11. విజయ సంస్తుతులు

(చాయ : స్తుతి చేయ రండి, రండి)    విజయ సంస్తుతులే నీకు - ప్రేమ స్వరూప - విజయ సంస్తుతులు నీకు = జయము లభించు నీకు - విశ్వమంతట సర్వ దీక్ష - ప్రజల వలన నిత్యమైన - ప్రణుతులు సిద్ధించు నీకు || విజయ ||

  1. నేడు మాపనులెల్లను దీవించుము - నిండుగా వర్ధిల్లును = చూడవచ్చిన వారికిని బహు - శుభకరముగా నుండునటుల - కీడు బాపుచు మేళ్ళను - సమ కూడ జేసిన నీకే కీర్తి || విజయ ||

  2. ఆటలాడుకొన్నను నీ నామమున - పాటల్ పాడు కున్నను = నాటకంబుల్ కట్టుకున్నను - నాట్యమాడుచు మురియుచున్నను - కూటములను జరుపుకున్నను - నీటుగను నీ కేను కీర్తి || విజయ ||

  3. పరలోకమున కీర్తి - దేవా నీకే ధరణియందున కీర్తి = నరుల హృదయములందు కీర్తి - పరమ దూతలందు కీర్తి - జరుగు కారయములందు కీర్తి - జరుగని పనులందు కీర్తి || విజయ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


11. vijaya saMstutulu

(chaaya : stuti chaeya raMDi, raMDi)    vijaya saMstutulae neeku - praema svaroopa - vijaya saMstutulu neeku = jayamu labhiMchu neeku - viSvamaMtaTa sarva deeksha - prajala valana nityamaina - praNutulu siddhiMchu neeku || vijaya ||

  1. naeDu maapanulellanu deeviMchumu - niMDugaa vardhillunu = chooDavachchina vaarikini bahu - Subhakaramugaa nuMDunaTula - keeDu baapuchu maeLLanu - sama kooDa jaesina neekae keerti || vijaya ||

  2. aaTalaaDukonnanu nee naamamuna - paaTal^ paaDu kunnanu = naaTakaMbul^ kaTTukunnanu - naaTyamaaDuchu muriyuchunnanu - kooTamulanu jarupukunnanu - neeTuganu nee kaenu keerti || vijaya ||

  3. paralOkamuna keerti - daevaa neekae dharaNiyaMduna keerti = narula hRdayamulaMdu keerti - parama dootalaMdu keerti - jarugu kaarayamulaMdu keerti - jarugani panulaMdu keerti || vijaya ||