24. దైవ బాలుడు

రాగం: హిందుస్థానితోడి తాళం: దేశాది    యేసుబాలుడ - యేసుబాలుడ - ఎంతయు వందనం - ఓ బాసుర దేవకుమార - భక్తివందనం = ఓ భాసుర దేవకుమార - భక్తివందనం

  1. పసుల తొట్టిలోనే యప్పుడు - పరుండినావు = ఇప్పుడు - వసుధ భక్తులందరిలోను - వాసము జేతువు || యేసుబాలుడ ||

  2. యూదులలోనే యావేళ ఉద్భవించితివి - ఇప్పుడు = యూదాది సకలజనులలో - ఉద్భవింతువు || యేసుబాలుడ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


24. daiva baaluDu

raagaM: hiMdusthaanitODi taaLaM: daeSaadi    yaesubaaluDa - yaesubaaluDa - eMtayu vaMdanaM - O baasura daevakumaara - bhaktivaMdanaM = O bhaasura daevakumaara - bhaktivaMdanaM

  1. pasula toTTilOnae yappuDu - paruMDinaavu = ippuDu - vasudha bhaktulaMdarilOnu - vaasamu jaetuvu || yaesubaaluDa ||

  2. yoodulalOnae yaavaeLa udbhaviMchitivi - ippuDu = yoodaadi sakalajanulalO - udbhaviMtuvu || yaesubaaluDa ||