ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శ్రమల ధ్యానము : Day 22

వాక్య భాగము: Mat 26:30; Mark 14:26; Luke 22:39; John 15,16 Chapters

దైవాత్మ అభిషేక ఫలము = సత్యము మరియు ప్రేమ కలిగియుండడమే

Click here to Like this page Facebook G+ Twitter

Share your thoughts and suggestions

  • Like this page on Facebook

  • Tweet this page on Twitter

  • Recommend this website on Google +