26. ప్రజాపతి కీర్తన

రాగం: - తాళం: -  యేసు రాజు యేసే రాజు యేసు రాజు - ఈసా ప్రజాపతి క్రీస్తేరాజు

 1. రాకరాకవచ్చినాడు యేసు రాజు - రాకవచ్చినాడు క్రీస్తురాజు || యేసు ||

 2. లేక లేక కల్గినాడు యేసురాజు - లోకమునకు కల్గినాడు క్రీస్తేరాజు || యేసు ||

 3. గొల్లలకు కానిపించె యేసురాజు - ఎల్లరకు కానిపించె క్రీస్తేరాజు || యేసు ||

 4. జ్ఞానులకు కానిపించె యేసురాజు - అజ్ఞానులకు కానిపించె క్రీస్తేరాజు || యేసు ||

 5. గగనమందు ఘనతనొందె యేసురాజు - జగతియందు ఘనతనొందె క్రీస్తురాజు || యేసు ||

 6. గౌతముని ప్రవచనము యేసేరాజు - భూతలమున గురువు రాజు క్రీస్తేరాజు || యేసు ||

 7. మొదట యెహొదీయులకు యేసేరాజు - పిదప మనకందరకు క్రేస్తేరాజు || యేసు ||

 8. హల్లెలూయ - హల్లేలూయ యేసేరాజు హల్లేలూయ హల్లేలూయ క్రీస్తేరాజు || యేసు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


26. prajaapati keertana

raagaM: - taaLaM: -  yaesu raaju yaesae raaju yaesu raaju - eesaa prajaapati kreestaeraaju

 1. raakaraakavachchinaaDu yaesu raaju - raakavachchinaaDu kreesturaaju || yaesu ||

 2. laeka laeka kalginaaDu yaesuraaju - lOkamunaku kalginaaDu kreestaeraaju || yaesu ||

 3. gollalaku kaanipiMche yaesuraaju - ellaraku kaanipiMche kreestaeraaju || yaesu ||

 4. j~naanulaku kaanipiMche yaesuraaju - aj~naanulaku kaanipiMche kreestaeraaju || yaesu ||

 5. gaganamaMdu ghanatanoMde yaesuraaju - jagatiyaMdu ghanatanoMde kreesturaaju || yaesu ||

 6. gautamuni pravachanamu yaesaeraaju - bhootalamuna guruvu raaju kreestaeraaju || yaesu ||

 7. modaTa yehodeeyulaku yaesaeraaju - pidapa manakaMdaraku kraestaeraaju || yaesu ||

 8. hallelooya - hallaelooya yaesaeraaju hallaelooya hallaelooya kreestaeraaju || yaesu ||