నిర్గమకాండము 7 - ఐగుప్తుకు దేవుడు ఫరో - ఫరోకు దేవుడు మోషే


మోషే సుఖోపదేశ ధ్యానమాలిక ప్రసంగము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ప్రార్థన: సర్వశక్తివైయున్న దేవా! మీకు స్తోత్రములు. మీ అనాది సంకల్పములో మా రక్షణ ప్రణాళికను సిద్ధము చేసిన దేవా! మీకు వందనములు. మీరు మాకు అప్పగించే గొప్పక్రియలను బట్టి మా హోదాను పెంచుచున్న దేవా! మీకు వందనములు. మీరిచ్చు అధికారము మీ రాకడలో ఎత్తబడుటకు అడ్డంకిగా మారకుండు హృదయమును మాకు దయచేయుమని, మీరు మాకిచ్చు ప్రతీ ఈవిని మీ దైవశక్తితో మీ కాలానుసారముగా ఉపయోగించు ఆత్మను మాకు దయచేయుమని అడిగి వేడుకొనుచున్నాము పరమ తండ్రీ! ఆమేన్.

దైవజనులు రెండురకములు; 1. దైవశక్తి జ్ఞానులు(power sense) 2. దైవకాల జ్ఞానులు(time sense). దైవశక్తి జ్ఞానులు(ఉదా:మోషే, ఏలియా) దైవ కార్యములు అనుభవములోనికి వచ్చిన తర్వాత దైవకాలమును గూర్చి గ్రహించుదురు. దైవకాలజ్ఞాన భక్తులు(ఉదా:దానియేలు) కాలమాన ప్రకారము దైవశక్తిని చూచి ఆ దైవశక్తిని గ్రహించెదరు. దైవశక్తి జ్ఞానియైన మోషే దేవుని సర్వశక్తిని సంపూర్ణముగా ఎరిగినవాడు గనుక దేవుని మాట సెలవిస్తే వెనువెంటనే అన్నీ జరిగిపోవాలి(కొడితే ఎర్రసముద్రము పాయలైపోవాలంతే) అనే నైజము కలిగి ఉండును. త్వరలో జరగనైయున్న దైవకాల పట్టిక ఇంకను మోషే గ్రహింపులోని రాలేదు.

దైవశక్తిని ఎరిగిన దైవజనుడు దైవకాలమును గ్రహించి అనుసరించినయెడల ఆయన ప్రవక్త అగును. దైవకాలజ్ఞానము ఎంత దీర్ఘకాలమైతే అంత పెద్ద ప్రవక్త అన్నమాట. మోషే దేవుని ఘనకార్యములు చేయువాడు మాత్రమే కాక తాను విడిపించిన జనాంగముయొక్క భవిష్యత్తు రాకడమేఘము ఎక్కువరకు దైవప్రజలను కాపాడు ఆజ్ఞలు అందుకోగల శక్తి కలిగినవాడు కావున మోషేను ఫరోకు దేవునిగా అభిషేకించెను. ఐగుప్తునకు దేవుడు ఫరో, ఫరోకు దీటుగా మోషేను హెచ్చించెను.

ఈ ప్రపంచములో దైవ సంభూతులుగా పిలువబడుచున్న రాజులకు గల పెద్ద సవాలు(ప్రోబ్లం) ఏదనగా "ఈ భూలోక అధికారులు అణచి వేయుప్రజల పక్షమున దేవుడు పనిచేయుట". ఐగుప్తు బానిసల పక్షమున దేవుడు పనిచేయుట ప్రారంభించెను. ఫరోను మోషేతో నిమగ్నము(engage) చేయుటకు మొదట మానవులు చేయు మహిమలతో దేవుడు తన అధ్బుతములు మొదలుపెట్టెను. అయితే ఫరో మోషే చేసిన దానిని మనసున పెట్టలేదు. దేవుడు పని మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇక రాజుకు సమస్యలను కోరితెచ్చుకొనుట తప్ప మరొక మార్గము లేకపోయెను.

తన్నుతాను దేవునిగా బావించుచున్న ఫరోకు (కఠినత్వము అనే తెర తొలగక) నిజదేవుని ఉనికి ఇంకను బయలుపడలేదు కాబట్టి కఠిన నిర్ణయములు తీసుకొనుచుండెను. దైవకార్యము మొదలైనపుడు లోకం గ్రహింపక వారి హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి గొప్ప తెగుళ్ళు, మరణము తెచ్చుకొనును. మారుమనసు పొందుట జీవము, కఠినత్వము నాశనమునకు మార్గమని ఈ అద్యాయము సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది.

దేవునికే జయము. అహంకారులకు అపజయము.జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +