49. దైవిక స్వస్థత


  వినరయ్య వినరయ్య - యేసు ప్రభావము - గనరయ్య క్రీస్తుని
  ఘనకార్యంబు = మనసు యేసుని కథపై - మలపి యోచించిన
  - మహిమ కనబడు నీకు అనుభవము దొరకు || వినరయ్య ||

 1. కుసుమ రోగియైన - కోమలి యొకరు నీ-రసమైపోవుచు మిగుల వ్యసన
  పడుచుండెన్ = బస విడిచి దారిలో - ప్రభుయేసు నింజూడ - నిసు
  మంతైన సందేహింపదాయె || వినరయ్య ||

 2. పన్నెండేండ్ల నుండి - పరమ వైద్యులయొద్ద మందు బుచ్చుకొనిన
  = మానదాయె - ఇన్నాళ్ళకీవేళ - యేసు చెంగు ముట్ట - నిడుమ
  లన్నిటినుండి విడుదలాయె || వినరయ్య ||

 3. తనజబ్బుపోవును - అనియామె యనుకొన్న - అనుకొనుట
  విశ్వాసమాయె ముదిరి = అనుకొన్నట్టె జబ్బు - అంతర్దానమాయె
  అనుకొనుటే కష్టంబా - అదరుటకన్న || వినరయ్య ||

 4. *అట్టి విశ్వాసంబు - అమరినరోగికి - ఎట్టివ్యాధియైన - ఎగిరిపోదా
  = బట్టముట్టుకొనుట బహిరంగ కార్యంబు గట్టి నమ్మిక మదిలొ
  గలుగు కార్యంబు || వినరయ్య ||

 5. అనుకొన్న పిదప యే - సుని వెనుకకున్ జేరి - అటుపిమ్మట
  అంగీ - అంచంటుకొనియె = అనుకొమ్ము క్రీస్తుని అండజేరుము
  అంటు - కొనుము విశ్వాసంబు - అను చేయిచాపి || వినరయ్య ||

 6. విశ్వాసములేని విసుగుదల సమయాన - విశ్వాస మిమ్మని వేడు
  కొనుము = విశ్వమంతటినిగా - వించిన నీ తండ్రి - విశ్వాసంబును
  గా వింపలేడా || వినరయ్య ||

 7. **ప్రతి సోమవారము - ప్రభుక్రీస్తు బోధలకు ప్రతి వ్యాధి చిక్కు
  పరిహారము = ప్రతివారు గుంటూరు - బయట కాకానిలో - స్వస్థ
  శాలను వెదకి - చూచి వెళ్ళండి || వినరయ్య ||

 8. జనకకుమారాత్మ-లను దేవస్తోత్రంబు - మనుజులు = తక్కువ -
  మానవుల నంటు = కొననియ్యరు నీవు - కోరి నిన్ను అంటు -
  కొననిచ్చి స్వస్థత - గననిత్తువు || వినరయ్య ||


 1. * అట్టి విశ్వాసంబు అమరిన పాపికి - ఎట్టి పాపమైన ఎగిరిపోదా.
 2. * అట్టి విశ్వాసంబు అమరిన పేదల - ఎట్టి కొదువయైన ఎగిరిపోదా
 3. * అట్టి విశ్వాసంబు అమరిన ఋణస్థులకు - ఎట్టి ఋణంబైన ఎగిరిపోదా
** ప్రతి సంఘము వారి స్వస్థత శాల జరిగే వారము మరియు స్థలము పేర్కొని మరియొక చరణము వారి సంఘములో పాడుకొనవచ్చును.


Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


49. daivika svasthata


  vinarayya vinarayya - yaesu prabhaavamu - ganarayya kreestuni
  ghanakaaryaMbu = manasu yaesuni kathapai - malapi yOchiMchina
  - mahima kanabaDu neeku anubhavamu doraku || vinarayya ||

 1. kusuma rOgiyaina - kOmali yokaru nee-rasamaipOvuchu migula vyasana
  paDuchuMDen^ = basa viDichi daarilO - prabhuyaesu niMjooDa - nisu
  maMtaina saMdaehiMpadaaye || vinarayya ||

 2. panneMDaeMDla nuMDi - parama vaidyulayodda maMdu buchchukonina
  = maanadaaye - innaaLLakeevaeLa - yaesu cheMgu muTTa - niDuma
  lanniTinuMDi viDudalaaye || vinarayya ||

 3. tanajabbupOvunu - aniyaame yanukonna - anukonuTa
  viSvaasamaaye mudiri = anukonnaTTe jabbu - aMtardaanamaaye
  anukonuTae kashTaMbaa - adaruTakanna || vinarayya ||

 4. *aTTi viSvaasaMbu - amarinarOgiki - eTTivyaadhiyaina - egiripOdaa
  = baTTamuTTukonuTa bahiraMga kaaryaMbu gaTTi nammika madilo
  galugu kaaryaMbu || vinarayya ||

 5. anukonna pidapa yae - suni venukakun^ jaeri - aTupimmaTa
  aMgee - aMchaMTukoniye = anukommu kreestuni aMDajaerumu
  aMTu - konumu viSvaasaMbu - anu chaeyichaapi || vinarayya ||

 6. viSvaasamulaeni visugudala samayaana - viSvaasa mimmani vaeDu
  konumu = viSvamaMtaTinigaa - viMchina nee taMDri - viSvaasaMbunu
  gaa viMpalaeDaa || vinarayya ||

 7. **prati sOmavaaramu - prabhukreestu bOdhalaku prati vyaadhi chikku
  parihaaramu = prativaaru guMTooru - bayaTa kaakaanilO - svastha
  Saalanu vedaki - choochi veLLaMDi || vinarayya ||

 8. janakakumaaraatma-lanu daevastOtraMbu - manujulu = takkuva -
  maanavula naMTu = konaniyyaru neevu - kOri ninnu aMTu -
  konanichchi svasthata - gananittuvu || vinarayya ||


 1. * aTTi viSvaasaMbu amarina paapiki - eTTi paapamaina egiripOdaa.
 2. * aTTi viSvaasaMbu amarina paedala - eTTi koduvayaina egiripOdaa
 3. * aTTi viSvaasaMbu amarina RNasthulaku - eTTi RNaMbaina egiripOdaa
** prati saMghamu vaari svasthata Saala jarigae vaaramu mariyu sthalamu paerkoni mariyoka charaNamu vaari saMghamulO paaDukonavachchunu.