48. దైవిక స్వస్థత

రాగం: కేదార తాళం: ఆది  ఎందుకింతచింత నొందెదవు - వైద్యుడు లేనట్టు = అందిపుచ్చు కొన్నట్టి హృదయము - నందున నంతట - నలుముకొనియున్నాడు || ఎందు ||

 1. నీ రోగంబులు - నీ పాపంబులు - శ్రీరక్షణకర్త - సిల్వపైమోసెన్ = భారమెల్ల ప్రభు - పైనవేసికొను - మారోగ్యమౌ సౌఖ్య - మౌ భాగ్యము కల్గు || ఎందు ||

 2. ఎన్నిశ్రమలో అన్ని దానము - లున్నవని విభు - సన్నుతించు మిలన్ - ఖిన్నుడవు గా - కున్న యెడల - నీ - విన్నైన, అన్నైన ఎన్నైన గెల్తువు || ఎందు ||

 3. బాధలందున బోధజేయుచు నాధుడు నీ - నాధుడగు చుండెన్ = శోధనలన్ గెల్చుటకా ప్రభువే - ఆధారమై, ధైర్యమై, శౌర్యమై యుండు || ఎందు ||

 4. నీలోని సద్గుణాలు పైకిక - తేలువరకు - కష్టాలకొలిమి రాజున్ ఏల సణిగెదవు యేసుతండ్రినిన్ - గాలించు పాలించు నాలించు ప్రార్ధనల్ || ఎందు ||

 5. నీలోని దుర్గుణాలు కరుగుచు - కూలువరకు క - ష్టాలకొలిమి కాలున్ = మేలుకొరకె గదా - మూలుగుటల నిక - చాలించు చాలించు చాలించుమో యాత్మ || ఎందు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


48. daivika svasthata

raagaM: kaedaara taaLaM: aadi  eMdukiMtachiMta noMdedavu - vaidyuDu laenaTTu = aMdipuchchu konnaTTi hRdayamu - naMduna naMtaTa - nalumukoniyunnaaDu || eMdu ||

 1. nee rOgaMbulu - nee paapaMbulu - SreerakshaNakarta - silvapaimOsen^ = bhaaramella prabhu - painavaesikonu - maarOgyamau saukhya - mau bhaagyamu kalgu || eMdu ||

 2. enniSramalO anni daanamu - lunnavani vibhu - sannutiMchu milan^ - khinnuDavu gaa - kunna yeDala - nee - vinnaina, annaina ennaina geltuvu || eMdu ||

 3. baadhalaMduna bOdhajaeyuchu naadhuDu nee - naadhuDagu chuMDen^ = SOdhanalan^ gelchuTakaa prabhuvae - aadhaaramai, dhairyamai, Sauryamai yuMDu || eMdu ||

 4. neelOni sadguNaalu paikika - taeluvaraku - kashTaalakolimi raajun^ aela saNigedavu yaesutaMDrinin^ - gaaliMchu paaliMchu naaliMchu praardhanal^ || eMdu ||

 5. neelOni durguNaalu karuguchu - kooluvaraku ka - shTaalakolimi kaalun^ = maelukorake gadaa - mooluguTala nika - chaaliMchu chaaliMchu chaaliMchumO yaatma || eMdu ||