84. క్రీస్తు నీ కొరకే


  యేసు నీకొరకే రాగోరెను - క్రీస్తుయేసు నీ కొరకే రానుండెను
  యేసు నీ కొరకే రావలయుని = యేసు నీ కొరకే రానున్న
  కబురు - చేసి పూర్వ ప్రవక్తలచేత - వ్రాసిరది వారలావేశము చేత || యేసు ||

 1. యేసు నీ కొరకే జన్మించెను - క్రీస్తు యేసు నీ కొరకే నరుడాయెను -
  యేసు నీ కొరకే భువిజేరెను = యేసు నీకొరకే బోధ వినిపించెను -
  యేసు నీ కొరకే మాదిరిని చూపె - యేసు నీ కొరకే నడిచి చూపించెను || యేసు ||

 2. యేసు నీ కొరకే స్వస్థపరచె - క్రీస్తు యేసు నీకొరకే ఆకలితీర్చె -
  యేసు నీ కొరకే ఆపదనణచె = యేసు నీ కొరకే దయ్యములదోలే -
  యేసు నీ కొరకే మృతులను బ్రతికించె - యేసు నీ కొరకే అన్నియును జేసె || యేసు ||

 3. యేసు నీ కొరకే నిందలొందె - క్రీస్తు యేసు నీ కొరకే హింసలొందె
  యేసు నీ కొరకే సహనమొందె = యేసు నీ కొరకే సిలువను మోసె
  యేసు నీ కొరకే రక్తమోడ్చెను - యేసు నీ కొరకే భారమూడ్చెను || యేసు ||

 4. యేసు నీ కొరకే క్షమనొసంగె - క్రీస్తుయేసు నీకొరకే దయను జూపె
  యేసు నీ కొరకే ధైర్యమిడెను = యేసు నీ కొరకే రక్షయిచ్చెను
  యేసు నీ కొరకే శాంతి యిచ్చెను - యేసు నీకొరకే జీవమిచ్చెను || యేసు ||

 5. యేసు నీ కొరకే చంపనిచ్చె - క్రీస్తుయేసు నీకొరకే బ్రతికివచ్చె
  యేసు నీ కొరకే పాపమును గెల్చే - యేసు నీకొరకే సాతానును గెల్చె
  యేసు నీ కొరకే పాపమును గెల్చే - యేసు నీకొరకే పాపఫలమును గెల్చె || యేసు ||

 6. యేసు నీ కొరకే అన్నాడుగా - క్రీస్తుయేసు నీకొరకే ఉన్నాడుగా
  క్రీస్తుయేసు నీకొరకే విన్నాడుగా = యేసు నీ కొరకే - యేసు నీ కొరకే
  యేసు నీ కొరకే - యేసు నీ కొరకే - యేసు నీ కొరకే - యేసు నీ కొరకే || యేసు ||

 7. యేసు నీ కొరకే నిజ దేవుండు - క్రీస్తుయేసు నీకొరకే నిజ మానవుడు
  యేసు నీ కొరకే ఘనరిక్తుండు = యేసు నీ కొరకే యేసైయున్నాడు
  యేసు నీకొరకే క్రీస్తైయున్నాడు - యేసు నీ కొరకే సకలమైయున్నాడు || యేసు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


84. kreestu nee korakae


  yaesu neekorakae raagOrenu - kreestuyaesu nee korakae raanuMDenu
  yaesu nee korakae raavalayuni = yaesu nee korakae raanunna
  kaburu - chaesi poorva pravaktalachaeta - vraasiradi vaaralaavaeSamu chaeta || yaesu ||

 1. yaesu nee korakae janmiMchenu - kreestu yaesu nee korakae naruDaayenu -
  yaesu nee korakae bhuvijaerenu = yaesu neekorakae bOdha vinipiMchenu -
  yaesu nee korakae maadirini choope - yaesu nee korakae naDichi choopiMchenu || yaesu ||

 2. yaesu nee korakae svasthaparache - kreestu yaesu neekorakae aakaliteerche -
  yaesu nee korakae aapadanaNache = yaesu nee korakae dayyamuladOlae -
  yaesu nee korakae mRtulanu bratikiMche - yaesu nee korakae anniyunu jaese || yaesu ||

 3. yaesu nee korakae niMdaloMde - kreestu yaesu nee korakae hiMsaloMde
  yaesu nee korakae sahanamoMde = yaesu nee korakae siluvanu mOse
  yaesu nee korakae raktamODchenu - yaesu nee korakae bhaaramooDchenu || yaesu ||

 4. yaesu nee korakae kshamanosaMge - kreestuyaesu neekorakae dayanu joope
  yaesu nee korakae dhairyamiDenu = yaesu nee korakae rakshayichchenu
  yaesu nee korakae SaaMti yichchenu - yaesu neekorakae jeevamichchenu || yaesu ||

 5. yaesu nee korakae chaMpanichche - kreestuyaesu neekorakae bratikivachche
  yaesu nee korakae paapamunu gelchae - yaesu neekorakae saataanunu gelche
  yaesu nee korakae paapamunu gelchae - yaesu neekorakae paapaphalamunu gelche || yaesu ||

 6. yaesu nee korakae annaaDugaa - kreestuyaesu neekorakae unnaaDugaa
  kreestuyaesu neekorakae vinnaaDugaa = yaesu nee korakae - yaesu nee korakae
  yaesu nee korakae - yaesu nee korakae - yaesu nee korakae - yaesu nee korakae || yaesu ||

 7. yaesu nee korakae nija daevuMDu - kreestuyaesu neekorakae nija maanavuDu
  yaesu nee korakae ghanariktuMDu = yaesu nee korakae yaesaiyunnaaDu
  yaesu neekorakae kreestaiyunnaaDu - yaesu nee korakae sakalamaiyunnaaDu || yaesu ||