12. స్తుతి

రాగం: - తాళం: -  స్తుతులు ఘనసంస్తుతులు నీకే - మతిలో నాతండ్రి-ప్రతి విషయ ప్రార్దన సమయంబున - కృతజ్ఞతా స్తోత్రము తండ్రి

 1. ప్రసవవేదన ప్రార్దన చేయు - వాలిమ్ము తండ్రి - నిసుపైన విజ్ఞాపన
  ప్రార్దన - నేర్పు ప్రసాదించుము తండ్రి ||స్తుతులు||

 2. ఆ స్తితియుంచుము నెరవేరుప - ర్యంతము నా తండ్రి - దుస్థితి
  పోవుట భాగ్యములన్నిట - దొడ్డభాగ్యమె నా తండ్రి ||స్తుతులు||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


12. stuti

raagaM: - taaLaM: -  stutulu ghanasaMstutulu neekae - matilO naataMDri-prati vishaya praardana samayaMbuna - kRtaj~nataa stOtramu taMDri

 1. prasavavaedana praardana chaeyu - vaalimmu taMDri - nisupaina vij~naapana
  praardana - naerpu prasaadiMchumu taMDri ||stutulu||

 2. aa stitiyuMchumu neravaerupa - ryaMtamu naa taMDri - dusthiti
  pOvuTa bhaagyamulanniTa - doDDabhaagyame naa taMDri ||stutulu||