51. క్రీస్తు సర్వరోగ వైద్యుడు


1వ భాగము


  యేసు ప్రభువా మా - హితబోధకుండ
  దోసములు క్షమియించు - దొడ్డజనకుండ || యేసు ||

 1. రోగములు మాన్పు - రూఢివైద్యుండ
  బాగుచేసిపంపు - పరమనాధుండ || యేసు ||

 2. తలమీదగల వెంట్రు-కలు రాలువ్యాధి
  అలుముకొన్నను అవి - మొలిపింపగలవు || యేసు ||

 3. తలకున్న వ్యాధులు - తొలగించి ముదము
  కలిగించి ముఖమునకు - కళనియ్యగలవు || యేసు ||

 4. నిదురరానివేళ - నిన్ను ప్రార్ధింప
  నిదురరానిత్తువు - నిజవిశ్రాంతి దొరకు || యేసు ||

 5. పీనసము నాసికను - పీడించుచుండ
  దీనిని మొదలంట - దీసివేయుదువు || యేసు ||

 6. దంతవ్యాధులు నోటి - దరినిలోపల పైన
  అంతటనున్నవి - అణచివేయుదువు || యేసు ||

 7. జలుబును దగ్గును - క్షయరోగాదులను
  నిలువకుండచేసి - నెమ్మది యిత్తువు || యేసు ||

 8. గొంతుకకాయలును - కంతులను వాపులను
  అంతర్ధానముచేసి - ఆదరింతువు || యేసు ||

 9. గుండెనొప్పులు లే-కుండ జేయుదువు
  మండుమటలు ఆర్పి - మహిమ చూపుదువు || యేసు ||

 10. ఉదరవ్యాధులనెల్ల - వదలించివేసి
  కదలని దుస్థితి - విదలింపగలవు || యేసు ||

 11. ప్రేగుప్రక్కను చిన్న - ప్రేగు మొలవంగ
  సాగకుండదాని - లాగివేయుదువు || యేసు ||

 12. మూత్రవ్యాధులకు వి-ముక్తి దయ చేసి
  స్త్రోత్రంబు చేయగల - చురుకుదన మిత్తువు || యేసు ||

 13. మూల శంక యే - మూల నుండకుండ
  మూలము పెరికి అను-కూలపరతువు || యేసు ||

 14. చర్మవ్యాధులు తత్-సంబంధ బాధలు
  నిర్మూలించి కుదురు - నెలకొల్ప గలవు || యేసు ||

 15. పడిదెబ్బతగిలిన - పగవారు కొట్టిన
  పడినగాయము మాన్పి - బ్రతికింపగలవు || యేసు ||

 16. గుచుకొన్నవి పైకి - వచ్చునట్లుచేసి
  స్వేచ్చగ నిక తిరుగ - వచ్చునన గలవు || యేసు ||

 17. పడలు మచ్చలు కాల్పు - పులిపిరికాయలు
  చిడుము కడిగి మరల - చేరనియ్యవు || యేసు ||

 18. విరిగిన శల్యముల్ - సరిగాచేసి యతికి
  కరుకుమను ధ్వనియైన - కలుగనియ్యవు || యేసు ||

 19. రక్తము తగ్గిన - రక్తము హెచ్చిన
  రక్తము సరిజేసి - రంజిల్ల జేతువు || యేసు ||

2వ భాగము


 1. రక్తనాళములు నీ - రక్తబలముచే
  శక్తిశుద్ధి పొంది - జయ మొంద గలవు || యేసు ||

 2. శ్రమలు రక్తధార - శస్త్రములేని
  క్రమమందు ఆరోగ్య - క్రమమియ్యగలవు || యేసు ||

 3. కలరా, పొంగును స్ఫొట-కములు బొబ్బలు తెగులు
  కలిగియున్న ఆపు-దల చేయగలవు || యేసు ||

 4. పైత్య శ్లేష్మ మేహ - వాతములు మాన్పి
  నిత్యారోగ్యంబు - నియమింప గలవు || యేసు ||

 5. భూమిపై పడవేయు - మూర్చరోగమును
  ఏమియు లేకుండ - ఎగురగొట్టుదువు || యేసు ||

 6. సంతానముకొరకు - జట్టుగా వేడిన
  సంతానము గ-ల్గింతువు ముదిమైన || యేసు ||

 7. విలపించు గర్భిణిల - వేదనను మాన్పి
  సుళువుగా ప్రసవించు - సుఖమియ్యగలవు || యేసు ||

 8. తల్లి గ్రహింపని - పిల్లల బాధలు
  చల్లార్చి చిరకాల - సౌఖ్యము లిత్తువు || యేసు ||

 9. స్త్రీలకు గల ప్రత్యేక - మౌ మొరలు
  ఆలించు తండ్రివిగ - నగపడగలవు || యేసు ||

 10. మగవారు ప్రత్యేక-మౌ బాధలొందు
  తెగతెంపు చేసి శాం-తిని నియ్యగలవు || యేసు ||

 11. స్థలము ఋతువు తిండి - జలము గాలి వీని
  వలనకలుగుహాని - పరిహరింతువు || యేసు ||

 12. పడని వస్తువులు లో-పట జొచ్చిన బయట
  పడిపోజేసి రోగి-భయము తీర్చుదువు || యేసు ||

 13. భయమువలన చింత - వలన వచ్చు వ్యాధి
  నయముచేసి జీవ-నము కాపాడుదువు || యేసు ||

 14. అనుకొననిరీతిగ - ఆరోగ్యము చెడగ
  అనుకొననిరీతిగ - ఆరోగ్యమిత్తువు || యేసు ||

 15. వృద్దాప్యమున మసల - వీలులేనప్పుడు
  ఉద్దరించు సహా-యుల నంపగలవు || యేసు ||

 16. ఎన్నడులేనట్టి - ఎన్నో జబ్బులు నేడు
  ఉన్నను అవికూడ - ఊడ్చి వేయుదువు || యేసు ||

 17. గుంటలు రంధ్రముల్ - కుదరగట్టుదువు
  అంటువ్యాధులు మాకు - అంటనీయవు || యేసు ||

 18. జిల తీత తిమ్మురులు -సలుపు చురుకులు పోట్లు
  కలవాట్లు నిదుర నడ-కలు ఆపుచేతువు || యేసు ||

 19. పాములు నాడ - పాములు ఏటిక
  పాములను ఊడి - పడునట్లు చేతువు || యేసు ||

 20. పొరబాటుగా మందు - పుచ్చుకొనుట వలన
  దొరలిపడు జబ్బు - దొర్లించగలవు || యేసు ||

 21. కండతగనిది పెరుగు - ఖండించివేతువు
  కొండనాలుక బల్ల - ఉండనీయవు || యేసు ||

 22. సురుపుడు కాయలు - చుండ్రు కురూపంబు
  మరియు పెట్టుమందు - పరిహరింతువు || యేసు ||

 23. మూలమూలనున్న - మురికిరక్తంబు
  మాలోని రాళ్ళను - తోలివేయుదువు || యేసు ||

 24. స్థూలము తగ్గించి - సుళువు చేయుదువు
  శూలనొప్పులు అణచి - శోకమార్పుదువు || యేసు ||

3వ భాగము


 1. ఒడలు నీరు పట్ట - ఒడలిపోజేతువు
  పడుచున్నట్టి రక్త-వాంతి కట్టుదువు || యేసు ||

 2. బహిరంగముగ కన-బడుచున్న దయ్యము
  విహరింపకుండను - వెళ్ళగొట్టుదువు || యేసు ||

 3. ఇట్టి రోగంబైన - అట్టి రోగంబైన
  ఎట్టి రోగంబైన - యేసే బాగుచేయు || యేసు ||

 4. పేరులేని వ్యాధి - పేరులేకుండను
  వేరులేకుండను - పెల్లగింపగలవు || యేసు ||

 5. అన్ని అవయవము లం-దున్న వ్యాధులన్ని
  కన్నుచూడకుండ - కడతేర్చగలవు || యేసు ||

 6. పరులువిన్న బిడియ-పడి భయము పడుచు
  వెరువకుండ నీకు - వివరించుకొందు || యేసు ||

 7. ఒకదరిని జబ్బుండ - నొకదరిని మేలు
  ప్రకటితంబుగనే-ర్పరచు చున్నావు || యేసు ||

 8. జబ్బు నిలువజేయు - సమయమునందు
  నిబ్బరమౌ భక్తి - నేర్పింపగలవు || యేసు ||

 9. మూలికాదులు రోగ-ముల నివారణకై
  నేలను మొల్పించు - నీకు స్తోత్రంబు || యేసు ||

 10. పశ్వాదులకు వచ్చు - వ్యాధులన్నిటిని
  విశాస ప్రార్ధనచే - వెడలగొట్టుదువు || యేసు ||

 11. పురుగులు జంతువు - కరచిన విషము
  హరించి వేతువు - ఆనందపర్తువు || యేసు ||

4వ భాగము


 1. భూతాలు రాకుండ - ధూతాళి ఖడ్గాలు
  చేతబట్టి నిలుచు - సేవకులై యున్నారు || యేసు ||

 2. పరలోక దూతలు - ప్రక్కనేయుందురు
  సరిగా నాకెపుడు పరి-చర్య చేయుదురు || యేసు ||

 3. నాశరీరమునందు - నాయాత్మయందు
  నీశక్తికి దయకు - నిత్య సంస్తుతులు || యేసు ||

 4. రోగినై యుండగా - రోగబాధితుల
  బాగుకొరకు నేను - ప్రార్ధన చేతును || యేసు ||

 5. దేవుండవైనను - దీనులకోసమై
  ఈ వసుధపై నరుడ -వైవెలసినావు || యేసు ||

 6. పరలోకమందున - నరలోకమందున
  పరిశుద్ధు-లందును - స్థిరవందనములు || యేసు ||

 7. నీ మతస్థులైన - ఏ మతస్థులైన
  నీ మాట నమ్మగా - క్షేమమిచ్చితివి || యేసు ||

 8. ఆశీర్వదించుట - నీ శక్తి యిష్టంబు
  ఆశీస్సుపొందుట - నాశక్తి యిష్టము || యేసు ||

 9. యేసుక్రీస్తుగా దేవు-డిలకు వచ్చిన తండ్రి
  నాసర్వమని నేను - నమ్ముకొన్నాను || యేసు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


51. kreestu sarvarOga vaidyuDu


1va bhaagamu


  yaesu prabhuvaa maa - hitabOdhakuMDa
  dOsamulu kshamiyiMchu - doDDajanakuMDa || yaesu ||

 1. rOgamulu maanpu - rooDhivaidyuMDa
  baaguchaesipaMpu - paramanaadhuMDa || yaesu ||

 2. talameedagala veMTru-kalu raaluvyaadhi
  alumukonnanu avi - molipiMpagalavu || yaesu ||

 3. talakunna vyaadhulu - tolagiMchi mudamu
  kaligiMchi mukhamunaku - kaLaniyyagalavu || yaesu ||

 4. niduraraanivaeLa - ninnu praardhiMpa
  niduraraanittuvu - nijaviSraaMti doraku || yaesu ||

 5. peenasamu naasikanu - peeDiMchuchuMDa
  deenini modalaMTa - deesivaeyuduvu || yaesu ||

 6. daMtavyaadhulu nOTi - darinilOpala paina
  aMtaTanunnavi - aNachivaeyuduvu || yaesu ||

 7. jalubunu daggunu - kshayarOgaadulanu
  niluvakuMDachaesi - nemmadi yittuvu || yaesu ||

 8. goMtukakaayalunu - kaMtulanu vaapulanu
  aMtardhaanamuchaesi - aadariMtuvu || yaesu ||

 9. guMDenoppulu lae-kuMDa jaeyuduvu
  maMDumaTalu aarpi - mahima choopuduvu || yaesu ||

 10. udaravyaadhulanella - vadaliMchivaesi
  kadalani dusthiti - vidaliMpagalavu || yaesu ||

 11. praeguprakkanu chinna - praegu molavaMga
  saagakuMDadaani - laagivaeyuduvu || yaesu ||

 12. mootravyaadhulaku vi-mukti daya chaesi
  strOtraMbu chaeyagala - churukudana mittuvu || yaesu ||

 13. moola SaMka yae - moola nuMDakuMDa
  moolamu periki anu-koolaparatuvu || yaesu ||

 14. charmavyaadhulu tat^-saMbaMdha baadhalu
  nirmooliMchi kuduru - nelakolpa galavu || yaesu ||

 15. paDidebbatagilina - pagavaaru koTTina
  paDinagaayamu maanpi - bratikiMpagalavu || yaesu ||

 16. guchukonnavi paiki - vachchunaTluchaesi
  svaechchaga nika tiruga - vachchunana galavu || yaesu ||

 17. paDalu machchalu kaalpu - pulipirikaayalu
  chiDumu kaDigi marala - chaeraniyyavu || yaesu ||

 18. virigina Salyamul^ - sarigaachaesi yatiki
  karukumanu dhvaniyaina - kaluganiyyavu || yaesu ||

 19. raktamu taggina - raktamu hechchina
  raktamu sarijaesi - raMjilla jaetuvu || yaesu ||

2va bhaagamu


 1. raktanaaLamulu nee - raktabalamuchae
  SaktiSuddhi poMdi - jaya moMda galavu || yaesu ||

 2. Sramalu raktadhaara - Sastramulaeni
  kramamaMdu aarOgya - kramamiyyagalavu || yaesu ||

 3. kalaraa, poMgunu sphoTa-kamulu bobbalu tegulu
  kaligiyunna aapu-dala chaeyagalavu || yaesu ||

 4. paitya Slaeshma maeha - vaatamulu maanpi
  nityaarOgyaMbu - niyamiMpa galavu || yaesu ||

 5. bhoomipai paDavaeyu - moorcharOgamunu
  aemiyu laekuMDa - eguragoTTuduvu || yaesu ||

 6. saMtaanamukoraku - jaTTugaa vaeDina
  saMtaanamu ga-lgiMtuvu mudimaina || yaesu ||

 7. vilapiMchu garbhiNila - vaedananu maanpi
  suLuvugaa prasaviMchu - sukhamiyyagalavu || yaesu ||

 8. talli grahiMpani - pillala baadhalu
  challaarchi chirakaala - saukhyamu littuvu || yaesu ||

 9. streelaku gala pratyaeka - mau moralu
  aaliMchu taMDriviga - nagapaDagalavu || yaesu ||

 10. magavaaru pratyaeka-mau baadhaloMdu
  tegateMpu chaesi SaaM-tini niyyagalavu || yaesu ||

 11. sthalamu Rtuvu tiMDi - jalamu gaali veeni
  valanakaluguhaani - parihariMtuvu || yaesu ||

 12. paDani vastuvulu lO-paTa jochchina bayaTa
  paDipOjaesi rOgi-bhayamu teerchuduvu || yaesu ||

 13. bhayamuvalana chiMta - valana vachchu vyaadhi
  nayamuchaesi jeeva-namu kaapaaDuduvu || yaesu ||

 14. anukonanireetiga - aarOgyamu cheDaga
  anukonanireetiga - aarOgyamittuvu || yaesu ||

 15. vRddaapyamuna masala - veelulaenappuDu
  uddariMchu sahaa-yula naMpagalavu || yaesu ||

 16. ennaDulaenaTTi - ennO jabbulu naeDu
  unnanu avikooDa - ooDchi vaeyuduvu || yaesu ||

 17. guMTalu raMdhramul^ - kudaragaTTuduvu
  aMTuvyaadhulu maaku - aMTaneeyavu || yaesu ||

 18. jila teeta timmurulu -salupu churukulu pOTlu
  kalavaaTlu nidura naDa-kalu aapuchaetuvu || yaesu ||

 19. paamulu naaDa - paamulu aeTika
  paamulanu ooDi - paDunaTlu chaetuvu || yaesu ||

 20. porabaaTugaa maMdu - puchchukonuTa valana
  doralipaDu jabbu - dorliMchagalavu || yaesu ||

 21. kaMDataganidi perugu - khaMDiMchivaetuvu
  koMDanaaluka balla - uMDaneeyavu || yaesu ||

 22. surupuDu kaayalu - chuMDru kuroopaMbu
  mariyu peTTumaMdu - parihariMtuvu || yaesu ||

 23. moolamoolanunna - murikiraktaMbu
  maalOni raaLLanu - tOlivaeyuduvu || yaesu ||

 24. sthoolamu taggiMchi - suLuvu chaeyuduvu
  Soolanoppulu aNachi - SOkamaarpuduvu || yaesu ||

3va bhaagamu


 1. oDalu neeru paTTa - oDalipOjaetuvu
  paDuchunnaTTi rakta-vaaMti kaTTuduvu || yaesu ||

 2. bahiraMgamuga kana-baDuchunna dayyamu
  vihariMpakuMDanu - veLLagoTTuduvu || yaesu ||

 3. iTTi rOgaMbaina - aTTi rOgaMbaina
  eTTi rOgaMbaina - yaesae baaguchaeyu || yaesu ||

 4. paerulaeni vyaadhi - paerulaekuMDanu
  vaerulaekuMDanu - pellagiMpagalavu || yaesu ||

 5. anni avayavamu laM-dunna vyaadhulanni
  kannuchooDakuMDa - kaDataerchagalavu || yaesu ||

 6. paruluvinna biDiya-paDi bhayamu paDuchu
  veruvakuMDa neeku - vivariMchukoMdu || yaesu ||

 7. okadarini jabbuMDa - nokadarini maelu
  prakaTitaMbuganae-rparachu chunnaavu || yaesu ||

 8. jabbu niluvajaeyu - samayamunaMdu
  nibbaramau bhakti - naerpiMpagalavu || yaesu ||

 9. moolikaadulu rOga-mula nivaaraNakai
  naelanu molpiMchu - neeku stOtraMbu || yaesu ||

 10. paSvaadulaku vachchu - vyaadhulanniTini
  viSaasa praardhanachae - veDalagoTTuduvu || yaesu ||

 11. purugulu jaMtuvu - karachina vishamu
  hariMchi vaetuvu - aanaMdapartuvu || yaesu ||

4va bhaagamu


 1. bhootaalu raakuMDa - dhootaaLi khaDgaalu
  chaetabaTTi niluchu - saevakulai yunnaaru || yaesu ||

 2. paralOka dootalu - prakkanaeyuMduru
  sarigaa naakepuDu pari-charya chaeyuduru || yaesu ||

 3. naaSareeramunaMdu - naayaatmayaMdu
  neeSaktiki dayaku - nitya saMstutulu || yaesu ||

 4. rOginai yuMDagaa - rOgabaadhitula
  baagukoraku naenu - praardhana chaetunu || yaesu ||

 5. daevuMDavainanu - deenulakOsamai
  ee vasudhapai naruDa -vaivelasinaavu || yaesu ||

 6. paralOkamaMduna - naralOkamaMduna
  pariSuddhu-laMdunu - sthiravaMdanamulu || yaesu ||

 7. nee matasthulaina - ae matasthulaina
  nee maaTa nammagaa - kshaemamichchitivi || yaesu ||

 8. aaSeervadiMchuTa - nee Sakti yishTaMbu
  aaSeessupoMduTa - naaSakti yishTamu || yaesu ||

 9. yaesukreestugaa daevu-Dilaku vachchina taMDri
  naasarvamani naenu - nammukonnaanu || yaesu ||