లెంటులోని ఇరువది తొమ్మిదవ దినము – సొమవారము

మారనివారు శ్రమ చరిత్రలో

లూకా 23:10

ప్రార్ధన:- తీర్పుశాలలో నిలువబడిన యేసుప్రభువా! సిలువను నీమీద వేసికొనిన యేసుప్రభువా! నీ శ్రమ చరిత్రముందు నీవు నడచి వెళ్లుచుండగా, నేటి కాలములో అనేకులు మార్పు కలిగినది. నేటికాలములో మార్పు కలిగించని వస్తువులను నీవు కలుగ చేయలేదు. కలిగియున్నది ఏదియు నీవు లేకుండ కలుగలేదు. సృష్టిలో నేది కలుగజేసినావో దాని ద్వారా మార్పు కలిగించుచున్న నీకు స్తొత్రములు. సూర్యుని ద్వారా గొప్ప మార్పు అనగా పువ్వులకు రకరకములగు రంగులు కల్గించినావు, సూర్యుడు లేనిదే ఆ రంగులు కలుగవు. ఏ సూర్యుని నీవు కలిగించినావో, ఆ సూర్యుని ద్వారానే రంగు, అలాగే అన్ని వస్తువులులకు మార్పు కల్గించుచున్న నీకు స్తోత్రములు. నీవు కలుగజేసిన వృక్షములద్వారా భూమిమీద నీడ యిచ్చుట వలన అలసట పడినవారు ఆ నీడలో కూర్చుందురు. చెట్లవలన యిదే మార్పు. అది నీవు కలుగజేసిన మార్పు అనగా నీడ. అలాగే చంద్రునివలన, మానవులకు చల్లనిదనము. నీళ్ళవలన దాహశాంతి కలుగును. ఇదొక మార్పు. ఇది వస్తువేగాని దాహము తీరే గొప్ప మార్పు ఇందులో ఉన్నది. దాహమైనపుడు ఏమి తిన్నను దాహము తీరదు. నీరు త్రాగినందున దాహము తీరును.

ఇట్లు గొప్ప గొప్ప మార్పులు సృష్టివలననే కలుగుచుండినయెడల, యింకను యెక్కువమార్పు నీ వలన కలుగును. నీవు సంచరించు చున్నప్పుడు రోగులలో నెంతమార్పు! అపుడు వారు ఆనంద గీతములతో గంతులువేసిరి. పాపులు వచ్చిన యెడల పరిశుద్ధతో పంపించియున్నావు. నీ బోధ వినినవారి కానంద మార్పుకలిగినది. దయగప్రభువా! నీ శ్రమ చరిత్ర వలన నెందరిని మార్చినావో వినినాము. నీ వలనను, నీ సృష్టి వలన మారిన ప్రతి మనుష్యుని వలనను మార్పు కలుగుచన్నది. అంతయు వింతగానే యున్నది. నీకు స్తొత్రములు నీ శ్రమచరిత్ర వలన మరొక వాలు తీసికొంటునాము. దానివలన యిక్కడ్న్నవారిని మార్చుము. ఆదివారము సింహాసనాసీనుడవై యూరేగింపుగా నూరేగి, ప్రజలలో జయోత్సవ మార్పు కలిగించినావు. ఈ వేళను అట్టి మర్పును కలిగించుమని వినయముగా. ఆమేన్.

ప్రభువు యొక్క శ్రమానుభవ, విశ్వాసానుభవముగల విశ్వాసులారా! చెప్పిన దానినే మరియొకసారి చెప్పుచున్నాను వినండి.

ఈ విధముగా ప్రభువు యొక్క శ్రమల జీవితమును ధ్యానించుటకై పెద్దలు నలువది దినములు శ్రమల ధ్యానకూటముల నేర్పాటు చేసిరి.


అనుదినమును ఒక గంటయైన గుడిలో కూర్చొని వీటిని ధ్యానించవలెను. వీటిలో ప్రభువు విజ్ఞాపన, పస్కాపండుగ, ప్రభుభోజనము మొదలగు కొన్ని అంశములను విడిచినాము. దేవాలయమును శుద్ధీకరించుట, ఆవరణములో రోగుల కొరకు స్వస్ధత కూటములు చేయుట,


సద్దూకయ్యులకు బోధించుట, ఇవి విడిచిపెట్టినాము. తన పూర్వ చరిత్రవలననే గాక అంత్య జీవిత (శ్రమల) చరిత్రవలననూ ఆయన ప్రజలను మార్చెను. దేనివలనను ఆయన మార్చకుండా లేడు. పేతురును, గవర్నరు భార్యను, సిలువపై దొంగను మార్చెను. ఈ వేళ పాఠము శ్రమచరిత్ర కార్యక్రమము పొడుగున వచ్చుచున్న మరోక వాలు తీసికొంటున్నాను. శ్రమ చరిత్రలో కొందరు మారలేదు. ఎవరు మారలేదు.


మారని వారి దుస్ధితి :


ఆలాగు మారనివారు స్ధితి ప్రభువు మీకు దయచేయునుగాక. ఆమేన్.


ప్రార్ధన:- యేసుప్రభువా, మాలో ప్రతివారిని నీలోని ప్రతికార్యమువలన మార్చి ప్రతిదినము ప్రతి గండముల వలన తప్పించమని సిలువపైనున్న ప్రభువు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.


కీర్తన: "తల వంచి సిగ్గున - నేజేయు నేరముల - నెంత నాలోన = పలుమారు నీ గాయములన్ - గెలికి నిన్ శ్రమపరచు నా - ఖల దోషములకై ఇపుడు - విలపించి వేడుకొందు" ||నా యన్న||