66. యేసునామస్మరణ


  యేసునామస్మరణ చేయండి - ప్రియులారా క్రీస్తు
  యేసునామస్మరణ చేయండి
  యేసునామస్మరణవలన - ఎట్టికష్టమైన తొలగును
  యేసునామస్మరణవలన - ఎట్టి సౌఖ్యమైన కలుగును
  యేసునామస్మరణవలన - ఏదిపోదు? ఏది రాదు? || యేసు ||

 1. యేసునామ స్మరణ మానకుడి
  ప్రియులారా క్రీస్తుయేసు నామ స్మరణ మానకుడి
  యేసునామస్మరణవలన - ఎట్టిపాపమైన పోవును
  యేసునామ స్మరణవలన - ఎట్టివ్యాధియైన కుదురును
  యేసునామ స్మరణవలన - ఎట్టికొదువయైన గడచును
  యేసునామ స్మరణవలన ఎట్టి ఆమెకైన శిశువులు
  = యేసునామ స్మరణవలన - ఎట్టిభూతమైన వదలును || యేసు ||

 2. క్రీస్తునామస్మరణ చేయండి - ప్రియులారా యేసుక్రీస్తునామస్మరణ చేయండి
  క్రీస్తునామ స్మరణ వలన - వాస్తవంబు బైలుపడును
  క్రీస్తునామ స్మరణ వలన - స్వస్థిస్థితులు దొరుకుచుండును
  క్రీస్తునామ స్మరణ వలన - సుస్థిరంబగు భక్తియబ్బును
  క్రీస్తునామ స్మరణ వలన - అస్తిపరమునందు నుండును
  = క్రీస్తునామ స్మరణ వలన - క్రియకు అన్నియు లభ్యమగును || యేసు ||

 3. యేసుక్రీస్తు స్మరణ మానకుడి - ప్రియులారా
  క్రీస్తు యేసునామ స్మరణ మానకుడి
  యేసుక్రీస్తు స్మరణవలన - ఎట్టిదుఃఖమైన ఉండదు
  యేసుక్రీస్తు స్మరణవలన - ఎట్టిచింతయైన ఉండదు
  యేసుక్రీస్తు స్మరణవలన - ఏ నిరాశయైన ఉండదు
  యేసుక్రీస్తు స్మరణవలన - ఎట్టి అజ్ఞానమును ఉండదు
  = యేసుక్రీస్తు స్మరణవలన - ఎట్టి భీతియైన ఉండదు || యేసు ||

 4. యేసునే ధ్యానించుచుండండి
  ఏకాంతమందు - యేసునే ధ్యానించుచుండండండి
  యేసుని ధ్యానించుటచే - ఏమియును సమయంబు పోదు
  యేసుని ధ్యానించుటచే - ఏమియును విశ్రాంతిపోదు
  యేసుని ధ్యానించుటచే - ఏమియును పనివెనుకబడదు
  యేసుని ధ్యానించుటచే - ఏమియును సుఖంబు తగ్గదు
  = యేసుని ధ్యానించుటచే - ఏమియును ఖర్చైపోదు || యేసు ||

 5. ఇట్టిధ్యానము చేయుచుండిన - మీలోని భక్తి గట్టిపడును కాలక్రమమున
  ఇట్టిధ్యానమువలన మీకు - ఎట్టి అప్పులైన తీరును
  ఇట్టిధ్యానమువలన మీకు - ఎట్టి వ్యాజ్యమైన గెలుచును
  ఇట్టిధ్యానమువలన మీకు - ఎట్టి నిందయైన గెలుచును
  ఇట్టిధ్యానమువలన మీకు - ఎట్టి కలహమైన ఆగును
  = ఇట్టిధ్యానమువలన మీకు - వట్టిమాట వట్టిదగును || యేసు ||

 6. మనుష్యకుమారుండు మనుష్యుడే - ఆపద్ధతిని
  దేవుని కుమారుడు కూడా దేవుండే
  దేవకుమారునిబట్టి - దేవుని బిడ్డలము మనము
  వాగ్ధానమునుబట్టి - దేవుని వారసులమైయున్నాము
  యేసుప్రభువు ప్రవక్తయనిన - ఏమిచెప్పిన నమ్మవలెను
  ఏ మతస్థులైన నమ్మిన - యేసు మేలుచేయుచుండును
  యేసుదేవుడు మన నరుండు - ఎంతగానో మురియవలెను
  బైబిలునందున్న క్రీస్తుని - పావన చరిత్ర చదువుడి
  యేసు మనలో నున్నాడు - యేసులో మనమున్నాము
  యేసునకు మనమె మనకు - యేసేయుండును ఏమితక్కువ || యేసు ||

 7. యేసుక్రీస్తు చరిత్ర వినరండి - భూజనులారా - యేసుక్రీస్తు చరిత్ర వినరండి
  యేసుదేవుడు నరుడు భూ - వాసియాయెను బోధించెను
  ధర్మముల మార్గమునందు - తానెనడచి దారిచూపెను
  మందులేకుండగనె జబ్బుల్ - మాన్పె మృతులకు జీవమిచ్చెను
  నరులలోని దయ్యములను - తరిమివేసి సౌఖ్యమిచ్చెను
  పాపములను గెల్చివేసెను - పాపులకాదరణయిచ్చెను
  ఆకలితోనున్న వారికి - అప్పములు కల్పించిపెట్టెను
  ఆపదయందున్న వారికి - ఆపద తప్పించివేసెను
  లెక్కలేకుండగను నిత్యము - లెక్కలేని మేళ్ళుచేసెను
  వాటినెల్లను వ్రాయబూనిన - వయసుచాలదు వసుధపట్టదు
  పాపపరిహారంబుకొరకు - ప్రాణ రక్తము బలిగపెట్టెను
  మరణమొందియు తనకుతానె - మరల బ్రతికి పరమువెళ్ళెను
  తిరిగివచ్చి భక్తజనులను - పరమునకు కొంచుకొనిపోవును
  ఇట్టిదేవుడు ఇట్టినరుడు - ఎవరును ఎక్కడను లేని || యేసు ||

 8. యేసుక్రీస్తు సంఘదేశాలు - మనకాలమందు ఇలకుచేయు మేళ్ళువినరండి
  గ్రంధముద్ర కచ్చుకూర్పులు - క్రైస్తవదేశాల పనులే
  గ్యాసులైట్లు మెరుపుదీపాల్ - క్రైస్తవదేశాల పనులే
  కార్లు ట్రైన్లు బైసైకిళ్ళు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  కళాశాలలు వైద్యశాలలు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  గాలియోడలు స్టీమర్లు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  కడనుతెచ్చు దుర్భిణీలు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  కడను వ్రాయు టెలిగ్రాములు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  కడను అడ్డు టెలివిజన్లు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  గ్రామఫోనులు బ్రాడ్ క్యాస్టులు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  కండ్ల అద్దాల్ యక్సరేలు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  కలములు మందులు మరలు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  గడియారాల్ ఫోటోగ్రాపులు - క్రైస్తవ దేశాల పనులే
  ఇవియు పూర్వమందెగలవని - యెరిగిన వారన్న యెడల
  అవి ఇప్పుడు మనకులేవు - ఇవి కండ్ల యెదుట ఉన్నవి
  ఇవియె వాడుకయందు గలవను - ఇచ్చుప్రత్యుత్తరము సబబు
  క్రీస్తు యేసను నీతిసూర్యుని - కీనీడస్థలములెన్నో
  యేసుక్రీస్తునిబట్టి సంఘము - ఇట్టి మేలునుచేయుగాక || యేసు ||

 9. లక్షయాభైవేలు వచ్చును - నీ పేరుమీద లక్షయాభైవేలు వచ్చును
  లక్షయాభైవేలురాగా - రక్షణార్ధమైన పనులకు - లక్షణముగా
  వాడినప్పుడు లక్షలాది వచ్చుచుండు || యేసు ||

 10. నామప్రార్ధన చేయుచుండండి రక్షకునికున్న - నామప్రార్ధన చేయుచుండండి
  యేసు అనగా రక్షకుండు - ఎవరినైనను రక్షించును
  క్రీస్తు అనగా నియమితుండు - కేవల మేర్పాటు పురుషుడు
  దేవుడొకడె క్రీస్తునొకడె - దేవుని గ్రంధంబునొకటె
  సంఘమొకటె ఐఖ్యమొకటె - సత్యసిద్ధాంతమును ఒకటె
  మహిమజీవన మొకటె - మోక్షమందిరమును ఒకటె ఆమేన్ || యేసు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


66. yaesunaamasmaraNa


  yaesunaamasmaraNa chaeyaMDi - priyulaaraa kreestu
  yaesunaamasmaraNa chaeyaMDi
  yaesunaamasmaraNavalana - eTTikashTamaina tolagunu
  yaesunaamasmaraNavalana - eTTi saukhyamaina kalugunu
  yaesunaamasmaraNavalana - aedipOdu? aedi raadu? || yaesu ||

 1. yaesunaama smaraNa maanakuDi
  priyulaaraa kreestuyaesu naama smaraNa maanakuDi
  yaesunaamasmaraNavalana - eTTipaapamaina pOvunu
  yaesunaama smaraNavalana - eTTivyaadhiyaina kudurunu
  yaesunaama smaraNavalana - eTTikoduvayaina gaDachunu
  yaesunaama smaraNavalana eTTi aamekaina SiSuvulu
  = yaesunaama smaraNavalana - eTTibhootamaina vadalunu || yaesu ||

 2. kreestunaamasmaraNa chaeyaMDi - priyulaaraa yaesukreestunaamasmaraNa chaeyaMDi
  kreestunaama smaraNa valana - vaastavaMbu bailupaDunu
  kreestunaama smaraNa valana - svasthisthitulu dorukuchuMDunu
  kreestunaama smaraNa valana - susthiraMbagu bhaktiyabbunu
  kreestunaama smaraNa valana - astiparamunaMdu nuMDunu
  = kreestunaama smaraNa valana - kriyaku anniyu labhyamagunu || yaesu ||

 3. yaesukreestu smaraNa maanakuDi - priyulaaraa
  kreestu yaesunaama smaraNa maanakuDi
  yaesukreestu smaraNavalana - eTTidu@hkhamaina uMDadu
  yaesukreestu smaraNavalana - eTTichiMtayaina uMDadu
  yaesukreestu smaraNavalana - ae niraaSayaina uMDadu
  yaesukreestu smaraNavalana - eTTi aj~naanamunu uMDadu
  = yaesukreestu smaraNavalana - eTTi bheetiyaina uMDadu || yaesu ||

 4. yaesunae dhyaaniMchuchuMDaMDi
  aekaaMtamaMdu - yaesunae dhyaaniMchuchuMDaMDaMDi
  yaesuni dhyaaniMchuTachae - aemiyunu samayaMbu pOdu
  yaesuni dhyaaniMchuTachae - aemiyunu viSraaMtipOdu
  yaesuni dhyaaniMchuTachae - aemiyunu panivenukabaDadu
  yaesuni dhyaaniMchuTachae - aemiyunu sukhaMbu taggadu
  = yaesuni dhyaaniMchuTachae - aemiyunu kharchaipOdu || yaesu ||

 5. iTTidhyaanamu chaeyuchuMDina - meelOni bhakti gaTTipaDunu kaalakramamuna
  iTTidhyaanamuvalana meeku - eTTi appulaina teerunu
  iTTidhyaanamuvalana meeku - eTTi vyaajyamaina geluchunu
  iTTidhyaanamuvalana meeku - eTTi niMdayaina geluchunu
  iTTidhyaanamuvalana meeku - eTTi kalahamaina aagunu
  = iTTidhyaanamuvalana meeku - vaTTimaaTa vaTTidagunu || yaesu ||

 6. manushyakumaaruMDu manushyuDae - aapaddhatini
  daevuni kumaaruDu kooDaa daevuMDae
  daevakumaarunibaTTi - daevuni biDDalamu manamu
  vaagdhaanamunubaTTi - daevuni vaarasulamaiyunnaamu
  yaesuprabhuvu pravaktayanina - aemicheppina nammavalenu
  ae matasthulaina nammina - yaesu maeluchaeyuchuMDunu
  yaesudaevuDu mana naruMDu - eMtagaanO muriyavalenu
  baibilunaMdunna kreestuni - paavana charitra chaduvuDi
  yaesu manalO nunnaaDu - yaesulO manamunnaamu
  yaesunaku maname manaku - yaesaeyuMDunu aemitakkuva || yaesu ||

 7. yaesukreestu charitra vinaraMDi - bhoojanulaaraa - yaesukreestu charitra vinaraMDi
  yaesudaevuDu naruDu bhoo - vaasiyaayenu bOdhiMchenu
  dharmamula maargamunaMdu - taanenaDachi daarichoopenu
  maMdulaekuMDagane jabbul^ - maanpe mRtulaku jeevamichchenu
  narulalOni dayyamulanu - tarimivaesi saukhyamichchenu
  paapamulanu gelchivaesenu - paapulakaadaraNayichchenu
  aakalitOnunna vaariki - appamulu kalpiMchipeTTenu
  aapadayaMdunna vaariki - aapada tappiMchivaesenu
  lekkalaekuMDaganu nityamu - lekkalaeni maeLLuchaesenu
  vaaTinellanu vraayaboonina - vayasuchaaladu vasudhapaTTadu
  paapaparihaaraMbukoraku - praaNa raktamu baligapeTTenu
  maraNamoMdiyu tanakutaane - marala bratiki paramuveLLenu
  tirigivachchi bhaktajanulanu - paramunaku koMchukonipOvunu
  iTTidaevuDu iTTinaruDu - evarunu ekkaDanu laeni || yaesu ||

 8. yaesukreestu saMghadaeSaalu - manakaalamaMdu ilakuchaeyu maeLLuvinaraMDi
  graMdhamudra kachchukoorpulu - kraistavadaeSaala panulae
  gyaasulaiTlu merupudeepaal^ - kraistavadaeSaala panulae
  kaarlu Trainlu baisaikiLLu - kraistava daeSaala panulae
  kaLaaSaalalu vaidyaSaalalu - kraistava daeSaala panulae
  gaaliyODalu sTeemarlu - kraistava daeSaala panulae
  kaDanutechchu durbhiNeelu - kraistava daeSaala panulae
  kaDanu vraayu Teligraamulu - kraistava daeSaala panulae
  kaDanu aDDu Telivijanlu - kraistava daeSaala panulae
  graamaphOnulu braaD^ kyaasTulu - kraistava daeSaala panulae
  kaMDla addaal^ yaksaraelu - kraistava daeSaala panulae
  kalamulu maMdulu maralu - kraistava daeSaala panulae
  gaDiyaaraal^ phOTOgraapulu - kraistava daeSaala panulae
  iviyu poorvamaMdegalavani - yerigina vaaranna yeDala
  avi ippuDu manakulaevu - ivi kaMDla yeduTa unnavi
  iviye vaaDukayaMdu galavanu - ichchupratyuttaramu sababu
  kreestu yaesanu neetisooryuni - keeneeDasthalamulennO
  yaesukreestunibaTTi saMghamu - iTTi maelunuchaeyugaaka || yaesu ||

 9. lakshayaabhaivaelu vachchunu - nee paerumeeda lakshayaabhaivaelu vachchunu
  lakshayaabhaivaeluraagaa - rakshaNaardhamaina panulaku - lakshaNamugaa
  vaaDinappuDu lakshalaadi vachchuchuMDu || yaesu ||

 10. naamapraardhana chaeyuchuMDaMDi rakshakunikunna - naamapraardhana chaeyuchuMDaMDi
  yaesu anagaa rakshakuMDu - evarinainanu rakshiMchunu
  kreestu anagaa niyamituMDu - kaevala maerpaaTu purushuDu
  daevuDokaDe kreestunokaDe - daevuni graMdhaMbunokaTe
  saMghamokaTe aikhyamokaTe - satyasiddhaaMtamunu okaTe
  mahimajeevana mokaTe - mOkshamaMdiramunu okaTe aamaen^ || yaesu ||