ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శ్రమల ధ్యానము : Day 35

వాక్య భాగము: Mat 27:15-31; Mark 15:6-20; Luke 23:13-25; John 18:39,19:17

తానిచ్చిన తీర్పును అమలుచేయలేని పిలాతు

Supporting Verses

లూకా సువార్త 23:
13. అంతట పిలాతు ప్రధానయాజకులను అధికారులను ప్రజలను పిలిపించి
14. ప్రజలు తిరుగబడునట్లు చేయు చున్నాడని మీరీమనుష్యుని నాయొద్దకు తెచ్చి తిరే. ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమర్శింపగా మీ రితని మీద మోపిన నేరములలో ఒక్కటైనను నాకు కనబడలేదు
15. హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు.హేరోదు అతని మాయొద్దకు తిరిగి పంపెను గదా; ఇదిగో మరణ మునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు.
16. కాబట్టి నేనితనిని
17. శిక్షించి విడుదల చేయుదునని వారితో చెప్పగా
18. వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబ్బను విడుదల చేయుమని ఏకగ్రీవముగా కేకలువేసిరి.
19. వీడు పట్టణములో జరిగించిన యొక అల్లరి నిమిత్తమును నరహత్య నిమిత్తమును చెరసాలలో వేయబడినవాడు.
20. పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను.
21. వారు వీనిని సిలువవేయుము సిలువవేయుము అని కేకలు వేసిరి.
22. మూడవ మారు అతడుఎందుకు? ఇతడు ఏ దుష్కార్యము చేసెను? ఇతనియందు మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శిక్షించి విడుదల చేతునని వారితో చెప్పెను.
23. అయితే వారొకే పట్టుగా పెద్ద కేకలువేసి, వీనిని సిలువవేయుమని అడుగగా వారి కేకలే గెలిచెను.
24. కాగా వారడిగినట్టే జరుగవలెనని పిలాతు తీర్పుతీర్చి
25. అల్లరి నిమిత్తమును నరహత్య నిమిత్త మును చెరసాలలో వేయబడియుండినవానిని వారడిగినట్టు వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిష్టము వచ్చినట్టు చేయుటకు అప్పగించెను.

Click here to Like this page Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +