32. సిలువ

రాగం: - తాళం: -  యేసుక్రీస్తుని సిలువ - ఎపుడు ధ్యానము చేయు మాసతోను సోదరా = మనదోసంబు నెడబాపు - ఈ సంతాప మరణ - వ్యాసంబుచే సోదరా

 1. ధీరుండై ధీనుండై - ధారుణ్య పాపభారంబు మోసెను సోదరా = తన్ను - జేరినవారిని - పారదోలనని - ఎవరు బల్కిరి సోదరా || యేసు ||

 2. ఎండచే గాయములు - మండుచునుండెను - నిండు వేదన సోదరా = గుండె - నుండి నీరుకారు - చుండె దుఃఖించుచు - నుండు వేళను సోదరా || యేసు ||

 3. ఒళ్ళంత రక్తము - ముళ్ళ కిరీటము - తలపై బెట్టిరి సోదరా = ఒకడు బళ్ళెంబుతో బొడవ - నీళ్ళు రక్తము గారె - చిల్లులాయెను సోదరా || యేసు ||

 4. కటకటా - పాపసంకటము - బాపుట కింత ఎటులోర్చితివి సోదరా = ఎంతో కఠినహ్రదయంబైన - అటుజూచి తరచినా కరిగిపోవును సోదరా || యేసు ||

 5. పంచగాయములు - నేనెంచి తలంచినా వంచనయిది సోదరా = నన్ను వంచించు సైతాను - వలనుండి గావ - తానెంచి బొందెను సోదరా || యేసు ||

 6. మరణమై నప్పుడు - ధరణి వణికెను గుడి - తెర చినిగెను సోదరా = ఊరు గిరులు బండలు బద్ద - లాయె సమాధులు - తెరువబడెను సోదరా || యేసు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


32. siluva

raagaM: - taaLaM: -  yaesukreestuni siluva - epuDu dhyaanamu chaeyu maasatOnu sOdaraa = manadOsaMbu neDabaapu - ee saMtaapa maraNa - vyaasaMbuchae sOdaraa

 1. dheeruMDai dheenuMDai - dhaaruNya paapabhaaraMbu mOsenu sOdaraa = tannu - jaerinavaarini - paaradOlanani - evaru balkiri sOdaraa || yaesu ||

 2. eMDachae gaayamulu - maMDuchunuMDenu - niMDu vaedana sOdaraa = guMDe - nuMDi neerukaaru - chuMDe du@hkhiMchuchu - nuMDu vaeLanu sOdaraa || yaesu ||

 3. oLLaMta raktamu - muLLa kireeTamu - talapai beTTiri sOdaraa = okaDu baLLeMbutO boDava - neeLLu raktamu gaare - chillulaayenu sOdaraa || yaesu ||

 4. kaTakaTaa - paapasaMkaTamu - baapuTa kiMta eTulOrchitivi sOdaraa = eMtO kaThinahradayaMbaina - aTujoochi tarachinaa karigipOvunu sOdaraa || yaesu ||

 5. paMchagaayamulu - naeneMchi talaMchinaa vaMchanayidi sOdaraa = nannu vaMchiMchu saitaanu - valanuMDi gaava - taaneMchi boMdenu sOdaraa || yaesu ||

 6. maraNamai nappuDu - dharaNi vaNikenu guDi - tera chinigenu sOdaraa = ooru girulu baMDalu badda - laaye samaadhulu - teruvabaDenu sOdaraa || yaesu ||