33. సిలువ

రాగం: - తాళం: -  ఎంత గొప్ప బొబ్బపుట్టెను - దానితో రక్షణయంతయును సమాప్తమాయెను = ఎంతగొప్ప బొబ్బ పుట్టెను - యేసునకు గల్వరిమెట్టను - సంతసముతో సిల్వగొట్టగ - సూర్యుడంధ కారమాయెను

 1. గలిబిలి గలిగె నొకప్పుడు - శిన్యారు బాబెలు కట్టడమును కట్టు నప్పుడు = పలుకుభాషయు - నొక్కటైనను - పలువిదములగు భాషలాయెను - నలుదెసలకును - జనులుపోయిరి కలువరిపై - కలుసుకొనిరి || ఎంత ||

 2. పావనుండగు ప్రభువు మన కొరకై - యా సిలువమీద చావునొందెడు సమయమందున - దేవుడా నా దేవుడా నన్నేల చెయివిడిచి తివియని యా - రావముగ మొర్రబెట్టెను యె - హోవయను దన తండ్రితోను || ఎంత ||

 3. అందు దిమిరము క్రమ్ముగడియయ్యె - నా నీతిసూర్యుని నంత చుట్టెను బంధకంబులు - నిందవాయువులెన్నో వీచెను కందు యేసు నియావరించెను - పందెముగ నొకకాటు వేసెను - పాతసర్పము ప్రభువు యేసును || ఎంత ||

 4. సాంతమాయె నటంచు బలుకుచు - ఆ రక్షకుడు తన స్వంత విలువగు ప్రాణమును వీడెన్ - ఇంతలో నొక భటుడు తనదగు నీటెతో ప్రభు ప్రక్కబొడువగ - చెంతచేరెడి పాపులను ర - క్షించు రక్తపు ధార గారెను || ఎంత ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


33. siluva

raagaM: - taaLaM: -  eMta goppa bobbapuTTenu - daanitO rakshaNayaMtayunu samaaptamaayenu = eMtagoppa bobba puTTenu - yaesunaku galvarimeTTanu - saMtasamutO silvagoTTaga - sooryuDaMdha kaaramaayenu

 1. galibili galige nokappuDu - Sinyaaru baabelu kaTTaDamunu kaTTu nappuDu = palukubhaashayu - nokkaTainanu - paluvidamulagu bhaashalaayenu - naludesalakunu - janulupOyiri kaluvaripai - kalusukoniri || eMta ||

 2. paavanuMDagu prabhuvu mana korakai - yaa siluvameeda chaavunoMdeDu samayamaMduna - daevuDaa naa daevuDaa nannaela cheyiviDichi tiviyani yaa - raavamuga morrabeTTenu ye - hOvayanu dana taMDritOnu || eMta ||

 3. aMdu dimiramu krammugaDiyayye - naa neetisooryuni naMta chuTTenu baMdhakaMbulu - niMdavaayuvulennO veechenu kaMdu yaesu niyaavariMchenu - paMdemuga nokakaaTu vaesenu - paatasarpamu prabhuvu yaesunu || eMta ||

 4. saaMtamaaye naTaMchu balukuchu - aa rakshakuDu tana svaMta viluvagu praaNamunu veeDen^ - iMtalO noka bhaTuDu tanadagu neeTetO prabhu prakkaboDuvaga - cheMtachaereDi paapulanu ra - kshiMchu raktapu dhaara gaarenu || eMta ||