నిర్గమకాండము 24 - సీనాయిపై మోషేకు సూచన


ప్రార్థన: ప్రభువా! మీ స్వరూపమందు మమ్మును సృజించి, మమ్మును కాయుచున్న దేవా! మీకు వందనములు. మీ నిబంధనలో మేము కొనసాగు కృపను దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

మొదట ఆదాము దేవునితో నిత్య సహవాసము కలిగి పరదైసునుండి ఏదేను వరకు హాయిగా సంచరించెను. తర్వాత దైవ లోకము ఎవరికిని తెలియదు. కాని దైవ ఉనికి ప్రత్యక్షతలో తరచుగా ఒక నమూన/క్రమపట్టిక(Pattern) కనబడును. 1. సింహాసన అతిపరిశుద్ధస్థలము 2. పరిశుద్ధస్థలము ... మొదలగునవి. దేవుడు మోషేతో తప్ప ఎవరితోను ఇప్పటివరకు మాట్లాడలేదు కాని ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు పెద్దలకు కూడ ప్రత్యక్షమాయెను; కాని దేవుడు ఉన్న స్థలము వేరు, మోషే ఉన్న స్థలము వేరు, పెద్దలు ఉన్న స్థలము వేరు. అదేవిధముగా పండ్రెండు నమూనా కూడ పరలోక వైభవమును సూచించుచున్నది.

దేవుడు తన భక్తులకు చెప్పకుండ ఏదియు చేయడని అయ్యగారి అనుభవమును బట్టి చెప్పిరి. ఇశ్రాయేలు ఏర్పడిన వెంటనే దేవుడు పరలోక నమూనాను వారి మద్య నిలబెట్టెను(Nation aligned as per heavenly pattern). అదేవిధముగా దైవాత్మ సంచరించు సంఘములో క్రమము, దైవ భీతి ఉండును.

సర్వ సమాజము మోసుకొచ్చిన అన్ని వ్యాజ్యములకు పరిష్కార చట్టమును దేవుడు దయచేసెను. కాని వారి సమస్యలలో ఏ ఒక్కటి మొదటి 5 ఆజ్ఞలకు సంబంధించినది కాక అన్ని భౌతికపరమైన చివరి ఆజ్ఞలైనందున దేవుడు దైవలోక నమూనాను చూపించుటకు మరలా మోషేను కొండకు పిలిచెను.

ఇశ్రాయేలీయులు తమ కఠినత్వమునుండి మారుమనసు పొందిరి కాని ఇంకను రూపాంతరము చెందలేదు. వారి మారుమనసుకు తగిన ఫలము ప్రజలందరు ధర్మశాస్త్రమును అంగీకరించి అనుసరించెదమని నిభంధన చేసిరి. దీనినే మోషే నిబంధన అందురు(మొజాయిక్ కోవెనెంట్). సిలువ రక్తముచే ఏర్పడిన క్రొత్తనిబంధనకు సూచనను దేవుడు మోషేకు అందించెను.Commandmentsపదజాలము:
1. మారుమనసు: శబ్ధ లేదా వాసన బంధము లాంటిది; ఏది ఎక్కువ(ఉదా: మంచి) ఉంటే అదే ఉన్నట్లు ఉండును కాని తక్కువగా(ఉదా:చెడు) ఉన్నది కూడ సహజీవనం చేయుచుండును. మంచి తగ్గినపుడు చెడు కనిపించును.
2. రూపాంతరము: వెలుగు చీకటి బంధము; వెలుగు వస్తే చీకటి ఉండదు. దైవలక్షణము వచ్చిన వెంటనే చెడు మనసు మాయమైపోవును. నూతనసృష్టిలో ఆనందము.
ఇశ్రాయేలు మారుమనసుకు పరిమితమౌట వలన మోషే దేవునితో ఉన్న 40రోజుల ఎడబాటులో ఐగుప్తు ఆత్మ పైకి లేచినది.


మారుమనసు, రక్షణ దగ్గరే అగిపోకుండ ప్రభువు కాడిని/శ్రమను ఎత్తుకొని మహిమ నుండి పరలోక మహిమ స్థానము వైపు చేరుటకు రూపాంతరము చెందుదుము గాక!జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 24 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

ఈరోజు ధ్యానములో ప్రభువు అందించిన విషయమును క్లుప్తముగా ఇక్కడ వ్రాయండి.

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter