నిర్గమకాండము 17 - బండనుండి నీరు


ప్రార్థన: మా రక్షణ కొరకు సిలువపై శ్రమపొంది మాకు జీవజలమును దయచేయుచున్న దేవా! దప్పిగొనుచున్న ఆత్మలను మీరే సేదతీర్చమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

పరిచయము

ఇశ్రాయేలు(దేశము=ప్రజలు) ఐగుప్తులో ఉన్నపుడు దేవుడు తప్పక విడిపించునన్న విశ్వాసముతో దేవునికి బహుగా మొరపెట్టినది. ఇప్పుడు దేవుడే దగ్గరుండి నడిపించుచుండగా నమ్మిక(విశ్వాసమునకు కార్యరూపము) కలిగి ఆయన చెప్పిన త్రోవలోనే నడుచుచుండిరి. అయినను అడుగడుగున శోధనలు వెంటనే దైవకార్యము. ఇశ్రాయేలు ఇన్ని అద్భుతకార్యములు చూచినందున దేవుని విశ్వసనీయత(ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్)కు తలవంచాలి. యోసేపు తన యెముకలను కూడ ఐగుప్తులో ఉంచవద్దన్నాడు కాని ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తులో సమాధులు లేవా? అని సణుగుచుండిరి. దేవుడు శిక్షించాలనుకొంటే అక్కడే చంపివేయవచ్చు కదా! అను ముసలి(80% అంతా 80 దాటిన వారే) మూలుగుతో గొణుగుచున్నారు. సణుగు బలహీనపర్చు ఆత్మ.

చాడీలు చెప్పేవారివద్ద శక్తి ఉండదు, చాడీలు వినేవారివద్ద భక్తి ఉండదు - యం. దేవదాసు అయ్యగారు.

సాతాను అమాలేకీయ ఆత్మకు తోడై వారి విజయము కొరకు వీరిని బలహీనపర్చునట్లు కుతంత్రముతో సణుగుడు వలవిసిరినది. అయితే దేవుడు ముందుగా సిద్ధపర్చిన రక్షణ బండ వారికి అండగా నుండెను.

మోషే కర్రతో బండను కొట్టుట

దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి. భూమిమీద అన్ని జీవరాసులను మిక్కిలి ప్రేమించెను. ఇశ్రాయేలును బహుగా ప్రేమించి అన్ని సదుపాయములను మార్గములో ఉంచెను. అయితే ఇశ్రాయేలు దేవుని ముఖముపై ఉమ్మువేసినట్లు నిందలు వేసినా గాని దేవుడు వారిని వెంబడించి సేదతీర్చుటకు కదిలి వచ్చెను.

1 కొరింథీ 10:4. అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. ఏల యనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మసంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి; ఆ బండ క్రీస్తే.

ఇక్కడ గమనించవలసిన కొన్ని ధ్యానాంశములు:
 • 1. దేవుడు మోషేను తన కర్రను తీసుకుపొమ్మనెను. ఇది మోషేకు గొప్ప సూచన. హోరేబు నుండి విశ్వాసముతో(క్రియలు అదృశ్యము) దేవుని కర్రను పట్టుకొని ఐగుప్తు వెళ్ళిన మోషేకు, ఎర్రసముద్రము వరకు ప్రత్యక్షమైన అనేక ఘనకార్యములు చేసిన దేవుని కర్రను ప్రభువు తీసుకొనిపొమ్మనుట మోషేకు దైవశక్తిని గుర్తు చేయుటయే.

  మనకాలములో ఏ వనరులు లేని కాలములో దేవుడు బైబిలుమిషనును బైలుపర్చెను. జీవవాక్య కరువు కాలములో ప్రతివిశ్వాసి హృదయములో జీవజలములు ఊరుటకు అభిషేకింపబడిన బైబిలుమిషను వర్తమానములు పట్టుకొనుట దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించుట. దేవుడు ఇశ్రాయేలును అగ్నిస్థంభము, మేఘములో బంధించి తన మార్గములో నడిపించి పోషించెను. మనము వధువుసంఘ వరుసలో బంధింపబడినందున శ్రమ ఎదురైనను మధుర జీవజలమును త్రాగుచు రాకడ విశ్వాసముతో కొనసాగుదము.

 • బైబిలు సారాంశము మొత్తం "మోషే కర్రతో బండను కొట్టుట" అను ఘట్టములో ఉన్నది. దీనిని ఇంకా డైరెక్ట్‌గా చెప్పాలంటే "ధర్మశాస్త్రము దేవునియెదుటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సిలువకు కొట్టుట" అని అర్థము. మనకు జీవజలమును ఇచ్చుటకు కదిలి వచ్చిన దేవుడు మన పాపముల వలన(మోషే కర్ర ఐగుప్తు సర్పములను మ్రింగినది) కొట్టబడెను. ఇక్కడ దేవుని ప్రేమను గ్రహించు మనసు తండ్రి మనకు దయచేయును గాక!

  తర్వాత మోషే కర్ర ఒక గుర్తుగా ఉంచబడెను తప్ప అనేక యుద్ధములు చేసినా గాని కర్రతో దేవుడు ఇక విడుదల కలుగ జేయలేదు. సిలువయొద్ద క్షమాపణ తప్ప మరి ఏదియు మనకు ఆయుధము కానేరదు.

మొదటి యుద్దము

 • అమాలేకీయ ఆత్మ దైవ కార్యములను గుర్తించదు
 • అమాలేకీయ ఆత్మ దేవుని ఎదిరింప తెగుంచును
 • అమాలేకీయ ఆత్మ అవసరము లేకున్నను అన్యాయముగా మీదపడును
 • అమాలేకీయ ఆత్మ బలహీనుల మీద పడి దోచుకొనును
 • అమాలేకీయ ఆత్మ వెనుకనుండి యుద్దము చేయును
 • అమాలేకీయ ఆత్మ సైన్యముతో యుద్దము మొదలు పెట్టక అణగారిన శక్తిహీనులను కొట్టును
 • అమాలేకీయ ఆత్మ ఎన్ని సార్లు అవమానము పొందినను సిగ్గు పడక తన హీన కార్యములు చేయును

 • క్రైస్తవ సంఘములో విశ్వాసులు సణిగి బలహీనపడుట దేవునికి ఇష్టములేదు. యాజకుడు, విశ్వాసులు దైవశక్తి కలిగి బలహీనపర్చు ఆత్మను(దైవ లక్షణములు కాక నిందారోపణ ప్రసంగములు)సంఘములోనుండి తోలివేయవలెను. ఎందుకంటే అభిషేకింపబడిన దైవజనునికి(మోషే అంతటి సేవకునికి) సహితము అలసట రప్పించు అమాలేకీయ ఆత్మ నిరంతరము పనిచేయును. బలహీన సమయములో సంఘము సహకరించవలెను గాని సణగకూడదు.

నిరంతర యుద్దము

అమాలేకీయ ఆత్మ సంఘమునకు ముళ్ళులాంటిది కావున ఆ ముళ్ళును విరచుటకు దేవుడు గొప్ప నామముతో బైలుపడెను. యెహోవా నిస్సీ(దేవ సహాయము) ఎల్లప్పుడు మనమద్య ఉండును కావున సంఘమునకు జయము. శ్రమలు లేక మహిమ లేదు కావున దేవుడు సంఘమునకు శ్రమనిచ్చి పరీక్షించునపుడు నీరస పడక(బలహీనపడక) దేవుని బలము(నిస్సీ) తట్టుచూచు కృపను ప్రభువు మనకు దయచేయును గాక. ఆమేన్.

జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

ఈరోజు ధ్యానములో ప్రభువు అందించిన విషయమును క్లుప్తముగా ఇక్కడ వ్రాయండి.

 • Like this page on Facebook

 • Tweet this page on Twitter