము మార్పు చెందినప్పుడు దేవదూతలు సంతోషింతురు. (లూకా 15:7 ప్రక 3:5) రిజిస్ట్రషను (ఫిలిప్పి 4:3) జీవగ్రంధములో పేర్లు వ్రాయబడినవి. వస్త్రములు అపవిత్రపరచుకొననివారు కొందరున్నారు: సార్దిస్ లో ముఖ్యబోధయిదే. లూథరు వచ్చువాటికి సంఘములో నున్నబోధ మంచి క్రియలవలన రక్షణ అని ఉన్నది. నీతిమంతుడు విశ్వాసమువల్ల బ్రతుకును ప్రభువు రక్తము వలన నీతి వచ్చును నీతి క్రియల వలన అనీతి పోవును.

  ప్రకటన 3:1-7 పెర్గెము, తుయతైర, సార్దిస్, ఈ మూడు కాలములలో కట్టు బంధకములైన సిద్ధాంతములున్నవి.

  • 1) సిద్ధాంతములు:- బైబిలులోనున్న ముఖ్యమైన బోధలు వేరే పుస్తకములో వ్రాసికొన్నారు. మూడుకాలములలోని వారు ఏ విధముగా వ్రాసికొన్నారంటే తమకు యే అర్ధముతోచిందో ఆ అర్ధముతో వ్రాసికొన్నారు అదే సిద్ధాంతము. బైబిలెంతో ఆ సిద్ధాంతములంతే అన్నారు.
  • 2) పుస్తకము:- ట్రెడిషన్, పెద్దలు ఏమి చెప్పిరో అది వ్రాసికొన్నారు. ఆచారమంత బైబిలుకు వ్యతిరేకముండకూడదు. బైబిలును అనుసరించియుండవలెను.
  బైబిలులో ముఖ్యబోధలు ఎత్తి అర్ధములు వ్రాసి వాటిని సిద్ధాంతములుగా చేసికొనియున్నారు. రోమన్ కథోలిక్ లు గుడిలోనికి ఒక దండతీసికొని వత్తురు. దానికి 150 పూసలు ఉండును. దానిని చేతికి తగిలించుకొని ఒక్కొక్క పూస గుర్తించుకుంటు 150సార్లు ప్రార్ధన చేసిరి గాని ఒక్క ప్రార్ధననే 150 సార్లుచేసి ఆమెన్ చెప్పెదరు లూకా 18 అ||లో గోజులాడిన ప్రార్ధన కలదు. ఈ విధవరాలు మాటి మాటికి వచ్చి అనగా అనేకసార్లు అని అర్ధము ఇది ఆచారమునకు దృష్ట్యాంతము. రొట్టెల కొరకు స్నేహితుడు మాటిమాటికి అడుగుట.

  కారణము:- దేవుడు నెరవేర్చలేదు గనుక. ఆచారము గోజులాడిన స్త్రీని గూర్చినది. బైబిలుసిద్ధాంతము. ఆచారము ఏవికొట్టివేయుటకు వీలులేదు. బైబిలు దేవునిది సిద్ధాంతము వేదాంతులది. ఆచారము పెద్దల ఏర్పాటు. ఈష్టరురోజు స్త్రీలు సమాధియొద్దకు వెళ్ళుట ఆచారము. ఇప్పుడును క్రైస్తవులు ఆచారముగ చేయుచున్నారు భక్తులను తలంచి ప్రార్ధించుట.

  హిందువుల ఆచారము:- జంధ్యము వేసికొనుట, ఉదయము స్నానము చేయుట, వేదముకంటే ఆచారమే బలీయమైనది. క్రైస్తవులును ఆలాగుననే చేయుదురు. సమాధుల దొడ్డికి వెళ్ళకపోతే దిగులుగా నుండును. ఆచారమును నెరవేర్చలేదు. గాన దిగులు. పాపముచేయుట దిగులుకాదు. విడిచి పెట్టకపోతే దిగులు పడుదురు. విశ్వాస ప్రమాణము: లూథరన్ చర్చి మిషనువారు వాడుదురు. కాన్ స్టాంటైన్ కాలములో మూడు ప్రమాణములు వచ్చెను. పెర్గెము తుయతైర సార్దిస్ కాలక్రైస్తవులకు ఒక ప్రశ్న వచ్చెను. ఆచారములు, సిద్ధాంతములు, యింతేనా? పెద్దలు ఏ సిద్ధాంతములుఏర్పరచిరో అవి చదివి, యింకా ఏమైనా ఉంటే అవి చేర్చి, తీసివేయవలసినవి ఉంటే అవి తీసివేస్తాము అలాగే ఆచారములు కూడ. మన పెద్దలు ఆచారములు ఏర్పరచినప్పుడు మనము చిన్నవారముగ ఉండి అనుసరించి, ఇప్పుడు పెద్దలమైనాము. గాన కొన్ని ఆచారములను చేర్చుదామనిరి. దానికి పేరున్నది. బైబిలులో సిద్ధాంతములలో, ఆచారములలో వృద్ధి ఇదే ఫిలదెల్ఫియా సంఘము ప్రకటన 6అధ్యాములు చెప్పిన తరువాత మాని వేస్తాము. అంటే మిగత 16 అ||లలో యింక ఏమున్నదో తెలిసికొనవలెనని కోరుదుము అదేవృద్ది, వేదాంతులు, పెద్దలు, వ్రాసిన దానిలో పొందిన వృద్దికాక క్రొత్తవి వ్రాసి ఎక్కువ వృద్ది పొందుదాము. వాటిని, వీటిని, మన్నన చేస్తాము. అయితే బైబిలును అనుసరించి ఉండాలి. సిద్ధాంతములో పరలోక భాష విశ్వాసికి యివ్వబడునని లేదు . ఆచారములోను లేదు. బైబిలులోనున్న దీనిని సిద్ధాంతములో ఎందుకు చేర్చలేదు.? అనిరి. పెద్దలందరికి తోచలేదు. గాన చేర్చలేదు. ఇప్పుడు వృద్ధిపొందిన నవీనులు ప్రభువా బైబిలులో నున్నది గదా ! మాకెందుకు ఇవ్వవు? అని అడుగువారికి దొరుకుచున్నది. మిగిలిన పెద్దలు ఆక్షేపించుచు, మన పెద్దలలో పూర్వీకులలో లేదు వీరి కెందుకు అంటున్నారు. గనుక క్రైస్తవులు చీలికలవుచున్నారు. ఎవరు వద్దంటున్నారు? పూర్వపు పెద్దలలో నుండి వచ్చిన పెద్దలంటున్నారు. పెద్దలలోనుండి వచ్చిన నవీనులు రాకడ సమీపమును గుర్తించి మీకు పిల్లలకు, దూరస్తులకని ఉన్నదిగాన పెంతెకోస్తుకు దూరముగా నున్నది మనమే అని భాష. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము అను వృద్ధికోరుచున్నారు. (1పేతురు 4:6 ) ను బట్టి నవీనవృద్ధిపొందిన భక్తులు అనుచున్నారు. వారి బోధను కొందరు దుర్భోధ అనుచున్నారు వారి పిల్లలు, వీరి పిల్లలు బైబిలు చదివి, రైటుచేసి అనగా ఈ బోధ ఉన్నది అని పిల్లలు చెప్పినను పెద్దలునమ్మరు. కాన్ స్టంటైన్ చక్రవర్తి కాలములో అంతగాలేదు గాని తుయతైర, సార్ధిస్ , సంఘకాలములో యెక్కువైనది. ఫిలదెల్ఫియాలో ఇంకా వృద్ధి మనమున్న కాలము లవొదికయ గనుక మనమెప్పుడు వృద్ది కోరుకోవలెను. సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి. తుయ తైర సంఘకాలములో మతోద్ధరణ జరిగినది. ఇప్పుడు సంఘము చేయుచున్నది. బైబిలుననుసరించి యున్నదా? లేదా? అని సంఘము పరిశీలన చేయుచున్నది.

  సువార్త వ్యాపకము నిమిత్తము మిషనులకు ముందుదిద్దుబాటు జరిగినది. తరువాత ప్రొటస్టాంటులని పిలువబడిరి. 1750 సం||లో మిషనులను గూర్చి ఆలోచన జరిగినది. 1800సం||లో మిషనుల స్థాపన చేసిరి. ప్రతి మిషనుకు సిద్ధాంతములు , ఆచారములు బయలుదేరినవి.

  • 1) పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము
  • 2) భాషలు మాట్లాడుట
  • 3) ప్రవచించుట.
  • 4) రోగులను స్వస్థపరచుట.
  • 5) ప్రభువు కనబడిమాట్లాడుట. పైవాటన్నిటిని పెద్దలననుసరించువారు వద్దనుచున్నారు. నవీన వృద్ధిని కోరువారు కావలెననుచున్నారు.
  రోగులను బాగుచేయుట అపొస్తలులకే గాని మనకుకాదు. మనకొరకు ఆస్పత్రులు ఉన్నవి అని అనుచున్నారు. కొందరు ఏ వైధ్యులు బాగుచేయలేని వ్యాధులను ప్రభువు బాగుచేయుచున్నారు అని అనుచున్నారు.

Home


6. ఫిలదెల్ఫియా

 • 1. చరిత్ర:- ఈ ఫిలదెల్ఫియాలోని లూదియాలోని సార్ధిస్ కు ఆగ్నేయముగా 28 మైళ్ళదూరములో నున్నది అతలస్, ఫిలదెల్ఫస్, జ్ఞాపకార్ధముగా యీ పేరు పెట్టబడెను. ఫిలదెల్ఫియా అను గ్రీకు మాటకు సోదరుని ప్రేమించువాడని అర్ధము మూడు శతాబ్ధముల క్రిందట గ్రీకు సంసృతికి తలుపుతీయబడెను. ప్రస్తుతము యిది దేవుని ప్రేమా సువార్తను చాటించుటకై ఇదిగో నీ యెదుట తలుపుతీసియుంచి యున్నాను. దానిని యెవరు వేయనేరడని ప్రభువు పలుకుచున్నారు. ఈ పట్టణములో భూకంపములు మెండుగా నుండుట వలన చరిత్రకారుడైన స్టాబో అది భూకంపముల పట్టణమనెను. ప్రారంభములో యీ సంఘమునకు శక్తి కొంచెమైనను రానురాను దానికి గొప్ప పదవి అబ్బెను అన్య జనుల మధ్య అది మంచి క్రైస్తవ పట్టణముగా తల యెత్తి నిలిచెను. సుర్మర్ణ ఫిలదెల్ఫియాలోని సంఘములు తప్ప తక్కిన వన్నియు శిధిలములాయెను ఫిలదెల్ఫియాలో క్రైస్తవ విశ్వాస పతాకమింకను, పైకెత్తబడి యెదుగుచునేయున్నది.

 • 2. ప్రత్యక్షత:- దావీదు తాళపు చెవిగల సత్య స్వరూపి పరిశుద్దుడు, సంఘము ఎఫెసు కాలమందు లేత ప్రాయముగలదై స్ముర్ణ కాలములో శ్రమానుభవము నేర్పు పొందినది. పెర్గెము నుండి సార్ధిస్ వరకు సిద్ధాంతములు, ఆచారములు. నేర్చుకొన్నది, గనుక ఫిలదెల్ఫియాలో సువార్త సేవ ప్రారంభించినది. ఈ సంఘమునకు ప్రభువు దావీదు తాళపు చెవిగలవానిగా ప్రత్యక్షమాయెను.(ప్రక 3:7 యెషయా 22:22)దావీదు తాళపుచెవి అనగా అధికారము దేవునిదై యుండెను. ఆ అధికారము మనుష్యుల కప్పగించుటకై యూదులను దేవుడు యేర్పాటు చేసికొని వారిలో ముఖ్యుడగు దావీదునకు తన రాజ్యపు తాళపుచెవి నప్పగించెను. ప్రభువు వచ్చువరకు యూదులు ఆ తాళపు చెవిని వాడిరి. యూదులు ప్రభువును సిలువవేసి చంపినందున యీ తాళపు చెవిని వాడిరి. వారు పోగొట్టుకొనిరి. ప్రభువు దానిని శిష్యులలో పెద్దవాడైన పేతురికి ఇచ్చిరి. (మత్తయి 16:19). మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వసృష్టికి నాసువార్త ప్రకటించుడని (మార్కు 16:15) ప్రభువు పలికెను. వారింకను సర్వలోకమునకు వెళ్ళకమునుపే పెంతెకోస్తు దినమందు ఆకాశము క్రిందనుండు ప్రతిజనములో నుండి వచ్చిన భక్తిగల యూదులకు పేతురు సువార్తను ప్రకటించెను. (అ. కార్య. 2: 5-36) పేతురునకీయబడిన తాళపుచెవినిబట్టి మూడువేలమందిని క్రైస్తవ సంఘములోనికి చేర్చెను. (అ. కా. 2: 41) అప్ప్టినుండి అపొస్తలులకు, పౌలు బర్నబాలకు నేటివరకు సువార్తను ప్రకటించువారందరికిని యీ తాళపుచెవి యియ్యబడెను. క్రీస్తు నామము యెరుగని వారందరికిని యీ సువార్తను ప్రకటించి రక్షణ పొందిన వారందరిని సంఘములోనికి చేర్చుటకై , యీ సంఘ ద్వారమును తెరచుట, సువార్త ద్వారము తెరచుట. యెందుకనగా మనిషి హృదయ ద్వారమును విప్పుటకును, విప్పబడిన హృదయములో సువార్త నింపబడుటకును, యీ తాళపుచెవిని ఉపయోగించిరి. ప్రియుడైన ప్రభువు ప్రియురాలైన పెండ్లి కుమార్తెను సిద్ధపరచి తన నివాసమైన నూతన యెరూషలేములోనికి ప్రవేశ పెట్టుటకై పరలోక ద్వారమును తెరచెను. (ప్రక 4:1) ప్రభువు మరణము యొక్కయు పాతాళలోకము యొక్కయు ద్వారము తెరచుటకే తాళపుచెవి కలిగియుండెను. (ప్రక 1: 18) సాతానును పాతాళమందు బంధించుటకును తెరచుటకును గల తాళపుచెవి ఆయనయొద్ద కలదు. (ప్రక.20: 1-7) ప్రభువు భూమిమీద సంఘము విప్పువాటిని పరమందు విప్పును. ఇది సంఘమునకు ఇయ్యబడిన తాళపుచెవి. సత్యస్వరూపి :- అదృశ్యదేవుని స్వర పరిపూర్ణ దైవత్వమును కలిగి లోకములో ప్రత్యక్ష పరచిన ప్రభువు సత్యస్వరూపి, (కొలొ 2:9) ఈయన మనము సత్యవంతుడైన వానిని యెరుగవలెనని దేవుని కుమాౠడువచ్చి మనకు వివేకము అనుగ్రయించి యున్నాడని యెరుగుదుము మనము దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తునందున్న వారమై సత్యవంతుని యందున్నాము. (యోహాను 5:20). సత్యవంతుడైన దేవునిని ఈ సంఘము యెరుగుటకే ప్రభువిట్లు ప్రత్యక్షమాయెను. పరిశుద్ధుడు:- దేవునియొక్క సర్వ పరిపూర్ణ పరిశుద్ధత మానవాకారము నందు ప్రభువు కనబరచెను. దేవుడు యెంత పరిశుద్దుడో సంఘమునకు ప్రత్యక్షపరచి అపరిశుద్ధత సంఘమునకిచ్చుటకే ప్రభువు సంఘమునకు పరిశుద్ధుడుగా ప్రత్యక్షమాయెను. (లూకా 1:35)

 • 3. మెప్పు: ప్రక 3:8-10.

  • 1) నీ క్రియలు మంచివి.
  • 2) నీ శక్తి కొంచెమే
  • 3) నా వాక్యము నంగీకరించితివి.
  • 4) నా నామము నెరుగననలేదు.
  • 1) క్రియ:- క్రియలు సరిపోకపోతే సేవ జరుగదు. క్రియలు, సేవ బహిరంగముగా నుండును గాన సమానముగా నుండవలెను. క్రియలు సరిగా నున్న సేవ సరిగానుండును. మీ సత్క్రియలుచూచి దేవుని మహిమ పర్తురు. క్రియలు మనిషిని, సేవ దేవునిది. క్రియలు తనకొరకు, సేవ ఇతరులకొరకు కాని క్రియలు, సేవ సరిగా నుండవలెను.
  • 2) నీ శక్తి కొంచెమే:- శక్తి కొంచెమైన వాడుకొన్నారు కనుక దేవునికి సంతోషము ఎక్కువ శక్తి వచ్చువరకు మానవద్దు.
  • 3) నా వాక్యము అంగీకరించెను అన్యులలో మంచి క్రియలున్నవి కావు వాక్యమెరిగినవారి మంచి క్రియలకు రాణింపు ఉన్నది. ఎవరు వాక్యమును కలిగియుంటారో వారు మంచి క్రియలు కలిగియుంటారు. వీరు వాక్యసేవ చేయుదురు. దేవుని సేవకులు క్రియలు శక్తి, వాక్యము కలిగి యుందురు.
  • 4) నా నామము ఎరుగననలేదు:- వాక్యము, శక్తి, క్రియలుగలవారు సేవచేయువారై యుందురు. ఇది వాక్యసేవ. వాక్యసేవ అంటే వాక్యము బోధించుట. నానామము అనగ సాక్ష్యమిచ్చుట. అపొత్సలులు వాక్యము బోధించిరి. క్రియలు కలిగియున్నారు. కనుక శక్తి యున్నది. దేవుని వాక్యప్రకారము నడచిన రక్షణ యున్నది. ఈ మూడు కలిపితే వాక్యబోధ
   • 1)వాక్యము గైకొనుట
   • 2) వాక్యము సేవలో వాడుకొనుట
   • 3) తన మేలుకై వాక్యమును బోధించుట.
   పెంతెకోస్తు రోజు ఆత్మపొంది వాక్యము బోధించెను. అదే వాక్యసేవ. అట్లే అపొస్తలులు సాక్ష్యము చెప్పిరి. మేము ప్రభువుని చూచినాము. బోధలిన్నాము. తాకి చూచినాము. ఇది సాక్ష్యము (1యో 1:1) జీవవాక్యము ఆదినుండి ఉండెను. అది పుట్టకముందు వుట, చూచితిరి అనేది పుట్టినప్పటివి. ఇది శరీరధారిగా వచ్చినప్పటి కథ. యేసు ప్రభువును మేము కన్నులార చూచితిమి. చెవులార వింటిమి చేతులారా తాకి చూచితిమని అపొస్తలులు గొప్ప సాక్ష్యమిచ్చిరి. ఈ సాక్ష్యము 12మంది శిష్యులకు మాత్రమే కాని మరెవరికీ లేదు

 • 4) తప్పు:- ఈ సంఘములో తప్పులేదు.

 • 5) మందలింపు:- (ప్రక 3:11) నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను. ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము. ఎఫెసు సంఘమునుండి ఫిలదెల్ఫియా సంఘము వరకు అనుభవ స్థితిలో పెరిగి కిరీటమును సంపాదించుకొనెను. అనగా ఫిలదెల్ఫియా వరకు జయజీవితము కలిగి కిరీటమును సంపాదించుకొని ఆ కిరీటమును ప్రభువు వచ్చేవరకు కాపాడుకొనవలెను ప్రభువచ్చేలోగా కిరీటమును పోగొ ట్టుకొను వారున్నారు. ఉదా:- పేతురు ప్రభువుతో 3/2 సం|| జీవించి సంఘమునకు నాయకుడై ఉన్నను చివరిరాత్రి కోడికూయక మునుపే ప్రభువు నెరుగనని బొంకి తన స్థితిని పోగొట్టుకొనెను. దీనినిబట్టి చూచిన చివరకు తమస్థితిని పోగొట్టుకొను వారుందురని తెలియుచున్నది. ప్రభువు కనికరించి సమయము ఉన్నది. కనుక పేతురును సరిచేసి నిలువబెట్టెను. ఇప్పుడు ప్రభువు రాకడ త్వరగా నున్నది కనుక తమస్థితిని పోగొట్టుకొన్న వారు సరిచేసికొనుట కష్టము. కనుకనే నీకు కలిగినదానిని గట్టిగా పట్టు కొనుమని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. ఆదాము అవ్వలను దేవుడు మీరు ఏలండి అని వారిని యేలికలుగా నిర్ణయించారు. కాని చివరకు తమకీయబడిన ఏలిక కిరీటములను పోగొట్టుకొనిరి.

 • 6. శిక్ష:- ఈ సంఘమునకు తప్పులేదు కనుక శిక్షలేదు.

 • 7. కోరిక:- (ప్రక 3:13) సంఘములతో ఆత్మచెప్పుచున్నమాట చెవి కలవాడు వినునుగాక ఎఫెసు సంఘములో ప్రారంభమైన ప్రభువు యొక్క ఈ కొరిక ప్రతి సంఘములోను కనబడుచున్నది. ఈ స్థితిలేని యెడల వృద్ధి ఉండదు. స్థితి ఉండదు. కనుక ప్రభువుయొక్క ఈ కోరిక ముఖ్యమై ఉన్నది.

 • 8. బహుమానము:- ప్రక 3:9-12 యూదులు కాక యే యూదులమని అబ్ద్ధమాడు సాతానుసమాజపు వారిని రప్పించెదను. వారువచ్చి నీ పాదముల యెదుటపడి నమస్కారముచేసి, ఇదిగో, నేను నిన్ను ప్రేమించితినని తెలిసికొనునట్లు చేసెదను. భూమినివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపెడెదను.

  • 1) సాతాను సమాజము:- 1) యూదులు కాకయే యూదులనే వారు
  • 2) సాతాను సంబధమైన ఆచారములు అనుసరించిన క్రైస్తవులు
  • 3) భూతసంబంధమైన పూజచేయువారు.
  • 1) క్రైస్తవ సమాజము:-
   • 1) ప్రార్ధన సమాజము
   • 2) స్తుతిసమాజము
   • 3) దైవసన్నిధి సమాజము అనగా వాక్యములో తమకు తెలియని వాటిని ప్రభువునడిగి తెలిసికొనువారు.

   ఈ దైవసన్నిధి సమాజముయొద్దకు ప్రభువు ఈ దినములలో వీరందరినీ రప్పించి వారిలో నున్న దయ్యములను వెడలించి పాపమును పరిహారముచేసి రక్షణ నిచ్చి రాకకొరకు సిద్ధపడుటకు వీలు కలుగజేయుచున్నారు. ఎందుకనగా అనేక రకములైన అద్భుతములు ప్రభువు వీరియందు జరిగించుచున్నారు. ఈ సమాజమును ప్రభువు ప్రేమించుచున్నారని వీరు తెలిసికొనుచున్నారు. ఎందుకనగా అనేక రకములైన అద్భుతములు ప్రభువు వీరియందు జరిగించుచున్నారు. ఈలాంటి దైవసన్నిది సమాజములు పల్లెలలో పట్టణములలో, కుటుంబాలలో అనేకములు ప్రభువు స్థాపించుచున్నారు. దైవసన్నిధి సమాజము నొద్దకు అప్పుడు ప్రభువు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించి వీరికి నమస్కరించునట్లు చేయుచున్నారు.

  • 2) భూనివాసులను శోధించుటకు లోకమతటి మీదికి రాబోవుశోధన కాలములో నేను, నిన్ను కాపాడెదను మనుష్యుల కపటోపాయములు వారినంటకుండ నీ సన్నిధిచాటున వారిని దాచుచున్నావు (కీర్త 31:20) విశ్వాసి దాగుచోటు ప్రభువే (కీర్త 31:7) ఈ రీతిని ప్రభువు విశ్వాసులను శోధనకాలమందు కాపాడును.
  • 3) జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో స్తంభముగా చేసెదను స్థంభమనగా స్థిరమైనది. ఒక భవనము యొక్క భారమును భరించునది స్థంభమే. రక్షణ కార్య క్రమములో దైవకార్యమును సాగించుటకు ఆయాకాలములలో ఉన్నదేవుని సేవకులే ఈ స్థంభములు. సంఘప్రారంభములోని అపొస్తలులు ఈ సఘభవనము నిర్మించుటకు స్థంభములై యున్నారు. (గలతీ2:9) ఈ అపొస్తలులే పరలోకమందున్న నూతన యెరూషలేమునకు పునాదులై యున్నారు. గోత్రకర్తలు ద్వారములై యున్నారు. ఆయనయందు విశ్వాసముంచు పరిశుద్ధులు రాళ్ళవలె యున్నారు (1పేతురు 2:5). ఫిలదెల్ఫియా సంఘములోని సేవకులు భూలోకములో స్థంభముల వంటివారు వీరి సేవా ఫలితమైన మహిమయే నూతన యెరూషలేములో స్తంభములు. భూమిమీద వారు ఉండగానేఅ పరమందు మహిమ పరిపూర్ణమైనది. కనుక వారు కదల్చబడరు. పౌలు భూమిమీద నుండగానే పరమందున్న తన బహుమానమును గూర్చి పలికెను. (1తిమోతి 4:6,-8). 3) నా దేవుని పేరును నా దేవుని యొద్దనుండి దిగివచ్చుచున్న నూతన యెరూషలేమను నా దేవుని పట్టణపు పేరును నా క్రొత్త పేరును వానిమీద వ్రాసెదను.
  సార్దిస్ సంఘ బహుమానములో వారిపేర్లు పరలోకములోని జీవగ్రంధమందు వ్రాయబడినవి. ఈ సంఘ బహుమానములో పరలోకముయొక్క పేరు. పరలోకములోనున్న దేవుని యొక్క పేరు వీరిపై వ్రాయబడినది. అనగా పరలోకమే వీరిదైపోయినది. ఈ సంఘము చేసిన సువార్తసేవ ఎంతవరకు ననగా నూతన యెరూషలేమంతయు విశ్వాసులతో నింపబడినట్లు తెలియుచున్నది. (ప్రక21:9) పైనున్న యెరూషలేము భూమిమీదికి దిగివచ్చుట చూచితిని అని ఉన్నది అనగా నూతన యెరూషలేము అనుపరిశుద్ద పట్టణము కాదు గాని పట్టణములోని పరిశుద్ద్లే దిగి వత్తురు. వీరే ఆ పట్టణవాసులు అని తెలియ జేయుటకే ఆ పట్టణపు పేరు వారిమీద వ్రాయబడెను. (ప్రక 14:1) నా క్రొత్తపేరు:- క్రీస్తు ప్రభువునకు ఆయన జీవిత చరిత్రలో అనేక పేర్లు కలవు కాని ప్రకటన గ్రంధములోని ఆయన కడవరిపేరు దేవుని వాక్యము ప్రక 19:13) (యోహాను 1:1) ఈ ఫిలదెల్ఫియా సంఘమంతటిలో క్రీస్తు ప్రభువును గూర్చిన వాక్య ప్రకటన కలదు. కనుక అలాగు వాక్యము ప్రకటించిన ఈ సంఘమునకు దేవుని వాక్యమనే క్రొత్తపేరు వ్రాయబడును.

 • 9. ఉపమానము:- మంచి ముత్యములు (మత్తయి 13:45, 46) "మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొనవెదకుచున్న వర్తకుని పోలియున్నది. అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొనిపోయి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి దానిని కొనును.

  వర్తకుడు యేసుప్రభువు భూలోకమునందు మనుష్యులు ముత్యముల కొరకు సముద్రములోనికి దిగి వెదకి ముత్యములను సంపాదించినట్లు పరమందు తండ్రి రొమ్మున ఆనుకొనియున్న ప్రభువు పరమునుండి భూమిమీదికి దిగి వచ్చెను. నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు వచ్చిన ప్రభువు లోకములో ఉన్న పాపులను రక్షించెను. ఈ రక్షింపబడిన ఆత్మలే మంచి ముత్యములు. ఈ లోకములో అమూల్యమైన ఒక ముత్యమున్నది. అదే పెండ్లికుమార్తె సంఘము. (సామె 31:10). ఈ పెండ్లికుమార్తె సంఘమును కొనుటకై వర్తకుడైన ప్రభువు తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మెను అనగా తన శరీర ప్రాణాత్మలను ఇచ్చివేసి అమూల్య ముత్యమైన పెండ్లికుమార్తెను ఆమె విలువ తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మికొనిన ప్రభువునకు మాత్రమే తెలియును గాని మరెవరికీ తెలియదు (1కొరి 7:23).

  మంచిముత్యముల ఉపమానమునకు ఫిలదెల్ఫియా సంఘమునకు గలపోలిక:-

  • 1) ఉపమానములో మంచి ముత్యముల ఉపమానము ఆరవది. అట్లే 7 సంఘములలో ఫిలదెల్ఫియా సంఘము ఆరవది.
  • 2) ఉపమానములో వాక్యమును ప్రకటించి వర్తకుడైన ప్రభువు మంచి ముత్యములకంటే ఆత్మలను సంపాదించునట్లు ఫిలదెల్ఫియా సంఘములోని సేవకులు క్రీస్తు ప్రభువు వాక్యమును ప్రకటించి ప్రభువు కొరకు ఆత్మలను సంపాదించిరి.
  • 3) ఉపమానములో వర్తకుడెన ప్రభువు తన ప్రాణమును పెట్టి పెండ్లికుమార్తెను సంపాదించినట్లు ఫిలదెల్ఫియా సంఘములోని దైవ సేవకులు తమ ప్రాణములను పెట్టి ఆత్మలను సంపాదించిరి.
  • 4) మతకాలము:- ఫిలదెల్ఫియా యొక్క మతకాలము 1720 నుండి 1900 సం||.
  • 5) పరలోక స్నానము:- పరలోక సిం హాసనము వద్దనుండి 2వ స్థానము.
  • 6) స్థ్తి:- ఫిలదెల్ఫియా స్థితి అనగా సువార్త ప్రకటన కొరకు ద్వారము తెరువబడుట
   • 1) ఎఫెసులో ఆదిప్రేమ
   • 2) స్ముర్నలో సహనము
   • 3) పెర్గెములో సిద్ధాంత నిశ్చియత
   • 4) తుయతైరలో సత్యప్రకటన
   • 5) సార్దిస్ లో సంపూర్ణస్థితిపై ఐదు ఉన్నవి గాన ఫిలదెల్ఫియాలో సువార్త ప్రకటనకు బయలు దేరెను సత్యప్రకటనలో అక్కడే ప్రకటనగాని ఫిలదెల్ఫియాలో లోకమంత సువార్త ప్రకటింపబడెను.

ఫిలదెల్ఫియా

ఎఫెసులో లేతప్రాయము స్ముర్ణలో శ్రంలో నేర్పు విశ్వాసము పెర్గెములో రాజభోగము తుయతైరలో ఆచారములు, సిద్ధాంతములు, సార్దిస్ లో వృద్ధి పెర్గెము నుండి సార్దిస్ వరకు సిద్ధాంతములు, ఆచారములు, నేర్చుకొని వృద్ధి పొంది యున్నారు. గాన యింటిలో కూర్చుండుటకు వీలులేదు. అందుకని ఫిలదెల్ఫియాలో సేవలోనికి వెళ్ళవలెను. లవొదికయలో (సరందము) నలుగు పెట్టుకొనుట అనగా సిద్ధపడుట.

ఫిలదెల్ఫియా:- జపాన్, యిటలీలవలె యిందు భూకంపములు మెండుగానుండును. అందువల్ల ఫిలదెల్ఫియా వారికి స్థిరతలేదు. గనుక ఫిలదెల్ఫియాలోని సంఘము అస్థిరతలోనికి వచ్చినది గాని యిందున్న ప్రజలు విద్యావంతులు 15, 16 శతాబ్దములలో లూథరు కాలములో బైబిలి బాగుగా నేర్చుకొన్నారు గాన యితరులకు ప్రకటింపవలెనని కొన్ని శాఖలు వచ్చినవి. లూథరు, కాల్విన్ సింగిలి దొరగారి, చికాగో ప్రవక్తల సమాజములు, శాఖలుగా ఉన్నవి. ఇవి అన్ని కలిసి ప్రొటస్టాంటులని పేరు. ఇవి మిషనులు కావు శాఖలు. రోమనువారిని ఎదిరించిన యింకొక శాఖవచ్చినది. యివన్నీ ఫిలదెల్ఫియా కాలములో వచ్చినవి. ఇన్ని తెలిసి రోమనుల నెదిరించిన ప్రయోజనమేమని యెవరు మట్టుకు వారు సువార్తను ప్రకటింప ప్రారంభిచిరి. అప్పుడే సువార్త లేతగా ప్రారంభమైనది. యెవరుమట్టుకు వారే తమకు తోచినది ప్రకటించుటకు స్వదేశమునకు వెళ్ళిరి. వీరందరు ఐరోపావారే, ఆసియా, ఐరోపా. ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికా అని నాలుగు ఖండములున్నవి. అవతల ఉత్తరమెరికా, దక్షిణ అమెరికా ఉన్నవి. ఉత్తర అమెరికాలో కెనడా, యునైటెడ్ స్టేట్సు, గ్రీన్ లాండ్ ఉన్నవి. ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆశ్ట్రేలియాకు వెళ్ళవలెనని నిర్ణయించుకొనిరి. వ్యాపారము బాగుగా జరుగునని ఉద్దేశించిరి. వర్తకములోనికి వెళ్ళుటకు అన్ని ఖండములకు ఫిలదెల్ఫియా ద్వారము కాబట్టి ఈ వర్తక వ్యాపారము ద్వారా సువార్తను ప్రకటించుటకు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ద్వారమును తెరచెను. గలిలయ సముద్రములో చేపలు పట్టుటకు వెళ్ళినట్లు లోకములోని మనుష్యులను పట్టుటకు సువార్త వలను వాడిరి. వారే స్వయముగా వెళ్ళినామని తలంచిరి. గాని పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వారిని నడిపించెను. కౄరమృగముల మధ్యకువెళ్ళి ప్రకటించిరి. ఆఫ్రికాలో లివింగ్స్టన్ దొరగారు పనిచేయుచుండగా ప్రభువు కలిసికొని తప్పు సిద్ధాంతములను సరుచేసి సేవచేయించిరి. జస్టిస్ బర్నాలో పనిచేసెను. ప్రభువు ఆయనను తన యిష్ట ప్రకారము పోనిచ్చెను. హడ్సన్ జర్మనీలో పనిచేసెను, వారి తెలివి, మనస్సాక్షినిబట్టి. బైబిలు నేర్పును బట్టి, వారి ధైర్యము, విశ్వాసమునుబట్టి వారికి కలిగిన ఆరోగ్యమునుబట్టి, యేమీ లేకపోయినను తెగించి వెళ్ళి కష్టములున్నను సువార్తను ప్రకటించిరి. సుమ్ర్ణకు శేమవచ్చిన మానిరా? మనమును మానకూడదు. రానే వచ్చినాము. అడవి జంతువులకు ప్రకటిస్తామని విశ్వాస ధైర్యములతో ప్రకటించిరి. వీరు పరమ భక్తులు. మత్తయిలో నున్నట్లు సర్వ రాష్ట్రములకు ప్రకటించిరి.అందరిలో ఆఫ్రికాలో పని చెసిన లివింగ్ స్టన్ దొరగారు అడవి జంతువుల మధ్య యేమియు లేకయే పనిచేసి మొక్కజొన్నలు తిని, మేకపాలు త్రాగి, అడవులు తిరిగి పండ్లుతిని, చెట్టుపై పరుండి, చెఱువులలో నీరు త్రాగి సువార్త ప్రకటించెను. శ్రీవిక్టోరియారాణిగారు లివింగ్ స్టన్ దొరగారి సంగతులు తెలుసుకొనుటకు జార్జి అను స్నేహితుని పంపెను. దేవుడాయనను జార్జిగారికి చూపించెను. ఆయన ద్వారా నేను బాగున్నానని లివిం గ్ స్టన్ దొరగారు రాణిగారికి కబురు పంపెను. అందరూ అలాగే పనిచేసిరి. ఇది మనకు అర్ధము కాదు. ఎలా వెళ్ళిరో మనకు అర్ధము కాదు, ఫిలదెల్ఫియా సేవ ఎవరైతే చేయుదురో వారికి దేవా కిరీటముండును. భళానమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని ప్రభువు లివింగ్ స్టన్ ను మెచ్చుకొని దేవదూతలకు చూపించగా ఆకాశమంత స్తోత్రము చేయును అప్పుడు లివింగ్స్టన్ ప్రభువా! నీ శ్రమకంటె, నీ సేవకంటే నాశ్రమ నాసేవ, ఏ మాత్రము? అనును. భూమిపై ఒకపాపి మారుమనస్సుపొందిన పరలోకములో దేవదూతలు పండుగ చేసికొందురు. (లూకా 15:10). 15వ శతాబ్ధములో కంటే 18వ శతాబ్దములో ఎక్కువ సేవ కలదు. మనకాలములో ఇంకా ఎక్కువ సేవ కలదు. వారు ఏమి సదుపాయములు లేకపోయినా ఎక్కువ సేవచేసిరి. మనకు సదుపాయములన్నీ ఉన్నా సేవ తక్కువ. కొండజాతివారు సీమ రాణిగారిని ఎప్పుడైనా చూచినారా అని లివింగ్ స్టన్ గారిని అడిగిరి. నేను ఈ దేశమువచ్చి సువార్త ప్రకటించినందున అందరికీ నా పేరు మ్రోగింది. వెళ్ళి చూచివచ్చి చెప్పుతాననెను. ఆయనవెళ్ళి ఆఫ్రికాదేశ సంగతులన్ని ఆ ప్రమంతములో చెప్పగా అందరు క్రొత్తనదులు, ఆయన సువార్తపని జాగ్రఫి పని కూడా చేసెననిరి. ఆయన క్రొత్తనదులు, క్రొత్తకొండలు, శిఖరములు గుడులు ఎక్కడెక్కడ నుండెనో కనుగొనెను.

ఇండియాకు ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ వచ్చెను. ఆకాశములో దేవుడున్నాడు. ఆయన భూమి మీదికి వచ్చెను. ఆయనను నమ్మండి బాప్తీస్మము పొండండి అంగా నమ్మి బాప్తీస్మము పొందిరి. ఆయన నదిలో నీరు తీసిచల్లెను ఎందుకనగా గుడులలో తొట్లు, పాత్రలు లేనందున అలాగు చేసిరి. ఆఫ్రికాలో లివింగ్ స్టన్ గారు అడవి మనుష్యులకు పండ్లు చల్లగా వారు ఏరుకొని తినిరి. వారు చూస్తుండగా ఆయనపైకి చూస్తూ నమస్కరించెను. వారును అలాగు చేసిరి. భాష రానందున ఆయన అలాగు చేసెను అప్పుడు గుడులుకట్టి సంఘములు స్థాపించిరి. అప్పుడు వ్యాపారము కొరకు తెరువ బడిన ద్వారము ఇప్పుడు సువార్త కొరకు వాడబడుచున్నది. అది దేవుడే చేసెను. ఫిదెల్ఫియా మనకు సేవను గూర్చి నేర్పుతున్నది. ఆఫ్రికాలో సువార్తికులను తినుటకు అడవిజాతివారు రాగా కోట్లువిప్పి చెట్లకు తగిలించిరి. అదే మనిషి మాంసమని వారు తిన్నారు కొందరు మనుష్యులను కూడా తిన్నారు ముందువారిని తింటున్నారని వెనుకవారు సువార్త సేవచేయుట మానలేదు. ఒక దొరగారు నేను వెళ్ళివారు తినకుండ సేవచేసి వస్తానని ఆఫ్రికా వెళ్ళిరి. అడవి మనుష్యులు ఆయన తరుమగా ఆయన పారిపో ఒక గుడిసెలో వెల్లికలగా పరుండి కదలక మెదలక కండ్లు తెరచి పెదవులు మెదపుచుండెను. అనగా ప్రభువా వీరు ఏమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు క్షమించుమని ప్రార్ధించెను. ఇది ఎ ఎలాగు జరుగునో చూస్తాము. ఈయనను చంపవద్దు అని కొండజాతివారే అనిరి. ఆయన ఆకాశమువైపు చూపి దేవుడ్శ్డున్నాడని చెప్పి ఆయనను సేవించకపోతే అగ్నిలో వేయునని ఆయనను నమ్మిన మంచిస్థలమునకు పమౌనని అక్కడ ఆహారము సమృద్ధిగా దొరుకునని చెప్పెను. ఇక నేను చెప్పవలసినది చెప్పితిని నన్ను తిని వేయుమని చెప్పిరి వారు అట్లు చేయక ఆయనకు ఇల్లుకట్టి అక్కడే ఉంచి ఆహారము పెట్టి దేవుని వాక్యమువిని, అనేకులకు సువార్తను ప్రకటించిరి. 1750-1857 సం|| వరకును 1900 సం|| వరకును అనగా 100 సం|| సేవ జరిగెను ఫిలదెల్ఫియా సేవను గూర్చి మనకు నేర్పుతున్నది.

సేవను గూర్చిన ప్రత్యేక పుస్తకము మార్కు సువార్త. ఇందులో ప్రభువు జన్మ యొద్దనుండి ఆరంభించక సువార్త యొద్దనుండి ప్రారంభించెను. కనుక ఇది సేవ గ్రంధము. యేసుప్రభువు 12 సం|| వయస్సునందు దేవాలయములో చిన్నపని చేసినట్లు ఉన్నడి. తరువాత 18సం|| ఇంటివద్ద నుండెను. 30 సం|| వయస్సునందు మాత్రమే యూదులు ఉద్యోగమిత్తురు. యాజకునిగా అభిషేకింతురు. అప్పుడే సొలోమోను పాట (పరమగీతము యెహెజ్కేలు చదువుటకు సెలవిత్తురు. పరమగీతము 30 సం|| క్రితము వారు చదివి అర్ధము చేసికొనలేరు తప్పు అర్ధము చేసికొంటారు కనుక చదువనివ్వరు. లోక దృష్టితో చదివిన బాగుగా అర్ధమగును. పారమార్ధిక దృష్టితో చదివిన బాగుగా అర్ధమగును .

(పరమ గీతము అయ్యగారు మోకాళ్ళ మీద చదివిరి) ప్రేమనుగూర్చి 1కొరింథి 13 అధ్యాయములో నున్నదై. దీనికన్నా గొప్పది పరమ గీతములో నున్నది. ఎన్ని మంచి లక్షణములున్న ప్రేమ లేకపోతే లాభము లేదు. ఇదిగొప్ప ప్రేమ కనుక చదువవలెను. పాతనిబంధన గ్రంధములో యూదులు ఈ గ్రంధము చేర్చలేదు.

 • 1) అభిషేకము అయిన తరువాత
 • 2) పెండ్లి అయిన తరువాత చదువవలెనని దాచిరి.
ఇప్పుడు పాదిరిగార్లే తప్పుగా అర్ధము చేసికొన్నారు. పరమ గీతము చెప్పునప్పుడు వినేవారు నవ్వకుండ అయ్యగారు చెప్పేవారు ఉదా:- పెండ్లికుమార్తెను పెండ్లి చేసికొని ఆమె అందము చూచి విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేక వెళ్ళినట్టు ప్రభువు భూలోకములో సంఘము ఏర్పరచి విడిచి వెళ్ళలేక 40 దినములు ఆగి వెళ్ళెను. ప్రభువు ఇంకా రాక పోవుటకు కారణమేమనగా బట్టలున్నవి. నగలున్నవి గాని స్నానము ఇంకా చేయ లేదు. చేయుచున్నది ఆవగింజంత పాపము కూడా ఉండకూడదు ఇప్పుడు ప్రభువు ప్రభువు వచ్చినసంఘము సిగ్గుపడును. అప్పుడు సంఘము ఇప్పుడు రాదు. 7సం||ల శ్రమలలో వస్తాననును, కనుకనే ప్రభువు ఆలస్యము చేయుచుండెను. కొరియా యుద్ధము నుండి పెండ్లి కుమార్తెకు ప్రేమ ఎక్కువగుచున్నది సంఘము కాదు మిషను కాదు కాని సంఘములో అంతరంగ సిద్దపాటు ఉండవలెను పరలోక సంఘము భూలోకము వారిని ఆశ పెడతావు త్వరగా వస్తానని నీవు వెళ్లి తీసికొని రమ్మని 30సం||ల ను,డి ప్రభువుతో అనుచున్నది. పొట్టేలు కొమ్మలు పొదలో చిక్కుకున్నట్లు పెండ్లి కుమార్తె చిక్కుకున్నది. అది విప్పి "మార్చ్" అని ప్రభువు అనుచు ప్రభువు త్వరపడితే పెండ్లి కుమార్తె సిద్ధపడలేదు. సిద్ధపడలేని వారికి చావు వచ్చును. ఇస్సాకు సందర్భములో చిక్కుకున్న పొట్టేలు వలె సంఘము చిక్కుకున్నది. కొంతే చిక్కుచున్నది. అనగా ఆవ గింజంత కనుక త్వరగా ప్రభువు విప్పును.

లూథరు మిషను వచ్చిన స్థలము ఫిలదెల్ఫియా అమెరికాలో నున్నది. ప్రకటన ఫిలదెల్ఫియా అను పేరు పెట్టినారు. ఇదే సేవా వారిపాలెము.

 • 1) మార్కులో ప్రభువు సేవ
 • 2) అపోస్థలుల సేవ
 • 3) అపోథలుల సంఘ సేవ పెంతెకోస్తు
 • 4) ప్రొటస్టంటు సేవ 1850 నుండి 1900 వరకు ఫిలదెల్ఫియాసేవ 5) ఫిలదెల్ఫియాలో 1750 సం|| అన్ని దేశములకు సువార్త ప్రకటించవలెనని మిషనులు వచ్చినవి.
1750 నుండి 1901 వరకు సంఘమునకు కలహములు వచ్చినవి. మాదిగొప్ప అంటే మాది గొప్ప అనిరి. ప్రభుభోజనము పుచ్చుకొనవద్దు అనిరి. పెండ్లికుమార్తె సిద్ధపడుచున్నది. ఎఫెసు నుండి సార్దిస్ వరకు నేర్చుకున్నది. ఫిలదెల్ఫియా నుండి సేవ చేయుచున్నది. ఎఫెసులో వలె చిన్నదిగా ఇంటిలోనే యుండుట గొప్ప స్ముర్నలో వలె బయటకువచ్చి శ్రమపడుట గొప్ప తక్కిన స్థలములలో స్థిరపడుట గొప్పదా? లూథరు కాలములోవలె సువార్త చేయుట గొప్పదా? ఫిలదెల్ఫియా, లవుదికయలో పెండ్లికుమార్తెగా సిద్దపడుట పైవన్ని చేయుట పెండ్లికుమార్తెగా సిద్ధపడుటకే అన్ని మిషనులలోను పెండ్లి కుమార్తె ఉన్నది. రేపు లవుదికయ సంఘపు వారు వెళ్ళునప్పటికి పై ఆరు సంఘములవారు అందరు ఏదో విధముగా వెళ్ళిపోవుదురు. రాకడకు వారు సిద్ధపడలేదు. కనుక వెళ్ళిపోదురు. 7సం|| శ్రమలలో వారు పడకుండ తీసికొని వెళ్ళును. వీరు అన్ని మిషనులలోను, కేథలిక్కులలోను, అన్యులలోను ఉన్నారు. నా దొడ్డివి కాని వేరే గొఱ్ఱెలు నాకు కలవు అని ప్రభువు చెప్పెను. వీరు హెడెస్సుకు పోవలసినదిగాని మహాశ్రమకాలము మహాకృపకాలము. ఇంకా గడువులు ఇచ్చెను. పై ఆరు సంఘములవారు ముందు వెళ్ళుదురు వీరు మహిమతో ఎగిరివెళ్ళలేరు. కనుక వారు వెళ్ళిన తరువాత లవుదికయవారు ఎగిరి వెళ్ళుదురు పై ఆరు సంఘములకు మరణము పునరుథానమున్నది. 7 సంఘములలో పెండ్లికుమార్తెకు పునరు త్థానములేదు మరణములేదు, కనుక పునరు త్థానములో పెండ్లికుమారుని కలిసికొన్నది. కనుక ఈ మరణము మరణము కాదు. అవిశ్వాసులకు మరణమటే బధ విశ్వాసులకు మరణము మరణము కాదు గాని నిద్ర.

ఏ సంఘము పనిచేసిన, ఏ మిషను పనిచేసిన లవుదికయ కొరకే పాటు బడుచున్నది. కుమారుని పెంచుట పెం చేయుటకే లవుదికయలో ప్రవేశించినాము అంటే రాకడ, కనుక సిద్ధపదవలెను. పెండ్లికుమార్తె సంఘములోనికి వచ్చినాము కనుక సందేహములు వచ్చిన, సిద్ధపడుట మానవద్దు. శ్రమలవల్ల పెండ్లికుమార్తెగా తయారు కాలేని వారుందురు కాని శ్రమలలో నిందలు వచ్చిన పెండ్లికుమార్తెగా సిద్ధపడుట మానరు. పెండ్లి కుమారుడు చెప్పితే తెమలనే తెమలరు వార్తాపత్రికలు చదివిన రాకడకు సిద్ధపడగలరు. అని ప్రభువు చెప్పెను. (అని అయ్యగారు అనిరి కనుక చదువండి).

తాళపు చెవులు 5 రకములు

 • 1) మానవుల చెవి
 • 2) తాళపు చెవి
 • 3) ఫిడేలు చెవి
 • 4) రాట్నపుచెవి
 • 5) గడియారపుచెవి
ఆదికాండము రాజుల గ్రంధములలో దేవుడు రాజ్యము నడుపుచు వచ్చెను గాని మనిషికి అప్పగించనేలేదు. రాజ్యమును అప్పగించుటకు యూదాజనాంగమును ఏర్పాటు చేసి వారిలో ముఖ్యరాజైన దావీదును ఏర్పాటుచేసి తన రాజ్యపు తాళపుచెవి అప్పగించెను. దావీదు తన జీవితకాలమంతయు శక్తిలొతో దానిని వాడెను యూదుల రాజులెందరు రాజ్యము చేసినారో అంతకాలము అధికారముతో వాడిరి. ఈ రాజ్యమే సంఘము వరకు వచ్చెనని యూదులు ప్రభువు వచ్చు వరకు తాళపుచెవి వాడుకొనిరి క్రీస్తుప్రభువును సిలువవేసి పోగొట్టుకొనిరి. ఏ యూదులకు తాళపుచెవి ఇచ్చెనో ఆ యూదులే ప్రభువును తృణీకరించి సిలువవేసినాడే తాళపుచెవిని పోగొట్టుకొనిరి. యూదులు తృణీకరించినా సిలువవేసినాడే తాళపుచెవిని పోగొట్టుకొనిరి. యూదులు తృణీకరించినా యూదులలో కొద్దిమంది మాత్రమే ప్రభువును అంగీకరించిరి వారిలో ముఖ్యుడైన పేతురునకు అప్పగించెను. పేతురు ఆ తాళపుచెవిని ఇంకావాడలేదు. ఇకవాడును ఇప్పుడు పుచ్చుకొనుటకు మాత్రమే, ఇచ్చెను. ఉదా:- అయ్యగారు తాళపుచెవి కుర్రవానికి గదితీయుటకు ఇవ్వలేదు. కాని పుచ్చుకొనుటకు ఇచ్చెను. పేతురు పెంతెకోస్తురోజు ఆత్మను పొంది ముందుకువచ్చి ఆ తాళపుచెవి వాడుకొనెను. పెంతెకోస్తునకును ఆరోహణమునకు ముందు మరియొక తాళపుచెవి ఉన్నది. అది ఇంకా వాడలేదు. అదే సర్వరాష్ట్రములకు సువార్తను ప్రకటించుట,
 • 1) మొదటి తాళపుచెవి యూదారాష్ట్రమునకు విప్పుట
 • 2) అన్యులకు విప్పుట.
మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించండి అని సర్వలోకాన్ని మొదట పెంతెకోస్తు దినమందు యెరూషలేమునకు తీసికొని వచ్చి సువార్తను ప్రకటించెను. ఉదా:- ఎక్కార్టు దొరగారు తెల్లవారుజామున సువార్త ప్రచారమునకు వెళ్ళి ఆనందమనే ఆయనకు రాత్రి 7 గం||లకు ఉత్తరము ఇచ్చి అమ్మగారికిమ్మనెను ఆయనవెళ్ళి ఆ ఉత్తరము ఇచ్చేలోగా యీ దొరగారు పెద్దాపురమునుండి అమ్మగారికి అదేసమయమందు కనబడెను. అలాగే సర్వలోకమునకు వెళ్ళండని వీరు వెళ్ళకముందే సర్వరాష్ట్రాన్ని యెరూషలేమునకు రప్పించెను. పెంతెకోస్తు దినమందు ఆత్మకుమ్మరింపు పొంది ఆ దినమందే ప్రభువిచ్చిన తాళపుచెవితో ద్వారము తెరచి సంఘములోనికి మూడువేలమందిని చేర్చుకొనెను అన్ని దేశములనుండి ప్రతినిధులుగా వచ్చిన యుదా ముఖులకు ఆ త్మచెప్పగా ఓహూ ! మన పూర్వీకులు చెప్పిన ప్రభువు ఈయనే అని గ్రహించిరి.
 • 1) సువార్త చెప్పునది పేతురు
 • 2) సంఘద్వారము తెరచినది పేతురు.
 • 3) స్నానమిచ్చినది ఆయన
 • 4) సంఘములో కలిపినది ఆయన
5 తాళపుచెవి ప్రపంచమునకు విప్పినవాడు ఆయన. మొదట తాళపు చెవి యూదులకిచ్చెను. యూదుల యొద్దనుండి దావీదునకు దావీదుయొద్దనుండి పేతురుకు ఇచ్చెను. ఆ పేతురు ఆ తాళపుచెవితో ప్రపంచమునకు తాళము తీసెను అబ్రహాము సంతానమంతా వచ్చెను. అపోస్తలులు 2అ|| 10వ అ||లలో అన్యులకు విప్పెను. వారికి చేసిన బోధ
 • 1) మేము ఇప్పుడే ఆత్మపొందితిమి.
 • 2) మీరును పొందడి.
 • 3) మీ పిల్లలును పొందండి.
 • 4) దూరస్తులైన అన్యులును పొందుడని చెప్పెను.
ఈ తాళపుచెవి పెద్దది. సంఘపు ద్వారము దీని ద్వారా తెరచెను మొదట యూదులు తరువాత అన్యులు సంఘములోనికి వచ్చెను. అందరికి అనగా అక్కడుండే అందరికి వారిపిల్లలైన అందరికీ దూరముగా ఉండే అందరికీ అన్యులైన అందరికీ ద్వారము తెరువబడెను. పేతురుకు ఇవ్వబడిన తాళపుచెవి పౌలు బర్నబాకు ఇవ్వబడెను. నేటివరకు బోధకులకు ఇవ్వబడుచున్నది. ముఖ్యముగా అయ్యగారికి) పెంతెకోస్తు రోజు వచ్చింది. యూదులేకాని, పేతురు అన్యులకును ద్వారము తెరువబడినదని ప్రసగించి యున్నారు.

పౌలు అపోస్తలుల కార్యములు 2 అ|| అయిన పిదప 14 సం||కు అ||కా 9 అ||లో వచ్చెను. పేతురు యూదు లకన్ని పౌలు అన్యులకని వారు పెట్టనున్న కౌన్సిలులో తీర్మానించు కొని సేవచేసిరి. పౌలు పేతురు బర్నబా పెట్టనున్న కౌన్సిలులో తీర్మానించుకొని సేవచేసిరి. పౌలు పేతురు బర్నబా మొ|| పూర్వ అపోస్తలులు ఆకలిదప్పులు గలవారై వస్త్ర హీనులై అడవులలో రోడ్లు లేక కౄరమృగాల మధ్యప్రయాణ సౌకర్యాలు లేక యేసు సువార్త ప్రకటించుటకు వెళ్ళిరి ఎందరు అపోస్తలులు మరణించినారో రికార్డులో లేదు. పెంతెకోస్తురోజు ఆత్మ తండ్రివల్ల పొందిన వరము ద్వార భాభరాని వారి మధ్యకు వెళ్ళిబోధించిరి. పౌలు అందరికీ నమ్మదగినవాడు యూదులను+ అన్యులను +అరబ్బులను కూడా నమ్మించెను. మన తాళపుచెవి క్రైస్తవులకును అన్యులకును హిందువులకును విప్పాలి, దావీదుకిచ్చినది యూదులరాజ్యము, యీలోక సంబంధమైన రాజ్యము పిలాతు దగ్గర కోర్టులో నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధ మైనది కాదని చెప్పెను. మొదట ఈ లోక సంబంధముగా ఎందుకు యిచ్చెననగా ప్రజలను వశీకరించుకొనుటకు ఇచ్చెను.

మతముకొరకే గాక ఒక్కోక్కరి కొరకును సువార్త ద్వారమును తెరచుటకై తాళపుచెవి యిచ్చెను. ప్రయాణాలలో మనము ఒక్కరికైనా చె స్తాము. ప్రయాణ సౌకర్యముల కొరకై దేవునికి నమస్కరించునట్లు చేయుట సువార్త ద్వారము తెరచుట

 • 1) రోగులను స్వస్థపర్చండని 12 మందికి
 • 2) యాకోబులో సంఘ పెద్దలకును
 • 3) మార్కులో విశ్వాసులందరికిని స్వథపరచు వరమిచ్చెను.
మొదట పేతురు పౌలు మొ||వారు వాడిరి. ఒక బోధకుడు ప్రయాణము చేయుచు ప్రయాణములో ఒక్కరికైన సువార్త ప్రకటించునట్లు చేయమని ప్రాధించిరి. ఆయన ఒక ప్రయాణికుని కలిసికొని మీరు క్రైస్తవులవలె యున్నారనగా నాకేమైన చెపుతారా అని ఆ ప్రయాణికుడు అడుగును. అప్పుడు బోధకునియొద్ద తాళపుచెవి ద్వారా సువాత ద్వారమును తెరచెను. దావీదు వద్దనుండి తాళపుచెవి పేతురు దగ్గరకు జంప్ చేసినది. డేవిడ్ లివింగస్టన్ అదే తాళపుచెవితో ఆఫ్రికాకు ద్వారము తెరచెను. ఈ విధముగా భక్తులందరు ఆ తాళపుచెవి వాడి సువార్త ప్రకటించి ప్రజలను ప్రభువువైపు త్రిప్పిరి. అప్పుడు
 • 1) సంఘద్వారము తెరువబడెను.
 • 2) సువార్త ద్వారము తెరువబడెను.
 • 3) మనిషి హృదయ ద్వారము తెరువబడెను.

మీరు ఆదివారము ఒక గుడికి వెళ్ళుదుర్రనుకొనండి. ఎవరైనా మిమ్ములను అనుభవ చెప్పుమంటే? కనుక మీటింగులోనికి వచ్చినపుడే సిద్ధపడిరావలెను. ఎందుకనగా అకస్మాత్తుగా అడిగినపుడు జేబులో తాళము తీయవలెను. ఒక భక్తుడు సిద్ధపడక గుడికివెళ్ళెను. అప్పుడు అతని అనుభవము చెప్పుమనిరి. అతడు సిద్ధపడలేదు కనుక చెప్పుటకు నాకేమీ రావడము లేదనెను. ఒకరు సిద్ధపడి కాగితము మీద వ్రాసికొనిజేబులో పెట్టుకొని గోడకు తగిలించగా ఎలుక ఎత్తుకొనిపోయెను. మీటింగులోనికి వచ్చిచూడగా లేదు. అప్పుడు అతడు ఏమీ చెప్పలేకపోయెను. అక్కడివారు ఎలుక నీ అనుభవము ఎత్తుకొని పోయెనా! అనిరి మీకు ఏమీ రాదు. అయినను ప్రయత్నించి ప్రార్ధించవలెను. మొదట ఏమీ రాకపోయినా తరువాత వాకు వచ్చును. అదే తాళము తీయుట. కొకొక్కసారి కథవచ్చును గాని వర్తమానము రాదు. అప్పుడు ప్రార్ధించిన తరువాత వర్తమానము అందుకొనును. అందుకొననంతసేపు తాళము తీయునట్లే. అందుకొనిన తరువాతే తాళము విప్పినట్లు అయ్యగారు నన్నూరు వెళ్ళగా అక్కడ గుడిలోనికి వెళ్ళిన తరువాత మాటలాడమనెను. అప్పుడు వర్తమానము చెప్పెను మీటింగులో సిద్ధపడి ప్రార్ధింపగా ప్రభువుముందే తాళముతీయును. సిద్ధపడి వెళ్ళకపోతే ద్వారము తెరువబడదు. మీ స్వంత యత్నమువల్ల తీయుచుండిన ప్రభువు తప్పక తాళము తీయును. అయ్యగారు ఒకటిసిద్ధపడిరాగా మరియొకటి వచ్చెను. అప్పుడు ప్రభువు నీవు సిద్ధపడ్డావు సరి! సంఘమునకు ఇది అవసరము కనుక చెప్పుమని వేరొక వర్తమానము చెప్పెను. మిషనులు ఆరాధన కొరకు కాదుగాని సేవకొరకే ఏర్పడెను. మొదట ఐరోపాకు సువార్తను తీసికొని వెళ్ళెను. (ఇది మాణిక్యమ్మగారి కుమారుడు అగస్టీనువల్ల). అగస్టీను ఒక సంతకు వెళ్ళెను. ఇటలీలో అక్కడ పిల్లలను అమ్ముచుండెను. ఈయన ఆ పిల్లలను చూచి ఏంజెల్స్ లాండ్ అని పేరు పెట్టెను. ఆయన అక్కడకు వెళ్ళి అనాగరికుడుగా నుండి అక్కడనే పనిచేసెను. ఆ భూమికి ఏంజెల్ లాండ్ అని పేరు పెట్టెను. అదే నేటి ఇంగ్లాండు. ఆయనకు అక్కడ వెళ్ళవలెనని ప్రేరేపణ కలిగినది. అక్కడ పిల్లలు బానిసత్వములో నున్నారని తెలియగా గుండెదడ కలిగినది. అంతరంగ ప్రేరేపణ కలుగుటయే వెళ్ళుమని చెప్పుట ఆయనవెళ్ళి అరణ్యములో తెరిగేవారు అక్కడివారు నాలుగు తడకలుచుట్టి బుట్టగాచేసి అందులో కూర్చుని తిరిగేవారు కండ్ల దగ్గర రంధ్రములుండేవి. వీరు బుట్టమనిషి ఆకారములో నుందురు. అక్కడ ఒక దురాచారమున్నది. వీరు ఇంగ్లాడులో దొరికిన పిల్లలను ఒకబుట్టలోవేసి నిప్పు పెట్టెదరు. ఆ బుట్టకాలుతుండగా దేవత మా ప్రార్ధన విన్నారని గంతులు వేసెదరు. ఈయన ఇవన్నియు మాంపించెను. ప్రేరేపణ కలుగగానే ధైర్యము వచ్చి సముద్రములుదాటి వెళ్ళిసువార్త ప్రకటించెను. ఇది ఇప్పుడు గొప్పస్థలమనైనది. ఆయన ప్రేరణ కలుగగానే వెళ్ళకపోతే ఆ చ్ఛాన్సు ఇంకొకరికి వచ్చును. వెళ్ళి సేవచేసినందున బహుమానము పరలోకములో దొరకును. ఉదా:- ఒకపాదిరిగారు బండిలో వెళ్ళుచుండగా ఎదుట ఉన్నవారికి సువార్త చెప్పమని ప్రేరేపణ కలిగినను చెప్పకపోతే ఆయన

 • 1) ఆ తరుణమును
 • 2) ఆ వాక్కును
 • 3) తాళము తెరచుటను
 • 4) పరలోకములోని బహుమానమును పోగొట్టుకొనును.
ప్రతి పనికి లోకములో జీతమున్నట్లు పరలోకములో కూడా జీతము ఉండును.

ఒకరిని మీరు చాలా అనుభవశాలురని విన్నాము. మా సంఘమునకు కొన్ని సంగతులు చెప్పుమని కొందరడిగిరి. ఆయన ఒక గంట జ్ఞానముతో చెప్పెను. జ్ఞానముతో గంటచెప్పినా పరలోకములో బహుమానములేదు. ఈయన సంఘముయొక్క మెప్పును కోరెను. కనుక వర్తమానము రాలేదు బహుమానము లేదు ఆత్మనడిపింపులేక నరుని మెప్పుకొరకు చేయు సేవ నరుల సేవ.

ఉదా:- ఒక కుర్రవాడు తాళము తీయగా రాలేదు కోపముతో తాళము తీయుటకు ప్రయత్నించగా తాళము విరిగిపోయెను అట్లే తన మెప్పు కొరకు చేయువారి తాళము విరిగిపోవును. లేదా ఆ తాళముకప్ప విరుగ గొట్టవలసియుండును. ఇంత పెద్దవాడు. ప్రభువా వాక్యము నాకు తెలిపిన నీవు వర్తమానము ఇస్తే చెప్పుదునని ఒక చిన్న ప్రార్ధన చేయకూడదా? ఇట్లు ప్రార్ధించిన వర్తమానము వచ్చును.

ఒకరు ఒక బండిలో పోవుచుండగా ఎదుటివారికి సువార్త చెప్పుమని ప్రేరేపణ కలిగెను. కాని ప్రార్ధించినను వర్తమానము రావడములేదు కనుక దేవా ఎవరిచేతనైన వీకికి వర్తమానము నందించుమని ప్రార్ధించిన బహుమానము వచ్చును. ఒక బాటసారి ఒక బోధకుని ఒకచోటికి దారి నడిగెను. బోధకుడు దారిచూపించి బాటసారిని వెనుకకు పిలిచి మోక్షమునకు దారి అడుగలేదేమి? అని ప్రశ్నించెను. బాటసారికి తెలియలేదు. ఆత్మ శక్తిలో ఉండి ఒక చిన్నమాట పలికెను. అటు తరువాత బాటసారి మరియొకచోట సువార్తవిని రక్షణపొందెను. అనగా అతనికి ద్వారము తీయుట అప్పుడు కాదు కనుక ఇప్పుడు తీసెను పరలోకములో ప్రభువు బోధకునికి, బహుమానము నిచ్చెను. ప్రభువా! ఇందెందుకనగా దారిలో నీవు బాటసారికి చెప్పిన మాటకనెను. అప్పుడు బోధకుడు ఈ చిన్నమాటకు బహుమానము ప్రభువా అని సంతోషించెను. ఒక మనిషి పడిపోయినట్లున్నాడు గాని బ్రతికే ఉన్నాడు. అతడు మార్గాయాసములో నడువలేక నిరాశతో యుండెను. ఒకాయన వచ్చి నీ జేబులు చూడు మనెను. ఆయన జేబులో తాళముండెను. అప్పుడు ఆయన దైవగ్రంధములో 365 తాళాములు కలవు. (భయపడరాదు క్రీస్తు విశ్వాసి అను కీర్తన) ఒకొక్క వగ్ధానము ఒక్కొక్కతాళము, సేవకులకు ఒకటి, జబ్బుగలవారికి ఒకటి, ఒక్కొక్కరికి ఒకొక్క తాళము కలదు. నీవు ఎందుకు నిరాశ పడవలెనని ప్రభువు వాక్యములో ఉన్న సంగతి చెప్పెను. అప్పుడు అతడు నడచివెళ్ళెను. నా జేబులోనే తాళమున్నదనెను. ఇదే దాగియున్న తాళపుచెవి తాళము=అధికారము మనము ఒక ఊరికివెళ్ళి సువార్త ప్రకటించుట, సాతాను ద్వారము మూసినపుడు మనము తాళము అధికారము వలన విప్పిన, సాతాను తాళము పట్టినట్లు దాని పని పట్టుటకు స్విచ్చు ఒకచోట నొక్కిన కాంతి వచ్చును. భూలోకములో దేనిని విప్పుదురో పరలోకములో అది విప్పుదును. కారణము కరెంటు ఉన్నది. ఇక్కడ బంధించితే అక్కడ బంధింపబడును. అనగా ఇక్కడకు అక్కడకు సంబంధమున్నది న్యాయముగా అక్కడ విప్పితే పరలోకములో బంధింపబడవలయును. ఇక్కడ సువార్త ద్వారము విప్పితే పరలోకములో విప్పబడి ఒక గ్రామము యొక్క ద్వారము తెరువబడును. భూమి+పరలోకములో నాకు సర్వాధికారమున్నది. (మత్త్యి 18:18) ఇక్కడ దీనిని బంధించితే అక్క్డ విప్పుట మూయబడుట ఉండును. మీరు విప్పితే మేము సరే అంటాము. పూర్తిగా అక్కడ విప్పబడును. ఇక్కడ బంధించితే అక్కడ పూర్తిగా బంధించబడును. ఉదా:- ఒంగోలు గురవమ్మగారి కుమారునికి మతివాంచల్యము. మనము విప్పలేకపోఅతిమి. మనచేతకాలేదు. బైబిలులో లూకా 13 అ|| 18 సం||ల నుండి నడుము వంగినస్త్రీతో అమ్మానీవు బలహీనతనుండి విడుదల పొందియున్నావు. అదే తాళపుచెవి. దైతాను ఈమెను బంధించినది గనుక నేను ఈమె కట్లు విప్పినాను. లూకా 13:15వ. కట్టు విప్పినాను బలహీనతనుండి విడిపింపబడినావు. ఇది ఎవరు విప్పినారు. పరలోకములో దేవుడు విప్పెను. ఇక్కడ మనిషి విప్పెను. నేను వెళ్ళుచున్నాను గాన మీరు ఇక్కడ ఉంటారు గాన మీరు విప్పండి. (మార్కు 1:24) సైతాను ప్రభువును పొగడగా ఊరుకొన్మ్ము వాని విడిచిపొమ్మని గద్దించెను. ఇదే బంధించుట ఊరుకొనుట అనగా సాతాను నోరుకట్టెను. లూకా 13:16 విప్పుట కట్లనువిప్పగల సమర్దుడు. అదే అధికారము ప్రభువు చేసే ప్రతిపని తండ్రి చెబితే చేయుచున్నాడు అదే పరలోక దేవుడు ఈ లోకములో నరావతారిని ఈ స్త్రీ కట్టువిప్పమన్నారు మాట ఇక్కడే కాని విప్పడము మాత్రము అక్కడే మనమీద నేరము అనగా అధికారము మనము వాడుటలేదు.(లూకా 19 :21) పెట్టని దానిని కోయువాడవు=విత్తనాలు చల్లక కూలీలకు కొడవలి ఇచ్చి కోయుమనువాడు. ప్రభువు వ్యాపారము చేయుమని యిచ్చిన దానిని ఇతడువాడలేదు. అలాగే ప్రభువు వెళ్ళుచు సైతానును బంధించ్ట వాడువేసిన కట్టువిప్పండి అని అధికారమిచ్చెను. ఇది వాడకపోతే విడదు+కడదు. యేసుప్రభువు యిచ్చిన తాళపుచెవి యిదియే యిది యేసుప్రభువు యొక్క అధికారము. ఉదా:- తాళపుచెవి మనముకొన్న అది మనదికాదు. సహకారిది. అలాగే ప్రభువిచ్చిన అధికారమువల్ల విప్పుట బంధించుట చేయవలెను. బలహీనురాలైన స్త్రీకి సైతాను కట్టివేసిన కట్టును మనకు బదులుగా వచ్చిన క్రీస్తు ప్రభువు అనే మనుష్యుడు విప్పినాడు. ఆయనే కపెర్నహొములోని దయ్యము యొక్క నోటిని కట్టివేసినాడు. కనుక ఆ యేసే కట్టుటకు విప్పుటకు సమర్ధుడు. చెడుగు జరగకుండ కట్టుటకును అది వరకున్న చెడుగును విప్పుటకును ఆయన భూమిమీదను పరలోకములోను సర్వాధికారము పొందినవాడై యున్నాడు. ఆయన ప్రవర్తనవల్ల ఈ అధికారము కలిగినది. ఇదే వాక్యసేవకులకు యిచ్చి వెళ్ళిన అధికారము గనుక వాక్య సేవకులు కూడా సైతానువల్ల బందింపబడిన వారికట్లు విప్పుదురు. సైతానును మాట లాడకుండ చేయగలరు. అయితే ఎందుచేత చేయలేక పోవుచున్నారనగా

 • 1) పవిత్ర్త తక్కువ
 • 2) విశ్వాసము తక్కువ
 • 3) ధైర్యము తక్కువ
 • 4) వాక్యము యొక్క వివరమువల్ల కలుగవలసిన జ్ఞానము తక్కువ.

అందుచేత ఈ అధికారము తాళపుచెవిని వాడలేక పోవుచున్నారు, ఒకవేళ వాడితే పరలోకములో అంగీకారమే అందుచేతనే ఈ లోకములో కట్టువిడుట కాటబడగలుగుట మనము కలిగియున్నాము. వాక్య వివరము తెలియుటలేదు. కథ తెలిస్తే జ్ఞానాభివృద్ధి. జ్ఞానము ఉంటే వివరము తెలియును. పవిత్రత వచ్చును విశ్వాసము దైర్యము వచ్చును. ఈ నాలుగు ఉంటే కట్లన్నీ విప్పబడును. ఈ నాలుగూ లేకపోతే కొన్ని జరుగును కొన్ని జరుగవు కనుక పై నాలుగు కలిగి యుండవలెను. ఉదా:- జరుగుట జరుగక పోవుట ఒక్క మనిషివల్లే ఎందుకు? జ్ఞానము పవిత్రత, విశ్వాసము ధైర్య్ము ఉన్నను కొన్ని జరుగుటలేదు. ఎందుకు

 • 1) జ్ఞానాభివృద్ధి
 • 2) పవిత్రాభివృద్ధి
 • 3) విశ్వాసాభివృద్ధి దైర్యాభివృద్ధి లేనందున అన్ని జరుగుటలేదు.

కొన్ని జరుగుట:- కొండపైకి ముగ్గురు వెళ్ళిరి. కొండ క్రింద 9మంది ఉండిరి. ఒక తండ్రి చెవుడు, నత్తిగలవానిని తీసికొనిరాగా 9 మంది బాగుచేయలేక పోయిరి. పై నాలుగింట అభివృద్ధి లేనందున చేయలేకపోయిరి. భక్తుడుచేసే పనిని చెడగొట్టుటకు మేము కూడా చేయుచున్నామని సైతాను నటించును గాని అవి జరుగనేరవు. దయ్యము దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదని ప్రభువు చెప్పెను ఒకవేళ సైతానువల్ల అద్భుతములు జరిగిన, మనిషికి కీడే.దేవుడు చేసినదికాదు కనుక అది మేలైనా దానిని అంగీకరించకూడదు. దానిలో యేసు నామములేదుగాన అది దయ్యము వలననే అని తెలిసికొనవచ్చును. ఉదా:- ఐగుప్తులో మాత్రుకులు శకునగాండ్లు చేసిన సర్పాలను మోషే చేసిన సర్పము మ్రింగివేసెను. వారుచేసినవి ప్రభువు సంబంధమైనవి కావు సైతాను సంబంధమైనవి.

యొర్ధాను నదివద్దనున్న తాళము:- అందరకు తెలిసిన తాళపుచెవి ఏలియా తాళపుచెవి 1 రాజు 17అ|| ఆయన జీవముతోడు నా సెలవు అయితేనే తప్ప మంచయినా వర్షమైనాపడదు. ఆలన పాలన అందుకే ఈ బోధలు, ప్రార్ధనలు, ఈ కూటాలు. ఏలియాకాలములోవలె జరుగుటకు ఏలియా తాళపుచెవి భూలోకములో యున్న ఆయన ద్వారా ఆకాశపు తలుపులు మూయబడెను. ఆహాబు దివాణములోకి వెళ్ళి ఆకాశ వాకిలిమూసి కర్మెలు కొండపై తెరచెను. ఏలియా 9 ఎలీషా 18 అద్భుతాలు ప్రభువుకు ముందు, ఆయన చేయబోయే అద్భుతాలు అనీ చేసిరి ఇట్టికాలములోను భక్తులు వినయము గలవారు. సజ్జనులు ఉన్నారు గాని ధ్యానపరులు లేరు. ఇట్టివారుంటే ఈ దినాలలోను అట్టి అద్భుతములు జరుగును. ఆ కాలములో కాకోలమువల్ల ఆహారమున్నది. ప్రకటన కాలములో అట్టిది లేదు. వేరేపద్దతి ఇట్టి శక్తినేటి దినాలలోను పుచ్చుకునే భక్తులుంటే ప్రభువు ఇస్తారు. యోర్ధానులో యోహాను వద్ద ప్రభువు బాప్తీస్మము పొందెను. సలీమను రేవువద్ద పొందిరి. గలిలయ దేశములో ఉత్తరాన ఉన్నది. యోహాను వినయము గలవాడ్శు దీనిని బట్టి చెప్పువారు విప్పపాత్రుడను కాననుకొనెను. దీనినిబట్టి గొప్పవాడయ్యెను ప్రభువు బాప్తీస్మము మనము యోహాను చెప్పులవారు కథచెప్పినపుడు వినయమున్నది. నీ వలనే పొందాలని ధర్మశాస్త్రములో యున్నది. ఉన్నదని చెప్పుటలో బహు వినయమున్నది. ఆయన ఇచ్చెను. ఈయన పొందెను. కట్టకు వచ్చుచుండగా ఆయన వినయమువల్ల పరలోకపు వాకిళ్ళు తెరువబ్డెను. ప్రభువు ఆత్మ పావురము ఆకారముగా ఈయన మీదికి వచ్చెను. అధిక వినయము గలవారుంటేపరలోకమునే విప్పగలము. ఏలియాకాలములోవినయమువల్లాకాశవాకిలి+స్నానికుడైన యోహానువల్ల పరలోక వాకిళ్ళు విప్పబడెను తెలుగుబైబిలులో ఆకాశమందున్న మా తండ్రి అని ఉన్నది. 60స||కు తెలియబడెనుగాని పరలోకమందున్న అని ఇప్పుడు తర్జుమా చేసినారు.. యెరూషలేములో ఆయనకు ఆకాశములు మహా ఆకాశములు పట్టవు. మీరును అధిక వినయముతో ప్రార్ధించండి. కాని మనకు కుదరదు.

 • 1) బద్దకము
 • 2) కునికిపాటు
 • 3) విశ్వాసములో ఉన్న అవిశ్వాసము
 • 4) పూర్వకాలమునకు సరిపోయినది.
ఈ కాలములో అట్టివి జరుగునో లేదో, సరిపోవునోలేదో అనే అనిశ్చయత. ఓ దేవా లోకములో నీకు ఎవరైనా యోగ్యులైన వారుండ వచ్చుకాని నీ కృపకు నేను యోగ్యుడనుకాను అని ప్రార్ధించాలి. నీ వినయము పరలోకము ఒప్పుకున్నవలెను, గొప్పతనము, జ్ఞానము,ధనము, భక్తి ఉన్నా వినయము సంపాదించుకొనవలెను. ప్రభువా ఈ లాగుచేయుమని చెప్పగా నీ చిత్త ప్రకారమా లేక నా చిత్త ప్రకారమా అని అడుగును అప్పుడు నీ చిత్త్ప్రకారమే చేయుమని చెప్పవలెను. అది వినయము వాఘ్దానములు, నీ వాక్యము నీ దివ్య లక్షణములు నీ ప్రేమ ఏమైనదని ఎదురు అడుగువారికి ఈ ప్రార్ధన అడ్డము వచ్చును. మిక్కిలి అవసరమైతే ప్రా యొర్ధాను నదివద్దనున్న తాళము:- అందరకు తెలిసిన తాళపుచెవి ఏలియా తాళపుచెవి 1 రాజు 17అ|| ఆయన జీవముతోడు నా సెలవు అయితేనే తప్ప మంచయినా వర్షమైనాపడదు. ఆలన పాలన అందుకే ఈ బోధలు, ప్రార్ధనలు, ఈ కూటాలు. ఏలియాకాలములోవలె జరుగుటకు ఏలియా తాళపుచెవి భూలోకములో యున్న ఆయన ద్వారా ఆకాశపు తలుపులు మూయబడెను. ఆహాబు దివాణములోకి వెళ్ళి ఆకాశ వాకిలిమూసి కర్మెలు కొండపై తెరచెను. ఏలియా 9 ఎలీషా 18 అద్భుతాలు ప్రభువుకు ముందు, ఆయన చేయబోయే అద్భుతాలు అనీ చేసిరి ఇట్టికాలములోను భక్తులు వినయము గలవారు. సజ్జనులు ఉన్నారు గాని ధ్యానపరులు లేరు. ఇట్టివారుంటే ఈ దినాలలోను అట్టి అద్భుతములు జరుగును. ఆ కాలములో కాకోలమువల్ల ఆహారమున్నది. ప్రకటన కాలములో అట్టిది లేదు. వేరేపద్దతి ఇట్టి శక్తినేటి దినాలలోను పుచ్చుకునే భక్తులుంటే ప్రభువు ఇస్తారు. యోర్ధానులో యోహాను వద్ద ప్రభువు బాప్తీస్మము పొందెను. సలీమను రేవువద్ద పొందిరి. గలిలయ దేశములో ఉత్తరాన ఉన్నది. యోహాను వినయము గలవాడ్శు దీనిని బట్టి చెప్పువారు విప్పపాత్రుడను కాననుకొనెను. దీనినిబట్టి గొప్పవాడయ్యెను ప్రభువు బాప్తీస్మము మనము యోహాను చెప్పులవారు కథచెప్పినపుడు వినయమున్నది. నీ వలనే పొందాలని ధర్మశాస్త్రములో యున్నది. ఉన్నదని చెప్పుటలో బహు వినయమున్నది. ఆయన ఇచ్చెను. ఈయన పొందెను. కట్టకు వచ్చుచుండగా ఆయన వినయమువల్ల పరలోకపు వాకిళ్ళు తెరువబ్డెను. ప్రభువు ఆత్మ పావురము ఆకారముగా ఈయన మీదికి వచ్చెను. అధిక వినయము గలవారుంటేపరలోకమునే విప్పగలము. ఏలియాకాలములోవినయమువల్లాకాశవాకిలి+స్నానికుడైన యోహానువల్ల పరలోక వాకిళ్ళు విప్పబడెను తెలుగుబైబిలులో ఆకాశమందున్న మా తండ్రి అని ఉన్నది. 60స||కు తెలియబడెనుగాని పరలోకమందున్న అని ఇప్పుడు తర్జుమా చేసినారు.. యెరూషలేములో ఆయనకు ఆకాశములు మహా ఆకాశములు పట్టవు. మీరును అధిక వినయముతో ప్రార్ధించండి. కాని మనకు కుదరదు.
 • 1) బద్దకము
 • 2) కునికిపాటు
 • 3) విశ్వాసములో ఉన్న అవిశ్వాసము
 • 4) పూర్వకాలమునకు సరిపోయినది.
ఈ కాలములో అట్టివి జరుగునో లేదో, సరిపోవునోలేదో అనే అనిశ్చయత. ఓ దేవా లోకములో నీకు ఎవరైనా యోగ్యులైన వారుండ వచ్చుకాని నీ కృపకు నేను యోగ్యుడనుకాను అని ప్రార్ధించాలి. నీ వినయము పరలోకము ఒప్పుకున్నవలెను, గొప్పతనము, జ్ఞానము,ధనము, భక్తి ఉన్నా వినయము సంపాదించుకొనవలెను. ప్రభువా ఈ లాగుచేయుమని చెప్పగా నీ చిత్త ప్రకారమా లేక నా చిత్త ప్రకారమా అని అడుగును అప్పుడు నీ చి యొర్ధాను నదివద్దనున్న తాళము:- అందరకు తెలిసిన తాళపుచెవి ఏలియా తాళపుచెవి 1 రాజు 17అ|| ఆయన జీవముతోడు నా సెలవు అయితేనే తప్ప మంచయినా వర్షమైనాపడదు. ఆలన పాలన అందుకే ఈ బోధలు, ప్రార్ధనలు, ఈ కూటాలు. ఏలియాకాలములోవలె జరుగుటకు ఏలియా తాళపుచెవి భూలోకములో యున్న ఆయన ద్వారా ఆకాశపు తలుపులు మూయబడెను. ఆహాబు దివాణములోకి వెళ్ళి ఆకాశ వాకిలిమూసి కర్మెలు కొండపై తెరచెను. ఏలియా 9 ఎలీషా 18 అద్భుతాలు ప్రభువుకు ముందు, ఆయన చేయబోయే అద్భుతాలు అనీ చేసిరి ఇట్టికాలములోను భక్తులు వినయము గలవారు. సజ్జనులు ఉన్నారు గాని ధ్యానపరులు లేరు. ఇట్టివారుంటే ఈ దినాలలోను అట్టి అద్భుతములు జరుగును. ఆ కాలములో కాకోలమువల్ల ఆహారమున్నది. ప్రకటన కాలములో అట్టిది లేదు. వేరేపద్దతి ఇట్టి శక్తినేటి దినాలలోను పుచ్చుకునే భక్తులుంటే ప్రభువు ఇస్తారు. యోర్ధానులో యోహాను వద్ద ప్రభువు బాప్తీస్మము పొందెను. సలీమను రేవువద్ద పొందిరి. గలిలయ దేశములో ఉత్తరాన ఉన్నది. యోహాను వినయము గలవాడ్శు దీనిని బట్టి చెప్పువారు విప్పపాత్రుడను కాననుకొనెను. దీనినిబట్టి గొప్పవాడయ్యెను ప్రభువు బాప్తీస్మము మనము యోహాను చెప్పులవారు కథచెప్పినపుడు వినయమున్నది. నీ వలనే పొందాలని ధర్మశాస్త్రములో యున్నది. ఉన్నదని చెప్పుటలో బహు వినయమున్నది. ఆయన ఇచ్చెను. ఈయన పొందెను. కట్టకు వచ్చుచుండగా ఆయన వినయమువల్ల పరలోకపు వాకిళ్ళు తెరువబ్డెను. ప్రభువు ఆత్మ పావురము ఆకారముగా ఈయన మీదికి వచ్చెను. అధిక వినయము గలవారుంటేపరలోకమునే విప్పగలము. ఏలియాకాలములోవినయమువల్లాకాశవాకిలి+స్నానికుడైన యోహానువల్ల పరలోక వాకిళ్ళు విప్పబడెను తెలుగుబైబిలులో ఆకాశమందున్న మా తండ్రి అని ఉన్నది. 60స||కు తెలియబడెనుగాని పరలోకమందున్న అని ఇప్పుడు తర్జుమా చేసినారు.. యెరూషలేములో ఆయనకు ఆకాశములు మహా ఆకాశములు పట్టవు. మీరును అధిక వినయముతో ప్రార్ధించండి. కాని మనకు కుదరదు.
 • 1) బద్దకము
 • 2) కునికిపాటు
 • 3) విశ్వాసములో ఉన్న అవిశ్వాసము
 • 4) పూర్వకాలమునకు సరిపోయినది.
ఈ కాలములో అట్టివి జరుగునో లేదో, సరిపోవునోలేదో అనే అనిశ్చయత. ఓ దేవా లోకములో నీకు ఎవరైనా యోగ్యులైన వారుండ వచ్చుకాని నీ కృపకు నేను యోగ్యుడనుకాను అని ప్రార్ధించాలి. నీ వినయము పరలోకము ఒప్పుకున్నవలెను, గొప్పతనము, జ్ఞానము,ధనము, భక్తి ఉన్నా వినయము సంపాదించుకొనవలెను. ప్రభువా ఈ లాగుచేయుమని చెప్పగా నీ చిత్త ప్రకారమా లేక నా చిత్త ప్రకారమా అని అడుగును అప్పుడు నీ చిత్తప్రకారమే చేయుమని చెప్పవలెను. అది వినయము వాగ్దానములు, నీ వాక్యము నీ దివ్య లక్షణములు నీ ప్రేమ ఏమైనదని ఎదురు అడుగువారికి ఈ ప్రార్ధన అడ్డము వచ్చును. మిక్కిలి అవసరమైతే ప్రాధింపవచ్చును. మహా వినయమువల్ల ఈ మూడు జరిగెను. పరలోకము తెరువబడెను. 2.ప్ర కారమే చేయుమని చెప్పవలెను. అది వినయము వాగ్దానములు, నీ వాక్యము నీ దివ్య లక్షణములు నీ ప్రేమ ఏమైనదని ఎదురు అడుగువారికి ఈ ప్రార్ధన అడ్డము వచ్చును. మిక్కిలి అవసరమైతే ప్రా ర్ధింప వచ్చును. మహా వినయమువల్ల ఈ మూడు జరిగెను. పరలోకము తెరువబడెను. 2. ఆత్మ పావురాకారముగా వచ్చెను. 3. ఈయన నా ప్రియకుమారుడని శబ్దము వచ్చెను.
 • 1. పైనుండి పలికిన వారు తండ్రి
 • 2. నీటిలో ఉన్న ఆయన కుమారుడు 3.
 • 3. తలపైకి వచ్చిన ఆయన పరిశ్ద్ధాత్మ.
ఇక్కడ త్రిత్వమున్నది. (మత్త 17:10). (లూకా 1వ|| 1రాజు 17:16) ఏలియావంటి ఆత్మ యోహానుకు వచ్చెను. ప్రక 11వ. అ||లో గుణాలను బట్టి మోషే ఏలియా వస్తారు ఏలియా ఇప్పుడు ప్రపంచమంత తిరుగుచున్నారు. ఏలియా విశ్వాసి దగ్గరకువచ్చి ఒక్క నిమిషము ప్రార్ధిస్తారు. దర్శన వరము కలవారికి ఈయన కనబడుదురు.

సుందరరాజుగారిగూర్చి:- మద్రాసులో దక్షిణాన ఉనంతినల్వేలిలో ఈయన 25 సం|| వయస్సు నుండి బోధించుచుండగా ఒక పీల్డరుగారు విని వారింట్కి రమ్మనియు, అందరకు చెప్పుమనియు కోరిరి ఆయన ప్లీడరుగారి యింటికివెళ్ళి ప్రార్ధనకు ప్రత్యేకగదిని యిమ్మనిరి. 1 గంట ప్రాధనలో ఉండగా తలుపులన్నీ వేసియుండగా ఒక ముసలాయన వచ్చిరి. ఆయనను ఇద్దరు చూచిరి మీరు ఎవరు అని అడిగిరి. నేను నీలగిరి నుండి వచ్చినాను. ప్రభువు సేవకుడని చెప్పిరి. నీ వయస్సు ఎంత అనిరి 960 సం|| అనెను. మేము నీలగిరికివస్తే దర్శ్నమిస్తారా? అనిరి. ఎలుగుబంట్లు, పులులు నా చుట్టు ఉండుననెను. మరిమేము ఎట్లు రాగలమనగా సుందరరాజుగారు 12 సం||లు తపస్సులో ఉంటే వచ్చెదరనెను. ఆయనకు ఒక ఫోటోను ఋషిగారు చూపించిరి. అయ్యా ఇది నా ఫోటో మీకెట్లు వచ్చెననగా మా గురువైన క్రీస్తుయిచ్చెనని చెప్పిరి. సుందరరాజుగారు 30సం||ల వయస్సులో ఆ గుహకు వెళ్ళిరి. బంగారు ఛాయవంటి దేహముతో 960 సం||ల వయస్సులో ఉన్న ఋషిగారు కనిపించిరి. ఆయన ఋషిగారి వద్ద 1 1/2 సం||లు ఉన్నారట ఋషిగారి గుహనుండి వచ్చేటప్పుడు ౠషిగారు ఒక దుంప యిచ్చి ఏ జబ్బైన వస్తే వాదమనిరి. ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఆఫ్గన్ సరిహద్దుల నుండి ఇండియాక ప్రయాణములో నుండి నిద్రపోగా దొంగలు వచ్చి సొమ్ము అనుకొనిరాగా దుంపను చూపించి కాల్చివేసిరి. అపుడు దొంగలువెళ్ళి పోయిరి. ఎక్కడ లేని మూలికలు హిమాలయములో ఉన్నవని ఋషిగారు చెప్పిరి. సుందరరాజుగారికి హిమాలయాలలో చక్కని పువ్వు కనిపించెను ఆయన దానిని త్రుంచెను. అప్పుడది పాము రూపముతో పడగతో కనిపించి కరవబోగా దానిని పడివేసిరి. అప్పుడు ఋషిగారు అదే మృతులను లేపేది భయమువల్ల నీ వరమును పోగొట్టుకున్నావనిరి. ఋషిగారు మరియమ్మను గూర్చి బైబిలులో లేదని చెప్పిరి. మత్త 1 అ|| లూకా 3వ అధ్యాములో వంశవృక్షమున్నది. దానిలో మరియమ్మ ఏ వంశమోలేదు ఆమె పరలోకపుమనిషి అని చెప్పిరి. మత్తయిలో మొదటినుండి లూకాలో చివరినుండి ఉన్నది. మరియమ్మ పైవ్యక్తి. ఈ పని మీద దేవుడు ఆమెను పంపిరి. యేసుతల్లియైన మరియ అంటారు గాని ఆమెయొక్క వంశము లేదు. ఆదికాండము 5, 10, 25లో ఆ వంశ వృక్షమున్నది గాని ఈమె విషయము లేదు.

ప్రార్ధనలోని 4 సంతోషాలు

 • 1) వాక్యము విన్నప్పుడు
 • 2) ఆ ప్రకారముగా నడచినపుడు
 • 3) భూలోకములో ఫలితము వచ్చినపుడు
 • 4) పరలోకములో బహుమానము వచ్చినపుడు (లూకా 19 :6)
ఎఫెసు పరదైసు అనగా లేత వయస్సు స్ముర్న శ్రమలు ఫిలదెల్ఫియా సేవ. వీటిని తలంచగా ఇవి జ్ఞాపకము వచ్చుచున్నవి నరుడుగా భూమిపై, బోధకుడుగా సిలువపై, యజ్ఞముగాను పరలోకములో ప్లీడరువలె న్యాయము వాదించుట. పాతనిబంధన గ్రంధములో దర్శన రూపముగా
 • 1) పాపాత్ములందరి కొరకు యజ్ఞమై శిక్ష అనుభవించును. వారికి శిక్షవద్దు
 • 2) వారికొరకు పరలోకభాగ్యము సంపాదించినాను. వారే వచ్చి అనుభవించాలి.
వారిని రాకుండా చేయకూడదు వారు రావాలి. అని ఈ రెండు వాదములు వాదించువారే న్యాయవాది. (ప్లీడరు).

 • 1. పాతనిబంధనలో దర్శన రీతిగా
 • 2. భూమి మీద బోధకుడుగా
 • 3. సిలువపై యజ్ఞరూపముగాను
 • 4. పరలోకములో పెల్ల్డరువలె
 • 5. రాకడలో పెండ్లి కుమారుగా
 • 6. హర్మె గెద్దోను యుద్ధములో శూరుడుగా
 • 7. వెయ్యి ఏండ్లలో యువరాజుగా ఈ గవర్నమెంటు ప్రభువుకు యువరాజులుగా సేవచేసేవారు భక్తులుగా నుందురు.

యెహోషువా పాలస్తీనాను 12 భాగములుచేసి 12 మందికి పంచినట్లు వెయ్యియేండ్లలో భూభాగములు పంచును. వీరు భూమిని ఏలవలెను వారు భూలోకమంతటికివెళ్ళి బోధించాలి. ఎక్కడెక్కడికి పంచిన స్థలమునకు గుంటూరు ఒకరికి పంజాబు ఒకరికి జర్మనీ ఈలాగు ఒక్కొక్కరికి పంచియిచ్చి ఒకరికి 10 పట్టణాలు ఒకరికి ఐదు పట్టణాలు పంచిపెట్టి 10 పట్టణాలకు ఒకరాజు అలాగు కోటానుకోట్లు మంది యుందురు. ప్రభువు యువ రాజులకు పంచియిచ్చుటలో రెండవ యెహోషువ అనబడును. (వెయ్యి యేండ్లలో గవర్నమెంటును సువార్త సేవ) పట్టణములు పంచిపెట్టి సేవ చేయించును. ప్రభువు 33 1/2 సం|| లుండి సర్వసృష్టికి సర్వలోకమునకు భూదిగంతముల వారికి సమస్త రాష్ట్రములకు సువార్త ప్రకటించండి అనెను ఇదే ఆయన మాటలలో ఆఖరుమ్మాట (మత్త 28:19) మీరు ఎన్ని దేశములకు ఎందరికి ఎన్ని ఊళ్ళకు సువార్త చెప్పినారని ప్రభువు అడుగును. మనము చేయవలసినది మిగిలియున్నది గాన వెయ్యి ఏండ్లలో పూర్తిచేయుదుము రాకడలో వెళ్ళువారువెళ్ళగా సువార్త వినిన వారుండి 7 సం||లలోను 1000 సం||లోను విందురు. 7 సం||లలో సైతానుది రాజ్యము ప్రజలు కష్టములలో యుందురు. వెయ్యి ఏండ్లలో యేసు ప్రభువు రాజ్యము ప్రజలు కష్టములలో యుందురు. వెయ్యి ఏండ్లలో యేసు ప్రభువు రాజ్యము చేయును. ప్రజలు సుఖముగా నుందురు హర్మెగెద్ధోను యుద్ధమునందు ప్రభువు అంతి క్రీస్తును, అబద్ధ ప్రవక్తను నరకములో వేసి, సాతానును మట్టులేని గోతిలో (చెఱలో) బంధించి ప్రభువు భూమిపై వెయ్యియేండ్లు పరిపాలన చేయును. అప్పుడు గోగు, మాగోగుల యుద్ధము జరుగును. తరువాత సాతాను నరకాగ్నిలో పడవేయబడును. ఆ తరువాత మృతులకు తీర్పు జరుగును అని ప్రభువు చెప్పిరి. ఇప్పుడు మిగిలిన లోటుగా యున్న సేవ ధారాళముగా చేయుదుము అని ప్రభువు చెప్పిరి. శ్రమలు బాధలు వస్తాయి గాని అంతము రాదని కొందరు భక్తులు అనిరి. మరియు ప్రభువు ఒకసారె వస్తారు. నమ్మిన వారిని మోక్షమునకు నమ్మని వారిని నరకములోను వేస్తారు అని చెప్పుతున్నారు. కాని వివరము చెప్పుటలేదు. 7 సం||లు పాలన ఇదే అని చెప్పుచున్నారు. ఒకదరినుండి శ్రమపాలన, ఒకదరినుండి నీతిపాలన అని చెప్పుచున్నారు. శ్రమలు ఉన్నవి గాన 7 సం|| పాలన సువార్తపని జరుగుతున్నది. సంఘాలు స్థాపింపబడుచున్నవి. గాన వెయ్యి యేండ్ల పాలన యిదే అనుచున్నారు. అది ఇది కలసి జరుగుచున్నదని అంటున్నారు. ఎఫెసి 1:1 పరిశుద్దులును గూర్చి ఒక దొరగారు అయ్యగారి చిన్నతనములో ఇదివరకే సువార్త లోకములో చెప్పుదుము అయిపోయినదన్నారట అది తప్పు. వెయ్యి యేండ్లలో ముగింపు అగును వెయ్యి యేండ్లలో

 • 1) రాజ్యపాలన
 • 2) సువార్త ప్రకటన
 • 3) లోకమంతటికొరకు ప్రార్ధన చేయాలి.
 • 4) దైవారాధన చేయాలి
 • 5) వాక్యమంత అర్ధమగును ఇప్పుడు ప్రార్ధించుచున్నాము బోధించుచున్నాము.
పరిపాలన చెయుచున్నాము. ఆరాధన చేయుచున్నాము ఇప్పుడు చేసేవి లోట్లు కలవి అప్పుడు లోటులేనివి దేవుని వాక్యము అప్పుడు బాగుగా అర్ధమగును. అప్పుడు భూదిగంతములకు వెళ్ళి చెప్పుదుము. ఇష్టము వచ్చిన వస్తువు అన్ని దొరకవు అప్పుడు లోటు లేకుండ అన్ని దొరుకును అప్పుడు ప్రభువు + భక్తులకు మాత్రమే పరిపాలన.

దేవదూతలు ఏమిటి? భూలోకములో పాపములోపడి నశించిన వారిని శుద్ధీకరించి రాజ్యము చేయించుచున్నారు. ఈ పని, ఆ ధైర్యము మనము చేయ వలసినది. చెడిపోయిన పాపిచే చేయించుచున్నారు. ఎంత శక్తిమంతుడు ? అని పరమానందము చెందుచున్నారు.

దేవదూతలు తొంగిచూచుట:-
 • 1) మనలోకపు ప్రభువు భూలోకములో జన్మించినారని సంతోషముతో తొంగి చూచిరి. దేవునికి మహిమ భూమి మీద ఆయనకు ఇష్టులైన వారికి సమాధానమని పాడిరి.
 • 2) పాపిమారు మనస్సు పొందితే చూతురు
  ఇంకా తాళపుచెవి ఉన్నది. ప్రార్ధనపరులులేరు. లేలేరు, వారులేస్తే ఈపాటికే విప్పబడును ప్రార్ధన చేయండి. మీ నా లు
  • 1) 10 సంపాధించినావు అనిరి ఇచినావు అనిరి
  • 2) ఇచ్చినావు 5 సంపాదించినావు అనిరి.
  • 3) ఏమీ సంపాదించలేదనిరి.

ఈ మీనాలు సంపాదించినవారు అన్ని భాషలలో వెయ్యి ఏండ్లలో బోధిస్తారు. భూలోకములో జీవితకాలమంత సేవచేసినవారే వెయ్యి ఏండ్లలో సేవచేయుదురు, రక్షణపొంది సేవచేయనివారు రక్షణ అనుభవించుచు దేవదూతలవలె తొంగిచూచుచుందురు మనకు రక్షణ అవస్రము రక్షింపబడిన మనమే ఇతరులకు రక్షణ బోధించాలి. సువార్త పనిలో ఎగుడు దిగుడులు ఉండును. ఒకరు చేసినంత ఒకరు చేయలేరు. అదే 10. 5తో సమానము. ఇక్కడ 5తోను సమానము. 10, 5 మీనాల అప్పుకలవారే పెండ్లికుమార్తె వరుసలోనికి వస్తారు. రక్షింపబడి సేవచేయని వారు ఈ హక్కు సంపాదించు కొనలేరు వట్టి ఆశ ఉంటే లాభము లేదు. 10, 5 మీనాల ఆశకాదు. సేవయే కావలెను. పెండ్లికుమార్తె వరుసవారు రెండు రకములు; శక్తికొలది ఆశ, శక్తికొలదిసేవ, చేయాలి ఈ సంగతులన్ని సంఘములకు తెలియవలనంటే ఫిలదెల్ఫియా పద్ధతి అను రక్షణ సువార్త బాగుగా తెలిసినవారు బాగుగా ప్రకటించినవారికి రాకడ సువార్త తెలియదుగాన వెయ్యి ఏండ్లలోను పెండ్లికుమార్తె వరుసను వారికి హక్కులేదు. బైబిలులోని అభిప్రాయములు అన్ని మతములలోను ఉన్నవి. కారణము అన్ని మతములోను ఉన్న మనుష్యులు ఒక్క ఉయ్యాలలో ఊగినవారే గాని విడిపోయిరి ప్రభువు యొర్దాను దాటిరి. యెరికొను దాటిరి. యెరూషలేము సమీపించిరి. జనసమూహము ఆయన యెరూషలేము సమీపించినవారు గాన ఆయన రాజ్యము వచ్చివేసినదని అనుకొన్నారు. అనగా వెయ్యియేండ్లపాలన అనుకున్నారు. యెరికోలో ఇద్దరు గ్రుడ్డివారిని బాగుచేయుట జక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళుట జరిగెను అప్పుడు ప్రభువు శ్రమచరిత్ర, రేప్చరు. 7 సం||లు శ్రమ తరువాత వెయ్యియేండ్లపాలన అని బోధించెను. ప్రభువుకు ముందున్నది రక్షణ సువార్త వెయ్యియేండ్లలోనిది రాజ్య సువార్త. 10 మీనాలు అన్నది సంపూర్ణసేవ 5 మీనాలు అన్నది సంపూర్ణసేవలో అర్ధ (1/2) అని అర్ధము.

ఈ లోకములో ఏమిచేస్తామో దానికి తగిన బహుమానము ఇక్కడ దొరుకును. పరలోకములో మరి యెక్కువగా ఉండును. మనము బ్రతికిన బ్రతుకునకు తగిన బహుమానము ఇక్కడను పరలోకములో ఎక్కువగను ఉండును. ఈ బ్రతుకునకు కిరీటము ఇతర సంఘములలో నున్నది గాని ఈ సంఘములో సేవకు మాత్రమే బహుమానము, ఎక్ స్ట్రా బహుమానములు కావలసినవారు ఫిలదెల్ఫియాలో చేరవలెను. బాగుగా బ్రతికే స్థితి గొర్రెల కున్నది. సేవచేసేస్థితి కాపరులకున్నది కొందరు గొర్రెవలె కొందరు కాపరులవలె ఉందురు. కొందరు తమమట్టుకు తామే భక్తిగా ఉంటారు. గాని ఇతరులకు సువార్త చెప్పరు కనుక వీరికి సేవ బహుమానముండదు. బ్రతుకు సరి లేకపోతే ఏ బహుమానము లేదు. ఇస్కరియోతు యూదా బోధించెను. రొట్టెలు చేపలు పంచెను కాని రక్షణలేదు ఇతరులకు మేలుచేయని వారికి మేలు లేదు. ఇక్కడ భక్తి ఉంటే సేవచేసిన వారికి పరలోకములో ఎక్ స్ట్రా బహుమానమున్నది. ఫిలదెల్ఫియా బహుమానము సేవ బహుమానము ఫిలదెల్ఫియా స్థితిని బట్టి సేవచేయువారికి 3 పేర్ల బహుమానము లుండును.

 • 1) తండ్రిపేరు
 • 2) పట్టణము పేరు
 • 3) నా పేరు అనగా త్రియేక దేవుడని పేరు ముద్రింతురు అన్నమాట.
వీరికి ఘనత ఎక్కువ వచ్చును. ఊరు వెలుపల రాయి ఉండును. సర్కారు వారిదని సున్నము జల్లుదురు. ఎవరైన తీసిన శిక్ష కలుగును అలాగే తండ్రిపేరు పట్టణము పేరు ఉండును ఎవరు తీసివేయరు. యోగ్యత ఇక్కడ ముద్ర అక్కడ, ఒక భక్తుడు చనిపోగా సమాధివద్దకు తీసికొని వెళ్ళిరి. అప్పుడు ఆయన ఇంటిమీద, సమాధి మీద ఉరుములు ఉరిమినవి. భక్తుడని దేవుడే బయలు పరచుకొన్నారు. పరలోకములో సూర్య కాంతి ఉన్నది.భూలోకములో సూర్య కాంతి దేవుని మహిమలో ఒక రవ్వ. ఇప్పుడు మన హృదయస్థితి సరిలేనందున వేడి సహింపలేకున్నాము. అక్కడకు వెళ్ళిన తరువాత ఏమీ శ్రమ ఉండదు. తండ్రి పేరు ఎందుకనగా మంచిగా బ్రతికి సేవ చేసిన ఈయన తండ్రి వలన కలుగ జేయబడినాడు కనుక తండ్రికి ఈయనకు సంబంధమున్నదని తెలుపుటకు తండ్రిపేరు నీటిమీద ఆత్మ ఆవరింప బడినట్లు పరిశుద్ధాత్మ సంఘమునకు ఆవరిచి యున్నది ఆత్మ ముద్ర అయిన పిమ్మట ఇక ఏమీలేదు. ఉదా:- ఇల్లు కట్టిన తరువాత ఇంటివారు ప్రవేశింతురు. ఇప్పుడు సంఘము కట్టబడుచున్నది ఆత్మ నూతన యెరూషలేమును కట్టుచున్నారు గాన పూర్తి అయిన తరువాత నివాసముండును చెట్టులో జీవమున్నది. పరిశుద్ధాత్మ జీవము లోకములో పోయుచున్నది. అందుకే లోకము నిలువగలుగుచున్నది. భక్తులు ఆత్మ జీవము, లోకస్తులకు లోక జీవమిచ్చును. దాహమున్నవానికి నీళ్ళు పోసినపుడు దాహము తీరును. రెండు రకములైన దాహము కలదు. ఆత్మదాహము, శరీరదాహము (రోమా 8:9) ఆత్మ మనలో నివసించుచున్నది. ఇక్కడ ఆత్మను పొందిన పోగొట్టుకొనవచ్చును అక్కడ ఆత్మ ముద్రింపబడును. కనుక అది పోదు. (ప్రక 3:9) ఈ ప్రవచనము నెరవేరునా? అని మీరు తలంచవచ్చు. బైబిలులోని అన్నీ నెరవేరినవి. అదియు జరుగవచ్చును. సాతాను సమాజమున్నది క్రీస్తు సమాజమున్నది. అప్పుడు సాతాను సమాజము నశించిపోవును. ఫిలదెల్ఫియావారు చేసినదే క్రైస్తవులున్నచోట్ల నెల్ల క్రీస్తు సమాజముల నేపరచెను. ప్రభువు సాతాను సమాజపు వారిని మనపాదముల యొద్దకు రప్పించును. అన్యులు క్రీస్తు బిడ్డలయొద్దకు వచ్చి నమస్కరింతురు. మన పనిని ప్రభువు అధారము చేసుకొని పనిచేస్తాన్నారు. గుమ్మంపాడులో ఒక స్త్రీ వచ్చి అయ్యగారి పాదములు ముద్దుపెట్టుకోను. అయ్యగారు ఆ స్థలము మార్చగా ఆమె మరల వచ్చి ముద్దుపెట్టుకొనెను. అది తప్పు యేసు ప్రభువు పాదములు మాత్రమే పట్టుకొనవలెను. హిందువుల దేవతల పట్టిన ఒక స్త్రీ లేచి ప్రార్ధించుండగా లేచి అరవగా సాతానుని పోగొట్టి మోకరించమనగా మోకరించి చేతులు జోడించి యేసు రక్తమునకు జయమనగా ఆమె ఊరకుండెను . దేవతలు పూనినది ప్రభువునకు నమస్కరించెను. ఒక జమిందారు 180 రోజులు సంతర్పణ చేస్తారంటే అందరిని ఆస్తిని, ఇల్లు అంతావదిలిపోరా! అలాగే పరలోకములో విందు జరుగబోతున్నది గనుక అందరు స్నానముచేసి తైలము పూనికొని తల దువ్వుకొని చెప్పులు వేసుకొని మంచిబట్టలు వేసికొనిరండి అని చెప్పవలెను. సాతాను సమాజపువారు వచ్చి మనపాదముల యొద్దపడి నమస్కరించి వారు మనలను ప్రేమించినట్లు తెలిసికొందురు. క్రీస్తు సమాజము ఎన్నైనా స్థాపించవలెను. 3 రకముల సమాజములుకలవు
 • 1) క్రీసు సమాజము
 • 2) దేవుడు కలడను సమాజము
 • 3) నాస్తిక సమాజము ( దేవుడు లేడని చెప్పువారు) .
వీరికి దేవుడున్నాడని లేడని చెప్పరాదు. నాస్తికులారా మీకు ల్లోకజ్ఞానము ఉన్నది గాన పరోపకారార్ధమె మీ ఉపకారము కొరకై ఎలాగు చేయవలెనో ఆలోచించండి. బీదలకు ధర్మం చేతురు భక్తిగా నడుతురు. నీ ఉపకారము నిమిత్తము, ఇతరులకొరకును ఏమిచేయవలెనో ఆలోచించుకొనండి అనిచెప్పవలెను. కాని క్రీస్తును గూర్చి దేవునిగూర్చి ఎత్తరాదు జ్ఞానము మంచిచెడలను వివేచించును. మనసాక్షి అంగీకరించును. పిదప దేవుని గూర్చి మాట్లాడుడి కొంతమంది దేవుడున్నాడని అందురు. లేడంటే సరే అనండి (యోహాను 14:1) దేవుని యందు విశ్వాసముంచువారు దేవుని సమాజము.

"నీకును నీ సంఘమునకు నిత్యమును జయము జయము" మనము ప్రా ర్ధించితే దేవుడు ఆలకించునా? ప్రభువా నీపేరుమీద ప్రత్యేక సమాజ నేర్పరచుము. క్రైస్తవులలో 850 మిషనులు 85 సంఘములు ఉన్నవి మిషనుల బోధలో బేధమున్నది. గాన వారికి విరోధమున్నది 850 మిషనులు కలిసి ప్రత్యేక సమాజమేర్పరచవలెను. ఏ మిషనులో దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు? ఎవరితో దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు? అన్యులకు సత్యము తెలియుట లేదు బైబిలులో ప్రభువు అంతా వ్రాసెను. అందు సిద్ధాంతములున్నవి. గురువులు వివరించుచున్నారు. వాఖ్యానములు వ్రాయుచున్నారు. తమకు తోచిన సిద్ధాంతములు వ్రాయుచున్నారు.

 • 1) బైబిలు
 • 2) సిద్ధాంతములు మనకున్నవి.
ప్రసంగములు మాటలు వ్రాసినను సిద్ధాంతములే. ఒక క్రొత్త సమాజ మేర్పడ వలెను వీరు ప్రభువు ఏమి చెప్పుచున్నారో అది వినవలెను.

ప్రభువు ఓర్చుకొన్న స్థితి ఫిలదెల్ఫియా వారును ఒప్పుకొని ఓర్చుకొనిరి. సేవవెనుక కష్టములుండును., ఓర్పు ఉన్నది. ప్రభువు ద్వారము తెరువగనే ఐరోపా ఖండమునకు సువార్త వెళ్ళెను. ఫిలదెల్ఫియా ద్వారా ఈ గేటునుండి సువార్త వెళ్ళగా అన్ని దేశములకు వ్యాపించెను అన్ని దేశములలో క్రైస్తవులుండిరి గాన ఇంగ్లీషువారు మనకు సువార్తను తెచ్చిరి. నక్షత్రము తూర్పున ఉదయించి పడమటికి వెళ్ళెను. అది కొద్దిగా నెరవేరినది. మన దేశమునుండి గొప్ప సంగతులు బయలుపడి యితర దేశములకు తీసికొని వెళ్ళవలెను ఐరోపాలో గొప్ప సంగతులు బయలుపడెను. అంతకన్నా గొప్ప సంగతులు మనకు బయలుపడి ఇతర దేశములకు సువార్త తీసుకొని వెళ్ళబడవలెను. ఇది ప్రవచముగాన నెరవేరును. కొందరు తెల్లవారివద్ద మనము నేర్చుకొనవలెనందురు. నీ కిరీటము నపహరింపకుండ చూచుకొనవలెను. ఇదిసేవ కిరీటము. అపవాది మన కిరీటము నపహరించును. 100 సం|| ఆయుష్షు దేవుడు ఇచ్చిన 90 సం|| పనిచేసి 10 సం|| సువార్త మానినందున సువార్త కిరీటము పోవును. పూర్తి సేవలేనందున కిరీటము పోవును. కాని చేసిన సువార్తకు ఫలితముండును. కొందరు సన్నిధిలో నుందురు. అది సన్నిధి పని అయిన ప్రభువువచ్చి ఇంకొక చోటికివెళ్ళి సువార్త చెప్పుమన్నప్పుడు చెప్పిన సేవ కిరీటమునకు కాంతి హెచ్చును. ప్రభువు సన్నిధిలోనున్న ఒకనితో కలకత్తా వెళ్ళి ఒకగంట సేవచేసిన పిదప తిరిగి సన్నిధిలోనికి వెళ్ళుమనెను.

వాక్కువచ్చి గంట అయిన పిమ్మాట వెళ్ళుమనెను గనుక అట్లే వెళ్ళవలెను. ఒకప్పుడు సన్నిధిలో నుండగా మీ అన్న చనిపోచున్నాడు ఒకసారివచ్చి చూడుమని టెలిగ్రాము రాగా ప్రభువు వెళ్ళవద్దనెను. కష్టము పెట్టుకొని మనస్సు నిలువక సన్నిధిమానివెళ్ళిన ప్రభువు మాటమీరినట్లే ఇవి అయ్యగారి అనుభవములోనినివి. వేరే పుస్తకములోనివి కావు. అయ్యగారు ఒక్కసారి నిద్రపోవుచుండెను. సండేస్కూలులో పాఠము చెప్పవలెను. సమయముకాగా గొర్రెపిల్ల మెడలో గంట మ్రోగెను లేచి ఉదయమయినదని వెళ్ళెను. త్వరగా సిద్ధపడి సన్నిధిలోలోనికి రాగా అంతకుముందే ప్రభువువచ్చి కూర్చుండెను. సిద్ధపడివెళ్ళిన వారిలో మీరు సిద్దపడలేకపోవుచున్నారనెను. ఒక భక్తిగలవానికి విచారకరమైన సంగతి తెలియగా విచారించెను కనుక సేవ కిరీటము పోయెను మరల పశ్చాత్తాపపడగా కిరీటము పైనుండి దిగెను. ప్రభువు వాక్యము త్రవ్వుకొలది అనేక సంగతులు బయలుపడును.

ఏదైన ఒకచొటికివెళ్ళి ఎఫెసు సంఘ చరిత్ర మాత్రము చెప్పిన యెడల వారికేమి ఆశ గలుగునా? వారందరి యొక్క ఆశ ఫలములు తినవలెనని యుండును. ఒక వారమంతయు ఇది చెప్పవలెను. రెండవ వారము చెప్పువారికి శ్రమలు కలుగును. శ్రమవల్ల మహిమ వచ్చును. శ్రమ పొందితిమి గదా అందురు. శ్రమ ఉండునుగాని క్రమముగా అన్నీ చెప్పవలెను. అప్పుడు 7శ్రమలు కలుగును. శ్రమల వల్ల అంతస్తు పెరుగవుకాని అందలి గద్దింపును బట్టి నడచిన అంతస్తు వచ్చును. అందరూ ఎక్కగా ఎక్కగా సిం హాసనమునకు దగ్గరగా నుందురు. ఆ మెట్లు దగ్గరకు రాగానే నూతన యెరూషలేమును పేరు వచ్చెను. 2: 12 మెట్టులో సిం హాసనము వచ్చును. ఫిలదెల్ఫియా వచ్చుసరికి నూతన యెరూషలేము ఉదా:- ప్రయాణము చేయగా చేయగా ఊరు దగ్గరకు వచ్చినామని అందురు. అలాగే రాగారాగా నూతన యెరూషలేము యొక్క కళా కాంతులు ఫిలదెల్ఫియా పట్టణములో చేర్చెను. కిరీటము గట్టిగా పట్టుకొనుము.

ఉదా:- ఒక సేవకుని ఒకచోటికి వెళ్ళమనిన అడ్డుచెప్పెను. ఇంకొకరు పోవుదురు. అప్పుడు మొదటవానికి కిరీటము లేదు వెళ్ళిన రెండవవానికి వచ్చును. రేపు పరలోకములోనికి వెళ్ళిన తరువాత నీవు ఫలానిపని చెప్పినపుడు చేయలేదు. కనుక ఫలాని బహుమానము పోయినదని అందురు. అప్పుడు ప్రభువా! నీవు యింత వివరముగా చెప్పిన యెడల చేసియుందునందురు. అప్పుడు ప్రభువు నీ మనస్సాక్షి చెప్పిన వినలేదు. వాక్యము చెప్పిన వినలేదు నేనెలాగు చెప్పుదును అందురు. కనుక వాక్యము వినకపోతే దేవుడు మాట్లాడడు.

లవొదికయలో త్వరగా అనిలేదు గాని తలుపు దగ్గర నిలుచుండి తట్టుట అని ఉన్నది. త్వరగా అనగా ఇకాదూరము. తలుపు దగ్గర అనగా దగ్గరే, మెట్లు ఎక్కలేక పోయినను ఎక్కదనున్నవారికి అక్కడే సంతోషము. నేను యింవరకు తయారయినాను అనే సంతోషము ఉండును. ఆరు సంఘములు మెట్లు క్రైస్తవులకు తెలియదు. గాని నమ్మిన రక్షణ కలదు గాని 7 సంఘములకు తెలియదు రక్షణ పొందినవారు ఏదో ఒక సంఘములోనికి తయారగుదురు ఏదో దానివలన వారంతటవారే 7 మెట్లలో ఏదోదానికి పోవుదురు. ఉదా:- నోవాహు ఓడలో సిమ్హము, ఎలుక, ఎలుగుబంటి, కోడి, బాతు వాటి వాటి గదులలోనికి స్వభావ సిద్ధముగా పోయినవి. అలాగే రక్షణ పొందినవారు కూడా పోవుదురు. తయారయి తయారయి ఏ సంఘమువారు ఆ సంఘమునకు పోవుదురు.

ఉదా:- విక్టోరియా రాణిగారి కాలములో ఒకరిని చంపవలెనని ఉరివేయ లేకపోయిరి.అనగా తేల్చలేకపోయిరి. రాణిగారికి తెలియజేయగా ప్రాధనచేసి 3 వంతులు తయారుజేసి

 • 1. దానిలో ఉరి
 • 2. సంకెళ్ళు
 • 3 వట్టిది అని నీవేది తీసికొందువో అదే నీ శిక్ష అని చెప్పిరి.
వాడు మార్చి మార్చి ఉరి అన్నదే తీసికోనెను కనుక ఆమె దేవునినే తీర్పరిగా ఏర్పరచెను. మన మెవరైన లవొదికయలోనికి వెళ్ళవలెనన్న కోరికతో పాటు ఎఫెసులోనే ఉండిపోవుదురు. ప్రభువు సమయమున రూఢిగా ఉండవలెను. అప్పుడు కోరినది వచ్చును. కోరిక, నడవడి ఒకేరీతిగా నుండవలెను కోరినది లవొదికయగాని వెళ్ళినది ఎఫెసు. తయారయినది ఎఫెసునకే వెళ్ళుదురు.

ఉదా:- కోళ్ళు ఇళ్ళు కాలుచుండగా బయటకు పోవలెనని కాలుచున్న ఇంటిలోనికే పోవును ప్రభువా నేను లవొదికయకు సిద్ధపడినాను ఇక్కడ ఏమిటి ప్రభువా అనిన ప్రభువు లవొదికయవద్దకు వెళ్ళుమనను. గాని అచ్చట మహిమ సహించలేక మరలా ఎఫెసులోనే పడిపోవును. ఆశ అయితే లవొదికయగాని చేరుట అయితే ఎఫెసు 7సంఘముల చరిత్ర తెలియకపోతే నడవడిని బట్టి ఏదో దానికి పోవుదురు. కాని ఏ సంఘమునకు చెందినది తెలిస్తే మంచిది. ఆదికాండము నుండి ప్రకటన గ్రంధము వరకు చదివిన 7 సంఘముల చరిత్ర తెలియదుగాని నేను ఏ సంఘములో నున్నాను అని పరీక్షించి చదివి తయారైన ఆ సంఘములో నుండును.

ఉదా:- 3వ క్లాసు కుర్రవాళ్ళు పెద్దాపురములో హైస్కూలుకు వెళ్ళవలెనని అందరికి వినబడెను కాని నిరుకు తెలియదు. అలాగే సంఘములో తయారయ్యేవారు కూడా దేనికి తయారగు చున్నారో జ్ఞానమునకు తెలియదు గాని తయారగుచున్న స్థితికి తెలియును గాని దేనిలో నున్నామో తెలిసికొనుట కష్టము. ఎవరైన చార్టువేసి ఎటువంటి స్థితిగలవారు ఏయే సంఘములలో నుందురో వ్రాసిన యెడల చదివినవారు చదువగా నేను ఇప్పుడు ఎందులో నున్నాను అని తెలిసికొనగలరు. కాని అప్పటికే రేపు పడిపోవచ్చు లేదా పైకిపోవచ్చు. మహామహాగొప్ప సహవాసముంటే లవొదికయ సంఘమునకు వెళ్ళుదురు.

కృపవలన రక్షణ అందురు

 • 1) క్రియవలన మంచిస్థితి
 • 2) విశ్వాసము వలన మంచిది.
ఇవి రెండును ఉన్న క్రియవల్ల విశ్వాసమున్ను క్రియ ఉండదు. పౌలు విశ్వాసముందవలెననెను యాకోబు క్రియ ఉండివలెననెను.

ఉదా:- ఒక పల్లెటూరి కుర్రవాడు 4వ తరగతి పాసయిరాగా వానిని పరీక్షించి చూడగా 3వ తరగతికే సరిపోయెను. అలాగే తయగుదురు. ఎఫెసు సంఘము లోకములో ఎలాగున్నదో ? క్రెస్తవ సంఘములో మిషనులో ఎలాగున్నదో పరలోకములో ఎలాగుండనై యున్నదో చెప్పవలెను.

Home


7. లవొదికయ

 • 1. చరిత్ర:- లవొదికయ పట్టణము లయకాస్ అను చిన్న యేటి ఒడ్డున కట్టబడెను. ఇది ఎఫప్రావలన స్థాపింపబడెనుఇచ్చట అగ్ని పర్వతములు కలవు. ఉష్ణ జల ప్రవాహములు ల వొ దికయ పట్టణమందు కలవు అప్పుడప్పుడు భూకంపములు కూడా సంభవించు చుండును. ఇక్కడ గొఱ్ఱెలనుండి ప్రశస్థ మైన ఉన్ని సేకరించబడును ఆ పట్టణము ఆభరణముల తయారికి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి కంటి నిపుణులు కంటి జబ్బుల నివారణకు కాటుకను కనుగొనిరి. ఎఫెసీయుల పత్రిక వీరికి పంపబడెను ఇక్కడి వ్యాపారమును బట్టి నూలు వస్త్రములను ప్రభువు (మందలింపు) (ప్రక 3:21) లో వస్త్రములను బంగారమును కాటుకను ప్రభువు నొద్ద కొనుమని చెప్పుచున్నారు.

 • 2. ప్రత్యక్షత:- (ప్రక 3: 14) క్రీస్తు ప్రభువు ఈ సంఘమునకు

  • 1) ఆమెన్ అనువాడుగాను
  • 2) నమ్మకమైన సత్యసాక్షియు
  • 3) దేవుని సృష్టికి ఆదియునైన వాడుగా కనబడెను.
  యేసు ప్రభువు ఒక్కొక్క సంఘము కిచ్చే ఒక్కొక్క సందేశము ద్వారా ఒక్కొక్క ప్రత్యక్షత చూపించియున్నారు. సంఘముయొక్క స్థితినిబట్టి ప్రభువు ప్రత్యక్షమాయెను తన ప్రత్యక్షతనుబట్టి సంఘమునకు సరిపోవు సందేశము నిచ్చెను. లవొదికయ పెండ్లికుమార్తెయొక్క స్థితి. మారుమనస్సు అనునది మొదటి సంఘమైన ఎఫెసు సంఘమునకు సంబంధధించినది. ఈ సంఘమునకు మారుమనస్సు అక్కరలేదు గాని ఆ అవసరత ఉన్నది. కనుక మారుమనస్సును అక్కరలేదుగాని ఆ అవసరత ఉన్నది. కనుక మారుమనస్సును అక్కరలేదుగాని అవసరత ఉన్నది. కనుక మారుమనస్సును గూర్చి ప్రభువు చెప్పెను.

  ఆమెన్:- ఇది ఆయన యొక్క పేరు లేక బిరుదు. అనగా ఇక ఏమీలేదు. ఆఖరు అన్నమాట. లవొదికయ అనగాఅఖరు సంఘము లేక ఆమెన్ సంఘము. ఇక సంఘములు లేవు. అందుచేతచే ఆమెన్ అను బిరుదుతో ప్రభువు కనబడుట తగియున్నది. పెండ్లికుమార్తెగా పరలోకమునకు చివరిగా వెళ్ళే సంఘము ఆమెన్ రూపమునకు తగియున్నది. హెబ్రీలో చెప్పబడిన మాటకు గ్రీకులో ఆమెన్ అనునది ఇది మన భాషకాదు పరభాష, మనకు దీని అర్ధము తెలియదు కాని లవొదికయలోనికి వచ్చే సరికి నెరవేర్పు కలిగినది. ఈ నెరవేర్పునుబట్టి ఆమెన్ యొక్క అర్ధము మనకు ఇంకా వివరముగా తెలిసినది. రాకడకు ముందు గుర్తులన్నియు ముమ్మరముగా జరుగుటనుబట్టి వివరముగా తెలియుచున్నది. కడవరి దినములలో అపాయకరమైన విషయములు జరుగునని అపొస్తలుడైన పౌలు చెప్పినట్లు లవొదికయ సంఘములో దౌర్జన్యము ఎక్కువగనే యున్నది. భక్తి. ఎక్కువగనే యున్నది. పెండ్లికుమార్తె ఎత్తబడునప్పుడు మేము మా బ్రతుకు, అంతటికి ఆమెన్ అని చెప్పుదురు.

  సత్యసాక్షి:- ఈ మాటలో నాలుగు భాగములు ఉన్నవి.

  • 1) నేను
  • 2) నమ్మకస్థుడను
  • 3) సత్యవంతుడను
  • 4) సాక్షిని.

  (యోహాను 14:6)లో నున్నట్లు ప్రభువు మార్గమును సత్యమును జీవమునైయున్నారు. దేవుని ఎవరు ఎన్నడూ చూడలేదు. ఆయనే తండ్రి రొమ్ముననుండి లోకమునకువచ్చి లోకమునకు తండ్రిని బయలు పరచెను. తండ్రిని ఎరిగి యుండుటయే సత్యము. ఆయనను బయలు పర్చుటయే సాక్ష్యము. యోహాను 1: 18లో ఆయన (తండ్రి) ఏమిచెప్పుచున్నారో అదే కుమారుడు చెప్పుచున్నారు. ఆయనే సత్యము కనుక ఆయనే సాక్షి. భక్తులు చెప్పునది సత్యమేకాని పూర్తిగా కాదు. గాన సత్యసాక్షి అనేది ప్రభువునకే తగును. గ్రంధము నిజమే వాక్యము నిజమే గాని సన్నిధిలో కనిపెట్టినపుడు ప్రభువు చెప్పిన అది ఇంకా నిజము (యోహాను 17:18) సత్యము వల్ల దానిని ప్రతిష్ట చేయుము వాక్యము సత్యము. వాక్యము అనగానేమి? ఉదా:- దేవుడు వెలుగు కలుగునుగాక అని పలికెను. ఆ పలుకే క్రీస్తు. దేవుడు క్రీస్తు ఇద్దరు ఉన్నారు గాన మనకు సత్యము తెలియవలెనంటే క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పవలెను. బైబిలంతా దేవుని వాక్యమే. ఉన్నదంతా పూర్తిగా చెప్పువాడును, ఉన్నట్టుగా చెప్పువాడును, నమ్మకస్తుడు అన్నీ ఇక్కడ గ్రహించెలేదు. అక్కడ గ్రహించగలరు. నేను వెళ్ళి సత్యస్వరూపియగు పరిశుద్ధాత్మను పంపెదను. ఆయన నా సంగతులు చెప్పి మీరు గ్రహించునట్లు చేయును అని దాచకుండ ఆయన చెప్పెను. గాన నమ్మకస్థుడు. యోహాను 21:24) పెండ్లికుమార్తె పెండ్లికుమారుడు ఎలాంటివాడో సాక్ష్యమియ్యగలిగిన అనుభవ రూపము కలిగి యున్నది. సత్య సాక్షియైన క్రీస్తు ప్రభువును చూచి ఎరిగినవారు ఈ సంఘసాక్షియైన క్రీస్తు ప్రభువును చూచి ఎరిగినవారు ఈ సంఘకాలములోని వారు కనుకనే ప్రభువు సాక్షిగా ప్రత్యక్షమాయెను.

  ఆది సంభూతుడు:- సృష్టికి ఆదియైనవాడు కనుక ఆది సంభూతుడై యున్నాడు. ఆమెన్ ముందా? ఆది ముందా? ఆమెన్ ఎందుకు ముందు చెప్పినాడు? బైబిలులో పేతురు యోహాను లున్నారు వారు ప్రార్ధనలో నుండగా ప్రభువు ప్రత్యక్షమైనారు. వ్రాసినది చూచినది, బోధించునది, అంతటికీ ఆమెన్ అయి ఉన్నాడు. వర్తమాన భూతభ్హవిష్యత్ కాలములో ఉండు వాడను. జైలులో నీకు కనబడుచున్న నేను నీకు క్రొత్తవాడను కాను నీవు నా శిష్యుడుగా ఉన్నప్పటివాడనే. సృష్టికి ఆదియునై యున్నాను అని చెప్పెను. తండ్రిని చూచినవాడు కుమారుడు. కుమారునుని చూచినవాడు యోహాను. లవొదికయ సంఘ సిద్ధాంతము సహవాసము. తండ్రియొక్క రొమ్ముననున్న కుమారుడు తండ్రిని బయలు పరచెను. కుమారుని రొమ్ముననున్న యోహాను కుమారుని బయలు పరచెను. ప్రక 3:21లో జయించువానిని నాతో కూడా నా సిం హాసనము మీద కూర్చుండనిత్తును ఇప్పుడు విజ్ఞాపన కాలము కనుక ప్రభువు తండ్రి ప్రక్కనున్నారు కుడి ప్రక్క అనగా దేవునితో సమానముగా ఉన్నావాడని తెలియ పరచుచున్నది.

 • 3. మెప్పు:- ఈ సంఘమునకు మెప్పులేదు. మెప్పులేనందున ఈ సంఘకాలము యొక్క భయంకరస్థితి ఎట్టిదో తెలియుచున్నది.

 • 4. తప్పు:- (ప్రక 3:11-18) అపొస్తలుడైన పౌలు 2 తిమోతి 3: 1-5లో చెప్పినట్లు అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలియుచున్నది. ఏలాగనగా మనుష్యులు స్వార్ధప్రియులు ధనాపేక్షులు బింకములాడువారు అహంకారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేనివారు అపవిత్రులు అనురాగరహితులు అతి ద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు (శరీరేచ్చలను జయించలేనివారు) క్రూరులు సజ్జన ద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంధులు దేవునికంటే సుఖానుభవము నెక్కువగా ప్రేమించువా. ఇటువంటి దౌర్భాగ్యస్థితి నేటి సంఘములోనున్న వారిలో కూడా ఉన్నది.

  దిక్కుమాలినవాడవు:- దిక్కైయున్న దేవునిని విడిచిపెట్టి లౌకికమైన వాటిపై చూచుచు వాటిని ఆశించి యున్నందున ఈ సంఘమునకు ప్రభువు దిక్కుమాలిన వాడవనిరి. (ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలలోని 316వ పాట దిక్కులేని వాడనో ప్రభు)

  దరిద్రుడవు:- ఈ లవొదికయ సంఘకాలములో ఇహలోక ధనము సమృద్ధిగానే యున్నది. ఉదా:- ఈ కాలములో ఉద్యోగములు నివాసములు జీతములు, ఖరీదులు మహావైభవముగా నున్నవి. కాని దేవుని సన్నిధిలో నుండి పరలోక సంబంధమైన ధనమును, స్థ్తిని సంపాదించుకొనలేనందున నీవు దరిద్రుడవు అని ప్రభువు పలుకుచున్నారు. కాని ప్రస్తుతకాల సంఘము మేము ధనవంతులము. ధనవృద్ధి చేసుకొన్నాము, మాకేమి కొదువ లేదని చెప్పుకొనుచున్నారు. ఆత్మీయ విషయములోనున్న ద్రిద్రతపోయి భాగ్యవంతులు కావలెనన్న యెడల క్రీస్తు ప్రభువు సన్నిధికి రావలెను. అప్పుడు ప్రభువును గూర్చిన రక్షణ పత్రికలు వెదచల్లి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి దేవునివాక్య విషయములోను పరలోక భాగ్య విషయములోను భిక్షకులైన వారికి అనగా ఆత్మీయ సంబంధముగా దరిద్రులైన వారిని పోషించెదవు.

  • 1. లక్షలాది వెదచల్లి చల్లి - బిక్షకులను పోషించెదవు రక్షణ మార్గము చూపుచు వారికి - శిక్షమార్గము తప్పించెదవు ||మనో||
  • 2. రక్షణ పత్రికలెన్నో కోట్లు - రాజ్యములన్నిట చల్లవలెను శిక్షప్రజలకు తొలగింపుము నీ- సిద్ధాంత బోధల వలన ||మనో||

  గ్రుడ్డివాడవు:- లోకములోని సకలైశ్వర్యములను రకరకములైన వినోదములను సమస్తమును చూడగలిగిన బాహ్యదృష్టి కలిగియున్నారు. గాని దేవునిని, దూతలను పరిశుద్ధులను పరలోక రాజ్యమును, చూడగలిగిన ఆత్మీయ దృష్టి లేక అంతరంగదృష్టి లేనందువల్ల గుడ్డివాడవు అని ప్రభువు పలుకుచున్నారు.

  దిగంబరుడవు:- ఆదిలో ఆదాము అవ్వలు దైవాజ్ఞనుమీరి, మహిమ వస్త్రమును పోగొట్టుకొని దిగంబరులె యున్నప్పుడు దేవుడు వారికి చర్మపు చొక్కాలనిచ్చెను. ఇప్పుడు అనేక రకములైన విలువైన వస్త్రములు లౌకములో ప్రబలముగా నున్నవిగాని అంతరంగ దిగంబరత్వమును పోగొట్టుకోనే వస్త్రములు క్రీస్తు ప్రభువు నొద్ద మాత్రమే యున్నవి వాటిని సంపాదించుకొనుటకు క్రీస్తు ప్రభువు నొద్దకు రాలేకపోవుచున్నారు. కనుకనే వారిని ప్రభువు దిగంబరుడవని పలుకుచున్నారు.

  కడుబీదవాడ నంధుడను దౌర్భాగ్యుడను చెడిపో పడియున్నాను-సుడివడిన నా మదికి స్వస్థత చెడిన కనులకు దృష్టి భాగ్యము. విడయవలసినవన్ని నీచేబడయుటకు నా యెడయడా ఇదే ||ఉన్న|| ప్రభువిచ్చు సమస్త ఐశ్వర్యములు ఆయన సాన్నిధ్యములో నున్నవి కనుక ప్రభువు నొద్దకు రండి. వచ్చి ఈ చరణము పాడుకొనండి. (ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తనలలోని 315వ పాట).

 • 5. మందలింపు:- ప్రక 3:15-19. నీ క్రియలను నేనెరుగుదును. నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండుటయేమేలు (15వ నీవు ధనసమృద్ధి చేసికొనునట్లు అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారమును నీదిసమొల సిగ్గుకనబడకుండుననట్లు ధరించుకొనుటకు తెల్లని వస్త్రములును, నీకు దృష్టి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనుమని నీకు బుద్ది చెప్పుచున్నాను. నేను ప్రేమించువారి నందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను కనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారుమనస్సు పొందుము.

  చల్లగా నైనను వెచ్చగా నైనను ఉండుటమేలు:- ఆత్మీయస్థితిలో వృద్ధికలుగుట వెచ్చగా నుండుట. ఆత్మీయస్థితి ఎట్టిదో ఎరుగకపోవుటయే చల్లగా నుండుట అనగా నామకార్ధము ప్రభునకు బాధకరమును అసహ్యకరమునై యున్నది. పైకి భక్తి గలవారుగా నుండి అంతరంగమందు భక్తి లేక ఓవుటయే నామకారధము. ఉదా:- పండ్లుగల చెట్టువలె పచ్చని ఆకులు కలిగి పండులేకయున్న అంజూరపు చెట్టు ఎట్టిదో ఈ నులివెచ్చని స్థితిగల వారును అట్టివారే. ఇట్టి స్థితి ఈ లవొదికయ సంఘకాలమైన నేటి కాలములోని అన్ని సంఘములలోను కనబడుచున్నది.

  అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారము:- ప్రక 21:21 లో చూచిన పరిశుద్ద పట్టణపు రాజవీధులు శుద్ధ సువర్ణమయమై యున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఈ బంగారము పరలోక సంబంధమైన బంగారము. అందు నివసించు పెండ్లికుమార్తె భూలోకములో నుండగానే అట్టి బంగారమును సంపాదించుకొనుచున్నది. ఈ సంపాదన లవొదికయ సంఘకాలములోనే. ఈ లోకములోనున్న అనేకులు ఈ లోకసంబంధమైన బంగారమును సంపాదించుకొనుచునారు గాని ప్రభువువద్దకు వచ్చి ప్రభువిచ్చు ఈ బంగారమును సంపాదించుకనలేక పోవుచున్నారు.

  తెల్లని వస్త్రములు:- ఈ లోకములో అనేక రకములైన వస్త్రములను సంపాదించుచున్నారు. గాని ప్రభువిచ్చు నీతి వస్త్రములైన ఈ తెల్లని వస్త్రములను సంపాదించుకొనలేక పోవుచున్నారు. కనుకనే ఈ వస్త్రము లేనివారు పరలోకము యెదుట దిగంబరులై యున్నారు. కనుకనే ప్రభువు నీ దిసమొల సిగ్గు కనబడుకుండునట్లు ధరించుకొనుటకు తెల్లని వస్త్రములను నాయొద్ద కొనుమని చెప్పుచున్నారు ఏ చిన్న పాపమున్నను ఈ వస్త్రము తొలగి పోవును.

  ఉదా:- తినవద్దు అని నిషేధింపబడిన ఫలములను తినినందున ఆది దంపతులు దిగంబరులైరి అప్పటికి ప్రభువు వారికి చర్మపు చొక్కాయిల నిచ్చిరి. ఈ పెండ్లి కుమార్తెకాలమైన లవొదికయ కాలములో ప్రభువు ఆయనతో సహవాసము చేయువారికి అనేక రకములైన వస్త్రములను, పెండ్లి వస్త్రమును ఇచ్చుచున్నారు. పెండ్లి విందుకు పెండ్లి వస్త్రములేని ఒకడురాగా పెండ్లి వస్త్రములేక పెండ్లి విందుకు ఏలవచ్చితివని చెప్పి శిక్షకు అప్పగించెను. (మత్తయి22:11-13) అట్లే మేము కూడా పెండ్లి విందుకు సిద్ధముగానున్నాము అని అనేకులు అనుకొందురు కాని ప్రభువు వచ్చినపుడు ఉన్నది లేనిది కొందరికి తెలియును కనుక ప్రభువు రాక ముందే పెండ్లివస్త్రమును ప్రభువునొద్ద సంపాదించుకొనుట మంచిది.

  కన్నులకు కాటుక:- ఈ లవొదికయ పట్టణములో కండ్ల జబ్బులు విస్తారముగా ఉన్నందువలన అక్కడి కంటివైద్యులు కాటుకను వాడిరి. కంటి జబ్బును నివారించిరి. అపరాధముల వలన మానవులకు కలిగిన ఆత్మీయ అంధత్వ నివారణ కొరకు లోకములో ఉన్న ఏ వైద్యులవద్దను మందులేదు. కాని పరమవైద్యుడైన ప్రభువైన క్రీస్తు వద్దనే ఈ కాటుక ఉన్నది. అదియే ఆయన రక్తము. ఆయన రక్తము వలననే ఆత్మీయ అంధత్వము పోయి ఆత్మీయదృష్టి కలుగును ప్రభువు త్వరగా వచ్చుచున్నారు అను వాక్యములు చదివి త్వరగా రారు అనేవారే గ్రుడ్డివారు బైబిలులో ఒకరీతిగా ఉన్న ఇంకొక రీతిగా అర్ధము చేసికొనుట కూడా గ్రుడ్డితనమే ప్రభువు సమస్తభారము తొలగించునని తెలిసి తమ భారమును తొలగించుకుండుట కూడ గ్రుడ్డితనమే. కనుకనే ప్రభువు నీకుదృష్టి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనుమని చెప్పుచున్నాను అని చెప్పిరి.

  కొనుట:- యెషయా 55 : 1 దప్పిగొనిన వారలారా నీళ్ళయొద్దకు రండి రూకలు లేనివారలారా మీరు వచ్చికొని, భోజనము చేయండి. రూకలు లేకపోయినకొనుట యెట్లు? ఇచ్చట కొనుట అనగానేమి? దానికొరకు లేకపోయినకొనుట యెట్లు? ఇచ్చట కొనుట అనగానేమి? దానికొరకు ప్రయత్నించుటయే కొనుట, కష్టపడి సంపాదించునవి కలవు. కష్టపడక పోయినను ఇచ్చినవి పుచ్చుకొనుటయే కొనుట.

  ప్రేమించువారిని గద్దించి శిక్షించుట:- తండ్రి పిల్లలను రక్షించురీతిగా శిక్షించుటకు శిక్షకాదు. బోధించుట. పెద్దబాలశిక్షను ఉపాధ్యాయుడు కంఠత చేయుమని చెప్పును. విద్యార్ధికి కంఠత చేయుట కష్టము ఉపాధ్యాయుడు కంఠత చేయుమని చెప్పును. విద్యార్ధికి కంఠత చేయుట కష్టము కనుక అదే విద్యార్ధికిచ్చు శిక్ష. ఒక అధ్యాయమును పారాయణము చేయుట (చదువుట) సుళువేకాని అధ్యాయనము (కంఠత) చేయుట కష్టము.

  గద్దించుట:- అనగా తప్పుదిద్దుట:- టీచరు పిల్లవాడు తప్పులు వ్రాయగా అదితప్పు ఇట్లు వ్రాయుమనుటయే గద్దించుట. ఇది ప్రేమతో మిళితమైనది కనుక నిజముగా కొట్టినా, గద్దించినా, ప్రేమేకాని శిక్ష కాదు, నేను ఎవరిని ప్రేమించుదునో వారిని గద్దించుదును శిక్షించుదును అని ప్రభువు అనుచున్నారు. ఇట్టివి ఎవరి విషయములో మనము చూచెదమో అట్టి వారిని ప్రభువు ప్రేమించు చున్నారని తెలియుచున్నది. ఇది శిక్షించవలెననికాదు.

  ఆసక్తి:- ఆసక్తి అనగా పెండ్లికుమార్తె వరుసలోనికి రమ్మని ప్రభువు పిలచినపుడు రావలెనని ఆశ. కోఇక, ఉండును కాని ఆ రీతిని నడువలేము. ఆ స్థితిని పొందలేము అని అనుకొందురు. వీరికి ఆశ కలదు కాని ఆ రీతిని నడిచి పెండ్లికుమార్తె అంతస్థు పొందవలెనను ఆసక్తిలేదు. కనుకనే ప్రభువు ఆసక్తి కలిగి యుండుము అనుచున్నారు.

  మారు మనస్సు పొందుట:-
  • 1) మారుమనస్సు పొందినవారు అనగా ప్రభువు నొద్దకు క్రొత్తగావచ్చి తమ పాపమును ప్రభువు యొద్ద ఒప్పుకొని ప్రభువు వలన పాపపరిహారము నొంది వాటిని విడిచిపెట్టి ప్రభువు వాక్య ప్రకారము జీవించువారే మారుమనస్సు పొందుదురు.
  • 2) బైబిలునందు చదివి అవి ఇది ఉన్నవారికేగాని మాకు కాదు అను వారు మార్పు లేనివారు. క్రొత్తసంగతులు ప్రభువు తెలియజేయగా వాటిని అవలంబింపనివారు మార్పులేనివారు. మారు మనస్సుపొంది దేవుని - మాట వినకున్న - భువిని పేరొందిన విశ్వాసులైన - చేరుకొనుటయే సున్న || యేసు|| (మత్తయి 25: 1-131) అనగా మార్పు చెంది గొప్పపేరు పొందిన విశ్వాసులైనను దేవుడు బయలు పరచిన దానిని అంగీకరించనివారు.

 • 6) శిక్ష:- నీవు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక నులివెచ్చగా నున్నావు కనుక నేను నిన్ను నా నోటనుండి ఉమ్మివేయనుద్దేశించుచున్నాను.

  • 1) మనస్సాక్షి చెప్పిన
  • 2) జ్ఞానము చెప్పిన
  • 3) సృష్టి చెప్పిన
  • 4) బైబిలుచెప్పిన
  • 5) బోధకులు చెప్పిన విననివారు మార్పు చెందనివారు.
  మరియు ప్రభువు రాకయందు సిద్ధపడి మేఘమును ఎక్కనివారు వీరు రాకడయందు విడిచిపెట్టబడువారు. ఉద్దేశించుచున్నాను అనగా ఇంకా ఉమ్మివేయబడలేదు. రాకడ కాలమందే ఉమ్మి వేయబడుదురు. ఉమ్మి అనునది మనిషి నోటిలో ఉన్నంతకాలము మంచిదే కని బయటకు వచ్చినపుడు అసహ్యకరమైనది అట్లే ప్రభువు వారిని అన్ని విషయములలోను కాపుదలనిచ్చి కాపాడును అనగా వీరు ఆయనలో ఉందురు. ప్రభువు వచ్చినపుడు ఆయనతో వెళ్ళకుండా విడిచి పెట్టబడుదురు. ఈ విడిచి పెట్టబడుట అనునది ఉమ్మి వేయబడుటతో సమానము.

 • 7. కోరిక:- సంఘములతో ఆత్మచెప్పు సంగతులు చెవికలవాడు వినునుగాక! ఇది భూమి మీద ఇక ఉండక ప్రమునకు కొనిపోబడు కాలము. కనుక ప్రతివారు ఆత్మచెప్పు సంగతులు వినవలెను. పరమునకు వెళ్ళిన తరువాత ప్రభువు. పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి ముగ్గురు చెప్పేవి నిత్యము వినుటకే వెళ్ళుటకు సిద్ధపడుచున్నాము కనుక ఈ సంఘములో ఆత్మ చెప్పు సంగతులను తప్పక వినవలెను.

 • 8. బహుమానము:- ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఎవడైనను నా స్వరమువిని తలుపు తీసిన యెడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతోకూడా అతడును భోజనము చేయుదుము. నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సొం హాసనమునందు కూర్చుండి యున్న ప్రకారము జయించు వానిని నాతో కూడా నా సిం హాసనము మీద కూర్చుండనిత్తురు.

  లవొదికయ సంఘము సహవాస సంఘము. బూమిమీద నుండగానే ప్రభువుతో కూడా సహవాసానుభవము కలిగినదే లవొదికయ

  • 1) వాక్యము వలన
  • 2) ప్రార్ధన వలన
  • 3) స్తుతి వలన ప్రభువుతో కొంత సహవాసము కలుగును.
  ఇది శ్రమకంటె అతికష్టకరమైన స్థితి విశ్వాసి అన్నీ మరచి ప్రభువునే జ్ఞాపకము చేసికొని ప్రభువునొద్ద అనగా దైవసన్నిధిలో ఉండుటయే ప్రభువుతోగల సహవాసము ఇది చాలా కష్టతరమైనది. ఇది ఎక్కడో అనుభవజ్ఞులకు కలిగిన స్థితి ఈ అనుభవస్థితి కలవారే రాక కొరకు సిద్ధపడగలరు. ఆది అపొస్తలులు ప్రభువు ఆరోహణమై వెళ్ళి పోయినను, ప్రభువునే చూచుచుండిరి. మేఘమువచ్చి ఆయన కనబడకుండ ప్రభువును కొనిపోయినను, వారు ప్రభువువైపే చూచుచున్నారు ఇట్లు దీక్షతో ప్రభువు కొరకు ఎదురు చూడగలవారే లవొదికయ అంతస్తు కలవాడు కనుకనే ప్రభువు తలుపునొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నారు.

  తట్టుట:-
  • 1) ప్రభువు మనస్సాక్షి ద్వారా
  • 2) దేవుని వాక్యము ద్వారా
  • 3) స్వరముద్వారా మనిషి తట్టును.
  దేవుని వాక్యము తట్టినపుడు హృదయము తెరచిమార్పు కలిగి ప్రభువిచ్చు రక్షణను అందుకొందురు. ఇదేవాక్యము (బోధ) తట్టుట ప్రక 3: 20 ఉన్నట్లు ప్రభువే స్వయముగా తన స్వరము ద్వారా విశ్వాసిని తట్టినపుడు సహవాసమును బట్టి విశ్వాసి యొద్ద ప్రభువు, ప్రభువుయొద్ద విశ్వాసియున్నారు అన్నీ మరచి ప్రభువునే తలంచుకొని ప్రభువు యొద్ద ఉండుటయే సన్నిధి లేక ప్రబువుతో కల సహవాసము విశ్వాసి ఆయన స్వరము ద్వారా విశ్వాసి హృదయ ద్వారమును తెరచును ప్రభువు యొద్ద ఉన్న ప్రభువు ఈ విశ్వాసి హృదయములోనికి వెళ్ళును అప్పుడు విశ్వాసి ప్రభువు కలసి, భోజనము చేయుదురు భోజనము చేయుట అనగా ప్రభువు చెప్పినది. విశ్వాసివిని ఆనందించుట. విశ్వాసిప్రభువుతో చెప్పినవి విని ఆనందించుట. ఇట్టి అనుభవ అంతస్థు లవొదికయసంఘమునకే కలదని చూచుచున్నాము. ఈ రాక కాలములో ఇట్టి సహవాస అంతస్థు కలవారే పెండ్లికుమారుడైన ప్రభువుచేత ఆకర్షించబడు పెండ్లికుమార్తెయైయున్నారు. ఆయనవారిని తనలో ఏకము చేసికొని పరమందున్న నూతనయెరూషలేములోనికి తీసుకొని వెళ్ళును. వీరే 7సంవత్సరముల పెండ్లి విందులో నుందురు. ఆ పెండ్లివిందుకు సిద్దపడువారే పెండ్లికుమార్తె అంతస్థు కలవారు కనుక ఇదే వీరి బహుమాన స్థితి.

  జయించుట:- శరీరధారియైన క్రీస్తు ప్రభువు ఆయన జీవిత కాలమంతటిలో జయించుచునే ఆయన జీవితమును జయజీవితముగా తండ్రికి అగపరచుచుండెను. ఆయన లోకమును సాతానును పాపమును శత్రువులను, శ్రమలను, మరణమును, సమాధిని, ముద్రలను కావలి వారిని, పాతాళమును జయించి పునరుత్థానుడై విజయవంతముగా పరలోకమునకెక్కి తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడాయెను. ఆయనకు కలిగిన జయములో మానవులందరికి కలుగవలసిన జయము కలదు. కనుక భూమిమీదనున్న సంఘము ఎన్ని శ్రమలున్నను జయించి, పెండ్లికుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభువును మేఘములో కలసికొనును.

  సిం హాసనము:- ప్రభువు జయించినట్లే సంఘ ప్రారంభ కాలము నుండి నేటివరకును ప్రభువు సంఘమునకు కలిగిన శ్రమలన్ని జయించుటకు శక్తినిచ్చెను. ఈ లవొదికయ సంఘకాలము, చివరి కాలము కనుక ఇది జయ సూచకమైన సంఘము. ఎందుకనగా అదామునుండి రాకడ వరకు మృతులైన వారికి పునరుత్థాన జయమునిచ్చి సజీవులైయున్న విశ్వాసులకు మరణము లేకుండ చేసి మహిమలోకి కొనిపోవు కాలము కనుక ఇది జయ సూచకమైన సంఘము కనుకనే ప్రభువు నేను జయించి, తండ్రి యొక్క సిం హాసనముపై కూర్చుండియున్న ప్రకారము జయించు వానికి నా సిం హా సనముపై కూర్చుండ నిత్తును. పెండ్లికుమార్తె రాక కాలమునందు జయించి తండ్రి సిం హాసనము నందు కూర్చున్న పెండ్లి కుమారుని సిం హాసనముపై ఈ వధువు కూర్చుండును ఇదే ఈ సంఘ బహుమతి.

 • 9. ఉపమానము:- వల మత్తయి 13:47, 48 మరియు పరలోక రాజ్యము సముద్రములో వేయబడి నానా విధములైన చేపలను పట్టిన వలను పోలియున్నది.

  వల:- ఇది సువార్త వల. ప్రభువు శిష్యులకు సంఘమునకు ఇచ్చిన వల మోషే పాతనిబంధనలో వాడినది వలకాదు గాని అది గాలము. గాలము వల్ల చేపలకు హాని. అనగా ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి గాలము వంటిది. సువార్తల సర్వజనులందరి కొరకు ఉన్నవల,. మోషే గాలము మాత్రము యూదులకు ఈ వల ప్రభువు పరమునుండి వస్తూ తెచ్చిన వల. ఈ వల సముద్రములో చేపలుపట్టుకొను జాలరుపై వేసి 12 చేపలను పట్టినవల. మీరు ఇప్పుడు చేపలు పట్టుచున్నారు. నన్ను వెంబడించండి నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులుగా చేతునని ప్రభువు వారితోచెప్పి వారిని సిద్ధపరచి, ఆయన పరమునకు ఆరోహణుడగుచూ వారికి ఆ వలను ఇచ్చి సర్వలోకము మీద ఈ వలను వేయుమని వారికి చెప్పిరి. పేతురు వల వేయగా ఒక్కమారే 3000 చేపలు పడినవి. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు లోకములో ఆయాకాలములలో ఉన్న వారి ద్వారా ఈ వలవేయబడుచునే యున్నది. ప్రభువు వచ్చు పర్యంతము ఈ వల వేయబడుచునే యుండును. వల ఇచ్చిన ప్రభువు ఈ లవొదికయ కాలము చివరవచ్చి లోకమంతటిమీద వేయబడిన ఈ సువార్త వలను ఆయన పైకిలాగి మంచి మంచి చేపలను అనగా విశ్వాసులైన వారిని గంపలలో చేర్చును. 7 అంతస్తులు గల ఏడు సంఘములే ఈ సంఘములే ఈ గంపలు. ఈ గంపలలోగల మంచి చేపలను పరమందు చేర్చును. మిగిలిన చెడ్డవాటిని భూమిమీదే పడవేయును. వీరే రాకడయందు మిగిలిపోయిన మనుష్యులు

  ఉపమానమునకు లవొదికయ సంఘమునకు గలపోలిక:-

  • 1. ఏడు ఉపమానములలో వలను గూర్చిన ఉపమానము 7వది. అట్లే ఏడు సంఘములలో లవొదికయ సంఘము ఏడవది.
  • 2. ఈ ఉపమానములో మంచి చేపలను గంపలలో చేర్చునని ఉన్నది. ఈ లవొదికయ సంఘములో జయించు వానిని పరమందు నా సిం హాసనము మీద కూర్చుండ నిత్తునని ఉన్నది.
  • 3. ఉపమానములో చెడ్డవాటిని బయట పారవేయునని ఉన్నది. అట్లే ఈ లవొదికయ సంఘములో రాకడకు సిద్ధపడని వారిని ఉమ్మివేయుట అనగా ఆయన వారిని విడిచి పెట్టునని ఉన్నది.
  • 4. ఏడు ఉపమానములలో ఈ ఉపమానము చివరిది. అట్లే ఏడు ఈ సంఘ కాలము భూమిమీద ఇకలేదు.
  • 5. ఈ ఉపమానములో వలను దరికి లాగినట్లు ఈ సంఘములో సువార్త వలనను ఇక వేయకుండ బయటకు లాగివేసిరి.
  • 6. మతకాలము:- క్రీశ. 1900 నుండి రెండవ రాకడ వరకు
  • 7. పరలోక స్థానము:- పరలోక సిం హాసనము వద్దనుండి మొదటి స్థానము.
  • 8. స్థితి:- లవొదికయ సంఘస్థితి ప్రభువుతో కలిగిన సహవాసమును కనపరచునది. ఈ స్థితి అన్ని సంఘముల స్థితికంటె గొప్పది. సహవాసము అనునదే నీరుకు కరుకు ఈ సంఘస్థితి గడిచి గద్దె ఎక్కినది. జయించి తండ్రి సమొ హాసనము మీద కూర్చుండుట. ప్రక 3:21. (సందియము వీడవే మనసా 390వ కీర్తన చివరి చరణము)

  ప్రేమ దయా శాంతముల్ - కర్తకు భూష స్తోమముల వంతముల్

  నీ మొదల్ విని - యేసునాధ స్వామి తన రక్తము పాపము దొమివిన్న కళంకుని జేయున్ నీ మదిన్ దగా నమ్ముకొని ఇక||

  సహవాసము అనునది మిక్కిలి కష్టతరమైనది ఏది కుదరక పోయిననూ నా మనస్సాక్షి కుదుర్చుకొందురని అనుకొని ప్రయత్నించువారే పెండ్లికుమార్తె సజీవుల గుంపులొనివారు. దినములో నిద్రసమయము తప్ప ప్రభువునుతలంచుకొను వారెవరో వారే సజీవులగుంపు. ప్రభువు ద్వారము కొట్టుచున్నారు కనుక ఆయన రావలెనా ! ఆయన వాక్యమా! వాక్యమువల్ల తీయవచ్చును గాని లన్నిటికంటె ముందు ఆయననే రానియ్యవలెను. మనము తలుపు వేసిన ఆయన రారు 24 గంటలలో మన మనస్సులోనికి ప్రభువును రానివ్వకలిగిన గొప్ప అంతస్తులోనికి రాగలము. ద్వారము కాదుగాని సహవాస ద్వారము. ఒక చాకలి పనిచేయుమంటే ప్రభువును తలంచుట ఎట్లు అని ప్రశ్నించెను. ప్రభువును తలంచుట కూడా పనివలెనే యుండును కాని ప్రభువు మీద తలంపు పనికి ఆటమకము కాదు. ప్రభువును తలంచుటకు పని ఆటంకముకాదు. ప్రభువును తలంచుటకు పని ఆటంకముకాదు ప్రభువును ప్రాణము జ్ఞాపకముంచుకొన్నప్పుడు, పని మీదపడితే ప్రభువు తలంపు ఉండదు. కాని ఆత్మకు జ్ఞాపకముండును. ఆత్మకు జ్ఞాపకమున్నదని ప్రాణమునకు తెలియదు. ఉదా:- తల్లి చంటిబిడ్డను విడిచి బడికి వెళ్ళెను. బడిలో ఒక పిల్లవానిని కొట్టునప్పుడు తనబిడ్డ జ్ఞాపకమునకు వచ్చునా? ప్రాణమునకు జ్ఞాపకముండక పోవచ్చును. గాని బిడ్డమీద ప్రేమ, అభిమానము అప్పుడూ ఉండును. ప్రభువు ఇచ్చునది, కాదు నాకు ఆయనే కావలెను అని అభిమానము ప్రేమ ప్రభువు మీద ఉండవలెను. స్థిరత అనగా నిబ్బరమైన, స్థిర విశ్వాసము కలిగి ఉండుట, నేటి సంఘములో అన్ని రకములవారు ఉందురు.

  ఇది ఆఖరు కాలము. ఆఖరు సంఘము కనుక అన్ని రకములుండును. మనము ఏదో ఒక రకములో ఉండి ఉండవచ్చును.

  ప్రభువు ఆరోహణమై తండ్రి కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను. ఇక్కడ సిం హాసనము మీద కూ ర్చుండెను అని ఉన్నది. అనగా ఇంకా ఎక్కువ సహవాసము కనబడుచున్నది. పెండ్లికుమార్తె ఇంకా పరమునకు రాలేదు కనుక ఆమెను గూర్చి విజ్ఞాపన చేయును. అంత్యతీర్పు వరకు విజ్ఞాపన చేయుచునే ఉండును. పెండ్లికుమార్తె పరమునకు వెళ్ళిన పిమ్మట సిం హాసనమెక్కును.

విశ్వాసుల సహవాసము వలన మార్పు కలుగును. మనుష్యుల సహవాసము వలననే మంచిబుద్ధి అబ్బిన యెడల ప్రభువు సహవాసము వలన మరి మంచి మార్పు కలుగును. క్రెస్తవ ఆచారములన్నీ ఉన్నా ప్రభువుతో సహవాసము కలుగును. ఎక్కువ శ్రమవచ్చునప్పుడు మిక్కిలి సహవాసము కలుగును. ఉద్రేకము లేకపోవుట కూడాజబ్బే. ఇప్పుడు భూమి మీద 850 మిషనులున్నవి.

సేవ:-

 • 1) మనము దేవునితో మట్లాడుట - ప్రార్ధన
 • 2) దేవుడు మనతో మట్లాడుట - బైబిలు చదువుట
 • 3) మనిషి మనితో మట్లాడుట - సేవ
 • 4) ఆదివారం ఆరాధన - పరిశుద్ధులతో సహవాసము
 • 5) చందావేయుట - బీద విధవరాలివలె దేవునికి ఇవ్వవలసినవి దేవునికిచ్చుట
 • 6) సిలువ మోయుట - శ్రమలు వచ్చినపుడు అబ్బా అనకూడదు ఏమి పాపము చేసానో ఇంత శ్రమ అంటే
 • సిలువ మోయుటకాదు క్రింద పడవేయుట.
 • 7) అనుదినము అనుభవము కలిగియుండుట - పైనున్న ఆరు అనుదినము కలిగి యుండుట.

ఈ 7 వాడుకలు కలిగియుండుట ఉద్రేకము ఇది పరిసయ్యుల ఉద్రేకము అంతరంగ ఉద్రేకమంటే ఎప్పటికి తగ్గదు ఎప్పుడైతే అంతరంగ ఉద్రేకములేక బహిరంగములోనికి వెళ్ళునో అదినిలువదు. లవొదికయ అప్పుడు ఉద్రేకములో నున్నది ఇప్పుడు లేదు. లాజరు ఈ లోకరీతిగా బీదవాడు కాని పరలోక ధనము అతనికున్నది (బంగారము) కనుక అతడు ధనవంతుడు కాని ఈలోకరీతిగా ధనవంతుడు. బీదవాడు పరలోక ధనము లేనందువల్ల ఈ లోకములో ఎంత ధనమున్నను పరలోకములో ధనమున్నను పరలోకములో ధనము లేకపోతే లాభము లేదు.

ప్రార్ధన:- దయానిధివైన తండ్రీ! తండ్రిగా కుమరుడుగా పరిశుద్ధాత్మగా త్రియేకుడ్శవుగా బయలు పడిన తండ్రీ ! మాకేనా నీవు బయలుపడినది అని ఒకరు నిన్ను అడిగినారు విశ్వాసులకు వాక్యము విననివారికి, అజ్ఞానులకు బయలు పడవా? అని విశ్వాసులందరూ ఈ ప్రశ్న అడుగుదురు. ప్రభువు ఏమనుకొన్నను అడుగును రక్షింపబడిన వారెవనగా ఇతరులు రక్షింపబడలేదను విచారము కలవారు తాము రక్షింపబడనిదే ఇతరుల రక్షణ కొరకు విచారించరు. మీ స్వంత రక్షణ కొనసాగించండి అన్నది మాకు దయచేయుము.రక్షణ పోగొట్టుకొనువారుందురు. మేము రక్షణ ఎప్పటి వరకు కొనసాగించుకొన వలెనంటే లవొదికయలో చేరువరకు, లవొదికయ సంఘకాలములోనికి వచ్చి, ఆ అంతస్థుకు రారా అని మా హ్రుదయమును కొట్టి చెప్పుము. లవొదికయ కాలచక్రము వచ్చినది మేము త్వరగా సిద్ధపడునట్లుదయ చేయుము ఏడు సంఘముల చరిత్ర విన్నవారుంటే మమ్మునేమనగలరు? ఏడు వర్తమానములు వ్రాసిపెట్టిన యోహానుగారువస్తే మమ్మును లవొదికయ సంఘస్థితి గలవారని అనగలరా ! లవొదికయ సంఘకాలములో నున్నాము గాని, ఆ స్థితిలో నున్నామా? ఇది నేర్చుకొనే కాలముకాదు అభ్యసించే కాలము. ఎప్పుడూ నేర్చుకుంటే ఇక అభ్యసించేదెప్పుడు? ఎప్పుడు బోధించుట, నేర్చుకొనుట. అయిన ఇక సిద్ధపడుట ఎప్పుడు యోహాను సందేశము నిమిత్తమై నీకు వందనములు ఈ కాలములో ఆ సంగతుల వివరము తెలుపుచున్నందుకు వందనములు ఈ సందేశము ద్వారా మమ్మును సిద్ధపరచుటకు ప్రోత్సాహపరచుచున్న నీకు వందనములు. మేము నీ సన్నిధిలో స్వచ్చగా ఉండే స్థితి మాకిచ్చినావు.) నీ సన్నిధిలో వినుటకు, వ్రాయుటకు ఇతరులకు చెప్పుటకు ఎంతత్వరపడుచున్నామో అట్లే సిద్ధపడుటకు త్వరపడే మనస్సు దయచేయుము. జ్యోతిష్కులు ఆకాశముతట్టు చూచి పరీక్షించి పత్రికలలో వ్రాయుచున్నారు. వారికొక శాస్త్రము ఉన్నది. దానిపేరు జ్యొతిశాస్త్రము. వారికి ఇంకొక శక్తి ఉన్నది. పరీక్షించే శక్తి వారికొక ధైర్యమున్నది. అది పత్రికలలో ప్రకటించే ధైర్యము అట్లే బైబిలు గ్రంధము అన్ని జ్యోతి శాస్త్రముల కంటె గొప్పది. అన్నీ ఇందులోనుండే( బైబిలు) వెళ్ళినది. మేము నీ వాక్యమును పరీక్షింపగల కృప దయచేయుము. ఎడ తెగక జరుగుచున్న గుర్తులను చూచి బైబిలు జ్యోతిష్కులైనవారు చెప్పుచున్నారు. లవొదికయ కాలములోని జ్యోతిష్కులకు తెలియనివి బైబిలు జ్యొతిష్కులకు తెలియును. అవి మేము నేర్చుకొని సిద్ధపడే దీవెన దయచేయుము. నా దినము చూడవలెనని అనేకమంది కనిపెట్టి మృతులైరి. అయితే మీరు నన్ను చూచుచున్నారు. మీ కన్నులు ధన్యములైనవి. అవి యూదులతో చెప్పినావు. ఆ మాట మాతో చెప్పుదువు. మా గదిలోనికివస్తే లవొదిలయ స్థితిచూచుభాగ్యము మాకిచ్చినావు. గతించిన ఆరు సంఘములవారు కనిపెట్టిరి. వారు చూడలేదు. మేము కనిపెట్టలేదు. గాని మాకు అనుగ్రహించినావు. కాబట్టి నీకు మా వందనములు. రేప్చరును. (రెండవరాకడను చూచే ధన్యత కూడా కావలెను ఆ కృప కూడా దయచేయుమని పెండ్లికుమరుడైన యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

లవొదికయ :- లవొదికయ సంఘముయొక్క స్థితి అందుకోలేరు. గనుక చెప్పుటకు ఇష్టములేదు. ఇది ఆమేన్ రూపములో కనబడెను.

(3:20) ఎవడైనను:- ఒకొక్క మిషనులో భక్తులున్నారు. గనుక ఆ ఒకొక్కరితో ప్రభువు చెప్పుచున్నారు. సంఘములౌ వినవు గనుక ప్రభువు చెప్పరు. ఆయా మిషనులలో సత్యమెరిగినవారు వేరగుదురు. ప్రభువు రాకడలో మతమంతటిని తీసికొనివెళ్ళరు. మిషనులో నున్నవారికి కలహమున్నది గనుక మిషనులోని వారందరిని తీసికొనివెళ్ళరు. ఆయా మిషనులలో సిద్ధపడిన వ్యక్యులను మాత్రము తీసికొని వెళ్ళుదురు. ప్రభువు రెండవమారు వచ్చుట ఒక మతము కొరకు కాదు. ఒక మిషను కొరకుకాదు. ఒక సంఘము కొరకుకాదు. వ్యక్తులకొరకే ఆయా మిషనులోనుండి వేరైన వారికొరకు ప్రభువు వచ్చును. ఆయా మిషనులలో వ్యక్తులు రాకడకు సిద్ధపడుచునారు వారిని తీసికొని వెళ్ళుటకే ప్రభువు వచ్చుచున్నారు. మా మిషను గొప్పదని యెవరైన అనిన సంతోషించ వలసినదే గాని ఆ మిషను అంతా రాకడలో వెళ్ళదు. లవొదికయ సంఘకాలములో ప్రభువు వచ్చును సిద్ధపడిన వారు రాకడలో వెళ్ళుదురు రాకడలో ఎఫెసు మొదలు లవొదికయ సంఘము వరకు ఉన్న రాకడ విశ్వాసులు వెళ్ళుదురు. 7 సంఘకాలములలో లవొదికయ సంఘస్థితి గలవారు వెళ్ళుదురు. ఒకొక్క సంఘకాలములో 7 సంఘముల వారున్నారు. మొదటి సంఘములో 7 సంఘములు ఉన్నవి. అని సంఘములోని వారు ఏడు సంఘములలో నున్నారు. ఇప్పటి లవొదికయ సంఘములో 7 సంఘముల వారు ఉన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత ఎవరు ఏ సంఘమునకు సిద్ధపడిరో ఆ సంఘస్థితిగల అంతస్థునకు వెళ్ళుదురు. (మార్పు చెందిన అందరు వెళ్ళవచ్చును గాని అంతస్థునకు సిద్ధపడిన ఆ అంతస్థునకు వెళ్ళుదురు).

పరలోకములో అంత మోక్షమే.

 • 1) వధువు మోక్షము
 • 2) రక్షితుల మోక్షము
 • 3) పరదైసు మోక్షము
 • 4) భూలోక మోక్షము.
మోక్షము 4 భాగములు విడదీసిన 4 భాగములు కలిపిన అంత ఒకే మంద "ఇక్కడను అక్కడను ఒకటే". వధువు సంఘము వరుని కొరకు అను కీర్తనలో 10వ చరణము. 7 సంఘములలో వధువు ప్రభువు 7 విధములుగా కనబడిరి. ట్లే 4 మోక్షములలో ఆయా అంతస్థునకు తగినట్లు ప్రభువు కనబడుదురు. లెక్కకు4 సంఘములు గాని ఒకే సంఘము. ఒకే రక్షకుడు, ఒకే దేవుడు వధువున్నస్థలములో ప్రభువు ఎట్టి మహిమతో నున్నారో అట్టి మహిమ భూలోక మోక్షములో నున్న వారికి కనబడిన యెడల వారుచూడలెరు. గనుక తన మహిమ తగ్గించుకొని వారికి కనబడుదురు. ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడ ఉందురో వారివద్ద ఉందునన్నది నెరవేరును. 4 స్థలములో ఇద్దరు, ముగ్గురురికన్న ఎక్కువ మంది ఉందురు ప్రభువు వారివద్ద ఉండును. అన్యులు మార్పు చెందిన ఎకడో ఒకచోత చేరుదురు మార్పుచెందనివారు హేడెస్సులో నుందురు. అక్కడ వారికి బోధ వినిపింపబడును. నమ్మని వారికి నరకము. వధువు అంతస్థు గలవారు మహిమలో నుందురు. రక్షితులు ఆ మహిమను చూడలేరు గనుక వారు ముసుగు వేసికొని రక్షితులవద్దకు వత్తురు యెషయ 2అ|| కొందరు 7 సం||లు లేవు. లవొదికయలేదు రాకడ లేదు. అని అనుచున్నారు. ప్రభువువచ్చి తీర్పుచేసి పరిశుద్ధులకు మోక్షము. పాపులకు నరకము యిచ్చునను చున్నారు రాకడ అయిన పిమ్మట మోక్షములో 7 ఏండ్లు విందు. భూమిమీద 7 సం||ల శ్రమలు. హర్మెగెద్దోను యుద్ధము. వెయ్యియేండ్ల పాలన. అంత్యతీర్పు జరుగును. భూలోక మోక్షము ఉండునని మనము చెప్పుచున్నాము. ఇవి అన్నీ చెప్పిన కొందరు ఏమో! అనుచున్నారు.

లవొదికయ సంఘము గూర్చి ప్రకటనలో ఏమి వ్రాయబడినదో అదే మనకాలములో జరుగుచున్నది. 7 సంఘములవారు ఒక మత సంఘముగా మహిమ శరీరముతో పరమునకు ఆరోహణ మగుదురు హనోకు, ఏలియా, ప్రభువు, సంఘ ఆరోహణములు బైబిలులో రికార్డు అయి ఉన్నవి గాని పటము ఎగురవేసినప్పుడు పైకి చూతుము. ఆ నాలుగు పాఠములు చూడగా పైకి వెళ్ళవలెనను కోరిక కలుగును. ఆశ కలిగించుటకు ఇవి వ్రాయబడినవి.

1. హనోకు:- పితామహుల కాలములో వెళ్ళెను. ఎందుకు వెళ్ళెను? దేవుడు, హనోకు కలిసి భూమిమీద నడిచి సంభషించుచు వెళ్ళెను. అట్లే సంఘము ప్రభువుతో సంభాషించి, నడిచి, పైకి వెళ్ళును. సంఘము దేవునితో నడచుట నేర్చుకొనవలెను. హనోకు వెళ్ళిన పిమ్మట జల ప్రళయము వచ్చునట్లు సంఘము వెళ్ళిన తరువాత జలప్రళయమువంటి శ్రమలు 7 సం||లు రానై యున్నవి జలప్రళయము 7 సం||లు శ్రమలకు ముంగుర్తు. హనోకు ఇంకొన్ని సంవత్సరములున్న జలప్రళయము చూచును గాని చూడకూడదు గనుక ఉండకుండవెళ్ళిపోయెను. అట్లే సంఘము శ్రమకాలము చూడకుండ వెళ్ళిపోవును. హనోకు కాలములో ఓడపైకి వెళ్ళిపోయినది. 7 సం||ల శ్రమలు రాకముందు సంఘ ఓడవెళ్ళును ఓడదిగి వచ్చినట్లు వెయ్యియేండ్ల కాలములో సంఘము పరిపాలన చేయుటకు పైనుండి భూమిపైకి దిగివచ్చును.

11. నోవాహు:- హనోకు దేవునితో నడిచెను గనుక పైకి వెళ్ళెను. హనోకు ఓడపైకి వెళ్ళుటకు కారణము జలప్రళయము. అట్లే శ్రమలవల్ల సంఘము వెళ్ళిపోవును. లవొదికయ కాలములో శ్రమ వస్తే సంఘము ఎత్తబడును. శ్రమ లేకపోతే ఎత్తబడలేదు. శ్రమ కలిగిన ఓర్చుకొనవలెను. ప్రజలు జల ప్రళయములో చెట్టు ఎక్కిరిగాని ఓడలోనికి వెళ్ళలేదు. అట్లే మర్పులేనివారు ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసినను, రాకడలోనికి వెళ్ళలేరు. లవొదికయ సంఘములో మార్పు గలవారే వెళ్ళగలరు. ఇప్పుడు శ్రమలు ఎక్కువగు చున్నవి. గనుక ఎక్కువ శ్రమయైన 7 సం||ల శ్రమలు ఎక్కువగు చున్నవి. గనుక ఎక్కువ శ్రమయైన 7 సం||ల శ్రమకాలము రాకముందు ప్రభువు సంఘమును తెసికొని వెళ్ళును. మార్కు (13:19)

7దినములకు జలప్రళయము వచ్చునని నోవాహుంకు, ప్రజలకు తెలిసినట్లు రాకడ తెలియవలెను.

111. ప్రభువు ఆరోహణమైనప్పుడు చెప్పి వెళ్ళెను శిష్యులు 11 మంది. 70 మంది యితర శిష్యులు 7గురు స్త్రీలు, సమరయ స్త్రీలాటివారు యింకా ఉన్నారు. ఆరోహణమైనప్పుడు 11 మందే ఉన్నారు. కడమవారు రాలేదు. సిద్ధపడలేదేమో ! తెలియదు. శిష్యులు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి అట్లే లవొదికయ ఆకాశము వైపు తేరిచూచు చుండెను. ప్రభువు వచ్చి తీసికొని వెళ్ళుదుననెను. గనుక తీసికొని వెళ్ళును. సంఘమును తీసికొని వెళ్ళుటకు ఆరోహణమైన ప్రభువు వచ్చును (సిలువమీద ప్రభువు కాదు వచ్చుట)

4.1) ప్రభువునకు శత్రువులు ఉన్నట్లు సంఘమునకు శత్రువులుందురు. ప్రభువు మాటలు విననివారు ఉన్నారు. అట్లే సంఘముయొక్క మాటలు విననివారున్నారు. ప్రభువు సిలువ మరణము పొందినట్లు సంఘమునకు కూడ అట్టి శ్రమ వచ్చును. ప్రభువు బోధించినట్లు సంఘము బోధించవలెను. ప్రభువు ఆరోహణమైనట్లు సంఘము ఆరోహణమగును. నన్ను వెంబడించుమన్న ప్రభువును వెంబడించిన వారికి ప్రభువుకు కలిగినవి కలుగును.

2) భూమిమీద శ్రమలు, కష్టములు, ఉన్నవి శ్రమలు జయింతురు. శ్రమలో నుండి బైటికి వత్తురు. ఇది అనునది ఆరోహణము జబ్బు ఉన్నను ఓర్చుకొందురు గనుక జబ్బునుండి ఆరోహణమైనట్లే. శ్రమ కలిగినప్పుడు అవిశ్వాసులు దిగులు పడుదురు విశ్వాసులు దిగులు పడక, 11 మంది శిష్యులు పైకి చూచినట్లు చూతురు. ఇదే ఆరోహము ఇట్లు ఆరోహణమగుచు పైకి వెళ్ళుదురు పైకి ఆరోహణమగుదురు.

ఉదా:- బోయవాడు వలవేసి గింజలు చల్లెను. పావురములన్నియు అందులో పడెను. నిన్ను బట్టినేను వచ్చితినని ఒకదానిమీద ఒకటి నేరము మోపుకొనెను అంతలో ఒక ముసలి పావురము ఒక ఉపాయము చెపినది. మనమందరము ఒకేసారి లేచిన యెడల కీడు పోవునని చెప్పి ఒకేసారి లేచి వెళ్ళిపోయెను. సంఘమునుకూర్చి వలవేయుదును. వారందరు ఆ వలలో ఉందురు. అని సాతాను అనుకొనగా సంఘము ఓచుకొన్నది. గనుక సైతాను వలనుండి తప్పించుకొనుటకు ప్రభువు సంఘమునకు నూతన బలమునిచ్చెను. సంఘము నూతన బలముపొంది వెళ్ళును. ప్రభువు ఆరోహణమైనప్పుడు శిష్యులను దీవించెను. లవొదికయ సంఘము ఆశీర్వాద దీవెనవైపు చూచుచున్నది. గనుక ఆరోహణమగును. ఆరోహణమగు సంఘమునకు ఆత్మ ఆరోగ్యము వచ్చును. (శరీర ఆరోగ్యము కాదు) ఆత్మబలమునుబట్టియే ఎగిరి వెళ్ళుదురు. శరీరబలమునుబట్టి కాదు.

భక్తులు ఆరోహణమునకు ముందు కొందరు చనిపోవుదురు వారు పాతాళమునకు వెళ్ళక పరలోకమునకు వెళ్ళి మృతుల ఆరోహణములో వత్తురు. నీ భక్తుని శరీరము కుళ్ళు పట్టనియ్యవు. అన్నది నెరవేర్చుకొనుటకు దహనము చేసిన కుళ్ళదు. కీర్తన 16:11 భక్తుల ఆత్మ, శరీరము, కుళ్ళదు. గనుక ఈ వాక్యము నెరవేరినది. ఉదా:- సెయింట్ గ్జేవియర్. ఇట్టివారెందరో గలరు. ప్రభువు శిష్యులను రాకడలో తీసికొని వెళ్ళునను ఆరోహణ తలంపు శిష్యులకు కలిగినందున శ్రమలను ఓర్చుకొనిరి. అట్లే మనమును, ఆరోహణ తలంపు కలిగి ఉండవలెను.

 • 1) అనుదిన ఆరోహణము
 • 2) సంఘ ఆరోహణ
తలంపు కలిగి ఉండవలెను.
 • 1) అనుదిన ఆరోహణము
 • 2) సంఘ ఆరోహణము
అనుదిన ఆరోహణము లేకపోతే సంఘ ఆరోహణము ఆరోహణము కాలేము. శ్రమ విషయములో మనసు చివుక్కుమంటే ఆరోహణమునకు వెళ్ళలేము (ప్రకటన 3:20) తండ్రి సిం హాసనము అన్నిటికంటె ఉన్నతమైనది. గనుక పెండ్లికుమార్తె అక్కడికి వెళ్ళును. తెలియని యితర దేశస్థులకు యీ సంగతులు తెలుపవలెను. ప్రార్ధన చేయుట వలన, వీలైతే వెళ్ళి చెప్పుట వలన, పత్రిక వలన, చెప్పవలెను.

Home


బైబిలు మిషను విశ్వాస ప్రమాణము :

దేవుడు ఆది అంతము లేని దేవుడని నమ్ముచున్నాను. ఆయన ప్రేమ, న్యాయము, పరిశుద్ధత, శక్తి, జ్ఞానము విశ్వాశ్యత, యీ మొదలైన శుభలక్షణములతో నిత్యము, మహా తేజోమయముగా ప్రకాశించుచున్నాడని నమ్ముచున్నాను. లోకములు పుట్టకముందే ఆయన నన్ను తలంచుకొని యున్నాడనియు, భూమి, ఆకాశముల సృష్టిలో నాకు కావలసిన సదుపాయములను నా శరీర ఆత్మల రక్షణను అనాదిలోనే ఆలోచించుకొనుచు నన్ను ప్రేమించెననియు, దేవదూతలను, సర్వలోకములను, మానవులను, ఆయన పరిశుద్ధముగానే సృజించెననియు నమ్ముచున్నాను, మంచినే గాని, చెడుగును ఆయన కలుగజేయలేదని అనగా సాతానును పిశాచములను, వ్యాధులను, ముళ్ళను, నష్టములను, కష్టములను, మరణమును, నరకమును, ఆయన కలుగజేయ లేదని నమ్ముచున్నాను, దేవుడును, దూతలును, యెల్లఫ్ఫుడు నాయొద్దనున్నారని ఆది తల్లిదండ్రులు పాపములో పడగానే ఆయన రక్షకుని పంపెదనని ప్రకటించినాడని నమ్ముచున్నాను.

నరులను రక్షించు పనిమీద ఆయన కాలక్రమమున కాలక్రమమున తండ్రిగాను, కుమారునిగాను, పరిశుద్ధాత్మగాను, బయలు పడినాడనియు, ముగ్గురుగాక ఒక్కడుగనే ఉన్నాడనియు ఇది నా గ్రహింపునకు అందకపోయినను నమ్ముచున్నాను.

ఆయన రక్షకుని రాకడవార్త చాలకాలమువరకు విశ్వాసుల ద్వారా ప్రకటన చేయించినాడనియు తుదకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుగా నరరూపమున యీ లోకమందు ప్రత్యక్షమైనాడని నమ్ముచున్నాను.

సర్వలోక రక్షకుడు జన్మింపగలందులకు దేవుడొక జనాంగమును సర్వజనాంగములో నుండి విడదీసి వారి నిమిత్తమై ఎన్నుకొని ఆ జనాంగమగు యూదులకు దైవ విషయములను బోధించి సిద్ధపరచి వారి మూలముగా సర్వ మతముల వారికిని రక్షణ వార్తననందించుచున్నాడని నమ్ముచున్నాను.

ఇంత మాత్రమున అన్ని మతముల వారిని ఆ సర్వ దయాళుడు విడిచి పెట్టక వారిలోని మనసాక్షి మూలముగా వారికిని ధర్మములు ఉపదేశించుచు వచ్చుచున్నాడనియు, సర్వలోక సేష్టిలోని మహత్కార్యములను బట్టి తన శక్తిని, ప్రేమను, జ్ఞానమును పరిశుద్ధతను, న్యాయమును, ప్రదర్శించుచు వచ్చుచున్నాడనియు నమ్ముచున్నాను.

ఐనను ఆయన ఎంతగా పాపులను ప్రేమించువాడైనను, వారి పాపములను మాత్రము ప్రేమింపలేదనియు, మానవులు పాపములు విసర్జించు నిమిత్తమై పాపముల విషయమై భయంకరుడై, గుణవంతులనుగా చేయుటకు శిక్షలు రానిచ్చుమంచి ఉద్దేశములుగల వాడనియు నమ్ముచున్నాము.

యేసుక్రీస్తు ప్రభువు రూపమునకు మనుష్యుడు గాను, అనాది స్థితిని బట్టి దేవుడుగాను, సంచరించుచు, దివ్య బోధల మూలముగాను, అద్భుతములగు ఉపకారముల మూలముగాను, నా పాపములు, నా వ్యాధులు, నా శిక్షలు, తన సిలువ మ్రానుపై వేసికొని మరణమౌట మూలముగాను, తన నిజదైవ స్థితిని, ప్రేమను, వెళ్ళడించినాడని నమ్ముచున్నాను.

ఆయన రెండవ రాకడకు ముందుగా కొన్ని గుర్తులు జరుగనిచ్చి రాకడలో పాల్గొన్న వీలుండుటకై సర్వత్ర విశ్వాసుల మీద పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించుననియు, తరువాత మృతులై యుండిన విశ్వాసులను లేపి, సజీవులైన విశ్వాసులకు మరణము లేకుండచేసి మహిమ శరీరము ధరింపజేసి వారిని, వీరిని పెండ్లికుమార్తెగా కొనిపోవుటకై పెండ్లికుమారుడుగ మిక్కిలి త్వరలో వచ్చుచున్నాడని నమ్ముచున్నాను.

పిదప భూమి మీద మిగిలిపోయిన వారికి ఏడేండ్ల మహాశ్రమలు విస్తరించుననియు, ఆ శ్రమకాలములో అనేక మంది విశ్వాసులగుదురనియు, అటు పిమ్మట ఆయన భూమి మీదికి వచ్చి యేడేండ్ల రాజ్యాధికారియగు అంతి క్రీస్తును అనగా క్రీస్తు విరోధిని, అబద్ధ ప్రవక్తను, అగ్నిగుండములోవేసి సాతానును వెయ్యియేండ్లు చెఱసాలలో బంధించుననియు నమ్ముచున్నాను.

ఆ శ్రమలలో అనేకులు రక్షణ పొందుదురని నమ్ముచున్నాను. ఆ పిమ్మట ఆయన కొత్త రూపముదాల్చి సర్వలోకమునకు రాజై వెయ్యియేండ్లు నీతిపాలన చేయుచు అప్పుడే సత్యపరిశుద్ధుల చేత సువార్త ప్రకటింపజేయుననియు అందుచేత చాలమంది భక్తులగుదురనియు నమ్ముచున్నాను.

తరువాత వెయ్యియేండ్లు సువార్త విన్న సజీవులలో ఎందరు సువార్త నంగీకరింతురో ఆ వివక్షత కనబరచుటకై గొఱ్ఱెలు, మేకలను పోలిన సజీవుల తీర్పొకటి యేర్పరచుననియు నమ్ముచున్నాను. మరియు వెయ్యేండు చివర సాతానును విడుదలచేసి ఆ విడుదల కాలములో సహితము అతడు అగుపరచిన తిరుగుబాటును బట్టి అతనిని నిత్య నరకాగ్నిలో పడవేయునని నమ్ముచున్నాను. ఆదాము నుండి అప్పటి వరకు సమాధులలోనున్న అవిశ్వాసులను లేపి నిత్యమగు తీర్పు వినిపించుననియు నమ్ముచున్నాను.

నేను పశుద్ధాత్మను నమ్ముచున్నాను. ఈయన తండ్రితోను, కుమారునితోను ఏకదేవుడిగానే యుండి పనిచేయుచున్నాడనియు, ఈయన ఆవేశము వలననే దైవ గ్రంధము వ్రాత లోనికి వచ్చినదనియు, ఈయన వెలిగింపును బట్టియే ఆ గ్రంధము అర్ధమగుననియు తండ్రి ఉద్దేశించిన రక్షణ అనగా కుమారుడు తన అమ్మూల్యమైన రక్తమువలన గడించిపెట్టిన రక్షణ పరిశుద్ధాత్మయే విశ్వాసికి అందించుననియు, క్రైస్తవ జీవితము వృద్ధినొందునట్లు పరిశుద్ధాత్మయే బాప్తిస్మముగా లభించుననియు, తండ్రికుమారులతో పాటు ఈయన కూడ సమానముగా ఆరాధన నొందదగు దేవుడనియు నమ్ముచున్నాను.

తండ్రి తండ్రి, కుమారుడు తండ్రి, పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి, ఐనను తండ్రులు ముగ్గురు కారనియు, ఒక్కడే అనియు తండ్రి దేవుడు, కుమారుడు దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ఐనను దేవుడు ముగ్గురు కారనియు, మానవుల రక్షణార్ధమై దేవుడట్లు బయలు పడినాడనియు, ఆయన నా తండ్రియు, నా దేవుడును, నా సర్వమునై యున్నాడని నమ్ముచున్నాను.

నరులకు కలుగు కష్టములకు దేవుడు కారకుడు కాకపోయినను, వారిని తన తట్టు త్రిప్పుకొనుటకట్టి సమయములను ఆయన వాడుకొను ననియు నమ్ముచున్నాను. సర్వజనులు దైవ జనులగు నిమిత్తమై దైవ సువార్త ప్రకటనయగుచున్నను యింక అనేక మంది కవి అందక పోవుచుండుటను బట్టియు, దేవుడు వారి మరణాంతమున హేడెస్లో వారికి బోధ చేయించుచు, అక్కడ నమ్ము వారిని రక్షించుచున్నాడనియు నమ్ముచున్నాను. యేసుక్రీస్తుగా వచ్చిన దేవుడు కాకమరెవరును లోక రక్షకులు కారనియు, ఏ మత్స్థులైనను యెక్కడో ఒక్కప్పుడు, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆయనను గురించి విందురనియు, దేవుని తట్టు తిరుగుటకు కావల్సినంత గడువు అందరకు దొరుకుననియు, అంతవరకు యెవరికిని మోక్షనరకముల నిర్ణయము కలుగదనియు నమ్ముచున్నాను.

ఈ సంగతులన్నియు యిమిడి యుండి దేవుని మనస్సును చూపించుచున్న బైబిలను గ్రంధము దేవుడు మానవులకు దయచేసిన గ్రంధమని నమ్ముచున్నాను.

ఈ గ్రంధముననుసరించి సర్వజన రక్షణార్ధయై యేర్పడిన మతము క్రైస్తవ మతమనియు, గ్రంధమును బట్టికాక అభిప్రాయ భేధమును బట్టి అది యెన్నో మిషనులుగ చీలి పోయినను, ఏకదేవుని, ఏకరక్షకుకుని, ఏకమోక్షమును ఏకగ్రంధమును సూచించుచున్నదనియు నమ్ముచున్నాను.

దేవుని చర్యలు నా జ్ఞానమునకు అర్ధముకానప్పుడు తర్కములో పడిపోక దేవుడుచేయు సమస్తమును ధర్మయుక్తమైనవి నిశ్శ్బ్ధముగా ఊరకుండుట నాకు క్షేమమని నమ్ముచున్నాను. ఆమేన్.

Home


హనోకు ఆరోహణము

ఆది. 5:22-24; హెబ్రి 11:55; యూదా 1:14, 15;

ఈ హనోకు కీ||పూ|| 404 సం||లకు మరణములేకుండ మోక్షమునకు వెళ్ళెను. ఈయన ఆదాము మొదలు 7వ వాడు (యూద 1:14) జలప్రళయకాలమునకు ముందు పరమునకు వెళ్ళెను. నావ నిర్మింపబడుచున్నదని నోవహు బోధించిన బోధనెరిగినవాడు. ఈయనకు విశ్వాసమున్నది గనుక దేవునికి యిష్టుడైయున్నాడు కనుక దేవుడు ఈయనను పరమునకు తీసికొని వెళ్ళెను (హెబ్రి 11:5) హనోకును పరమునకు తీసికొని పోవుటకు కారణమేమి? ఈ సంగతిని యెత్తబడే సంఘము తెలిసికొనవలెను.

 • 1) విశ్వాసము.
 • 2) దేవునికి యిష్టుడైయున్నాడు.
 • 3) దేవునితో నడచినవాడు.
ఈ మూడు అందరికి ఉన్నవి గాని ఎత్తబడలేదు. కారణము పరలోకమునకు సజీవముగా వెళ్ళగల శక్తిలేదు గనుక పై మూడు సంఘమునకున్నను సజీవముగా పరమునకు వెళ్ళగల శక్తిలేదు. హనోకు ఆయుష్కాలమంతయు 365 సం||లు ఇంకాయెక్కువ కాలము బ్రతికిన వారున్నను సజీవముగా వెళ్ళగల స్థ్తి లేదు. దేవుడు, హనోకు యిద్దరు నడిచి, నడిచి, పరమునకు వెళ్ళిపోయిరి.

 • 1) పితామహుల కాలము, ఈ కాలములో హనోకు ఆరౌహణము.
 • 2) రాజుల కాలము ఈ కాలములో ఏలీయా ఆరోహణము
 • 3) ప్రభువు కాలము. ఈ కాలములో ప్రభువు యొక్క ఆరోహణము
 • 4) అపొస్తలుల కాలము.
 • 5) సంఘ కాలము.
ఈ కాలములో పెండ్లికుమార్తె సంఘము ఆరోహణమగును. నోవాహు కాలములో రానైయున్న జల ప్రళయములో హనోకు ప్రవేశింపకుండునట్లు దేవుడు ఆయనను కొనిపోయెను. అట్లే రేపు రానైయున్న 7 యేండ్ల మహాశ్రమ కాలములో వధువు సంఘము ప్రవేశింపకుండ్నట్లు వధువు సంఘము పరమునకు ఆరోహణమై వెళ్ళును.

||. ఏలీయా ఆరోహణము. ఇది క్రీస్తుకు పూర్వ 836వ సం|| జరిగినది. ఏలియా మరణము లేకుండ ంపెక్షమునకు వెళ్ళెను. ఏలియా, ఏలీషా, యిద్దరును మాట్లాడుచుండగా అగ్నిర్థము, అగ్నిగుర్రములు కనబడి వారిద్దరినీ వేరు చేసెను. అప్పుడు ఏలియా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు ఆరోహణమాయెను. (2రాజులు 2:11).

ఏలియా ఆరోహణము

ఏలియా ఆయన శిష్యుడైన ఎలిషా ప్రయాణములో నుండిరి. ఆరోహణమునకు ఒకచోటనుండి మరియొక చోటునకు వెళ్ళుచుండిరి. మొదట, వారు గిల్గాలు నుండి వెళ్ళినట్లు తెలియుచున్నది.

1. గిల్గాలు:- ఆరోహణము సంగతి గురు శిష్యులిరువురికి తెలియును గాని, ఎక్కడ జరుగునో తెలియదు. గిల్గాలులో జరుగునేమో తెలియదు గాని ఆరోహ నము మాత్రము ఉదహరించ్పబడెను, వారు ఈ పట్టణము చేరిరి గాని ఆరోహణము ఇక్కడకాదు. అలాగే సంఘ ఆరోహణ విషయములో కూడా అనేకులు ఫలానప్పుడు అనుకొందురు గాని జరుగదు, సంఘము భూమి మీద 2వేల సం||లు ఉన్నడి ఆది సంఘ కాలములోని వారు ఆ కాలములోనే రెండవ రాకడవ జరుగునని తలంచిరి కాని జరుగలేదు. గిల్గాలు అను పట్టణము ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి వచ్చి యొర్ధాను దాటి వగ్ధాన దేశములో ప్రవేశించున మొదటి స్థలము (యెహోషువ 4: 20) గిల్గాలు అను మాటకు తొలగిపోవుట అని అర్ధము. ఐగుప్తులో ప్రారంభించినది తొలగిపోవుటకు ఇక్కడ పూర్తి అయినది ఏలియా కూడా లోకము నుండి తొలగిపోవుటకు ఈ స్థలము ముంగుర్తుగా నున్నది పెండ్లికుమార్తె సంఘము కూడా లోకమును తొలగియుండవలెను. తొలగించుకొనిన వెంటనే రెండవ రాకడ రాదు. అయినను వేరగుట అవసరము.

2. బేతేలు:- ఈ స్థలమునకు వెళ్ళుమని దేవుడు ఏలియాకు చెప్పెను. ఈ పట్టణములొనే పూర్వము యాకోబు దైవమందిర నిర్మాణ ప్రయాణము చేసెను. (ఆది.కా 28) సంఘము లోకమును విడిచిన తరువాత దైవమందిర భాగ్యము కలిగి యుండవలెను బేతేలులో ఆరోహణము అని కొందరు తలంచిరి కాని అది జరుగలేదు. అలాగే కొందరు రెండవ రాకడను గురించి అను కొందురు గాని అట్లు జరుగదు.

3. యెరికో దైవాజ్ఞననుసరించి ఏలియా ఇచ్చటికి వచ్చెను. పూర్వము ఇశేఅయేలీయులు అద్భుతకరమైన జయము పొందిన విప్లవ విజయ నిరీక్షణార్భాట ధ్వని చేయుచు ప్రదక్షణము చేసిన స్థలము పూర్వము వారు చేసిన సంఘము కూడా ఆరోహణ నిరీక్షణతో స్తోత్రధ్వని చేయును. జయమునకు ముందే యోవేలు బూరలధ్వని చేసిరి. అలాగే సంఘము కూడ విజయ ధ్వని చేయవలెను. చివరకు జయము కలుగును. అదిగో క్రీస్తురాక అని విజయ ధ్వని సంఘము చేయును లోకములోనివారు వీరెన్ని కేకలు వేసినను ప్రభువు రాలేడు అని ఆక్షేపణ చేసినను సంఘము మాత్రము ఆయనవచ్చి వేసినట్లే స్తోత్రార్పణలు చేయును ఈస్థలములో ఏలియా ఆరోహణమని వారు తలంచిరి గాని ఇక్కడ జరుగలేదు.

4. యొర్ధాను:- ఈ నది దగ్గరకు దైవాజ్ఞను బట్టి ఏలీయా వచ్చెను ఇది పాలస్తీనాలో ముఖ్యమైనది. ఇశ్రాయేలీయులు ఈ దినములో మునిగిపోలేదు. అద్భుతకరమైన రీతిగా ఈ నది దాటియున్నారు. సంఘము యొక్క ఆరోహణమునకు ముందు ఇటువంటి ఆటంకములు కలుగును అయినను వాటిని సులువుగా దాటగలరు. ఇన్ని ఆటంకములున్న ఎట్లు దాటుట అని అవిశ్వాసులు అను కొనకూడదు. నది అంత అడ్డమే కాదు ఎర్రసముద్రమంత అడ్డున్నను దేవుడు దాటించగలడు. దేవునికి అసాధ్యమేమున్నది? నదికి ఈ ప్రక్క ఆరోహణమని తలంచిరి గాని అట్లు జరుగలేదు అలాగే ఆటంకములకు ముందు సంఘ ఆరోహణము అని ఎవరును తలంచరాదు ఏలియా ఎత్తబడుట నది ఇవతలే అని ఎవరైన అనుకొనిన ఎడల అది జరిగినదా? లేదు అలాగే క్రీస్తురాకడ అడ్డులకు ముందే అని అనుకున్న ఎడల వచ్చునా రాదు.

5. యోర్ధాను అద్దరి:- నది పాయలు చేయబడెను. పొడినేలను నడిచినది దాటిరి. ఇక్కడ ఏలీయా ఆరోహణము ఇది చివరి స్థలము. వారు 5 స్థలములకు ప్రమాణము చేసిరి. అన్ని స్థలములోను ఏలియా ఆరోహణమని తలంచినట్లే ఆయా కాలములలోను సంఘము ఎత్తబడునని తలంచుట సహజమై యుండునుగాని జరుగలేదు. సంఘము తన ఆసక్తి చొప్పున ఆయా కాలములో రాకడ అని తలంచెను గాని జరుగలేదు. ఏలీయా ఆరోహణము మొదటి నాలుగు స్థలములలోను జరుగలేదు. ఏలియా ఆరోహణము మొదటి నాలుగు స్థలములలోను జరుగలేదని చెప్పి ఇక ఆరోహణము జరుగదని తలంచిన ఎడల మోసపోవుదురు. ఆయా స్థలములలో జరుగలెదని చెప్పి యొర్ధాను అద్దరి కూడా జరుగకుండునా ? ఇన్నాళ్ళనుండి రాకడకు ఎదురు చూచిన రాలేదు. ఇప్పుడు మాత్రము వచ్చునా అని తలంచుట అజ్ఞానము ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినను సిద్ధముగా ఉండుట సంఘము యొక్క పని అప్పుడు ఏర్పాటు స్థలములో ఏర్పాటు సమయములో ఎత్తబడుట జరుగును అందుపాల్గొనినవారే ధన్యులు, అట్టి ధన్యత చదువరులకు విశ్వాసులకు కలుగును గాక ఏలియా కొరకు ప్రత్యేక రధము వచ్చినట్లుగా పెండ్లికుమార్తె సంఘములోని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మేఘమున్నట్లు (2థెస్స 41:7) లో కనబడుచున్నది.

|||. ప్రభువుయొక్క ఆరోహణము:- (లూక 24:50) అ.కా. 1థిమో 3:16 ఎఫెసి 4:8-10 క్రీస్తు ప్రభువు శరీరధారియె లోకములో జీవించి మానవ రక్షణార్ధమై, మరాణమై పునరుత్థానుడై 40 దినములు తన విశ్వాసుల కగపడుచు 40వ దినమున తన శిష్యులు చూచుచుండగనే పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. అప్పుడు ఒక మేఘము వచ్చివారి కనులకు కనబడకుండ ఆయనను పరమునకు కొనిపోయెను. ఆయన వెళ్ళుచుండగా వారు ఆకాశము వైపు తేరి చూచుచుండిరి. అప్పుడు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనిన యిద్దరు మనుష్యులు వారి యొద్దనిలిచి గలిలయ మనుష్యులారా మీ రెందుకు యిద్దరు మనుష్యులు వారి యొద్దనిలిచి గలిలయ మనుష్యులారా మీ రెందుకు నిలిచి ఆకాశము వైపు చూచుచున్నారు? మీ యొద్దనుండి పరమునకు చేర్చు కొనబడిన యీ యేసే ఏరీతిగా పరలోఅకమునకు వెళ్ళుట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి.

క్రీ స్తు ప్రభుని ఆరోహణము మృతులైన విశ్వాసులకు పునరుత్థారోహణ శక్తిని యిచ్చునది. సజీవులై ఆరోహణము కానైయున్న విశ్వాసులకు సజీవ ఆరోహణ శక్తిని యిచ్చునది. (యోహాను 11: 25,26) ప్రభువు యొక్క ఆరోహణము సంస్త మానవులకు సంపూర్ణ యీవులను యిచ్చియున్నది. (ఎఫెసి 4:8) ప్రభువు మేఘముమీద కొనిపోబడినట్లుగానే ఆయన మరల మేఘము మీద రానై యున్నారు. అలాగుననే పెండ్లికుమార్తె సంఘము కూడ మేఘముమీద కొనిపోబడనై యున్నది.

సంఘారోహణము:

4. సంఘారోహణము:- 1కొరింథి 15:50-541థెస్సలో 4:14-18 ప్రకటన 12:1-6.

క్రీస్తుప్రభువు పరమునకు ఆరోహణమై వెళ్ళినట్లు ఆయన స్వరక్తముతో సంపాదించుకొన్న క్రైస్తవ సంఘములోని వధువు సంఘము పరమునకు ఆరోహణ ప్రభువు. ఎ) ఆర్భాటము బి) ప్రధానదూత శబ్ధము సి) దేవుని బూర. ఈ మూడును ఏకగ్రీవముగా జరిగినప్పుడు ప్రభువు వచ్చును.

ఎ) ఆర్భాటము అనగా గూబపగిలి పోవునంతటి పెద్ద శబ్ధము. ఇది అందరకు వినబడును. ఇది ప్రభుని రాకడప్పుడు. గనుక యీ శబ్ధము. ఇది అందరకు వినబడును. ఇది ప్రభుని రాకడప్పుడు వినబడును. గనుక యీ శబ్ధము వినుటకు విశ్వాసులు ప్రభువు స్వరము వినుటకు అభ్యాసముగల వారైయుండవలెను. శుద్ధిచేసికొని ప్రభువు స్వరము వినండి అలవాటు లేని యెడల భయము కలుగును.

బి) ప్రధాన దూత శబ్ధము:- దూతలలో సామాన్యులు ప్రధానులు కలరు ఒక్కొక్క సమూహమునకు ఒక్కొక్క ప్రధాన దూత కలరు. అట్లే భూమిమీదనున్న సమాజములకు కూడ ప్రధానులున్నారు. భూలోక ప్రభువులు ప్రభునియొక్క రెండవ రాకడ సంగతి బాగుగా తెలిసికొని అందరకు తెలియజేసిన లోకమంతటికి యీ రాకడవార్త తెలియును. ఇట్లు తెలియజేయువారందరు ప్రధానులే. ఈ ప్రధాన దూతలతో మిగిలిన దూతలు కూడ ఉందురు, వీరు పెండ్లికుమారుడైన ప్రభువునకు పెండ్లికుమార్తెయైన సంఘమునకు మేము పరిచారకులము. లోకము పుట్టినప్పటినుండి మేము అనేక సంగతులు చెప్పినాము. రాకడను గూర్చి యిప్పుడు చెప్పకపోతే యేమి ప్రయోజనము? అని పరలోకములో సెలవైనది గనుక పెండ్లికుమార్తె కొరకు వెళ్ళుచున్నాము అని తెలిపిరి. ఇది మాటలేని శబ్దము ఇదే ప్రధాన దూత శబ్ధము.

సి) దేవుని బూర :- కుమారుడైన ప్రభువు వచ్చుచున్నాడని తండ్రి చెప్పునది. ఆర్భాటము అందరికి ప్రధాన దూత శబ్ధము భూమిమీదనున్న విశ్వాసులకు దేవుని బూర రాకడకు సిద్ధపడి మృతులైన వారికి, బూర మ్రోగగానే మృతులు పరలోకమునకు వెళ్ళుదురు. (1కొరింథి 15:52) సజీవులు తరువాత వెళ్ళుదురు ప్రభువు శరీరము సమాధిలో నున్నది, ఆత్మ పరదైసులో నున్నది. అట్లే ఆత్మలు సమాధులలో నుండవు. గాని పరదైసునందుండును. నేడు నీవు నాతో పరదైసులో నుందువని ప్రభువు దొంగతో పలికెను. (లూకా 23:43) ఆత్మలు పరదైసు నుండి వచ్చి సమాధులలోనుండి లేచును. దీనిని పునరుత్థానమందురు. పైనుండి వెళ్ళిన పునరుత్థానమనబడదు. ఓ మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడ ? ఓ మరణమా నీ విజయమెక్కడ? అని లేతురు. సమాధులలోని శరీరము వేయదగునో తెలియదు గాని మహిమ శరీరములు వచ్చును, ఆర్భాటముతో, ప్రధానదూత శబ్ధముతో, దేవుని బూరతో ప్రభువు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చును మృతులైన వారిని తండ్రి వెంటబెట్టుకొని వచ్చును (1థెస్సలో 4:14) మధ్యాకాశములోనికి దిగివచ్చిన ప్రభువును మొదట మృతులైన వారలేచి కలిసి సజీవులైనవారు మార్పునొంది కలుసుకొందురు (1కొరింథి 15:) ఇది అంతయు ఒక్క రెప్పపాటులో జరుగును (ఈ రెప్పపాటు 1సెకండులోని 11వ భాగము) ఇదే సంఘారోహణము. (రెండవ రాకడ).

పరలోకములో పెండ్లికుమార్తె గొఱ్రెపిల్ల యొక్క వివాహము జరుగును వివాహమునకు సంఘము పెండ్లికుమార్తెగా కూర్చుండును ఈ సంఘమునకు వరునకు క్రీస్తు ప్రభువు పెండ్లి కుమారుడగును లేక గొఱ్ఱెపిల్ల యగును. ఏలాగనిన యేసు ప్రభువు గొర్రెపిల్లయై సిలువమీద దహన బలియై తన స్వంత రక్తమును ధారపోసి దానితో సంఘమును ఆస్తిగా కొనియున్నాడు. గనుక సంఘము పెండ్లికుమార్తె అయినది. అది ఇపుడు మనము ఆలోచించు అంశమై యుండవలెను యూదులు ఒక్కరే సంఘమై యుండలేదు గాని యూదులు, అన్యులు కలిసి సంఘమగును. యూదులు ఆయన లోకరాజని తప్పు అభిప్రాయపడి ఈ భాగ్యము పోగొట్టుకొనిరి. మనము కూడా పెండ్లికుమారుని విషయంలో ఏ విధముగ పొరపడినను ప్రేమ తగ్గినను, పెండ్లికుమార్తె వరుసలోనికి చేరలేము గనుక జాగ్రత్త పడవలెను. పెండ్లికుమార్తెగా ఎత్తబడువారికి ఉండవలసిన లక్షణములు, విజ్ఞానము, విన్నపము విశ్వాసము విధేయత.

 • 1. విజ్ఞానము రాకడను గూర్చి యావత్తు పూర్తిగా తెలుసుకొనవలెను.
 • 2. విన్నపము ప్రార్ధించవలసిన సంగతులన్నియు ప్రార్ధింపవలెను
 • 3. విశ్వాసము ప్రభువు నన్ను పెండ్లికుమార్తె వరుసలోనికి చేర్చుకొనునని నమ్ముట.
 • 4. విధేయత వాక్యము చెప్పిన రీతిగా అనగా ప్రభువు చెప్పినట్లు చేయుట.

పదిమంది కన్యకలలో (మత్త్యి 25అ.) అయిదుగురు మిగిలిపోయిరి. కారణమేమనగా పెండ్లికుమారుని మీద ప్రేమ కొద్దిగా తగ్గినది ప్రక 2:3 గనుక ప్రభువా పెండ్లి కుమార్తె వరుసలోనికి వచ్చేవారిని త్వరగా సిద్ధము చేయమని ప్రార్ధించవలెను. భూమిమీద తయారై యున్న వధువు సంఘమును కొనిపోవుటకై పరమందున్న తండ్రి యేసునందు నిద్రించిన వారిని వెంటబెట్టుకొని వచ్చును. 1థెస్స 4:14 ఆ తరువాత సజీవులైన వారు వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీదకొనిపోబడుదురు.

Home