నిర్గమకాండము 19 - సీనాయికొండ


మోషే సుఖోపదేశ ధ్యానమాలిక ప్రసంగము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ప్రార్థన: మిమ్మును ఆరాధించుటకు త్వరపడు సిద్ధమనసును ఎల్లప్పుడును దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

పరిచయము

కొన్ని నెలల క్రితము మోషే ఇదే కొండపై ఒంటరిగా ఉన్నపుడు దేవుడు ఈ కొండ వద్ద నన్ను ఆరాధింతురు అని వాగ్ధానము చేసెను. ఇప్పుడు ఆ వాగ్ధానము నెరవేరెను. అయితే మూడు దినముల ప్రయాణమంత దూరము మూడు నెలలు పట్టెను. నూతన దేశము కదిలే ఇశ్రాయేలుకు ఈ వందరోజుల పాలనలో దేవుడు అనేక అసాధ్యమైన సమస్యలను పరిష్కరించెను. ఐగుప్తు జాఢ్యము వదిలి స్వస్థపరచబడుటకు "యెహోవా రాఫా" గా; అన్ని వేళల సహకారిగా ఉండుటకు "యెహోవా నిస్సీ" గా దేవుడు వారిని ఆరాధనకు అర్హులుగా తీర్చిదిద్దెను.

ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి అరణ్యములో దిగిరి. ఈ అరణ్యము ఆ దేశస్థితిని సూచించుచున్నది. ఆదియందు దేవుడు భూమిని సృజించినపుడు నిరాకారముగాను, శూన్యముగాను ఉండినట్లు ఇశ్రాయేలు దేశము అరణ్యముగా నుండెను. దేవుని దృష్టిలో అనేకవిషయములున్నవి. ఆయన శాసనములు కేవలము అక్కడున్న ప్రజలకు మాత్రమే కాదు గాని విశ్వమంతటి రక్షణ; నీతి, శాంతి, సమాధాన సువార్త ప్రణాళిక అక్కడ జరిగెను.

మిగిలిన అద్యాయములు, సంఖ్యాకాండములో 10 అద్యాయములు, మిగిలిన కాండములతో కలిపి 60 అద్యాయములు కేవలము ఈ సీనాయి అరణ్యములో దేవుడు రెండు సంవత్సరములు వారిని అక్కడ ఉంచి చెప్పిన విషయములు గలవు. ఇంకను దేశము పిల్లా పాపలతో కళకళలాడుటలేదు. అక్కడ ఒక కొత్త తరము పుట్టుకొచ్చినది. తర్వాత మేఘము కదిలినది. దేవుడు ఎంతో చేసినను ఇశ్రాయేలీయుల బాధ్యతారాహిత్యమును బట్టి మోషే తన మామయగు మిద్యానీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు హోబాబును దారి చూపుటకు వేడుకొనవలసి వచ్చినది.

స్మరించవలసిన విషయములు

4. నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితినో, మిమ్మును గద్ద రెక్కలమీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చు కొంటినో మీరు చూచితిరి.
5. కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్తదేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగుదురు.

దేవుని కోరిక

నిర్గమ 19: 6. సమస్తభూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనము గాను ఉందురని చెప్పుము.
ప్రకటన 1:6. మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తమువలన మన పాపములనుండి మనలను విడిపించినవానికి మహిమయు ప్రభావ మును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన్‌. ఆయన మనలను తన తండ్రియగు దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులనుగాను జేసెను.

అనగా ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రతి విశ్వాసీ యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను, పరిశుద్ధ జనముగాను చేసెను.

దేవుడు మనలను మిక్కిలి ప్రేమించి సీనాయి(శిక్ష) కొండనుండి సీయోను(సువార్త) కొండకు పిలిచెను. సీయోను కొండకు చేరనివారు సీనాయి కొండకు పంపబడుదురు. హెబ్రీ 12:18-24:

సీనాయి సీయోను
శరీర సంబంధమైనది ఆత్మ సంబంధమైనది
ఎండిపోయిన అరణ్యము జీవముగల పట్టణము
ధర్మము, చట్టము, శిక్షలకు అప్పగించును కృపలో దాచును
ప్రవేశము నిషిద్దము మన హృదయములోనే నివసించు ఆత్మ
దేవుడు వేరు, కొండ వేరు: స్పృశించి తెలిసికొనదగినట్టియు, మండుచున్నట్టియు కొండకును, అగ్నికిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధ కారమునకును, తుపానుకును, బూరధ్వనికిని, మాటల ధ్వని ప్రభువే ఆ బండ: క్రొత్తనిబంధనకు మధ్య వర్తియైన యేసునొద్దకును హేబెలుకంటె మరి శ్రేష్ఠముగ పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చియున్నారు
బహిరంగముగా ప్రత్యక్షపరచబడినను గ్రహింపు రాదు ఆత్మను తాకు కరుణ, క్షమాపణ, ప్రేమ వలన విశ్వాసి దైవ ఉనికిని గ్రహించును

దేవుడు మనలను పరిశుద్ధపర్చి ఆయన సన్నిధిలో నిలుచు కృపను మనకందరికిని దయచేయునుగాక! ఆమేన్.జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

ఈరోజు ధ్యానములో ప్రభువు అందించిన విషయమును క్లుప్తముగా ఇక్కడ వ్రాయండి.

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter