నిర్గమకాండము 13 - నూతన దేశం - దేవుని సూచనలు


ప్రార్థన: ఇశ్రాయేలును విడిపించిన దేవా! మీకువందనములు. నేడును మా బంధకములనుండి మమ్మును విడిపించమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

బైబిలు దేశములకు, సకల ప్రజలకు, సమస్త రాజ్యాంగములకు ఆధారము. దేశమనగా ప్రజలని నిర్గమకాండ సారాంశము. దైవరాజ్యము(తియోక్రాటిక్) ఈ ప్రపంచములోనున్న అన్నిరాజ్యములకు(ప్రజాస్వామ్యం, గణతంత్ర/వ్యవస్థ్తీకరణ, రాచరికం, కమ్యూనిజం, నిరంకుశం) తీర్పు తీర్చునది. ప్రపంచ దేశములలో ఏ రకమైన రాజ్యాంగములున్నను అవన్నియు దైవరాజ్య నియంత్రణలో కొనసాగుటకు దేవుడు దైవప్రజల సమర్పణను కోరుకొనెను. దైవరాజ్య నిర్మాణముకొరకు దేవుడు తన ప్రజలకు చేయు అభ్యాసములో మొదటిది "జ్యేష్టకుమారుని దేవునికి సమర్పించుట". జ్యేష్టకుమారుడు అనగా అధికారమును దేవునికి సమర్పించుట.

ఈ జ్యేష్టకుమారాధికారులకు దేవుడు గొప్ప బాధ్యతను పెట్టెను. అదేదనగా దేవుడు తన ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి విడిపించినది మొదలుకొని దేవుడు చేయు ఘన కార్యములను పిల్లల తరమునకు విశదపర్చి తెలియజెప్పుట. దేవుడు తన దైవరాజ్య నియమములను బట్టి దేశములకు ఇచ్చిన సమాధానముల సంకలనమైన బైబిలు ఇంకను ఆ జ్యేష్టకుమారులను తయారుచేయుచున్నది.

ఇశ్రాయేలు దేశము ఐగుప్తు కబంధహస్తములనుండి పూర్తిగా బయటకు వచ్చినది. "దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును దర్శించి వాగ్ధాన దేశమునకు కొనిపోవును" అని తమ పితరుడైన యోసేపు మాటలను గుర్తుచేసుకొని యోసేపు యెముకలను తీసుకొనిపోయిరి. అవసరార్థమును బట్టికాక దేవునియందు సంపూర్ణ సమర్పణతో మన పితరుడైన దైవజనులు చెప్పిన మాటల మూటలను మనము మన హృదయములలో మోసికొని పోవుదము గాక!

దేవుని మేఘస్తంభము వారికి రక్షణగా నిలిచినది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సాక్షి సమూహము మేఘమువలే మనమద్య నివసించుచున్నందున మన రక్షణ భారము ప్రభువుపై వేసి ముందుకు కొనసాగుదము గాక! ఆమేన్.జూలై 1 నుండి ఆగస్టు 9 వరకు ప్రతిరోజు నిర్గమకాండములో ఒక అద్యాయమునందు గల విశేషములు ధ్యానించుటకు ప్రభువు కృప దయచేయును గాక! ఆగస్టు 10వ తేదీన తైలాభిషేక పండుగ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Social Presence Facebook G+ Twitter

ఈరోజు ధ్యానములో ప్రభువు అందించిన విషయమును క్లుప్తముగా ఇక్కడ వ్రాయండి.

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter