నిర్గమకాండము 8 - దేవుని వ్రేలు - దైవశక్తి


ప్రార్థన: మహా పరిశుద్ధుడవైన ప్రభువా! మీ రాజ్యములో నివసించుచున్న మేము మీ శక్తిని తెలిసికొను వెలిగింపును దయచేయుము. మాలో నెలకొన్న నైజవిగ్రహములను తొలగించుమని, మీ శక్తితో మమ్మును వేరుపర్చి తెగుళ్ళనుండి రక్షించుమని యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.


ఉపోద్ఘాతము: మోషే పుట్టిన కాలములో ఐగుప్తులో కేవలము హెబ్రీయులు దేశము విడిచి పోవుదురేమో అనే భయము మాత్రమే ఉండేది. మోషే తిరిగి ఐగుప్తుకు వచ్చినప్పటికి హెబ్రీయుల అధికాభివృద్ధి చూచి ఐగుప్తీయులలో మూఢభక్తి పెచ్చు పెరిగినది. ఐగుప్తీయులలో సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసుకొనుటకు సర్పాకార సూర్యభగవానుడైన వాద్జెత్(సర్పాకారము) మరియు సంతానభివృద్ధి దేవత హెకెత్(కప్పాకారము) లను నైలు నదీ తీరములో విరివిగా కొలిచెడివారు. వాద్జెత్ రాజముద్ర అయితే హెకెత్(కప్ప) సంతాన మాత. ఐగుప్తీయులకు అంత భక్తికి కారణము అది కేవలము మూఢభక్తి కాదు గాని శకునగాండ్రు అవసరమైనపుడు ఆ దేవ(సర్పము) దేవతలను(కప్ప) మంత్రించి సృష్టించి ఇచ్చెడివారు. నైలు నదిలో అద్భుతములు చేయుట ఐగుప్తు శకునగాండ్రకు అలవాటు. అయితే ఆ శకునగాండ్రు భ్రమ/మాయ కల్పితములతో కాక నిజముగా వాటిని దైవశక్తి కాని వేరే దేవతాశక్తితో చేయుచుండెడి వారు.

400 వందల సం.ల క్రితము అబ్రహాము ఐగుప్తునకు వచ్చినపుడు రాజులు దేవునియందు భయముతో అబ్రహామును, శారాను సత్కరించిరి. యోసేపు కాలమువరకు దైవ భయము కలదు కాని ఒక్క జనరేషన్ మారే సరికి రాజే దేవుడు, మాంత్రికులే దేవతామూర్తులుగా మారిపోయెను. ఫరో అహంకారము యెహోవా యెవడు? అనే అంధకార స్థితికి చేరిపోయినది.


దేవుడు తన మహత్కార్యములను ఐగుప్తీయుల పూజ్యనీయమైన(సర్పదర్శనం, కప్పదర్శనం) వాటితో ప్రారంభించెను. మొదట ఐగుప్తు మగదేవుని అహరోను కర్ర మింగివేసినది. పూజ్యనీయమైన కప్పలు విస్తరించుట మొదట వారికి సంతోషకరమైనను చివరికి వాటి విస్తరణ ప్రత్యక్ష తెగులుగా మారినందున ఐగుప్తీయుల చంపకూడని దేవతామూర్తియైన కప్పలను చంపవలసి వచ్చినది. దేవుడు తన దైవశక్తిని(వ్రేలితోవ్రాయబడిన బైబిలుమిషను నోట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) ప్రత్యక్షపరచుట మొదలుపెట్టెను. మోషే ముందు శకునగాండ్రు ఓడిపోయిరి. దేవుడు తన మహిమను కనబరుచుటకు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు తెగుళ్ళనుండి వేరుపర్చెను. లోకమునందు మనము తిరస్కరింపబడిన వారము. దేవునియందు మనము ప్రత్యేకింపబడినవారము.

దేవతా భక్తుడైన ఫరోకు మోషే అహరోనులు తమ మాంత్రికులంతటివారు అనే నమ్మకము కలిగినది కానీ యెహోవా మీద ఇంకను నమ్మిక ఏర్పడలేదు. అయినను నా కొరకు యెహోవాను వేడుకొనుము అని నామకార్థముగా పలికెను. దేవిని సాక్ష్యము మనమద్య లేదా సంఘములో బలముగా ఉన్నపుడు నామకార్థముగా కాక నిజముగా ధ్యానించి దేవుని హత్తుకొనుట వల్ల దేవుని శక్తి మనజీవితములో పనిచేయును.

మొదట మోషే ఫరో యెదుట విన్నవించుకొనెను. ఇప్పుడు ఫరో మోషేను బ్రతిమలాడు స్థితికి చేరెను. రాజులు మాటకు కట్టుబడి జీవించుట రాజనీతి. ఫరో మాటిమాటికి మాటతప్పి రాజహోదాను కోల్పోయెను. మోషే మాట తిరుగులేనిదై దేవుని ప్రణాళికను నెరవేర్చుచున్నది.

దేవుడు మనలను ఆయన రాకడ వరకు భద్రపరుచును గాక! ఆమేన్.జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +