సన్నిధి - Meeting God

Daiva Sannidhi

Let us start practice of Sannidhi for live meeting with God. Enable the inner spirit to receive the revelation of God.

Please click on each step to see the description.


Related Books by Devadasu ayyagaru

  1. ప్రార్ధన మెట్లు
  2. సన్నిధి సంపద (కనిపెట్టు గంట)
  3. సన్నిధి క్రమావళి (will be published later ...)
  4. సన్నిధి వన్నె (will be published later ...)
  5. దైవ సాన్నిధ్యము (will be published later ...)
  6. సన్నిధి వర్తమానములు (will be published later ...)

We can't explain it, so please experience it

Example: Do you want to have a tasty food?

food

Here it is. Please have it.


Had a nice food! No?
We can see only the image but cannot experience it. Similarly the meeting with God is a personal thing and we can't explain on this website. But we can provide material to practice the prayer pattern proposed by Father. M. Devadas ayyagaru to definitely have the presence of God.

మన కోరికను బట్టి, మనకున్న అత్యవసర పరిస్థితులను బట్టి దేవుడు ఎప్పుడైనా, ఏదో ఒకరీతిని దర్శనమిచ్చి మాట్లాడును. దైవ సహవాసము అవసరమని తెలిసినపుడు అత్యవసర పరిస్థితి వరకు ఎందుకు ఎదురు చూడాలి? ఇప్పుడే అభ్యాసము మొదలుపెడితే, ఆయన మార్గమును స్పష్టముగా తెలిసికొని, గొప్ప గొప్ప పనులు ఆనందముగా చేయగలము. దేవుడు అట్టి ధన్యత మనకు దయచేయును గాక!