ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శ్రమల ధ్యానము : Day 29

వాక్య భాగము: Mat 26:69-75; Mark 14:66-72; Luke 22:56-62; John 18:17

ప్రభువు దృష్టంతా తన శిష్యుల రక్షణ కోసమే

సత్యము: దేవుడు నిరంతరము మనలను కాయును
కృప: విశ్వాసికి ప్రభువు యిచ్చిన దైవ రక్షణ

ప్రార్థన: సదాకాలము మాతో ఉన్న ప్రభువా! మా శ్రమలలోను, ఇరుకు యిబ్బందులలోను తోడుగా వున్న ప్రభువా! మీకు వందనములు. మేము ఊహించని ఆపదలలో మమ్మును వెన్నంటి దృష్టించుచున్న దేవా! మేము ప్రతిక్షణం నీ చిత్తమును ఎరిగి ముందుకుసాగునట్లు మీరు మాలో నివసించుమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.

ప్రకటన 3:20. ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపుతీసిన యెడల, నేను అతనియొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము చేయుదుము.
21. నేను జయించి నా తండ్రితోకూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి యున్న ప్రకారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చెదను.
22. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక.


ఈరోజు వృత్తాంతములో రెండు అనుభవములున్నవి. 1. కనిపించే పేతురు 2. ఆక్కడే వున్న కనిపించని యోహాను

యోహాను ప్రభువుని ఆనుకొని వెంబడిస్తున్నాడు, పేతురు ప్రభువును దగ్గరగా వెంబడించుచున్నాడు. ప్రభువును హత్తుకొనిన యోహాను తాను ప్రభువు మనిషిని అని చెప్పి పేతురును కూడ లోపలికి తీసుకొనివెళ్ళెను. యోహానును ఎవరు ఏమి అడుగ తెగింపలేదు కాని, పేతురును చిన్నది సహితము శోధించెను. ప్రభువును హత్తుకొని జీవించుటకు, ప్రభువును దగ్గరగా వెంబడించుటకు మద్య దూరము చాలా తక్కువే అయినా గాని ఆ వ్యత్యాసము యొక్క ప్రభావము చాలా ఎక్కువగా కనిపించినది.

మనము యేసుక్రీస్తును వెంబడించుచున్నామనుటకు ఒక లక్షణము పశ్చత్తాపము/సంతాపము. ప్రభువుకు వ్యతిరేకముగా చేయు పని, చెప్పే మాటలకు వెంటనే పశ్చత్తాపము కలుగును(బైబిలు చదువుచున్నపుడు/ప్రార్థన చేయునపుడు). పశ్చత్తాపము/మారాలి అనే ఆలోచన లేదంటే ప్రభువునకు దూరముగా జరుగుచున్నట్లే. సర్వవ్యాప్తియైన ప్రభువుకు మనము యెంతదూరమైనాగాని ఆయన మనలను రక్షించుటకు నిరంతరము మనకు బహుసమీపములోనే ఉన్నడని గుర్తించుట విశ్వాసి లక్షణము. గుర్తించలేకపోవుటే ప్రభువు సిలువ శ్రమకు కారణము.

ప్రభువా! మిమ్మును హత్తుకొని జీవించు కృపను దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము పరమ తండ్రీ! ఆమేన్.

Supporting Verses

లూకా సువార్త 22:

56. అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుట్టు కూర్చుండి నప్పుడు, పేతురును వారి మధ్యను కూర్చుండెను.
57. అప్పుడొక చిన్నది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూర్చుండుట చూచి అతని తేరిచూచివీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెప్పెను.
58. అందుకు పేతురు అమ్మాయీ, నేనతని నెరుగననెను.
59. మరి కొంత సేపటికి మరియొకడు అతని చూచినీవును వారిలో ఒకడవనగా పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను.
60. ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడునిజముగా వీడును అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెప్పెను.
61. అందుకు పేతురుఓయీ, నీవు చెప్పినది నాకు తెలియ దనెను. అతడింకను మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను.
62. అప్పుడు ప్రభువు తిరిగి పేతురువైపు చూచెను గనుక పేతురునేడు కోడి కూయకమునుపు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగనందువని ప్రభువు తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసికొని
63. వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడ్చెను.

Click here to Like this page Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +