లెంటులోని ఇరువది మూడవ దినము - సోమవారము

పశ్చాత్తపము పొందనివారి దుస్ధితి

హెబ్రీ 6:4

ప్రార్ధన:- తండ్రీ! నేడు మాలో అనేకులు నిజమైన పశ్చాత్తాపము లేనివారై ఉన్నారు. హృదయ పరితాపముతో నూతనపర్చబడుటకు నీ శ్రమల ధ్యానములే ఆధారము. గనుక హృదయమును కఠినపర్చుకొనే దుస్ధితి నుండి ఇక్కడ వారిని తప్పించి, నీ తట్టుచూచి మారుమనస్సు పొంది, నిన్ను మరల సిలువవేయని ధన్యత కల్గించుమని యేసునామమున అడుగుచున్నాము. అమేన్.


సిలువ ధ్యాన కూటస్తులారా! ఈ పాఠము ఇది వరకు వివరించినాను కాని ముగించలేదు. ఇంకను అందు కొన్నిమాటలున్నవి. మొదటిది ఏమనగా 'మరల', రెండవది ఏమనగా 'సిలువవేయుచు', మూడవది ఏమనగా 'మారుమనస్సు', నాలుగవది ఏమనగా 'నూతన పరచబడుట'. ఇవన్నీ ఈ వేళ చెప్పను. ఈ నాలుగు నేను ముగించేవరకు సిలువను మీ కండ్ల ఎదుట ఉంచవలెను. ఆయనను మరల సిలువ వేసినారు. అది మొదటి మరల.నాల్గవ మాట దగ్గర నూతన పరచుట అనేమాట దగ్గర మరలా అనే మాట రెండవసారి ఉన్నది. మొదటగా, యేసుప్రభువును మరల సిలువవేసినారు. కాబట్టి మరల నూతన పరచుట అసాధ్యము, అని వ్రాయబడినది. మొదటి వరుసలో మరల అని చెప్పాను. మూడవ వరుసలో మారుమనస్సని చెప్పాను. ఈ మారుమనస్సుకు మరియొక పేరు 'పశ్చాత్తాపము' అని ఉన్నది. మారుమనస్సు కొంతమందికి లేదు. ఇప్పుడు మారుమనస్సు అనగా ఏమిటో, నూతనపరచబడుట అనగా ఏమిటో మనము తెలిసికొనవలయును (అనగా ఆలోచించవలయును).


ఈ కాలములో పెద్దలైనవారు మారుమనస్సు, పశ్చాత్తాపము అను వాటిని ఏర్పచినారు. ఎందుకంటే, యూదులైన వారు ఆయనను రెండువేల సం||ల క్రిందట మొదటి సారి సిలువ వేయడము గొప్ప అన్యాయమని. తెలిసిననూ రెండవసారి మనము సిలువవేయుట మరింత గొప్ప అన్యాయము.ఇప్పుడు మారుమనస్సు లేను స్ధితి ఏమిటో, మనము తెలిసికొనవలెను. మారుమనస్సు లేని స్ధితి ఈ వరండా మీద కూర్చున్న వారిలో ఎవరిలోనైనా ఉన్నదేమో ఎవరి మట్టుకు వారే పరీక్షించుకొనండి. మారుమనస్సు లేని వారి స్ధితి ఏమిటనగా తనలో పాపమున్నదని తెలిసికొనలేకపోవుటయే. మొదటిది తమ తప్పు కాదు. అయితే మాలో పాపములేదు, మాలో పొరబాట్లు లేవని ఎవరనుకొంటారో, తమయొక్క పాప స్ధితి ఎవరు తెలిసికొనలేరో, వారికే మారుమనస్సు లేని దుస్ధితి ఉన్నది. ఈ దుస్ధితి వలన యేసుప్రభువును వారు మరల రెండవసారి సిలువ వేస్తున్నారు. నాలో తప్పులేదు, నన్ను కాపాడు అని చెప్పుటే మారుమనస్సు లేకపోవుట. పాపమున్నప్పటికిని, దుస్ధితి ఉన్నప్పటికిని నాలో పాపము లేదనుకోవడమే దుస్ధితి. ఎవరైనా మాలో తప్పులు ఉన్నవి అనుకొంటే వాటిని ఇప్పుడు దిద్దుకోవలెను. ఆదివారమునాడు పాపపు ఒప్పుదలలో పాపములేదని చెప్పుకొనిన యెడల మనలను మనమే మోసపుచ్చుకొను చున్నామని ఉన్నదా? లేదా? అదే ఇది. అనగా మారుమనస్సులేని అంశములో మొదటిస్ధితి. రెండవ అంశము ఏమంటే, వారిలో తప్పు ఉన్నప్పటికిని వారికి విచారముఏ లేదు. ఆ విచారము లేకపోవుటే మిక్కిలి భయంకరమైన దుస్ధితి. ఇన్ని యప్పులు, ఇన్ని పొరబాట్లు, ఇన్ని లోట్లు పెట్టుకొని, మాలో ఏమిలేదని ఏ విచాతము అనుకొనుచూ, తమను గురించే లేకపోవుట మరింత భయంకరము. అయ్యో! నేను ఎరుగక పోయి తప్పుచేసినాననే విచారము లేకపోవుట, మరింత భయంకరమైన దుస్ధితి. ఈ విచారమే లేకపోతే అది మిక్కిలి దుస్ధితి ఈ వరండామీద గత్తరవుంటే నీళ్లు పోసికొట్టివేస్తే, గత్తరంతా పోయినట్లుగా పాపములను గురించి విచారపడితే, కనీటి ధారల వలన మొదటి పాపము కొట్టుకొని పోయింది. ఇప్పుడు, ఆలాగు కొట్టుకొని పోవు కన్నీరుగాని, చింతగాని, బోధగాని లేదు. అందుచేత ప్రభువునకు మరియొక బళ్లెపుపోటు.


అయ్యగారు ఏడిద అనే గ్రామములో ఉన్న గుడిలో ఒకరాత్రి మీటింగు చేస్తున్నపుడు, అందులో ఉన్న 70 మంది ఘోల్లున ఏడ్చినారు. దూరాన, రోడ్డుమీదనున్న ముసలమ్మ గుడిలో ఎవరో చచ్చిపోయినారు కాబోలు, పాపము! అందుచేతనే వారు ఏడుస్తున్నారు అని గుడి దగ్గరకు వచ్చింది, చూచింది. అందరూ మోకాళ్లమీదనే యున్నారు. ఈ ముసలమ్మ కూడా మోకాళ్లూనింది. అందరితో పాటు తను కూడా ఏడ్చింది. తక్కిన వారందరికి నిజమైన దుఃఖము వచ్చింది. అందరు ఏడ్చారు గాని ఒకమ్మాయి మాత్రము ఏడ్వలేదు. ఆ అమ్మయి మీటింగు అంతా అయిపోయిన తరువాత అయ్యగారియొద్దకు వచ్చి అందరు ఇంతగా ఏడ్చినారు గాని నాకసలు ఏడ్పే రాలేదు అన్నదట. అది రాయ్రి ఒంటి గంట సమయము. నాకు ఏడ్పు రాకపోతే నేనేమి చేసేది అన్నదట.


కాబట్టి ఎన్ని తప్పులున్నా, ఎన్ని పొరబాట్లున్నా వాటి నిమిత్తము విచారణగాని, కన్నీళ్లుగాని, పశ్చాత్తాపముగాని లేని క్రైస్తవులు ఇప్పుడున్నారు. అట్టివారు ప్రభువుకు బళ్లెపు పోటుపొడిచిన వారితో సమానము. ఇక్కడ ఈ లోపములు కలిగినవారు పశ్చాతాపపడి ఏడువకపోతే, పలోకమునందున్న ప్రభువు వారిని గురుంచి ఏడుస్తున్నారు. పాతనిబంధన కాలములో ఇట్టివారున్నారు. ఇప్పుడును ఇట్టివారున్నారు.

ఆ మొదటి వరుసలో ఉన్నావారిని గూర్చి మార్చుట అసాధ్యము అని వ్రాయబడినది గనుక ఆ కాలములోనున్న వారిని మార్చుట అసాధ్యము. గనుక ఆ కాలములో ఈ ఏడు రకములు వారున్నారు. దానితోపాటు పాపముకూడా ఎక్కువైపోయింది. పాపము చేసినా దానిని కప్పుకోవడానికి తెలివికూడా ఎక్కువైనది.


ఈ కాలములో వింత లేదు. గనుక మనము ఈ లోకుల జనసంఘము మధ్యను విశ్వాసజనసంఘముగా నున్నాము. అనగా క్రీస్తుజనసంఘముగా ఉన్నాము. దైవవాక్యమును ఎరిగిన జనసంఘముగా ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ రెండవ గుంపు వరుసలోనుండి ఆ మొదటి ఏడుగురి వరుసలోనికి మనము జారి రాకూడదు. కానీ, ఈ మొదటి ఏడుగురికి ఒక ప్రశ్న. ఆ శక్తి ఏమనగా, ఆ రెండవ వరుసలోనున్న ఆ ఏడుగురురిని ఆకర్షంచుకొనే శక్తి ఉన్నది. గనుక మనము జాగ్రత్తగానుండే నిమిత్తమై పౌలు గారు ఈ మాటలు వ్రాసారు. రెండవసారి 'మరలా మరలా' అంటే అర్ధమేమిటంటే; ఒకప్పుడు బాగా ఉన్నారు, అయితే, ఇపుడు పడిపోయారు. అందుచేత మరల సిలువ వేసినారు అని వ్రాసినారు. 'మరల, అనుమాటకు అది అర్ధము. ఈ రెండవ వరుసలోనున్నవారు ఆ మొదటి వరుసలోనికి జారివస్తే, వీరిని మరల ఆ మొదటి వరుసలోనికి మార్చుట కష్టమని పౌలుగారు వ్రాసినారు. కాని చాలామంది వారి వరుసలు మార్చుకుంటున్నారు. మొదటినుండి రెండవదానికి మారుట ఆరంభములో కుదురును గాని, ముదిరిన తర్వాతకాదు. పౌలు ఇందులోనుంచి అందులోనికి వెళ్లిపోయిన వారిని గురించి చెప్పుటలేదుగాని, మొదటి వరుసలోనే ఉండి

వీరు మారుమనస్సు పొందేటంత శిక్షలను దేవుడు రప్పిస్తే, వారు దేవునిని దూషించుచూనే నేనెంత తప్పుచేసాను? అంటారేగాని ఎంతమాత్రము మారరు. పై ఐదు అంశముల ద్వారా దేవుడు వారిని గద్దిస్తారుగాని వారు మారరు. అట్టివారే మరల మనుష్యకుమారుని , దేవునికుమారుని మరల సిలువ వేయుచూ, బాహాటముగా అవమానపరచుచున్నారు. క్రీస్తుప్రభువు ఇప్పుడు దేవుడుగా నుండక దేవుని కుమారుడుగా నున్నారు. అదేగాక మనుష్య కుమారునిగా ఉన్నారు. గనుక ఇప్పుడట్టివారు మనుష్య కుమారుని, దేవుని కుమారుని సిలువ వేస్తున్నారు. పౌలు దేనిని ఎత్తలేదు గాని 'దేవుని సిలువవేస్తున్నారు' అనే వ్రాసారు. ఈ ఏడు అంశములలో ఏ యొక్కటియున్ననూ, ఈ ఏడులోను ఉన్నట్లే. గనుక మనలో ఏదియు ఉండకూడదు. అప్పుడు మనము దేవుని కుమారుని సిలువ వేసినవారముకాము. గనుక ఈ ఏడు జ్ఞాపముంచుకొని పరీక్షించుకొని స్ధితిలోనికి రండి. వచ్చే మంగళవారము ఆ మిగతా అంశముల వివరము చెప్పుతాను.


ఇది మీ ఉపయోగము నిమిత్తమై దేవుడు దీవించును గాక! ఆమేన్.


కీర్తన: "నిన్ను మరల సిలువ వేసి - యున్న పాప జీవినయ్యో! = నన్ను క్షియించుమని - యన్న నరులు మారు వారు" ||ఏకాంత స్ధలము||