95. త్రిగుణాశీర్వాదార్ధమగు ప్రార్ధన

రాగం: దేవగాంధారి తాళం: ఆది  *త్రిగుణాశీర్వాదంబిడుమా! త్రియేకదేవ

 1. నిరతంబును ము-గ్గురు నొ-క్కరు ముగ్గురుగను - బరగెడు దేవా! = మరణము వఱకిర్వురు నొకటిగ స-న్మార్గాన వర్ధిలనీ || త్రిగుణా ||

 2. వరుడు వధువును, వధువు వరుని వధూ-వరులు నిన్నును - సరిగ హత్తుకొని - యిరుగు పొరుగు సోదరులతో పొత్తుగ - నే కాలాన వర్తింప || త్రిగుణా ||

 3. అమిత జీవనార్ధ - మగు సౌఖ్య మర-ణముగాక యపా-ర్ధము గష్టము, గల=హము, శోధన, దుఃఖము, నాపద, యి-త్యాదుల్వి భుజింపకుండ || త్రిగుణా ||

 4. నిను వీరు లుభయు-లు నెపుడు హత్తు - కొనిన, నొకరి నొక-రిని బ్రేమించు = కొనుచుందురు; గావున వీరు నిన్ను గూర్మింగూడి జీవింప || త్రిగుణా ||


* మూడు రెట్లు దీవెన


Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


95. triguNaaSeervaadaardhamagu praardhana

raagaM: daevagaaMdhaari taaLaM: aadi  *triguNaaSeervaadaMbiDumaa! triyaekadaeva

 1. nirataMbunu mu-gguru no-kkaru mugguruganu - barageDu daevaa! = maraNamu va~rakirvuru nokaTiga sa-nmaargaana vardhilanee || triguNaa ||

 2. varuDu vadhuvunu, vadhuvu varuni vadhoo-varulu ninnunu - sariga hattukoni - yirugu porugu sOdarulatO pottuga - nae kaalaana vartiMpa || triguNaa ||

 3. amita jeevanaardha - magu saukhya mara-Namugaaka yapaa-rdhamu gashTamu, gala=hamu, SOdhana, du@hkhamu, naapada, yi-tyaadulvi bhujiMpakuMDa || triguNaa ||

 4. ninu veeru lubhayu-lu nepuDu hattu - konina, nokari noka-rini braemiMchu = konuchuMduru; gaavuna veeru ninnu goormiMgooDi jeeviMpa || triguNaa ||


* mooDu reTlu deevena