ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శ్రమల ధ్యానము : Day 36

వాక్య భాగము: Mat 27:32; Mark 15:21-22; Luke 23:26-32;

సిలువ మోత

సత్యము: దుఃఖముతో ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరి కన్నుల భాష్పబిందువును తుడిచివేయుటకు ప్రభువు సిలువను మోసెను
కృప: మన సిలువను ప్రభువు సుళువుగాను తేలికగాను చేసెను.
ప్రార్థన: మాకొసము సిలువ భారమును భరించిన దేవా! మా జీవితములో ప్రతీక్షణము మీ జీవము ఉన్నదని, మా భారమును తీసివేసినారని తెలిసుకొని మీ సిలువను ఎత్తుకొని జీవించు కృపను దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము. మాతరము, పిల్లల తరము, రాకడ తరము కొరకు మీసన్నిధిని మోకరించి మా కోసము విలపించు మనసును దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

ప్రభువు సిలువ మోయు సమయములో వెంబడించిన 4 రకముల విశ్వాసులు, ప్రభువు వెల్లడించిన 4 ప్రాముఖ్యమైన విషయముల గురించి ధ్యానించుదము.

బహుగా ఫలించి సర్వజనులకు ఆ ఫలములను అందించు ప్రభువు తన్నుతాను పచ్చి మ్రానుతో పోల్చుకొన్నారు. ఆ సమయములో ఒక్క కురేనీయుడైన సీమోను తప్ప ఎవరూ ఆయనతో అంటుకట్టబడలేదు. అయితే ప్రభువు సిలువపై పలికిన మాటలతో అందరిని చేర్చుకొని మళ్ళీ జీవమును పోసెను. ప్రభువునందు ప్రసిద్ధిపొంది, ప్రభువును ఆనుకొని జీవించనియెడల కలుగు మహా ఉగ్రత చాలా భయంకరము.

4 ప్రాముఖ్యమైన విషయములు:
ప్రభువు సిలువ యాత్ర యొక్క అంతిమ ఫలము ఆది కాలమున ఆదాముద్వారా కోల్పోయిన జీవము. జీవమైయున్న యేసుక్రీస్తు తప్ప ఈ లోకములో జీవమును ప్రసాదించువారు ఎవరును లేరు. ప్రభువులో ఉండి ఫలించు జీవమును దేవుడు మనకు దయచేయును గాక! ఆమేన్.

Supporting Verses

లూకా సువార్త 23:
26. వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పల్లెటూరినుండి వచ్చుచున్న కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకని పట్టుకొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెట్టిరి.
27. గొప్ప జనసమూహమును, ఆయననుగూర్చి రొమ్ముకొట్టు కొనుచు దుఃఖించుచున్న చాలమంది స్త్రీలును ఆయనను వెంబడించిరి.
28. యేసు వారివైపు తిరిగియెరూషలేము కుమార్తెలారా, నా నిమిత్తము ఏడ్వకుడి; మీ నిమిత్తమును మీ పిల్లల నిమిత్తమును ఏడ్వుడి.
29. ఇదిగో గొడ్రాండ్రును కనని గర్భములును పాలియ్యని స్తనములును ధన్యములైనవని చెప్పుదినములు వచ్చుచున్నవి.
30. అప్పుడుమామీద పడుడని పర్వతములతోను, మమ్ము కప్పుడని కొండలతోను జనులు చెప్పసాగుదురు.
31. వారు పచ్చిమ్రానుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని చెప్పెను.

Click here to Like this page Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +