56. సమర్పణ

రాగం: యదకుల కాంబోజి తాళం: ఆది  తనువునాదిదిగో గై - కొనుమీ యో ప్రభువా నీ - పనికి ప్రతిష్టంపు
  మీ = దినములు - క్షణములు - దీసికొని యవి నీదు వినుతిన్ ప్రవహింపజే - యను శక్తినీయుమీ || తనువు ||

 1. ఘనమైన నీ ప్రేమ - కారణంబుననీకై - పనిచేయ జేతులివిగో =
  అనయంబు నీ విషయమై సొగసుగా చురుకుదనముతో బరుగెత్త వినయ పాదము లివిగో || తనువు ||

 2. స్వరమిదిగో కొనుమీ - వరరాజ నిను గూర్చి - నిరతమ్ము పాడ
  నిమ్ము = మరియు పెదవులివిగో - మహానీయమైన నీ పరిశుద్దవార్తతో పరిపూర్ణముగ నింపు || తనువు ||

 3. వెండిపసిడి యివిగో - వీసమైనను నాకై - యుండవలెనని కోరను
  నిండైన నీయిష్ట = నియమంబు చొప్పున - మెండుగ వాడబరిమితియౌ జ్ఞానంబి దిగో || తనువు ||

 4. నాయిష్టమిదిగో - యిది నీయిష్టముగ జేయ - నాయిష్టమిక - కాదది =
  నాయిచ్చయున్నట్టి - నా హృదయ మిదిగో నీ - కే దియియె రాజకీయ సిం హాసనమౌ || తనువు ||

 5. ఉన్న నా ప్రేమ నీ సన్నిధానముననే - నెన్నడు ధారబోయన్ =
  నన్ను - నీ వానిగ నాధా గైకొనుమపుడు - చెన్నుగ నీ వశమై స్థిరముగ నుండెద || తనువు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


56. samarpaNa

raagaM: yadakula kaaMbOji taaLaM: aadi  tanuvunaadidigO gai - konumee yO prabhuvaa nee - paniki pratishTaMpu
  mee = dinamulu - kshaNamulu - deesikoni yavi needu vinutin^ pravahiMpajae - yanu Saktineeyumee || tanuvu ||

 1. ghanamaina nee praema - kaaraNaMbunaneekai - panichaeya jaetulivigO =
  anayaMbu nee vishayamai sogasugaa churukudanamutO barugetta vinaya paadamu livigO || tanuvu ||

 2. svaramidigO konumee - vararaaja ninu goorchi - niratammu paaDa
  nimmu = mariyu pedavulivigO - mahaaneeyamaina nee pariSuddavaartatO paripoorNamuga niMpu || tanuvu ||

 3. veMDipasiDi yivigO - veesamainanu naakai - yuMDavalenani kOranu
  niMDaina neeyishTa = niyamaMbu choppuna - meMDuga vaaDabarimitiyau j~naanaMbi digO || tanuvu ||

 4. naayishTamidigO - yidi neeyishTamuga jaeya - naayishTamika - kaadadi =
  naayichchayunnaTTi - naa hRdaya midigO nee - kae diyiye raajakeeya siM haasanamau || tanuvu ||

 5. unna naa praema nee sannidhaanamunanae - nennaDu dhaarabOyan^ =
  nannu - nee vaaniga naadhaa gaikonumapuDu - chennuga nee vaSamai sthiramuga nuMDeda || tanuvu ||