44. సంఘము 1. యేసు! చూపుము - సేవా మార్గము
  నీవు సేవచేసినట్టి - సంఘ సేవచేయురీతి
  మాకు నేర్పుము - ఆశదీర్చుము

 2. యేసు! పాలకా - సంఘ నాయకా
  నీకు కీర్తి తెచ్చునట్లు - మేము సేవ చేయునట్టి
  భక్తి ప్రేమయు - శక్తినీయుము

 3. యేసు! వాక్యమా - నిత్య జీవమా
  పాపులెల్ల నీదు వాక్య - బోధమాదు సేవబట్టి
  బొందునట్లుగ - పోగుచేయుము

 4. యేసు! పోషకా - దీనపక్షక
  మాకునున్న బీదలెల్ల - నీదునిండు చేతవల్ల
  తృప్తి జెందను - సాయమీయుమా

 5. యేసు! వైద్యుడా - నీతి సూర్యుడా
  మాదు సేవయందురోగుల్ - నీదురెక్కవల్ల బాగు
  నొందునట్లుగ - దీవెనీయుమా

 6. యేసు! శాంతుడా - శాంతికారుడా
  కష్టమొందువారు మాదు - సేవబట్టి నీ సహాయ
  మొందునట్లుగా - వీలునీయుమ

 7. సంఘమంతయు - వృద్ధి జెందగ
  తండ్రిపొందు పుత్రుడొందు - ఆత్మబొందు నిత్యకీర్తి
  హల్లేలూయలు - హల్లేలూయలు - ఆమేన్
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


44. saMghamu 1. yaesu! choopumu - saevaa maargamu
  neevu saevachaesinaTTi - saMgha saevachaeyureeti
  maaku naerpumu - aaSadeerchumu

 2. yaesu! paalakaa - saMgha naayakaa
  neeku keerti techchunaTlu - maemu saeva chaeyunaTTi
  bhakti praemayu - Saktineeyumu

 3. yaesu! vaakyamaa - nitya jeevamaa
  paapulella needu vaakya - bOdhamaadu saevabaTTi
  boMdunaTluga - pOguchaeyumu

 4. yaesu! pOshakaa - deenapakshaka
  maakununna beedalella - needuniMDu chaetavalla
  tRpti jeMdanu - saayameeyumaa

 5. yaesu! vaidyuDaa - neeti sooryuDaa
  maadu saevayaMdurOgul^ - needurekkavalla baagu
  noMdunaTluga - deeveneeyumaa

 6. yaesu! SaaMtuDaa - SaaMtikaaruDaa
  kashTamoMduvaaru maadu - saevabaTTi nee sahaaya
  moMdunaTlugaa - veeluneeyuma

 7. saMghamaMtayu - vRddhi jeMdaga
  taMDripoMdu putruDoMdu - aatmaboMdu nityakeerti
  hallaelooyalu - hallaelooyalu - aamaen^