18. క్రిస్మస్

రాగం: దుర్గ తాళం: ఆది  యేసు జన్మించెన్ ఇలలో - యేసు జన్మించెన్ - పాపుల
  కొరకును శుద్ధులకొరకును = యేసు జన్మించెన్
  ఈ సంతసమగు వర్తమానము = ఎల్లజనుల వీనులమ్రోగు
  గాక = విభునకు స్తోత్రము || యేసు ||


 1. లోకము కొరకును నాకై నీకై ఆ కాలమునకై - ఈ కాలమునకై -
  లోకరక్షకుడగు యేసుడు బుట్టెను - ఆ కైసరౌగుస్తు అరయలేదు
  ప్రభున్ = ఇది ఆశ్చర్యము - ఎంతో విచారము - ఏల నతడు
  ప్రభు - నెరుగకపోయెనో || యేసు ||

 2. భూజనాంగములకై నాకై నీకె - రాజులకై హే - రోదురాజు
  కొరకై - రాజగు యేసుడు - రంజిల్ల బుట్టెను - రాజగు హేరోదు
  ప్రభువు నరయలేదు = ఇది ఆశ్చర్యము - ఎంతో విచారము -
  యేల నతడు ప్రభు నెరుగకపోయెనో || యేసు ||

 3. సర్వలోకమునకై నాకై - నీకె - సర్వవేదజ్ఞులౌ - శాస్త్రుల కొరకై
  ఉర్విని యేసుడు - ఉద్భవించెను - గర్వపు శాస్త్రులు ప్రభువు
  నరయలేదు = ఇది ఆశ్చర్యము - ఎంతో విచారము యేల వారు
  ప్రభు - నెరుగకపోయిరో || యేసు ||

 4. నీవనుకొను ప్రతివానికై నాకై నీకై - దేవార్చకులకై - శాస్త్రుల
  కొరకై - దేవనందనుడి భువిలో - బుట్టెను - ఈ వార్తచూసి
  యేల వారు ప్రభు - నెరుగకపోయిరో || యేసు ||

 5. ఆ ప్రాంతపు వారికి జ్ఞానులకు - ఈ ప్రభుజన్మసు - వార్తవిన
  బడియె-భూ ప్రజలీవార్త - గ్రహింపలేదాయె అ ప్రజలకు చూచు -
  నాశయె లేదాయె = ఇది ఆశ్చర్యము - ఎంతో విచారము - ఎందులకీ
  వార్త - యెరుగకపోయిరో || యేసు ||

 6. సకల మతస్థులకొరకై నాకై - సుఖముగా జీవించు - నీ కొరకై ప్రభు
  సుఖమును త్యజించి - సుతుడై పుట్టెను - సకల మతస్థులు - స్వామి
  నెరుగలేదు = ఇది ఆశ్చర్యము ఎంత విచారము - యేల వారు ప్రభు
  నెరుగక పోయిరో || యేసు ||

 7. అన్ని పల్లెలకై పట్టణములకై - కన్నబిడ్డలమగు - నాకై నీకై
  చిన్న కుమారుడై - శ్రీ యేసుబుట్టెను - అన్నిచోట్లకిపుడీ - వార్త
  తెలియుచుండెన్ - ఇది ఆశ్చర్యము - ఎంతో సంతోషము -
  ఇట్లు వ్యాపింపజేయు - దేవునికి స్తోత్రము || యేసు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


18. krismas^

raagaM: durga taaLaM: aadi  yaesu janmiMchen^ ilalO - yaesu janmiMchen^ - paapula
  korakunu Suddhulakorakunu = yaesu janmiMchen^
  ee saMtasamagu vartamaanamu = ellajanula veenulamrOgu
  gaaka = vibhunaku stOtramu || yaesu ||


 1. lOkamu korakunu naakai neekai aa kaalamunakai - ee kaalamunakai -
  lOkarakshakuDagu yaesuDu buTTenu - aa kaisaraugustu arayalaedu
  prabhun^ = idi aaScharyamu - eMtO vichaaramu - aela nataDu
  prabhu - nerugakapOyenO || yaesu ||

 2. bhoojanaaMgamulakai naakai neeke - raajulakai hae - rOduraaju
  korakai - raajagu yaesuDu - raMjilla buTTenu - raajagu haerOdu
  prabhuvu narayalaedu = idi aaScharyamu - eMtO vichaaramu -
  yaela nataDu prabhu nerugakapOyenO || yaesu ||

 3. sarvalOkamunakai naakai - neeke - sarvavaedaj~nulau - Saastrula korakai
  urvini yaesuDu - udbhaviMchenu - garvapu Saastrulu prabhuvu
  narayalaedu = idi aaScharyamu - eMtO vichaaramu yaela vaaru
  prabhu - nerugakapOyirO || yaesu ||

 4. neevanukonu prativaanikai naakai neekai - daevaarchakulakai - Saastrula
  korakai - daevanaMdanuDi bhuvilO - buTTenu - ee vaartachoosi
  yaela vaaru prabhu - nerugakapOyirO || yaesu ||

 5. aa praaMtapu vaariki j~naanulaku - ee prabhujanmasu - vaartavina
  baDiye-bhoo prajaleevaarta - grahiMpalaedaaye a prajalaku choochu -
  naaSaye laedaaye = idi aaScharyamu - eMtO vichaaramu - eMdulakee
  vaarta - yerugakapOyirO || yaesu ||

 6. sakala matasthulakorakai naakai - sukhamugaa jeeviMchu - nee korakai prabhu
  sukhamunu tyajiMchi - sutuDai puTTenu - sakala matasthulu - svaami
  nerugalaedu = idi aaScharyamu eMta vichaaramu - yaela vaaru prabhu
  nerugaka pOyirO || yaesu ||

 7. anni pallelakai paTTaNamulakai - kannabiDDalamagu - naakai neekai
  chinna kumaaruDai - Sree yaesubuTTenu - annichOTlakipuDee - vaarta
  teliyuchuMDen^ - idi aaScharyamu - eMtO saMtOshamu -
  iTlu vyaapiMpajaeyu - daevuniki stOtramu || yaesu ||