సిలువయందలి ఆనందము

గలతీ 6:14

అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందు అతిశయించుట నాకు దురమౌనుగాక! దాని వలన నాకు లోకమును, లొకమునకు నేనును సిలువ వేయబడి యున్నాము.


ప్రార్ధన:- దయగల యేసుప్రభువా! నీ ముఖము యెదుట అది(శ్రమలు), మా యెదుట యిది(వాటి జ్ఞప్తి),ఈ ప్రకారముగా నీ సంఘములో జరుగుచున్నది. కాబట్టి నీకు స్తోత్రములు. ప్రభువా నీ ముఖము యెదుట శ్రమలన్నియు కనబడుచున్నవి. ముఖము యెదుట, నీ కన్నులు యెదుట నున్నవన్నియు మాకు నీయెదుట కనిపించుచున్నవి. తరువాత రెండు వేల సంవత్సనములు జరిగినవి. ఇపుడవి మా యెదుటలేవు, మావెనుక నున్నవి. రెండువేల సంవత్సరములైన తర్వాత మేము వచ్చియున్నాము. మేము వెనుకకు తిరిగి, నీ శ్రమచరిత్ర మా యెదుట పెట్టుకొని ధ్యానించుచు, యీ దినములయందు మా ముఖముల యెదుటకు తెచ్చుకొని, ఒక్కొక్క యంశము ధ్యానించిన యెడల అవి మాకుపయోగకరము. నీ శ్రమ చరిత్రలో మాకు దాచి పెట్టిన వర్తమానము అందించుమని వేడుకొంటున్నాము. నీ శ్రమ చరిత్రలో మా శ్రమ చరిత్ర జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాము. నిన్ను నమ్ముకొన్నందువలన, నీ వాక్యమును బట్టి నిన్ను ప్రార్ధించినందువలన, నీ మార్గములో నడచుటను బట్టి, రానైయున్న శ్రమలను నీవు లెక్క చేయనట్లు, మేమును, లెక్కచేయని కృప మాకు దయ చేయుము. నీ శ్రమ చరిత్రలో నీకు కలిగిన ఓపిక, నీరిక్షణ మాకులేదు, కాబట్టి అవిమాకు దయచేయుము. నీవు పలికిన ఏడుమాటలవంటి మాటలు నాకును, మాకును దయచేయుము. ఏదోయొక శ్రమగలిగినవారమై మేమీయాలయములో నీ శ్రమల యెదుట కూర్చున్నాము. ప్రతివిధమైన శ్రమయు మాకుపయోగము కలిగేనిమిత్తమే యున్నది. గనుక అవి గ్రుచ్చుకొని మా మనస్సాక్షిని తట్టును. అర్ధము కాని మనుష్యులను తట్టును. ఈలాగున ప్రతి శ్రమద్వారా మాకు దాచిపెట్టిన బహుమానము కొరకు తయారుగునట్లు మమ్ము నాకర్షింపజేయుము.


తండ్రీ! ఈ వేళ మేము మాటలాడుకొనే మాటలు మా యాత్మ లోపలికి పోయే మాటలు, మా జీవితకాలమంతా మేము బ్రతుకుటకు వెళ్ళే మాటలు. కొన్ని నిమిషములు మీ శ్రమలను ధ్యానించునపుడు, మీ శ్రమల ధ్యానము వలన మా శ్రమలను మరిచిపోయేటట్లు మా దృష్టిని నీ వైపు త్రిప్పుము. నీ ఉపదేశముతట్టు, నీ శ్రమతట్టు, నీ తట్టు, నీ వీక్షణ తట్టు, నీ జయంతట్టు త్రిప్పుము. శ్రమలు కలిగేటప్పుడు విసుగుకొను చున్నాము, గాని ఇపుడు యిది మా విశ్రాంతియని చెప్పియానందించెదము. అట్టి యానందము మాకు దయచేయుము. శ్రమల పాఠములను మాకు నేర్పించుమని యేసునామమున వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.


సిలువధ్యాన కూటస్తులారా! ప్రభువు మీకు తోడైయుండునుగాక! ఈ వాక్యములో పౌలుగారు ఏమనారంటే నీ సిలువయందే నాకానందమన్నారు. అయితే కష్టములు వచ్చినపుడు విచారించుదమా! లేక సంతోషించుదరా? వివారించెదరు. కాని మన పాపములు, లోక పాపములు పోగొట్టుటకును, మనలను పవిత్రులను చేయుటకును, ప్రభువు ఏ నేరము చేయక సిలువ మరణము పొందియున్నారు. ఆ సిలువ వలన ఏడువిధములుగా విచారమున్నది, సంతోషమున్నది. ఏమనగా ప్రభువు సిలువపై నుండుట అను విషయము విచారమే గాని ఆ సిలువద్వారా మనకు ఆదరణ, శాంతి కలుగుచున్నది. కాబట్టి మనకు సంతోషము. సంతోషమెందుకంటే మన పాపములు ఆ సిలువ ద్వారా పోయినవి కాబట్టి సంతోషింపవలయును. క్రైస్తవ విశ్వాసులకు అనేకములైన సిలువలున్నవి. ఆ సిలువలు ఏమనగా శ్రమలు, కష్టములు, శోధనలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, పీడకలలు, దుష్టశకునములు, దురాలోచనలు, చెడ్డపనులు, దురాశ, దుష్టత్వము, అనుమానము ఈ మొదలగునవన్నియు మానవులకు సిలువలే. ఒక సిలువ కాదు, అనేక సిలువలున్నవి. అయితే ఈ మొదటిగా ఉన్న సిలువలన్నియు, మనము చేసిన పాపములద్వారా స్వయముగా మనంతట మనము తెచ్చుకొన్న సిలువలు. అయితే ఆ సిలువ ఎక్కడికి తీసికొని వెళ్తయంటే నిత్యము శ్రమలనుభవించే నరకమునకు తీసికొని వెళ్ళును. అయితే ప్రభువు పొందిన సిలువ ఆయన చేసిన పాపములను బట్టికాదు, మనలను బట్టి ఆయనకు సిలువ ప్రాప్తమైనది. ఆ సిలువ ద్వారా పాపములను జయించినారు. తుదకు మరణమును జయించినారు. కాబట్టి ఆ సిలువ మనలను మోక్షమునకు తీసికొనివెళ్తుంది. అందుచేతనే ఆ సిలువ ద్వారా ఆనందించవలయును. ఆ సిలువ ఎట్టి కష్టమునైనా తొలగించి మోక్షము ఇయ్యగలదు.


సిలువ చరిత్ర

ప్రియులారా! యేమి చెప్పవలెను! యేమి విప్పవలెను! యేమి చెప్పకుండా కప్పవలెను! ఆయన శ్రమలయెదుట యేమి చెప్పాలి? ఆయన తనపై నున్న శ్రమలు సిలువపై వేసి మహోన్నత సింహాసనముపై కూర్చున్నట్లు ఉండెనని మనకు తెలియును. మనకును ఆవిధముగానే కరుగును. నల్లసిలువ గాదు, చెక్కసిలువ గాదు, మహిమ సిలువ, తెల్లని సిలువ, మీ మనస్సనే తాళపు చెవి విప్పి చూడండి, ఆనందించండి. (దా||కీ|| 22 అధ్యా ||)


కయిప: పెద్దపూజారి, కొత్త పూజారి. యూదులు, ప్రధాన యాజలులును కలిసి ప్రభువుపై కుట్రలు చేయుచున్నారు. ఏమని?

గనుక మన మెవరికి బొధించెదము? శత్రువులు వచ్చి మనపైబడి జయించెదరు. కాబట్టి మన మాటంకము చేయుదము. అలాగే జబ్బులు పోయేదగ్గరకు ప్రజలను మరియు బోధలయొద్దకు యేసును వెళ్ళకుండా ఆటంకము చేయవలెనని వారు యున్నారు. వెనువెంటనే ప్రధాన యాజకుడు లేచి మీ యాలోచనలు సరిగా లేవు, తప్పేమున్నది. మన ప్రజల కొరకు ప్రతినిధిగా వచ్చాడంటున్నాడు. శాపమును పోవును, మనకు మేలు కలుగును. ఆయన మరణము వలన ప్రజలకు మేచే కలుగునని యాలోచన చెప్పెను గాని అది వారి తలలకూ యక్కలెదు. కయిప వొంటరియై కూర్చుండెను. అలాగే యిపుడును యేసు నామమందు ఎవరైన పనిచేయుచుండగా సంతోషించక, వారిని గూర్చి చెడుగు మాట్లడుకొందురని గొప్ప పాఠము ఇక్కడ యేసు నేర్పించెను. మనము ఈ పాఠము నేర్చుకొనవలెను, ఎంతచెడుగా మనలను గూర్చి మటలడే స్ధలములోనైనను మన పక్షమున మాట్లడేవారు ఒక్కరైనా యుండెదరు. ప్రజలు ఎంత వ్యతిరేకముగా మాట్లాడినను, ఆయన పక్షముగా ఒక్కరయిన యున్నారు. అదె ఆయనకు ఆదరణ. అలాగుననే మన పక్షముగా మాట్లాడేవారు తప్పకయుండెదరు.


అట్టి ఆదరణ ఈ మండల కాలములో పెండ్లి కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభువు మీకు దయచేయును గాక. ఆమేన్.


కీర్తన: " నా హృదయంబులోనికి - నా ప్రభువ రమ్మయా! = నీ మ్రాను మోసెదన్ ప్రభూ! - రక్తంబు తుడిచెదన్ - నీ రక్తమే నా యాత్మకెంతో హాయిని జీవము నిచ్చును - నా యాత్మన్ నీ కర్పింతును - నా ప్రభువా! రమ్మయా" ||వనము||