50. యేసు నామము

రాగం: శంకరాభరణం తాళం: తిశ్రగతి  యేసు నామము కంటే యేది - గొప్ప - యేసు నామము కంటే యేది ||యేసు||

 1. పాపాలు హరించియున్న - నేడు - పాపాలు హరియించుచున్న ||యేసు||

 2. మతిని శాంతిపరచియున్న - నేడు - మతిని శాంతి పరచుచున్న ||యేసు||

 3. కండ్లకు చూపొసగియున్న - నేడు కండ్లకు చూపొసగు చున్న ||యేసు||

 4. చెవుడు బాగుచేసియున్న - నేడు - చెవుడు బాగుచేయుచున్న ||యేసు||

 5. నత్తిని పోగొట్టియున్న - నేడు - నత్తిని పోగొట్టుచున్న ||యేసు||

 6. చేతులు సరిచేసియున్న - నేడు - చేతులు సరిచేసియున్న ||యేసు||

 7. కాళ్ళను సరిచేసియున్న - నేడు - కాళ్ళను సరిచేయుచున్న ||యేసు||

 8. కుష్టు రోగము మాన్పి యున్న - నేడు - కుష్టు రోగము మాన్పుచున్న ||యేసు||

 9. జ్వరమునయముచేసియున్న - నేడు - జ్వరమునయముచేయుచున్న ||యేసు||

 10. సుఖ వ్యాధుల్ కుదిర్చియున్న - నేడు - సుఖ వ్యాధుల్ కుదుర్చుచున్న ||యేసు||

 11. ఉబ్బు రోగమునణచి యున్న - నేడు - ఉబ్బు రోగమునణచు చున్న ||యేసు||

 12. నీరసము తొలగించి యున్న - నేడు - నీరసము తొలగించు చున్న ||యేసు||

 13. దయ్యములనుదరిమియున్న - నేడు - దయ్యములను దరుముచున్న ||యేసు||

 14. ఇమ్ముగ యేసుని బట్టి - నేడు - నమ్మిన సర్వాంగ పుష్టి ||యేసు||

 15. మృతులను బ్రతికించియున్న - నేడు- మృతి రాకుండ జేయుచున్న ||యేసు||

 16. అన్ని బాగుచేసియున్న - నేడు - అన్ని బాగు చేయుచున్న ||యేసు||

 17. మోక్షద్వారము తెరిచి యున్న - నేడు - మోక్ష ద్వారము తెరచుచున్న ||యేసు||

 18. ఈ సువార్తకంటె ఏది - గొప్ప - యేసు వార్తకంటె యేది ||యేసు||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


50. yaesu naamamu

raagaM: SaMkaraabharaNaM taaLaM: tiSragati  yaesu naamamu kaMTae yaedi - goppa - yaesu naamamu kaMTae yaedi ||yaesu||

 1. paapaalu hariMchiyunna - naeDu - paapaalu hariyiMchuchunna ||yaesu||

 2. matini SaaMtiparachiyunna - naeDu - matini SaaMti parachuchunna ||yaesu||

 3. kaMDlaku chooposagiyunna - naeDu kaMDlaku chooposagu chunna ||yaesu||

 4. chevuDu baaguchaesiyunna - naeDu - chevuDu baaguchaeyuchunna ||yaesu||

 5. nattini pOgoTTiyunna - naeDu - nattini pOgoTTuchunna ||yaesu||

 6. chaetulu sarichaesiyunna - naeDu - chaetulu sarichaesiyunna ||yaesu||

 7. kaaLLanu sarichaesiyunna - naeDu - kaaLLanu sarichaeyuchunna ||yaesu||

 8. kushTu rOgamu maanpi yunna - naeDu - kushTu rOgamu maanpuchunna ||yaesu||

 9. jvaramunayamuchaesiyunna - naeDu - jvaramunayamuchaeyuchunna ||yaesu||

 10. sukha vyaadhul^ kudirchiyunna - naeDu - sukha vyaadhul^ kudurchuchunna ||yaesu||

 11. ubbu rOgamunaNachi yunna - naeDu - ubbu rOgamunaNachu chunna ||yaesu||

 12. neerasamu tolagiMchi yunna - naeDu - neerasamu tolagiMchu chunna ||yaesu||

 13. dayyamulanudarimiyunna - naeDu - dayyamulanu darumuchunna ||yaesu||

 14. immuga yaesuni baTTi - naeDu - nammina sarvaaMga pushTi ||yaesu||

 15. mRtulanu bratikiMchiyunna - naeDu- mRti raakuMDa jaeyuchunna ||yaesu||

 16. anni baaguchaesiyunna - naeDu - anni baagu chaeyuchunna ||yaesu||

 17. mOkshadvaaramu terichi yunna - naeDu - mOksha dvaaramu terachuchunna ||yaesu||

 18. ee suvaartakaMTe aedi - goppa - yaesu vaartakaMTe yaedi ||yaesu||