79. సమర్పణ స్తుతి

రాగం: జంఝూటి తాళం: ఆట  స్తుతియు మహిమయు నీకే - క్షితికిన్ దివికిన్ నీటి - వితతికిన్ కర్తవై - వెలయు మా దేవ = ప్రతివస్తువును మాకు బహుమతిగా నిచ్చు - హితుడా మాప్రేమ నీ - కెట్లు చూపుదును || స్తుతియు ||

 1. పసిడివర్ణంపుటెండ - భాగ్యధారలవాన - విసరు మంచి గాలి - విరియు పుష్పములు = రసమొల్కు పండ్లు నీ రమ్యప్రేమన్ చాటున్ - ప్రసరించుకోతలో - ఫలనొందు నీవు || స్తుతియు ||

 2. నెమ్మది గల యిండ్లు -నిజసౌఖ్య కాలములు ఇమ్మహి ఫలియించు - నైశ్వర్యాధికముల్ = ఇమ్ముగ గలిగిన - హృదయులమై వందనమ్ములు ఋణపడి యున్నాము నీకు || స్తుతియు ||

 3. దురితంబు లొనరించి దౌర్భాగ్య స్థితినున్న ధరణికి నీ పుత్రున్ ధర్మంబుజేసి = నరుల కీధర్మమున - కొరతదీర్చెడు సర్వ - వరములమర్చిన పరమోపకారి || స్తుతియు ||

 4. జీవంబు ప్రేమను - జీవనుగల్గించెడు - పావనాత్మను మాకై పంపితివి - దీవెనలేడురె - ట్లావరింపను మమ్ము - నీవిమలాత్మ మాలో గుమ్మరించు || స్తుతియు ||

 5. నరులకు విమోచన - ముగల్గె పాపంబుల్- పరిహారమాయె గృహసాధనములు = దొరికె మోక్షాంశంబు - స్థిరమాయె - మేము నీ కొరకేమి తేగలము పరిపూర్ణ జనక || స్తుతియు ||

 6. మాకై వాడుకొనెడి - రూకల్ వ్యర్ధంబగును నీకైయప్పుగ నిచ్చు నిఖిల వస్తువులు = శ్రీకరంబగు నిత్య శ్రేష్టధననిధియై పై - లోకంబునందుండు - లోపంబులేక || స్తుతియు ||

 7. జీవంబు వస్తువులు - శ్రేయస్సు దాన స్వ - భావంబు శక్తియు - భాగ్యంబులు = నీవలననే లభ్యమై వెలయుచున్నవి - నీవాసమే మాకు నిత్యానందంబు || స్తుతియు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


79. samarpaNa stuti

raagaM: jaMjhooTi taaLaM: aaTa  stutiyu mahimayu neekae - kshitikin^ divikin^ neeTi - vitatikin^ kartavai - velayu maa daeva = prativastuvunu maaku bahumatigaa nichchu - hituDaa maapraema nee - keTlu choopudunu || stutiyu ||

 1. pasiDivarNaMpuTeMDa - bhaagyadhaaralavaana - visaru maMchi gaali - viriyu pushpamulu = rasamolku paMDlu nee ramyapraeman^ chaaTun^ - prasariMchukOtalO - phalanoMdu neevu || stutiyu ||

 2. nemmadi gala yiMDlu -nijasaukhya kaalamulu immahi phaliyiMchu - naiSvaryaadhikamul^ = immuga galigina - hRdayulamai vaMdanammulu RNapaDi yunnaamu neeku || stutiyu ||

 3. duritaMbu lonariMchi daurbhaagya sthitinunna dharaNiki nee putrun^ dharmaMbujaesi = narula keedharmamuna - koratadeercheDu sarva - varamulamarchina paramOpakaari || stutiyu ||

 4. jeevaMbu praemanu - jeevanugalgiMcheDu - paavanaatmanu maakai paMpitivi - deevenalaeDure - TlaavariMpanu mammu - neevimalaatma maalO gummariMchu || stutiyu ||

 5. narulaku vimOchana - mugalge paapaMbul^- parihaaramaaye gRhasaadhanamulu = dorike mOkshaaMSaMbu - sthiramaaye - maemu nee korakaemi taegalamu paripoorNa janaka || stutiyu ||

 6. maakai vaaDukoneDi - rookal^ vyardhaMbagunu neekaiyappuga nichchu nikhila vastuvulu = SreekaraMbagu nitya SraeshTadhananidhiyai pai - lOkaMbunaMduMDu - lOpaMbulaeka || stutiyu ||

 7. jeevaMbu vastuvulu - Sraeyassu daana sva - bhaavaMbu Saktiyu - bhaagyaMbulu = neevalananae labhyamai velayuchunnavi - neevaasamae maaku nityaanaMdaMbu || stutiyu ||