Day 7: దేవునివి దేవునికి చెల్లించాలి మరియు దేశ పౌరవిధిని నిర్వహించాలి.

వాక్య భాగము : Mat 22:15-22; Mark 12:13-17; Luke 20:20-26;

ధ్యానసారాంశము:
సత్యము: దేవుడు మనకు రెండు జీవితములను దయచేసెను. 1. శరీర జీవితము 2. ఆత్మ జీవము.
కృప: ఆత్మ రక్షణతో పాటు శరీర జీవనమును ఆనందముతో గడుపుటకు అన్ని సదుపాయములను ఆయన సృష్టించెను.


Faith పరిసయ్యులు ప్రభువును టాక్ష్(పన్ను) చెల్లించుట న్యాయామా అని అడిగిరి; గాని ఇది వారిని నడిపించిన సాతాను యొక్క శోధనకు పరాకాష్ట.

ప్రభువు దైవకుమారుడు, స్వతంత్రుడు అని వాడికి తెలుసు. దాసులు పన్ను చెల్లిస్తారు గాని కుమారులు కాదు. చెల్లించకూడదు అంటే మనుష్యకుమారుడు ఈ భూమిమీద రాజాజ్ఞను మీరినవాడౌను. పన్ను కట్టాలి అంటే ఆయన స్వతంత్రుడు కాదని ప్రకటించుటకు సాతాను నక్కలా ఎదురుచూస్తూ నుండెను. ప్రభువు పరలోక అధికారమును, నశించిపోవుచున్న ఈ భూలోక అధికారమునుండి వేరుచేయుట ద్వారా సాతానుకు పాతాళము గుర్తుకువచ్చి పారిపోయెను. యేసుక్రీస్తే ప్రభువు గనుక ఆ పరిసయ్యులను పరలోకాధికారముతో రక్షించెను.

దీనిని బట్టి ఈ భూమిమీద మనకు ఎవరూ శాస్వత శత్రువులుకారనియు, దేవుడు ఇచ్చిన అధికారమును బట్టి అయావారి ఫ్రొఫైల్(విద్య, ఉద్యోగము, ప్రవర్తన)ని బట్టి ఎవరికి ఇవ్వవలసిన గౌరవము వారికి ఇచ్చి సాతాను శోధనలో పడక కీడును జయించవలెను.

భూసంబంధమైన రాజ్య విధులను గైకొనుచు దైవరాజ్యాధికారముతో ప్రభునకు ఎల్లప్పుడు కృతాజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుట విశ్వాసికి దైనందిక ప్రక్రియ. దేవుడు మనలను శోధనలోనికి తేక దుష్టునినుండి తప్పించును గాక! ఆమేన్.

  మత్తయి సువార్త 22 :
 1. అప్పుడు పరిసయ్యులు వెళ్లి, మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలెనని ఆలోచనచేయుచు
 2. బోధకుడా, నీవు సత్యవంతుడవై యుండి, దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించుచున్నావనియు, నీవు ఎవనిని లక్ష్యపెట్టవనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము.
 3. నీకేమి తోచుచున్నది? కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా? కాదా? మాతో చెప్పుమని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిష్యులను ఆయనయొద్దకు పంపిరి.
 4. యేసు వారి చెడుతన మెరిగివేషధారులారా, నన్నెందుకు శోధించు చున్నారు?
 5. పన్నురూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెప్పగా వారాయనయొద్దకు ఒక దేనారము1 తెచ్చిరి.
 6. అప్పుడాయనఈ రూపమును పైవ్రాతయు ఎవరివని వారినడుగగా వారుకైసరువనిరి.
 7. అందుకాయనఆలా గైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెల్లించు డని వారితో చెప్పెను.
 8. వారీమాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆయనను విడిచి వెళ్లి పోయిరి.

Comments Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

 • Like this page on Facebook

 • Tweet this page on Twitter

 • Recommend this website on Google +

dove Maranatha! Do not Hate any Nation, Denomination, Religion or Person * Listen to Lord Jesus Christ * దేవా! నాకు కనబడుము, నాతో మాట్లాడుము. దేవా! అందరికి కనబడుము, అందరితో మాట్లాడుము - తధాస్థు. iiBM బైబిలుమిషను పాఠశాల