నిర్గమకాండము 14 - ఎర్రసముద్రములో రక్షణ మార్గము


మోషే సుఖోపదేశ ధ్యానమాలిక ప్రసంగము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ప్రార్థన: మందస్థితిలో ఆగిపోయిన మా జీవితములను మీరు గొప్ప అద్భుతములతో నడిపించుచున్న మీ మహత్కార్యములను మేము గ్రహించి మీ యందు భయభక్తులతో జీవించు కృపను దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

క్రీస్తుప్రభువుయెక్క పునఃర్వాక్కు: నీ బలహీనత తట్టు చూడకు నా బలము తట్టిదిగో చూడుము = నీ బలమునకు మించిన పనులు నా బలమే గదా చేయవలసెను. మనోవిచారము కూడదు నీకు, మహిమ తలంపులె కావలెను.

హెబ్రీయులు తాము వెట్టి పనులనుకొని చేసిన గట్టి కట్టడములు ప్రపంచములోకెల్లా అద్భుతమైనవి. అయితే దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును రెండుపాయలుగా చేయుట అనునది ప్రపంచ చరిత్రలో ఏకైక మహాద్భుతము. ఈ అద్యాయములో చాలా ఆసక్తికర విషయములు ఉన్నవి. దేవుని ఆలోచననెరిగి నడుచుకొనుటవలను జీవితములో ఆశ్చర్యకార్యములు చూడగలమని ఇందును బట్టి తెలియుచున్నది.

గమనిక: ఈ అద్యాయములో దేవుడు, మోషే, ఫరో, దైవజనులు, ప్రజలు తమ స్వభావమును పూర్తిగా కనబర్చిరి కావున నైజము అను పదము వాడబడినది.

పరిశుద్ధనైజము

నిర్గమ 14:1-4 దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని చేసెను. తన తర్వాత అధికారము నరునిదే. నరుని కొరకు ఈ సృష్టి అంతా చేయబడినది. నరుడు తన మాటకు అందుబాటులో లేని హీనస్థితిలో దేవుడు తీర్పు తీర్చుటకు తన సృష్టిని వాడును. దేవుడు తన రక్షణ మహాసంకల్పమును బట్టి కార్యములు చేయును. దేవునినైజము దైవప్రజల రక్షణార్థమైన పరిశుద్ధనైజము. తాను చేయుచున్న రక్షణ మహత్కార్యమునెరిగి ప్రజలను నడిపించెను.

రాజనైజము

నిర్గమ 14: 5-7 ఫరో ఇశ్రాయేలీయులను మాత్రమే ఐగుప్తు విడిచిపెమ్మనెను. కాని దైవకార్యములకు ప్రత్యక్ష సాక్షులైన అనేక ఐగుప్తీయులు(ఇంచుమించు 6లక్షలు, వీరినే అన్యులు అందురు) ఇశ్రాయేలీలతో కలిసి పారిపోయిరి. తన ప్రజలు కూడ వెళ్ళిపోవుట ఫరోకు అవమానమే, కాని దేవుని ప్రభావ సైన్య సమూహములు ఐగుప్తును, ఫరోను వదిలివేయుటవలన "హెబ్రీయులు నాకు దాసులు, నాకు సేవచేయవలెను" అను ఫరో రాజనైజము మేల్కొనెను. పశ్చత్తాపము దేవుని శాసనములను మార్చగల శక్తిగలది; కఠినత్వము పాతాళమునకు ఈడ్చుకొనిపోవు దురితనైజశక్తి. రాజనీతి పాపముకాదు గాని, తనముందు చేయబడిన అనేక దైవకార్యములను తృణీకరించి యెహోవా వారిని రక్షించునా? అను రాజనైజము ఫరో పాపమునకు పరిపక్వత.

మానవనైజము

నిర్గమ 14:8-10 40సం.ల కఠిన బానిసత్వములో నలిగిన ప్రజలకు వెనుక నుండి ఎవరైన బలవంతము చేస్తే గాని ముందుకుకదలని జడత్వమును(అయ్యగారి పదము మందస్థితి) వదిలించుటకు దేవుడు ఐగుప్తు సైన్యమును వాడుకొనెను. సంఘము మందస్థితిలో ఉండి శత్రుసమూహముల చేత బలవంత పెట్టబడుటకంటే దేవుని సన్నిధిలో చురుకుదనముతో పరుగెత్తుట మంచిది.

కష్టనష్టములు కలిగినపుడు దేవునికి మొరపెట్టుట మానవనైజము. ఏకష్టము లేకున్నను దేవుని ఆరాధించుట, స్తుతించుట భక్తినైజము. భక్తినైజము భారమైనపుడు కష్టములు కదిలి వచ్చును. దేవుని మొరపెట్టు మానవనైజమును నడిపించు యంత్రము మనస్సాక్షి. మనస్సాక్షి మాటను నిర్ల్యక్షపెట్టినపుడు మనిషిని బానిసనైజము పట్టుకొనును.

దురితనైజము

నిర్గమ 14:11 కష్టాల కొలిమిలోనుండి దేవునికి మొరపెట్టినను; వెంటనే అవిశ్వాసస్వభావముతో నిరీక్షణను కోల్పోవుట దేవదూషణకు దారితీసి చివరకు దురితనైజములో పడవేయును. విశ్వాసనిరీక్షణకు కొంతసమయము దేవునికిచ్చు ఓపిక/సహనమును ఈ దురితనైజము హరించివేయును. ఈ దురితనైజపు వేరును పెరికివేయుటకు దేవుని పరిశుద్ధనైజము అక్కడ పనిచేయవచ్చినది.

బానిసనైజము

నిర్గమ 14: 12 ఎంతగొప్ప విశ్వాసి అయినను దేవునికంటే ఈ లోకముతోనే ఎక్కువ సమయము గడుపును. దేవుని ప్రణాళికను బట్టి ప్రత్యేకపరచబడి పరిశుద్ధనైజమును కలిగివుండుటచేత లోకముకమునుండి విడిపింపబడి సంఘములో ఎక్కువ ఆనందమును, ఆశీర్వాదమును ఇచ్చును. మనము చురుకుగా ముందుకు దూసుకుపోవుటకు దైవానుసారమైన శ్రమలు కలిగిన వెంటనే మనలోనున్న బానిసనైజము బైటికి వచ్చును. దీనిని జయించుటకు నాయకనైజము అవసరమైయున్నది.

నాయకనైజము

నిర్గమ 14:13-30 దేవుని శిక్షణలో పొదిగిన మోషే నాయకనైజము ఇక్కడ బయటపడినది. సమన్వయకర్తలైన(Interfacing with many departments) నాయక ముఖ్య లక్షణములు

  • దేవుని ప్రణాళికను ఎరిగియుండుట: దేవునితో సత్సంబంధము కలిగి, ఆయన ఆలోచన సభలో పాలిభాగస్థుడై, దేవుని సంకల్పమును విశ్వాసనేత్రముల ద్వారా చూడగల్గు లక్షణము క్రైస్తవ నాయకత్వమునకు మొదటిమెట్టు. మోషే దైవ ప్రణాళికను ఎరిగియుండుటవల్ల గొప్ప నాయకుడాయెను.

  • ప్రజల మనసును ఎరిగియుండుట: త్వరలో జరుగు దేవుని ఘనకార్యాచరణను వివరించి దేవునియందు నిరీక్షణ కలిగించి భయమును తొలగించు సహనమును దేవుడు మోషేలో పొదిగెను. భరోసా

  • దైవశక్తిని ఎరిగియుండుట: దేవునికే మహిమ, "మీ పక్షమున యెహోవా యుద్దము చేయును" అని యదార్థముగా దేవునికి మాత్రమే క్రెడిట్ ఇచ్చుట.

  • దైవవనరులు(ఈవులు) కలిగియుండుట: దేవుడు ప్రతీ నాయకుని మొదట ప్రత్యేకపర్చి, రక్షణాస్త్రములను పొదిగి నాయకులకు ఇచ్చును. మోషే తనకు రక్షణాSయుధమైన కర్రను దేవునికి సమర్పించినపుడు అది దేవుని కర్రయై ఎర్రసముద్రమును రెండుపాయలుగా చేసి దైవ ప్రజలకు రక్షణ మార్గమునిచ్చినది. రక్షణాస్త్రమును ఉపయోగించుట.
    శ్రమల ఒత్తిడి సహించలేనిదైనపుడు నాయకుడు మళ్ళీ మొదటికి వచ్చి మొరపెట్టుట మానవనైజము. ఇక్కడ ప్రార్థనావసరము అయిపోయినది, దేవుడు తనకు పొదిగి ఇచ్చిన వాటిని ఉపయోగించు అవసరము వచ్చినది. నాయకులు తమకు కలిగిన ఈవులను మరిచి మళ్ళీ మొరపెట్టు నైజమును వదిలి; ఈవులను ఉపయోగించు క్రమము కొరకు కనిపెట్టు పట్టుగలవారై ఉండుట వలన మిషను సాధ్యమగును.

  • దేవుని ఘనకార్యములో అందరిని నడిపించుట: ఎర్రసముద్రములో ఆరిననేల దేవుని ఘనకార్యము. ప్రజలందరిని వెంటనే నడిపించి గట్టెంచుట మోషే నాయకత్వము.

భక్తినైజము

నిర్గమ 14:31 తాము ఎన్ని శోధనలు/శ్రమలగుండా వెళ్ళినను దైవకార్యములను చూచినవెంటనే దేవునివైపు మరలి, దైవ ఉనికిని గ్రహించి, దేవునియందు నిరీక్షణ ఉంచి, ఆయనను స్తుతించు హృదయ పరివర్తనే భక్తినైజము. భక్తినైజము గలవారు మత/మిషను/సంఘ భేదములేక సువార్త సువాసన ఎక్కడున్నను ఆ పరిమళమును గ్రహించి వారు తమ స్వస్థలములో నుండియే దేవుని స్తుతించెదరు. ఎన్ని సార్లు తప్పిపోవుచున్నను దేవుడు మానవులను వదలకుండుటకు గల కారణము మనిషిలోని భక్తినైజము.


దేవుడు తన పరిశుద్ధనైజ సంపదను మనలో ఉదయింపజేసి దైవకార్యములు చూడగల్గు భక్తినైజమును వెలిగించి, నాయకనైజమును వృద్ధి చేయును గాక! ఆమేన్.జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

ఈరోజు ధ్యానములో ప్రభువు అందించిన విషయమును క్లుప్తముగా ఇక్కడ వ్రాయండి.

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter