28. క్రీస్తు ప్రభుని చరిత్ర

రాగం: బిల్హరి తాళం: ఆది  యేసుక్రీస్తు వారి కథవినుడి - దేశీయులారా - యేసు క్రీస్తువారి
  కథవినుడి = దోసకారులన్ రక్షింప - దోసములంటని రీతిగనె
  దాసుని రూపంబుతో మన - ధరణిలో వెలసిన దేవుండౌ || యేసుక్రీస్తు ||

 1. రోగులన్ కొందరినిజూచి - బాగుచేయునని యనలేదు - రోగముల
  తీరది పరికించి - బాగుచేయ లేననలేదు - రోగముల నివారణకైన -
  యోగముల్ తాజెప్పలేదు - యోగయోగులమించు వైద్య - యోగి
  తానని ఋజువుగొన్న || యేసుక్రీస్తు ||

 2. పాపులను నిందించి యేవిధ - శాపవాక్కుల్ పల్కలేదు - పాపులకు
  గతిలేదని చెప్పి - పారద్రోలి వేయలేదు కోపపడుచు పాపులను
  రా - కూడదని వచియింపలేదు = పాపములు పరిహారము చేసి -
  పరమదేవుడు తానని తెల్పిన || యేసుక్రీస్తు ||

 3. నరులకు దేవుడు తండ్రియగు వరుస బైలుపరచినాడు పొరుగు
  వారు సోదరులన్న - మరొకవరుస - తేల్చినాడు మరియు దేవున్
  పొరుగు వారిన్ - సరిగ ప్రేమించు మన్నాడు = కొరతలేకుండ
  సర్వాజ్ఞల్ నెరవేర్చి మాదిరి జూపిన || యేసుక్రీస్తు ||

 4. వాక్కు వినవచ్చినవారలకు - వాక్యహారమున్ తినిపించె ఆకలితో
  నున్న ఆయైదువేలన్ గనికరించె - మూకకు వండని రొట్టెలను
  బుట్టించి తృప్తిగా వడ్డించె = లోకమంతకు పోషకుడు తా-నే కదా
  యని మెప్పుగాంచిన || యేసుక్రీస్తు ||

 5. దురితములను తత్ఫలములను - దుష్టుడౌ సైతానును గెల్చె తరుణ
  మందు మృతులన్ లేపె - దయ్యములను దరిమివైచె నరుల
  భారమున్ వహియించి - మరణమొంది తిరిగిలేచె = తిరుగవచ్చెద
  నంచు మోక్ష -పురము వెళ్ళి గూర్చున్న || యేసుక్రీస్తు ||

 6. పాపులకు రోగులకు బీద - వారికి దేవుండుయేసె ఆపదలన్నిటిలో
  నిత్య - మడ్డుపడు మిత్రుండు క్రీ స్తే - పాపమున పడకుండగా
  పాడెడు శిల యేసుక్రీస్తే - పాపులాశ్రయించిన యెడల - పర
  లోకమునకు గొంపోవు || యేసుక్రీస్తు ||

 7. మరల యూదుల్ దేశమునకు - మళ్ళుచున్నారిదియొక గుర్తు
  పరుగులెత్తుచున్నవి కారుల్ - బస్సులు ఇది మరియొకగుర్తు - కరు
  వురు మతవాదాలు భూ - కంపముల్ యుద్ధా లొకగుర్తు =
  గురుతులై పోయినవిగనుక - త్వరగవచ్చుచున్న శ్రీ || యేసుక్రీస్తు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


28. kreestu prabhuni charitra

raagaM: bilhari taaLaM: aadi  yaesukreestu vaari kathavinuDi - daeSeeyulaaraa - yaesu kreestuvaari
  kathavinuDi = dOsakaarulan^ rakshiMpa - dOsamulaMTani reetigane
  daasuni roopaMbutO mana - dharaNilO velasina daevuMDau || yaesukreestu ||

 1. rOgulan^ koMdarinijoochi - baaguchaeyunani yanalaedu - rOgamula
  teeradi parikiMchi - baaguchaeya laenanalaedu - rOgamula nivaaraNakaina -
  yOgamul^ taajeppalaedu - yOgayOgulamiMchu vaidya - yOgi
  taanani Rjuvugonna || yaesukreestu ||

 2. paapulanu niMdiMchi yaevidha - Saapavaakkul^ palkalaedu - paapulaku
  gatilaedani cheppi - paaradrOli vaeyalaedu kOpapaDuchu paapulanu
  raa - kooDadani vachiyiMpalaedu = paapamulu parihaaramu chaesi -
  paramadaevuDu taanani telpina || yaesukreestu ||

 3. narulaku daevuDu taMDriyagu varusa bailuparachinaaDu porugu
  vaaru sOdarulanna - marokavarusa - taelchinaaDu mariyu daevun^
  porugu vaarin^ - sariga praemiMchu mannaaDu = koratalaekuMDa
  sarvaaj~nal^ neravaerchi maadiri joopina || yaesukreestu ||

 4. vaakku vinavachchinavaaralaku - vaakyahaaramun^ tinipiMche aakalitO
  nunna aayaiduvaelan^ ganikariMche - mookaku vaMDani roTTelanu
  buTTiMchi tRptigaa vaDDiMche = lOkamaMtaku pOshakuDu taa-nae kadaa
  yani meppugaaMchina || yaesukreestu ||

 5. duritamulanu tatphalamulanu - dushTuDau saitaanunu gelche taruNa
  maMdu mRtulan^ laepe - dayyamulanu darimivaiche narula
  bhaaramun^ vahiyiMchi - maraNamoMdi tirigilaeche = tirugavachcheda
  naMchu mOksha -puramu veLLi goorchunna || yaesukreestu ||

 6. paapulaku rOgulaku beeda - vaariki daevuMDuyaese aapadalanniTilO
  nitya - maDDupaDu mitruMDu kree stae - paapamuna paDakuMDagaa
  paaDeDu Sila yaesukreestae - paapulaaSrayiMchina yeDala - para
  lOkamunaku goMpOvu || yaesukreestu ||

 7. marala yoodul^ daeSamunaku - maLLuchunnaaridiyoka gurtu
  parugulettuchunnavi kaarul^ - bassulu idi mariyokagurtu - karu
  vuru matavaadaalu bhoo - kaMpamul^ yuddhaa lokagurtu =
  gurutulai pOyinaviganuka - tvaragavachchuchunna Sree || yaesukreestu ||