89. ప్రభువైన యేసు రమ్ము!

రాగం: ఆనంద భైరవి తాళం: ఆది  త్వరగా రానున్న యేసు - త్వరగానేరమ్ము తండ్రీ త్వరగావచ్చు ప్రభువా చురుకు - తనమిమ్మునే త్వరపడగలను || త్వరగా ||

 1. నేనిక సిద్ధంబుగా - లేనని తెలిసినది నిరుకు - గానన్ పరిశుద్ధా త్మయె నన్ను - కడకు సిద్ధముచేసికొనును || త్వరగా ||

 2. రాకడసామీప్యమన్న - లోకము హేళనచేయు - లోకముతో నీ సంఘము కూడ - ఏకమాయెను ఏమిచేతును || త్వరగా ||

 3. ప్రతివాని మతికి రాకడ - ధ్వని వినిపించుమో రాజ - క్షితినిమిత్త మిదియె ప్రార్ధన - స్తుతి చేతును నీ - కనుదినంబును || త్వరగా ||

 4. విశ్వాసులె నేటి రాకడ - విశ్వసింపరంచు జెప్పి - విశ్వాసము పోగొట్టుకొనక - విశ్వాసముచే పట్టుకొందును || త్వరగా ||

 5. ప్రభువైన యేసూ రమ్మను ప్రార్ధన నేర్పుమో ప్రభువా - సభలకు మాత్రమే కాక యితర - జనులకు కూడనిదియె ప్రార్ధన || త్వరగా ||

 6. రాకడ నమ్మిక అరిగి - పోకముందే రమ్ముతండ్రీ - రాకడకు సిద్ధము గాకున్న - లోకము హేళన చేయక మానదు || త్వరగా ||

 7. జనక సుతాత్మలకు స్తుతులు - సంఘవధువువల్ల భువిని మనసున స్తుతి కా - ర్యము తప్ప - మరి పని యేమున్నది - భక్తజనాళికి || త్వరగా ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


89. prabhuvaina yaesu rammu!

raagaM: aanaMda bhairavi taaLaM: aadi  tvaragaa raanunna yaesu - tvaragaanaerammu taMDree tvaragaavachchu prabhuvaa churuku - tanamimmunae tvarapaDagalanu || tvaragaa ||

 1. naenika siddhaMbugaa - laenani telisinadi niruku - gaanan^ pariSuddhaa tmaye nannu - kaDaku siddhamuchaesikonunu || tvaragaa ||

 2. raakaDasaameepyamanna - lOkamu haeLanachaeyu - lOkamutO nee saMghamu kooDa - aekamaayenu aemichaetunu || tvaragaa ||

 3. prativaani matiki raakaDa - dhvani vinipiMchumO raaja - kshitinimitta midiye praardhana - stuti chaetunu nee - kanudinaMbunu || tvaragaa ||

 4. viSvaasule naeTi raakaDa - viSvasiMparaMchu jeppi - viSvaasamu pOgoTTukonaka - viSvaasamuchae paTTukoMdunu || tvaragaa ||

 5. prabhuvaina yaesoo rammanu praardhana naerpumO prabhuvaa - sabhalaku maatramae kaaka yitara - janulaku kooDanidiye praardhana || tvaragaa ||

 6. raakaDa nammika arigi - pOkamuMdae rammutaMDree - raakaDaku siddhamu gaakunna - lOkamu haeLana chaeyaka maanadu || tvaragaa ||

 7. janaka sutaatmalaku stutulu - saMghavadhuvuvalla bhuvini manasuna stuti kaa - ryamu tappa - mari pani yaemunnadi - bhaktajanaaLiki || tvaragaa ||