నిర్గమకాండము 6 - హద్దు, హామీ - లేమి, లెక్క


ప్రార్థన: సర్వశక్తివైయున్న దేవా! మీకు స్తోత్రములు. మీ అనాది సంకల్పములో ప్రణాళికను సిద్ధము చేసిన దేవా! మీకు వందనములు. మీరు ముందుగా సిద్ధపర్చిన వాటిని మా కాలములో మేము అందుకొను కృపను మాకు దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

1. మోషే కొన్ని హద్దులు పెట్టుకొని ఆ పరిధిలో దైవ కార్యము జరుగవలెనని ఆకాంక్షించుచుండెను. అందుచేత దేవుడు మోషేకు ఒక హామీని దయచేసెను. మోషే తక్షణ ఉపసమనముకు కోరుకొనుచుండెను. ప్రభువు దీర్ఘకాల ప్రణాళికను అమలుపరచుచుండెను. ఉదా: ఫరోతో మోషే మాట్లాడితే విడుదల కలుగుననుకొనుట. ఇక్కడ చూపిన విధముగా అనేక గుమ్మములు ద్వారా దేవుని కాల ప్రణాలిక ఉన్నది. Jocob's ladder

2. ఇశ్రాయేలీయులు తమకు కలిగిన శ్రమను చూచి మనోవ్యాకులము కలిగి విశ్వాస లేమిలో చిక్కుకొనిరి. ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి బహుగా మొరపెట్టిరి. తీరా దేవుడు తన కార్యమును మొదలుపెట్టిన సమయానికి వారు నిరాశలోనికి వెళ్ళిపోయిరి. ఇది ఒక దురవస్థ. దేవుడు వారి మొరను, శ్రమను లక్ష్యపెట్టెను. తనబలమైన హస్తముతో వారిని విడిపించుటకు పూనుకొనెను. వారి విడుదల భూలోకములో ప్రపంచ రాజ్యములకు ధర్మశాస్త్రములను అందించగల ఘనచరిత్రగా నిలుచునట్లు ఫరో బలమైన హస్తముతో పంపించు విధముగా దేవుడు మోషేకు హామీని ఇచ్చెను.

అయితే ఇశ్రాయేలీయులలో దేవుని మాట నమ్మి నిలబడినవారు కొందరు మిగిలిరి. వారి లెక్క పేర్లు, వంశములులతోసహా జీవగ్రంధమందు వ్రాయబడినవి. వారికి కలిగిన శ్రమనుబట్టి విచారముగా ఉన్నను ప్రభువును దర్శించి విన్నవించుట మానుకొనలేదు. ఒక్క మోషేకు ఇప్పుడు అహరోనుతో పాటు అనేక పెద్దలు తోడయిరి. ఇదిగొప్ప విజయము.

భక్తిపరుల శ్రమలు చూచి - భక్తిహీనులని యనవద్దు = భక్తుల శ్రమలకు ముందు - బహుమానంబు దొరుక గలదు ||ఏకాంత||

ఉత్తర మాలస్యముగావచ్చిన - ఉత్తరమసలే రాకయున్న - ఉత్తమ విశ్వాసమును ప్రార్ధన - ఉత్తవియైపోవును విచారము || ఏకాంత ||

విచారమునకు సబబుగా నుండు - వేర్వేరు కారణములు గలవు = విచారణ చేయుచు నను చూచి - విదిల్చి వేసి సంతోషించుము || మనో ||

మనో నిధానము కలిగి యుండిన - మనవులు సిద్ధముగా సిద్ధించు = మనో విచారము వలన మనవులు - మంటను కలిసి నశియించు || మనో ||

దేవుడు మనకు తోడై ఉండెనను విశ్వాసముతో మహిమతలంపులు గలిగి మనోనిదానముతో ముందుకుసాగు కృప దేవుడు మనకు దయచేయునుగాక! ఆమేన్.


Note: జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +