లెంటులోని ఐదవ దినము – సోమవారము

సిలువ యందలి విశ్వాసము - విశ్రాంతి

గలతీ.2:17-21.

ప్రార్థన:- నా నిమిత్తమై సిలువ శ్రమను అనుభవించిన తండ్రి! నీకు స్తొత్రములు.నీ శ్రమను నమ్ముటద్వారా మాకు విశ్రాంతి కలుగును, విమొచన దొరుకును. అట్టి విశ్రాంతిని, విమొచనను కల్గించుటకు నీ వర్తమానమిమ్ము. వందనములు. అమెన్.

ఈ వాక్యములొ ఏమున్నదనగా,'క్రీస్తుతోకుడా నేను సిలువ వేయబడినానూ'.ఇంకను ప్రభువైన యేసు తనకు తానే సిలువ మరణమునకు అప్పగించుకొనడము ఉన్నది.


ఈ దినము సంతోష దినముగాని దూఃఖ దినముకాదు. ఇది ప్రభువునకు బాధకరమైయుండెను. గాని మనకు బాధ తీసివేసే దినమయుండెను. ఈ దినము యేసుప్రభువు చూపిన ప్రేమ నిమిత్తమై స్తుతి చేసే దినము. పరిశుద్ద లొకములో పాపము ప్రవేశించినది. పాపమువల్ల వ్యాధి వచ్చినది. వ్యాధివలన భాధ వచ్చినది. బాధవల్ల మరణము వచ్చినది. తరువాత నరకనిము వచ్చినది. దీనికే రెండవ మరణమని, నిత్య నరకమని. పేరు. పాపము వల్ల సిగ్గు వచ్చినది. భయము వచ్చినది. సిగ్గువల్ల దాగుకొనుట, భయము వల్ల దాగొనుట, దేవునికి దూరమై పొయునాము అనే చింత కల్గుట. దేవునికి దూరమైపోవుటకూడా మరణమే. ఇది గొప్ప మరణము. ఇదే అత్మీయ మరణము. పాపమువల్ల నేరము మొపుట వచ్చినది. సిగ్గు, భయము,వ్యాధి మొదలైన పాపఫతములు వచ్చినవి. పాపమువల్ల భూమి శపించబడినది. ముండ్ల పొదలు గుచ్చుకొంటున్నవి. శాపమువల్ల పంట పండకపోవుటనుబట్టి,కరువు కలుగును. తెలియక అడుగేస్తే ముల్లు గుచ్చుకొనును. ఇది అజ్ఞానము. ఒక్కొక్కసారి తెలిసికూడ అజగ్రత్తగానుందుము. ఇది కూడ పాపఫలితమే.


ప్రేమకు బదులు కోపము. శక్తికి బదులు బలహీనత, పరిశుద్ధతకు బదులు పాపము, శుభ్రతకు బదులు అనాగరికత, జ్ఞానమునకు బదులు అజ్ఞానము(అజాగ్రత్త). జీవనమునకు బదులు మరణము, స్వతంత్రతకు బదులు విచ్చలవిడిగా తిరిగి మతి చెడిపోవుట మరియు అవిధేయత; పైవన్ని పాపము వలన వచ్చినవి.గాని చివరకు ఇవే పాపములైపోయినవి. జ్ఞానముయొక్క కైళ తగ్గినందువల్లనే మనము బైబులు చదువుచున్నాము గాని సరిగా గ్రహించలేక పోవుచున్నాము. మన శక్తికి కళ తగ్గినందున పెద్దపులి వస్తే పారిపొతున్నాము.మన పరిశుద్ధతలో కళ తగ్గినందున పాపములొ పడుతూ,లేస్తూ, ఒప్పుకొంటూన్నాము. నిలకడైన పరిశుద్ధత లేదు, మన జీవములో కళ తగ్గినందున, మన కలములో ఎక్కువ సంవత్సరములు జీవించలేక పోవుచున్నాము. మన స్వతంత్రతకు కళ తగ్గినందున విచ్చలవిడిగా నుండి చెడిపొవుచున్నాము. షరా: పాపము దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించుటవలన వచ్చెను. ఒక పాపమువల్ల ఇంకొక పాపము ఏలాగు పుట్టునో, ఆలాగే ఒక నష్టమువల్ల ఇంకొక నష్టము పుట్టును. పాపము వలన నష్టము రావడము మాత్రమే కాదు,రావలసిన మేలు రాదు.ఇవన్ని ఆయన సిలువ మ్రానుమీద వేసికొనెను. ఇవన్నియు ప్రభువు సిలువమ్రానుమీద మొసినాడు. ఇవన్నియు ప్రభువు సిలువమ్రానుమీద మొసినాడమి పుర్తిగా నమ్మలేము గనుక ఇదే అపనమ్మీక. ఇది పాపము వలన వచ్చినది. ఒక చిన్నవాడు బురదలోనున్నాడు. కడుగబడిన తరువాత మరలా బూరదలోనికి వెళ్ళాడు. ఆలాగే మానవుడు పాపము మనివేసి, మరల పాపములోనికి వెళ్తాడు. పాపము వల్ల నరకము వస్తుంది లేదా పెండ్లికుమార్తె వరుస తప్పిపోతుంది అని భయపడి, పాపము మానివేస్తామనే పిరికి వారికి హానిలేని రక్షణ ఉన్నది. రక్షణ కొరకు ఆశించి పాపము మాని వేస్తే మంచిదేగాని అందునుబట్టి వారికి రక్షణ ఉండదు. ప్రభువు మీద ఆనుకొంటే రక్షణగాని ఒక మంచి కార్యము మీద ఆనుకొంటే రక్షణరాదు.

విశ్వాసులకు కష్టములు వస్తే అవి ప్రభువు ఉంచివేయును గాని వాటి ముల్లు తీసివేయును.అనగా అపదవల్ల ఆత్మకు నష్టము కలుగకుండా కాపాడును. దేవుని లక్షణములు ప్రేమ,న్యాయము.ఆయన ప్రేమక్రింద నిలబడితే, అంతములేని నరకమును తీసివేయును.ఆయన గుణములు అంతము లేనివి.

>శుక్రవారమునకు 'మంచి శుక్రవారని ' సంఘము పేరుపెట్టినది గాని,బైబులులోని పేరు ఏదనగా "కడు ప్రాయశ్చిత్త దినము". అనగా

తెలుగు భాషలో "కొరత వేయుట" అనే మరియొక పేరున్నది. అనగా సిలువకు వధ్య స్ధంభము లేదా కొరతవేయుట అని పేరు.యూదులు ఈ రోజున పండుగ చేస్తారు. గొర్రెపిల్లను బలివేస్తారు. తమపాపములన్నియూ ఆ గొర్రెపిల్ల మీద వేసినాము గదా! అని ప్రాయశ్చిత్త పండుగ, బలిపండుగ జరిపిస్తారు. ఈ ఒక్కరోజే సంవత్సరము అంతటిలో దేవునికి విశ్రాంతి రోజు. ఎందుకంటే ఈ దినము పిశాచి మనమీద చాడీలు చెప్పదు .ఈ దినము మన మంచి శుక్రవారముతో సమానమైయున్నది. వారు ఒక మాట అనుచున్నారు. ఈ వేళ దేవునికి విశ్రాంతి. దేవుడెవరినిగూర్చి చాడీలు వినడు. సిలువమీద వేయబడిన వారెవరో, అందరు ఆ సిలువమీద కొరత వేయబడిన వానినే ఆశ్రయించవలెను. సిలువమీద ఆయన రక్తము ఎవరికొరకు ధారపోయబడెను? అందరి నిమిత్తమే గాని విశ్వాసులు మాత్రమే దానిని నమ్ముచున్నారు. ఆ సిలువ మీది రక్తము తన చేత కార్చబడెనని అపవాది తన సైన్యములోని వారిని ప్రేరేపించును. అని మనిషి దగ్గరకు మనిషిలో ఉన్నా దుష్ట నైజమును ప్రేరేపించును. గనుక దుష్ట నైజముగలవారు ఆయన సిలువను ఒప్పుకొనరు. గనుక ఈ సిలువ ధ్యానకలములో మన దుష్టనైజమును సిలువ వేసుకొనవలెను.


అట్టి ధన్యత నేడు సిలువ నాధుడైన క్రీస్తు ప్రభువు దయచేయును గాక! ఆమేన్.


కీర్తన : " సిలువను దరచి - తరచితి - విలువ కందగ రాని నీ కృప = కలుష మెల్లను బాపగ జాలును రా" //నీ సిలువే//