35. యేసు క్రీస్తు ప్రభుని సిలువ మీద పలికిన ఏడుమాటల ధ్యానము

రాగం: - తాళం: -  ఏడు మాటలు పలికినావా = ప్రభువ - ఏడు ముఖ్యాంశములు - ఎరుకపరచితివా

 1. దేవుండవు కాని యెడల - నిన్ను - తిప్పి చంపువారిన్ - క్షమియింపగలవా =
  జీవమైయుండని యెడల - నిన్ను - చావుదెబ్బలు గొట్ట - సహింపగలవా || ఏడు || (లూక 23:34)

 2. రక్షణ కథ నడిపినావా - ఒకరిన్ - రక్షించి పరదైసు - కొనిపోయినావా =
  శిక్షితునికి భోధింపకనే - శాంతి - లక్షణము చూపుచు - రక్షించినావా || ఏడు || (లూక 23:43)

 3. తల్లికి నొక సం రక్షకుని - నిచ్చి - ఎల్లరకుమాదిరి - కనపరచినావా =
  తల్లికిసృష్టికర్తవై - ప్రేమ తనయుండవై   గౌర - వించియున్నావా || ఏడు || (యోహాను 19:26,27)

 4. నరుడవు కాకున్న యెడల - దేవ - నన్నేల విడచితి - వని - యడిగినావా =
  నరడవును దేవుండవును - గాన - నాపూర్ణ రక్ష కుడవని ఋజువైనావా || ఏడు || (మార్కు 15:34)

 5. ఎన్నికజనుల ద్వేషంబు - నీకు - ఎండయైనందున - దప్పి గొన్నావా =
  ఉన్న యెండకును బాధకును జిహ్వ - కూట లేనందున - దాహమన్నావా || ఏడు || (యోహాను 19:28)

 6. పాపులరక్షణకొరకు - చేయ - వలసిన పనులెల్ల - ముగియించినావా =
  ఆ పగలు - పగ వారి పగలు - తుదకు - అంతముకాగా సమాప్త మన్నావా || ఏడు || (యోహాను 19:30)

 7. కనుక నీ యాత్మన్ మరణమున - నీదు - జనకుని చేతుల - కప్పగించితివా =
  జనులందరును యీ పద్ధతినే - కడను - అనుసరించునట్లు - అట్లుచేసితివా || ఏడు || (లూక 23:46)
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


35. yaesu kreestu prabhuni siluva meeda palikina aeDumaaTala dhyaanamu

raagaM: - taaLaM: -  aeDu maaTalu palikinaavaa = prabhuva - aeDu mukhyaaMSamulu - erukaparachitivaa

 1. daevuMDavu kaani yeDala - ninnu - tippi chaMpuvaarin^ - kshamiyiMpagalavaa =
  jeevamaiyuMDani yeDala - ninnu - chaavudebbalu goTTa - sahiMpagalavaa || aeDu || (looka 23:34)

 2. rakshaNa katha naDipinaavaa - okarin^ - rakshiMchi paradaisu - konipOyinaavaa =
  Sikshituniki bhOdhiMpakanae - SaaMti - lakshaNamu choopuchu - rakshiMchinaavaa || aeDu || (looka 23:43)

 3. talliki noka saM rakshakuni - nichchi - ellarakumaadiri - kanaparachinaavaa =
  tallikisRshTikartavai - praema tanayuMDavai   gaura - viMchiyunnaavaa || aeDu || (yOhaanu 19:26,27)

 4. naruDavu kaakunna yeDala - daeva - nannaela viDachiti - vani - yaDiginaavaa =
  naraDavunu daevuMDavunu - gaana - naapoorNa raksha kuDavani Rjuvainaavaa || aeDu || (maarku 15:34)

 5. ennikajanula dvaeshaMbu - neeku - eMDayainaMduna - dappi gonnaavaa =
  unna yeMDakunu baadhakunu jihva - kooTa laenaMduna - daahamannaavaa || aeDu || (yOhaanu 19:28)

 6. paapularakshaNakoraku - chaeya - valasina panulella - mugiyiMchinaavaa =
  aa pagalu - paga vaari pagalu - tudaku - aMtamukaagaa samaapta mannaavaa || aeDu || (yOhaanu 19:30)

 7. kanuka nee yaatman^ maraNamuna - needu - janakuni chaetula - kappagiMchitivaa =
  janulaMdarunu yee paddhatinae - kaDanu - anusariMchunaTlu - aTluchaesitivaa || aeDu || (looka 23:46)