లెంటులోని నాలుగవ దినము - శనివారము

సిలువ నీడ

మత్తయి 16:1-28

ప్రార్థన :- ఓ దయగల తండ్రీ! మా హృదయ థ్యానమును అంగీకరీంచి, మా బలహీనతలు అన్నియు నీకు బట్టబయలే గనుక వాటినన్నీంటిని శుద్దిచేసి,మమ్ముని క్షమీంచుము. మా బలహినతలు, పుండ్లు,నీరసము అన్నీ నీ పాద సన్నిథానములో,నీ అమూల్య రక్తముతో శుద్ది చేయుము.నిన్ను స్తుతించుటకును,సిలువ థ్యానము చేయుటకును మా హృదయములను శుద్దిచేసి,నీ సిలువవైపుకు త్రిప్పుము.ఓ ప్రభువైన యేసూ! నా నిమిత్తము నీవు సిలువ ఎక్కినందుకు అనేక వందనములు, అనేక నమస్కారములు, ముద్దులు.నా నిమిత్తము నీవు సిలువ ఎక్కుట,నాకు ఎంత థన్యత! ఎంత భాగ్యము! నీది ఎంత గొప్ప ప్రేమ! నేను చూచునట్లు నా ఆత్మ కన్నులను విప్పి,నాకును చూపుము.నీకు అనేక స్తోత్రములు.నీ రక్తము నా మీధ ప్రవహింపజేయుచున్న రక్షకా! నీకు స్తోత్రము. భక్తితో నీ కథ గైకొనుభాగ్యము దయచేయుము ఆమేన్.


షరా:- ఆలాగు గైకొనకుండిన పాపమే అగును.నీ ప్రేమ,నీ దయ, నీ జాలి, నీ మనస్సు,నీ ముఖ బంబమున గలదు.నీ ప్రభావాంబేల్ల -నీ ప్రయసములోనే - నెగడుచు గన్పడగలదు || ఏ పాప మెరుగనీ ||


సిలువథ్యానపరులారా! ఆయన సిలువ చరిత్రలోనీ కాంతి మీ మీద ప్రసరించును గాక.ఈ రోజు వాక్యమును నాలుగు మాటలలో చేప్పుదును.ఇందులొ సిలువ చరిత్ర అంతయు ఇమిడి యున్నది.1)సిలువ నీడ, 2)సిలువ సమీపము, 3)సిలువ మీద ఉండుట, 4)సిలువ మీద జయము. శ్రమలు బహుదురములో, ఉన్నప్పుడే ఆయన తన శ్రమలయెక్క నీడను గుర్తించెను.

షరా:- ప్రతి కష్టమును మనము ప్రభువుయెక్క సిలువలో నుంచి చూడడము. అలవాటు చేసుకొనవలెను .అప్పుడు నిరాశ కలుగదు. జయము కలుగును. మరియు ప్రభువునకు శ్రమలు కలిగినట్లు, సంఘమునకు శ్రమలు కలుగును. అప్పుడూ ప్రభువునకు కలిగినట్లు,అరోహణ మహిమ మనకును కలుగును.


అట్టి స్థితిలో ప్రభువు మిమ్ములను ఈ వాక్యము ద్వారా స్థిరపర్చునుగాక! ఆమేన్.


కీర్తన : " సిలువ దరి కాకర్షించుము - ఖలుడను ఘోరపాపిని = కలుషములు విడ శక్తినీయుము - సిలువ ధ్యానమున " ||కల్వరి||