లెంటులోని ఇరువదియవ దినము - గురువారము

సిలువలోని విజ్ఞాపన ప్రార్ధన

లూకా 22:39-46

ప్రార్ధన:- దయగల యేసుప్రభువా!(మా నిమిత్తమై నీవు)శ్రమలు పడుచున్నావు. ఎంత కష్టమొ, భయంకరమొ తెలిసేవచ్చినావు. మాకు భయమున్నదన్న చోటికి మేము వెళ్లము. నీవు తెలిసే వచ్చి సిలువకేగినావు గనుక వందనములు. నా నిమిత్తమైన శ్రమలుకాదు మా నిమిత్తమైన శ్రమలు అనుభవించినావు. నీ శ్రమల గొప్పతనము, మహిమ, ఉపకారము; ఈ మూడును గ్రహించే మనోనిదాన ధ్యానము దయచేయుము. ఒక బోధకుడు అంతా బొధించి సిలువ బోధించక పోయినటైనా అంతా సున్నే.అలాగే మా జీవితములో ఏన్నో దశ్శనములు, ఎన్నో ఉపకారములు ఉన్నా, మా శ్రమలు ఎన్ని తీసివేసినా, అనగా సిలువ తెలియకపోతే ఏమిలాభము. మేము కొద్దిమందిమి అయినా, కొంతసేపైనా ధ్యానముయొక్క ఊట కలిగించమని వేడుకొనున్నాము. తలంపులకు కావలసిన ధైర్యము, ఆదరణ కలిగించుము. లోకమంతట సిలువధ్యానము చేయుచుండగా, వారందరి మధ్య నీవుండుము .ఆమేన్.


ప్రభువుయొక్క శ్రమలు అనేకులు విచారముతో చేయుదురు గాని మన శ్రమలు, శిక్షలు భరించుటకు ఆయన చెసెను గనుక మనకు సంతోషము, ఆయనకు విచారము. ఒకరు ఒక బోధకునిచూచి ఏమి బోధించ వెళ్ళుచున్నావు అని అడిగెను. అందుకాబోధకుడు ఫలాని వాక్యము బోధించుచున్నాను అన్నప్పుడు, ఆ ప్రశ్నకుడు నీవు వాక్తము అంతా బోధించి సిలువ చెప్పకపోతే అంతా వృధా అని చెప్పెను. మన శిక్షలు, పాపములు, భారము ఆయన తన మీద వేసికొన్నాడు. పునరుత్ధానము ఉపయొగమే గాని సిలువ ఎక్కువ ఉపయొగము. ధ్యానము: 'ప్రభువు మనకొరకు పడిన శ్రమ '.


ఒక బల్లమీద అరటిపండ్లు, సపోటాలు, రొట్టెలు, ఆహారము, బట్టలు అచ్చుపడిన పుస్తకాలు ఒక బీదవానిని కూర్చుండబెట్టి తినమంటే తినునా? వద్దని అంటాడా? అతని కాళ్ళు బురద, శరీరము చమట బట్టలు మాసిపొయేను, తలమాసెను, చేతులు అశుభ్రముగా నుండెను, అలసిపోయి చేతులమీద ఆనుకొనెను, దహముగా నుండెను. తింటాడా? బట్టలు కట్టుకొంటాడా? బాటసారి పైవన్నీ శుభ్రము చేసుకొని అప్పుడు భోజనమునకు కూర్చుండవలెను. ముందు స్నానము చేసి, అన్నీ పనులు చేసి, తిండి తినిన తిన్నట్టు ఉండును. అలాగే సిలువమీద ప్రభువుండి కష్టములు తీసివేకుండా బైబులు చదువు,విశ్వాసముగానుండుము అని చెప్పి, పరలోకములో ఇన్ని భాగ్యాలు, ఇహలోకములో ఇన్ని భాగ్యాలున్నవని చూపించిన అతనికి శాంతి ఉండునా? పాపము, శిక్ష, భారము తీసివేసిన యెడల పై వాటికొరకు ప్రయత్నము చేయును. ఉదా: పిల్లవానిని కోతి కరువగా బాధ కలిగి ఏడ్చెను. ఊరకొనమన్నా, బిస్కెట్టు ఇచ్చినా ఏమిలాభము? బాధ పోవలెను. అలాగే సిలువవలన కూడ. ఒకరు మొక్షలోకము గురించి అంతావిని, "అవన్నికూడా బాధలు కష్టాలు ఉంటే చచ్చిన తరవాత ఏమగుదుమొ!" అనెను. ఆయన సిలువమీద అన్నీ తీసివేసిన, పరలోకములోని మహిమ, భూలోకములోని మహిమ వినగలరు, దాని కొరకు ప్రయత్నించగలరు.

వాటికి సంబంధించిన శిక్ష అంతా సిలువమ్రాను మీద ఉన్నవి. అవి మనమీద చేకుండా పోవును.ఎప్పుడు? మన అవిశ్వాసము, అశ్రద్ధ అవన్నీ పోగొట్టుకొన్నప్పుడు. ఆయనజేసిన మహోపకారము ఏదనగా మన కడ్డముగా నున్న శ్రమలన్నియు, ఆయన భరించెను. ప్రభువా! ఇవన్నీ నా నిమిత్తమై అనుభవించినావు. నామీదనుండే మూడు అవస్ధలు అనుభవించినావు. నీ మీద వేసికొన్నావు నా మీదలేకుండా చేసినావు గనుక వందనములు. పై మూడు పనులుచేసి మా విషయములో గొప్ప మహోపకారము చేసినావు. అట్టి అనుభవము మా జీవితములో ఋజువు చేయమని వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.


సిలువ ధ్యానకూటము:- ధ్యానకూట ఉద్దేశము ఏమనగా, ప్రభువు మనకు ఏమి తలంపు కలిగించునో, అనేది. ప్రార్ధన కాదు, మనము మాట్లాడుట కాదు గాని ఒక ధ్యానంశము కలిగియుండుట మంచిది. మండల కాలములో ప్రభుని సిలువ ధ్యానములో నుండుట మంచిది. సిలువ ధ్యానములో అనేక అంశములు గలవు. ఈ చివరి శ్రమ మట్లాదివారముతో ప్రారంభము. ముఖ్యముగా మరల ఆదివారమునకు పునరుత్ధానము. ఆయన మనస్సులో రాబోయే శ్రమల తలంపులు ఉన్నవి. అవి బహిరంగ శ్రమలు కాదు.సిలువమీద కొట్టబడుదునను తలంపు కాదు. చనిపోవుదుననే తలంపు కాదు గాని ఎప్పుడైతేనేమి? సర్కీటులోనైతేనేమి? గెత్సేమనేలోనైతేనేమి? సిలువముందు అయితేనేమి? ఆయన శ్రమలోఎవరిని ధ్యానించెను? ఆ శ్రమలో యేసుప్రభువు నన్నే ధ్యానించెను? నన్నే తలంచెను. తన శ్రమలో యేసుప్రభువు నన్నే తలంచెను. నన్ను గురించి ఆయన ధ్యానిస్తు శ్రమపడుతూ చనిపోయేను. నన్ను గురించి ఆయన ఏమని తలంచెనో! ఇప్పుడు పుట్టిన నన్ను గురుంచి ప్రభువు అప్పుడు తలంచినాడా! నన్ను గురించి ఆయనకు అప్పుడే, జ్ఞపకము వచ్చెనా? నా శ్రమలో నేనున్నానా? నిజమైతే నీవు, నేను కృతజ్ఞులమై యుండవలెను. ఇప్పుడున్న నన్ను ఆయన తలంచుకొనెనా? ఓ ప్రభువా! నీవు మమ్మును తలంచుకొన్నావు గనుక వందనములు. మరియు నీవు దేవుడవు గనుక అందరినీ తలంచుకొనగలిగినావు. సాధారణముగా ఏపని మొదలు పెట్టున, మొట్టమొదట చాలా ఉద్రేకముగా నుండి తరువాత తరువాత ఉద్రేకము తగ్గును. విజ్ఞాపన ప్రార్ధన విషయములోకూడా నుండి తరువాత సాధారణమై పోవును. బైబులో మొదటినుండి చివరివరకు అనేక విజ్ఞపన ప్రార్ధనలున్నవి. ఇది శ్రమకాలము గనుక ప్రభువు సిలువమీద చేసిన విజ్ఞపన ప్రార్ధన జ్ఞాపకము చేసికొందుము. అయితే ప్రభువు మిక్కిలి కఠినమైన విజ్ఞపన చేసెను. ముఖ్యముగా హింసించే వారికొరకు చేసెను. రెండు రకములైన శత్రువులు ఈ లోకములో గలరు.

వీరు నిజముగా కీడు చేసే శత్రువులు.వీరిని ప్రతిపక్షమువారు అందుము.


ఇవన్నీ కలిపితే న్యాయము గనుక విరోధము. ఉదా:- ఒక సమావేశములో వాదించుకొందురు. ఒకరి సిద్ధాంతము ఒకరికి నచ్చక వాదించుకొని తరువాత షేక్ హ్యాండ్ తీసికొందురు. లేక 'టీ' తీసికొందురు. ఈ దిన ధ్యానములో యేసుప్రభువు తన విరోధుల కొరకే చేయగలిగిన యెడల, అంత కఠినమైన పనే చేయగలిగిన యెడల మన స్నేహితుల కొరకు ఇంత సుళువైన పని చేయలేమా? ఇది జ్ఞాపకముంచుకొని ఎవరిని గురించి ప్రార్ధించుచున్నామొ వారిని జ్ఞాపకముంచుకొని చేయవలెను. ఆలాను చేయుశక్తి సిలువనాధుడు మీకు దయచేయును గాక. ఆమేన్.


ప్రార్ధన:- యేసుప్రభువా! నీవు శత్రువుల కొరుకు చేసినావు. అంత గొప్ప పని ఎవ్వరు చేయలేదు. అనేక భక్తులు చేసినారుగానీ వారు మనుష్యత్వముతో చేసిరిగానీ నీవు దైవత్వముతో చేసినావు. గనుక నీ పని ఎవ్వరు చేయలేదు.

విన్నా వారిని తలంచుకొనుటకు అంశము తలంచుకొనుట. ఈ రెండూ జ్ఞాపకముంచు కొనునట్లు మనసు దయచేయుము. ఆమెన్.


కీర్తన:-"తన్ను జంపు శత్రువులకు - దయను జూపెనా తన - నెనరు జూపెనా - ప్రభు కనికరించెనా = ఓ - జనక ఈ జనుల క్షమించు - మనుచు వేడెనా" ||మనస యేసు||