లెంటులోని మూడవ ఆదివారము

మూడు సిలువలు

లూకా 23:23

ప్రార్ధన:- ఓ దేవా! మానవుని కటాక్షించినావు. మాకు రావలసిన శిక్ష భరించుటకు నిన్ను నీవు శత్రువులకు అప్పగించుకొన్నావు. నీ కృపకు వందనములు. ఈ ధ్యానము వలన మా ఆత్మకు శాంతి, కృతజ్ఞతా హృదయము దయచేయుము. వర్తమానము దయచేయుము. ఆమేన్.


ప్రసంగము:- మూడు సిలువలు, మరి మూడు సిలువలు నేడు జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను. అవే తలంచుకొనండి. క్రీస్తు ప్రభువు కల్వరిమీద సిలువ వేయబడిన తరువాత, కుడివైపున ఒకరు ఎడమవైపున ఒకరు సిలువవేయబడిరి. అవి మూడు సిలువలు. ఆ విధనమున మూడు సిలువలు జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను. సిలువ అనగా బైబిలు అర్ధము, శ్రమ. శ్రమ అనగా సిలువ. ఈ రండు మాటలకు ఒకే అర్ధము. మనకు చిన్న చన్న శ్రమలు కలుగును అనగా అవి చిన్న చిన్న సిలువలు. క్రీస్తు ప్రభువుకు గొప్ప శ్రమలు అనగా గొప్ప సిలువలు. క్రీస్తి రాకముందు సిలువంటే భయము, అనగా శ్రమ అనగా భయము. అయితే ప్రభువు వచ్చిన తరువాత భయములేదు. ఎందుకనగా ఆయన భరించెను. అయితే ప్రభువు వచ్చిన తరువాత భయములేదు. ఎందుకనగా ఆయన భరించెను. ప్రభువుకు వచ్చిన స్రమలు క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క మనస్సునకును మరియు శరీరమునకును కలిగినవి.


లోకము చాలా పెద్దది. ఆ లోకములోని అందరియొక్క పాపములు ఆయన మీదనున్నవి. అవన్నీ కలసినా ఎంత పెద్దవగునో మనము ఊహింపలేము, కొలువలేము. అందుకే 'లోక పాపములను మెసికొనిపోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల' అని యోహాను వ్రాసెను. ఈ వాక్యములో లోకమంతటి పాపములు, అన్ని పాపములు కనబడుచున్నవి. వాటన్నిటినీ మోసే గొర్రెపిల్ల కనబడుచున్నది. లోకముయొక్క, లోకములోనున్న జనులందరియొక్క పాపములు మోయుచున్న గొర్రెపల్ల కనబడుచున్నది. మరియు ఆ గొర్రెపిల్లలో దేవుడు కనబడుచున్నాడు. ఎందుకనగా అది అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకొబులయొక్క గొర్రెపిల్లకాదు. అది దేవుని గొర్రెపిల్ల. సర్వలోక పాపభారమే అన్నిటికన్న గొప్ప బరువైన సిలువ. క్రీస్తు ప్రభువు ఒక మనిషియొక్క పాపములు వేసికొనలేదు. అనేకుల పాపములు వేసికొని, కొందరివి మానివేయలేదు. అందరియొక్క పాపములు, అన్ని పాపములు తన మీద వేసికొనెను. అన్ని కాలముల పాపములు వెసికొనెను. కయీను కాలమునుండి ప్రభువు కాలము వరకు ఉండే వారి పాపములు, అక్కడ నుండి రేప్చరువరకు ఉండే వారి పాపములు, అక్కడ నుండి అంత్య తీర్పువరకు పుట్టే వారందరి పాపములు ఆయన వేసికొనెను.


ఈ మూడు సిలువలు నమ్మనివారు ఒక జట్టు. నమ్మినవా రు జట్టు. వీరికి విముక్తి. నమ్మని వరికొరకు కూడ వారి భారము ఆయన మోసెను. గాని వారంగీకరింపలేదు. 'అనేకుల కొరకు చిందించెను' అని వాక్యములో గలదు. ఎవరు ఆ అనేకులు? నమ్మిన అనేకులు, నమ్మనివారనేకులు కలరుం అయితే నమ్మని వారు అంగీకరింపలేదు. గనుక అందరికొరకు చిందించెను అని వ్రాయబడినది వారు అందుకొలేదు. అనేకుల కొరకు అనగా నమ్మిన అనేకుల కొరకు అని అర్ధము. కయీను కాలమునుండి ఏలాగు మోసెను? ఆయన వట్టి మనిషి అయిఉండి, సిలువమీద ఉండే మోయలేదు. ఆయన దేవుడు గనుక మోయగలిగినాడు. ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్ల గనుక కయీను దగ్గర ఉన్నడు. అప్పటినుండి ఉన్న వారికి విమోచన. లోక పాపములు మోయుట ఆయన కిష్టమయెను. ఉదా: ఒకరు సంతర్పణ చేసినారు. అందరి కొరకు చేసినారు. అయితే, రాని వారికి అందదు గదా! వారు రానందున వారికి సిద్ధము చేయలేదని అనరాదు. వారికిని ఉన్నది గాని వారు రాలేదు. అలాగే క్రీస్తుప్రభువు అందరి కొరకు మోసినాడు. మోసినది బలమైన సింహముకాదు, పెద్ద ఏనుగుకాదు, పెద్ద ఒంటెకాదు, సాధువైన గొర్రెపిల్ల. ఆయన గనుక విసుగుకొనలెదు, మోయననలేదు. సహించినందున క్రీస్తు ప్రభువుకు జయము.


ఈ మూడు సిలువలు ధ్యానించుచు మీ హృదయములను దుఃఖముతో నింపుకొనవలెనని చెప్పుటలేదు. ఆయన మూడు సిలువలు మోయుట మానవుల కొరకే, దుఃఖపడుటకు కాదు గానీ సంతోషించి స్తుతించుటకే. ఆయన

ఈ మూడు సిలువలు మనమీద నుండి తీసివేయుటకే ఆయన వాటిని మోసెను. గనుక కృతజ్ఞతతో నుండవలెను. ప్రభువువా! లోకపాపముల సిలువ, నేరముల సిలువ, కర్ర సిలువ మోసినావు. నా వ్యాధి సిలువ, శిక్ష సిలువ, వ్యసనముల సిలువ మోసినావు గనుక నీకే వందనములు అని చెప్పుట ఈ మంచి శుక్రవార ధ్యానమైయున్నది. అందరు మంచి శుక్రవారమున దుఃఖముతో యుందురు. ఈ దినము దుఃఖాంతదినము. ఈ దినము దుఃఖానంద దినము.


నేటి ధ్యానమును బట్టి, మూడు సిలువలు మోసిన క్రీస్తుప్రభువు మనలను అట్టి దుఃఖానంద స్ధితిలో స్ధిరపర్చును గాక! ఆమేన్.


కీర్తన: 'మూడు సిలువలు మోసితివా - నాకై మూడు-సిలువలు మోసితివా! = మూడూ సిలువ మోసి - మూటివలన కలుగు-కీడు సహించితివా! = ఆ-కీడిను నీ కాళ్ళక్రింద - వేసి త్రొక్కి - ఓడించి లేచితివా. “ ||మూడు||