నిర్గమకాండము 20 - పది ఆజ్ఞలు


మోషే సుఖోపదేశ ధ్యానమాలిక ప్రసంగము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ప్రార్థన: ప్రభువా మీ ఆజ్ఞ నిత్యజీవము గనుక(యోహాను 12:50) వాటిని ఎల్లపుడు తలంచుచు మీ సత్యమార్గములో నడుచు కృపను దయచేయుమని, మా ఆత్మను శుద్ధీకరించుమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

ఈ రోజు ధ్యానము దేవదాసు అయ్యగారి ఉపవాస ప్రార్థన ప్రకరణము అను పుస్తకములో శుద్ధిప్రకరణము అను బాగములో 10 ఆజ్ఞల వివరము ఉన్నది.

దేవుడు ప్రజలకొరకు మోషేను కట్టడలు(సంఘముగా అభ్యసించుట. సంఘానందము), విధులు(కష్టమైనను, ఒంటరిగా వున్నను ఆచరించుట), ఆజ్ఞలు(అందరు తు.చ. తప్పకుండా అనుసరించవలసినవి. పాపముల నిర్వచనము), న్యాయ చట్టములు(శిక్షల జాబితా. భౌతిక లోకసంబంధమైనవి), పౌర హక్కులు(ప్రతీ జీవికి దేవుడిచ్చిన స్వాతంత్ర్యము), ధర్మశాస్త్రము(సంఘము దేవునిలో జీవించు క్రమము, నీతి సంబంధమైనవి) మొదలగు వాటిని నిర్మించుటకు అభిషేకించెను. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు తమ వాగ్ధాన దేశములో వీటి తేడాను గుర్తెరుగక దైవాజ్ఞను వదిలి దైవాజ్ఞలను వదిలి అచారములను పట్టుకొని పాపము చేసిరి.

కొంతమంది పొరబడి, పాతనిబంధన కొట్టివేయబడెను గనుక ఆజ్ఞలు పాటింపనవసరములేదు అని తప్పుగా చెప్పుదురు. ధర్మశాస్త్రమునకు మూలము ఈ 10 ఆజ్ఞలు. ఇవి దైవాజ్ఞలు. రాకడవరకు పాటించవలసినదే. అయితే క్రీస్తుప్రభువు ఈ ఆజ్ఞల అనుసరణ క్రియలనుండి తీసి మనసువద్ద పెట్టెను. ఇప్పుడు ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకముగా మనసులో తీర్మానించుకొంటే, అది పాపము.

మిగిలిన శరీర చట్టమైన(Law of Body) ఆచారములు, విధులు, కట్టడలు, సున్నతి, బలులు కొట్టివేయబడెను. ఆత్మానుసారమైన మనసు ఒక్కటే ఇప్పుడు మార్గము. దీనికి కాపల మనస్సాక్షి.

దేవుడిచ్చిన ఈ పది ఆజ్ఞలను ఏ దేశమైతే తృణీకరించునో ఆ దేశమునకు/జనమునకు గొప్ప విపత్తు సంభవించును. ఎప్పుడైతే ఈ పది ఆజ్ఞలను బట్టి ప్రజలు శుద్ధీకరించుకొని మారుమనసు పొందుదురో ఆ దేశము/ప్రజలు విపత్తు/తెగులునుండి విడుదల పొందుదురు.

ఈ ఆజ్ఞలు జీవవృక్షముయొక్క ఆకులు అనగా జీవాధిపతియైన యేసుప్రభువు యొక్క ఆచారములు. ఈ పది ఆజ్ఞల ఆచారము వలన దేశమునకు స్వస్థత కలుగును.

బైబిలులో మిగిలిన అద్యాయములన్నీ ఈ పది ఆజ్ఞలను ఆచరించుట వలన కలుగు మేళ్ళు, ఆచరింపకపోవుట వలన కలుగు ఆపదలు వివరించుచున్నవి.

ప్రభువే ఈ పది ఆజ్ఞలను ఇశ్రాయేలుకు దయచేసెను. మతాధికారులు ఈ ఆజ్ఞలకు అనవసరమైన అనుబంధములను ఆపాదించి పాపము చేయుట వలన ప్రభువే స్వయముగా సిలువపై ప్రాయచిత్తము చెల్లించి, మనకు నిర్మలమైన మనస్సాక్షిని దయచేసి, ఈ ఆజ్ఞలను ఆచరించు కృపను దయచేసెను.

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అందించిన కృపాశాస్త్రము వలన పాపములో కాక జీవములో జీవించు కృపను దేవుడు మనకందించును గాక!జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 20 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

ఈరోజు ధ్యానములో ప్రభువు అందించిన విషయమును క్లుప్తముగా ఇక్కడ వ్రాయండి.

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter