ఉపోద్ఘాతము :-

వాక్య భాగము:1 పేతురు 3వ అధ్యాయము

  1. మీరు మంచి విషయములో ఆసక్తిగలవారైతే మీకు హానిచేయువాడెవడు?
  2. మీరొకవేళ నీతినిమిత్తము శ్రమ పడినను మీరు ధన్యులే; వారి బెదరింపునకు భయపడకుడి కలవరపడకుడి;
  1. ఏలయనగా మనలను దేవునియొద్దకు తెచ్చుటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతు డైన క్రీస్తు శరీరవిషయములో చంపబడియు,
  2. ఆత్మవిషయ ములో బ్రదికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒక్కసారే శ్రమపడెను.

ప్రార్థన: దయగల ప్రభువా! మా నిమిత్తము భూలోకమున శ్రమననుభవించి మాకు గొప్ప విజయమునిచ్చుచున్న ప్రభువా! నీకే వందనములు. మా బ్రతుకు ద్వారా మీకు మహిమ కలుగునట్లు మా జీవితమును ఆశీర్వదించమని వేడుకొనుచున్నాము తండ్రీ! ఆమేన్.


దేవునియొద్దనుండి ఏదైనా ఉపకారం పొందాలంటే, ఆశీర్వాద బహుమతులు, ఆనందం పొందాలంటే శ్రమను తప్పించుకొని తిరుగకూడదు. మహిమయొక్క ముందు రూపమే శ్రమ.

శుభము కలుగును గాక! క్రీస్తు శ్రమలను ధ్యానించుచున్న దైవాభిమానులకు దేవుడు మేలు చేయును గాక! 2000 సంవత్సరముల ముందు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు పొందిన శ్రమ వలన మనకు కలిగిన భాగ్యమేదనగా మనకు ఆదరణనిచ్చుచున్న ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మనకు అనుగ్రహింపబడుట, జీవ గ్రంథము మన చేతిలో ఉండుట, దైవ రాజ్యమును స్థాపించుచున్న సంఘములు మరియు మనము ఆయనను ఆరాధించుట, ఇహమందు లోక రీతిగా ఏస్థితిలోనున్నను పరలోకములో బహు భాగ్యమంతులమగుట.

దీనిని బట్టి ప్రతి శ్రమకు తగిన ఫలితము తప్పక ఉండును అని ఋజువు చేయబడినది. మరి ముఖ్యముగా దేవుడు చెప్పిన మాటలలో ఏదియు వ్యర్ధముగా పోలేదని తెలిసికొనుచున్నాము. ప్రపంచ సౌభాగ్యము కొరకు అనేక ఘనకార్యములు క్రైస్తవ సంఘము చేయగలదని నిరూపించబడినది.

దేవుడు ఈ సమస్త సృష్టిని ముగించిన తర్వాత ఆయన మన కొరకు మంజూరు చేసిన మంచి ఫలములను మహిమైశ్వర్యమంతటిని స్వతంత్రించుకొనుటకు కావలసిన సామర్ధ్యమును పొందుటకు తన అధికారిక పత్రములను (జరిగిన, జరగబోవు ఘట్టములతో సహా) మనకు బైబిలు రూపములో అందించెను. బైబిలు వాక్యమును బట్టి మనమేమి అడిగినను ఆయన తప్పక ఇచ్చువాడై యున్నాడు. దేవుని అధికార పత్రమైన బైబిలు నిరంతరము పనిచేయుచున్న జీవము. ప్రతి వాక్యములోను జీవమున్నది. ఆ జీవము మనకు జీవమిచ్చుటకై శ్రమపడుచున్నది. ఆ జీవమును ఎంత త్వరగా మనము నింపుకొని జీవిస్తామో అంత ఆరోగ్యవంతులము, ఆస్తికర్తలము, ధనికులము, ఐశ్వర్యవంతులము. ఆలస్యము చేసిన ఆయనకు (జీవమునకు) శ్రమ. తద్వారా సృష్టికి శ్రమ. మన కిక మహా శ్రమ. కాబట్టి ప్రతి దినము బైబిలు ధ్యానించి, ఆయన సన్నిధిలో ఆయనతో సహవాసము చేయుట మనకు నిత్య జీవము. ఇదే దైవ సహవాసమునకు అత్యంత సమీప మార్గము.


మనము మహిమ పొందుటకు మనకు శ్రమ అనివార్యము. కాబట్టి మనము నిరంతరము శ్రమిస్తు ఉంటాము. ఏవిధమైన శ్రమ ఎంచుకుంటున్నాము అనేది మన చేతుల్లోనె ఉంది.

అయితే నిర్మాణాత్మక శ్రమ ఆనందకరమైన శ్రమ. దీనిలో బహుగా ఫలించుటవలన పరలోకమందున్న తండ్రి సంతోషించును.


నిర్మాణాత్మక శ్రమ అంటే ఏమిటి? దేవుడు మనకొరకు సిద్ధపర్చిన ప్రణాలికను తెలిసికొని, ఎంత శ్రమ ఎదురైనను దాని ప్రకారము చేయుటయే. ఈ శ్రమయందు మనకు హాని లేదు గాని అధిక ఐశ్వర్యము గలదు. దీనిలో మచ్చుకుకూడా కానరానివి మోసము పాలగుట, లేమి, అనారోగ్యము, అప్పులు, నరకము. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు అనాదిలో సంకల్పించిన మహా రక్షణను సంక్షిప్తముగా అర్థము చేసుకొనుటకు మహిమ వార్తావళి అను అయ్యగారి ప్రసంగ సంకలమును రుచి చూడండి.

శ్రమ అనగా లేమిని, బలహీనతను మౌనముగా భరించడంకాదు. దైవరాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుటకు, సత్యమునకు నిలబడుటవలన కలుగు కష్టములను భరించి ఒక ఘనకార్యమును సాధించుటకు శక్తిని పొందుచు, కష్టములను ఎదుర్కొనుచు మానక పనిచేయుటయే. కాబట్టి భక్తులు తమ ప్రణాళికను ప్రభువునకు మహిమార్థమై ఘనముగా ముగించుటకు ఈ శ్రమకాల ధ్యానములను ఉపయోగించుకొనుట మంచిది.


ప్రభువు ప్రకటన గ్రంథములో (1:18) "నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడనై యున్నాను. మరియు మరణముయొక్కయు పాతాళ లోకము యొక్కయు తాళపుచెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి". అని చెప్పెను

ఇంతగొప్ప ప్రవచన వాక్యములను అందుకొనుటకు యోహానుకు గల ప్రత్యేకత ఏమిటి?

( ప్రకటన 1:9) మీ సహోదరుడను, యేసునుబట్టి కలుగు శ్రమ లోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనునైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పత్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని.

ప్రభువు యొక్క శ్రమలలో పాలుపొందుట మరి ముఖ్యముగా ఈ లోకమునుండి వేరై పరవాసిగానుండి ధ్యానించుటవలన ప్రకటన గ్రంధమును మనకు అందించగలిగెను. ప్రకటన లేకపోతే క్రీస్తు శ్రమ ఒక ముగిసిన అద్యాయము. ఒక మహనీయుని చరిత్ర. కాని ప్రభువు తన శ్రమను మరలా గుర్తు చేసి ప్రస్తుతమందును, రాబోవు యుగమునందును ప్రభువే సర్వాధికారియని ఋజువు పరచెను. ప్రభువు మననిమిత్తము సిలువ శ్రమను పొంది ఇహమందును పరమందును సర్వాధికారియై మనకు రక్షణనిచ్చుచున్నందున మనము చింతలేనివారమై ముందుకు సాగుదము.

కాబట్టి ఈ లెంటు కాలములో లోకమునకు, దుర్వార్తలకు, ఫేక్ న్యూస్ లకు, ఫేస్ బుక్ లకు దూరముగానుండి క్రీస్తుయొక్క శక్తిని పొందుటకు దేవుడు మనలను ఆయత్తపరచును గాక.

ప్రశ్నలు:

ఈ రోజు ప్రభువునకు కృతజ్ఞతా స్తుతిని సమర్పించుకొన్నావా?
నీ జీవితములో ప్రభువు ఒక ఘనకార్యము చేయుటకు అంగీకరించుచున్నావా? నిరీక్షణతో ప్రణాలికను సిద్దపరచుచున్నావా?
క్రైస్తవ సంఘమైన బైబిలు మిషను ప్రభువు పనిలో ఘనకార్యములు చేయుటకు నీ వంతు కృషి ఏమిటి?
పరలోకములో మహిమ స్థానము పొందుటకు ఇక్కడ నీ ప్రయాస ఎంత?

శ్రమల ధ్యానములో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునకు కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకొనుచు, ఒక ఘన కార్యమును సాధించుటకు సిద్ధపడుదము.


దేవుడు తన ఆత్మను నిండుగా మనకు దయచేయును గాక! అమేన్

Social Media Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +