ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శ్రమల ధ్యానము : Day 30

వాక్య భాగము: John 18:25-27

దైవము vs యాజకులు

Supporting Verses

యోహాను సువార్త 18:
28. వారు కయపయొద్దనుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. అప్పుడు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పస్కాను భుజింపవలెనని అధికారమందిరములోనికి వెళ్లలేదు.

Click here to Like this page Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +