లెంటులోని ఇరువది ఆరవ దినము - గురువారము

ప్రభువు చేసిన సత్కార్యములు - సిలువ కారణము

గలతీ 3:1

ప్రార్ధన:- తండ్రీ! నీ సిలువలో మేము గ్రహించని సంగతులు అనేకములు ఉన్నవి. ప్రతి దినధ్యానములోనూ ఒక నూతన సంగతి అందించుచున్నందుకు వందనములు. మా కొరకు ఎన్నో మహిమ సంగతులు దాచి ఉంచినావు గనుక నేడూను నీ సిలువలోని మహిమ వర్తమానము దయచేయుమని యేసునామమున వేడుకొంటున్నాము. ఆమేన్.


ఆయన సిలువవైపే చూస్తూ ఉన్న ప్రయులారా! దేవుని పిల్లలారా! ఈ శ్రమకాల దినములలో ప్రభువుయొక్క శరీరచరిత్ర మన మనోనేత్రములకు కనిపిస్తున్నది. అది మూడు భాగములుగా నున్నది.


వీటిలోనికి ప్రభువుయొక్క సిలువను తీసుకు రాకపోతే అవి నిష్ప్రయోజనము. సత్కర్యములు: ప్రభువు చేసిన మొదటి సత్కర్యము - భోధ.

ఆయన,

బోధ, సాధుత్వము, ప్రవర్తన, పరిచర్య ఎక్స్ట్రాగా చేయగలరు. ఆయన బోధించినపుడు దేవుడని తెలుసుకోలేదు గాని బైలుపరచుకొన్నప్పుడు దేవుడని తెలుసుకొన్నారు. నేను మీలో, మీరు నాలో ఉన్నారనే సంగతి పరలోకము వచ్చినపుడు మీరు తెలుసుకొందురని ప్రభువు చెప్పెను. గనుక పెండ్లికుమార్తె మాత్రమే అట్టి ఐక్యతను, అనుభవమును సంపాదించుకొనగలరు. నాతో కూడ నా సింహాసనమందు జయించువానిని కూర్చుండబెట్టుదునని ప్రక 3:21లో ప్రభువు చెప్పెను.


అట్టి అంతస్ధు ప్రభువు మీకు దయచేయును గాక. ఆమేన్.


కీర్తన: ధీరుండై దీనుండై - ధారుణ్య పాప భారంబు మోసెను సోదరా = తన్ను - జేరిన వారిని - పారదోలనని - ఎవరు బల్కిరి సోదరా! ||యేసు క్రీస్తుని సిలువ ||