85

రాగం: - తాళం: - 1. యేసు నన్ను విడిపించినావు = దయ్యములనుండి నన్ను విడిపించినావు 2

 2. యేసు నన్ను విడిపించినావు = కష్టములనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 3. యేసు నన్ను విడిపించినావు = భయమునుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 4. యేసు నన్ను విడిపించినావు = వేదననుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 5. యేసు నన్ను విడిపించినావు = శిక్షల నుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 6. యేసు నన్ను విడిపించినావు = మందమునుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 7. యేసు నన్ను విడిపించినావు = ఆపదనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 8. యేసు నన్ను విడిపించినావు = కొదువలనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 9. యేసు నన్ను విడిపించినావు = లోభమునుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 10. యేసు నన్ను విడిపించినావు = వ్యాధులనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 11. యేసు నన్ను విడిపించినావు = నరకమునుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 12. యేసు నన్ను విడిపించినావు = నష్టములనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 13. యేసు నన్ను విడిపించినావు = నాశనమునుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 14. యేసు నన్ను విడిపించినావు = మృతికడనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 15. యేసు నన్ను విడిపించినావు = మరణమునుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 16. యేసు నన్ను విడిపించినావు = నిందలనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 17. యేసు నన్ను విడిపించినావు = ధూషణనుండి నన్ను విడిపించినావు ||

 18. యేసు నన్ను విడిపించినావు = పాపినైయున్న నన్ను విడిపించినావు ||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


85

raagaM: - taaLaM: - 1. yaesu nannu viDipiMchinaavu = dayyamulanuMDi nannu viDipiMchinaavu 2

 2. yaesu nannu viDipiMchinaavu = kashTamulanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 3. yaesu nannu viDipiMchinaavu = bhayamunuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 4. yaesu nannu viDipiMchinaavu = vaedananuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 5. yaesu nannu viDipiMchinaavu = Sikshala nuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 6. yaesu nannu viDipiMchinaavu = maMdamunuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 7. yaesu nannu viDipiMchinaavu = aapadanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 8. yaesu nannu viDipiMchinaavu = koduvalanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 9. yaesu nannu viDipiMchinaavu = lObhamunuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 10. yaesu nannu viDipiMchinaavu = vyaadhulanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 11. yaesu nannu viDipiMchinaavu = narakamunuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 12. yaesu nannu viDipiMchinaavu = nashTamulanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 13. yaesu nannu viDipiMchinaavu = naaSanamunuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 14. yaesu nannu viDipiMchinaavu = mRtikaDanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 15. yaesu nannu viDipiMchinaavu = maraNamunuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 16. yaesu nannu viDipiMchinaavu = niMdalanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 17. yaesu nannu viDipiMchinaavu = dhooshaNanuMDi nannu viDipiMchinaavu ||

 18. yaesu nannu viDipiMchinaavu = paapinaiyunna nannu viDipiMchinaavu ||