108

(ఛాయ: దేవలోకస్తోత్రగానం - దేవాది దేవునికి నిత్యదానం) 1. విశ్వాస దివ్విదే - ప్రభుండు గాచు కాంతిని అమావాస్యనాడు వెల్గును - విశ్వాస దివ్విదే

 2. ప్రేమింపు దివ్విదే - వెల్గింతు విశ్వాసంబుతో జీవంబు దారి వెల్గును - ప్రేమంపు దివ్విదే

 3. నిరీక్షణ దివ్విదే - వెల్గించుకొందు ప్రేమతో దివారాత్రులు వెల్గును - నిరీక్షణ దివ్విదే

 4. ఆనంద దివిదే - వెల్గింతు నా నిరీక్షణతో పైకెత్తి పట్టి యుందును - ఆనంద దివ్విదే

 5. ప్రశాంత దివ్విదే - ఆనంద జ్వాల ముట్టుచు వెల్గింతు శాంతి దీపము - ప్రశాంతి దివ్విదే

 6. కటాక్ష దివ్విదే - సహించు వెల్గుచుండగా కటాక్షమె వెల్గును - కటాక్ష దివ్విదే
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


108

(Chaaya: daevalOkastOtragaanaM - daevaadi daevuniki nityadaanaM) 1. viSvaasa divvidae - prabhuMDu gaachu kaaMtini amaavaasyanaaDu velgunu - viSvaasa divvidae

 2. praemiMpu divvidae - velgiMtu viSvaasaMbutO jeevaMbu daari velgunu - praemaMpu divvidae

 3. nireekshaNa divvidae - velgiMchukoMdu praematO divaaraatrulu velgunu - nireekshaNa divvidae

 4. aanaMda dividae - velgiMtu naa nireekshaNatO paiketti paTTi yuMdunu - aanaMda divvidae

 5. praSaaMta divvidae - aanaMda jvaala muTTuchu velgiMtu SaaMti deepamu - praSaaMti divvidae

 6. kaTaaksha divvidae - sahiMchu velguchuMDagaa kaTaakshame velgunu - kaTaaksha divvidae