64. స్థిమితము లేని బ్రతుకు


  స్థిమితములేదుగదా - మానవునికి క్షితియందు శ్రమలేగదా
  శ్రమలే ఎచ్చోటను - శ్రమలే ఏవేళను
  శేమలుపోగా క్రొత్త - శ్రమలు వచ్చుచుండును
  శ్రమలె మనము బ్రతుకు - సమయంబు పొడుగున
  శ్రమ పెట్టుచున్నవి - సౌఖ్యమేది మనకు
  =తమలో కొందరిట్లు - తలచుకొనుచున్నారు || స్థిమి ||

 1. మంచురాత్రులు హాని - పిమ్మటవచ్చు - మండువేసవి హాని
  వానకాలము హాని - వరదదినములు హాని
  గాలివాన హాని - ధూళి మేఘముహాని
  =ప్రతికాలమును హాని - బ్రతుకంతయును హాని || స్థిమి ||

 2. నీటి యోడలు హాని - ప్రయాణములో - నింగియొడలుహాని
  బండ్లమీదహాని - వంతెనపై హాని
  గనులలోను హాని - పనులన్నిటను హాని
  బాటయందున హాని - ఆటయందున హాని
  ఒంటియందున హాని - ఇంటియందున హాని
  =యుద్ధభూమి హాని - యుద్ధాయుధము హాని || స్థిమి ||

 3. ద్రవ్యభాగముహాని - ఇబ్బందులును - దారిద్ర్యంబును హాని
  దొంగదోపిడి హాని - దూబరితనము హాని
  అప్పుచేయుట హాని - అప్పుతీర్చక హాని
  జబ్బువల్ల హాని - చావు వల్ల హాని
  ప్రతి స్థితియును హాని - బ్రతుకంతయును హాని || స్థిమి ||

 4. వేనివలన మేలో - వానినమర్చి - పెట్టియున్నాడు తండ్రి
  గాని ఆదిలోనె - మానవజాతిలో
  కాని గుణము చేర - గానే కీడేప్రతి
  దానిలో చొరబడుచు - మానవ హృదయాల
  = లో నున్న దైవాభి - మానమున్ తొలగించె || స్థిమి ||

 5. విషపు పురుగులుహాని - దూరనగల విపిన మృగములు హాని
  పెంపుడు జీవులగు - పిల్లి కుక్క హాని
  శత్రువులును హాని - మిత్రులును హాని
  బంధువులు హాని - పరజనులును హాని
  అధికారులుచేయు- అన్యాయము హాని
  వారిమీదను తిరుగు - బాటు చేయుట హాని
  రాలుకొండలును లో - హాలు ఇసుకయు హాని
  కాయగూరలు వృ - క్షాదుల్ మూలికల్ హాని
  = అన్నియును హాని - అందరును హాని || స్థిమి ||

 6. అన్ని వేళలహాని - మనకందరకును - అన్ని ప్రక్కలును హాని
  భూమిశాపముబొందె - ముండ్లందుచేతనె
  చెమటూర్చి పురుషుండు - సేద్యంబుజేయును
  ప్రసవవేదన స్త్రీకి - ప్రాణభీతిగనుండు
  బిడ్డలులేకున్న - బిడియముగానుండు
  భార్యభర్తలమైత్రి - పాడై పోవుచునుండు
  ఎంత జాగ్రత్తయున్న - యెదోయొక జబ్బుండు
  ఎప్పటికైనను - తప్పదు మరణంబు
  వానకురియకున్న - పంట పండదు కరువు
  వాన అధికమైన - పంటనాశనమౌను
  పిడుగు తప్పుకొనెడి - వీలు లేకయుండు
  = భూకంపమున పారి - పోవు - గడువుండదు || స్థిమి ||

 7. వాదాలు అలలవలెనె - జనసముద్రాన - వాగుచున్నవి ఘోష
  బేదాభిప్రాయాలు - భేదించు చున్నవి
  వేదించు మనస్సును - విశ్రాంతి యుండదు
  సాధించి పంతాలు - సఫలులౌచుందురు
  మాది సరియైనది - మీదె సరిగాదంచు
  వేదాలలో నుండి - వివిధ వచనాలెత్తి
  = బోధింప నుభయులకు - పోరాటములు గల్గు || స్థిమి ||

 8. దేవుడె ఉన్న యెడల - మనకి కష్ట - స్థితులుండుటయెందుకు?
  సాతానును ఏల - చంపివేయలేదు?
  పాపమాదినేల - ఆపుచేయలేదు?
  పాపవిసర్జన - బలమేల ఇయ్యడు?
  పడువరకును ఉండి - పడగ, పడగ, పడగ,
  నరకమున వేయుట - న్యాయమైయుండునా
  పాపములు చేయించు - వాడునతడె అతడె
  చేసిన తరువాత - శిక్షించువాడతడె
  ఇదియేమి న్యాయంబు - ఎవరికిది సరిపడును
  = ఈరీతిగా తప్పు - లెంచుచున్నారకట || స్థిమి ||

 9. దేవవ్యక్తియేలేడు - మోక్షములేదు - దేవదూతలును లేరు
  సాతానులేడు పి - శాచములు లేవు
  శశ్వతమగు నరక - స్థలము లేనేలేదు
  మనసు సబబుగనెంచు - పనులు చేయవచ్చు
  నరులిన్ని శ్రమలందు - నలిగిపోవుచుండ
  తండ్రి ఊరుకొనుట - దయకాదు దయకాదు
  అనుచును కొందరు బో - ధన చేయుచున్నారు
  ఇన్నిమాటలేల - ఇదిగో మీకొక సలహా || స్థిమి ||

 10. = ధ్యానములోనుండండి - జ్ఞానమిచ్చును సలహా
 11. పాపంబు భువికివచ్చె - దానివలన - శాపంబుగూడజొచ్చె
  పాపంబులకన్న - పాపఫలితంబులె
  ఎక్కువ బాధగ - ఎంచుచుందురు జనులు
  పాప పరిహారము - శాప పరిహారంబు
  కోరువారు త్వరగ - మారుమనసుపొంది
  మోక్షలోకముజేరి - మొదట స్పష్ట మైన
  = అది దేవుని కృపను - ఆశ్రయించిన మేలు || స్థిమి ||

 12. అందరకును దేవుడు - అడిగిన యెడల - అగుపడడు ఎందుకు?
  అగుపడుచును మాట - లాడకుండుట యేల?
  కలలు దర్శనములు - కల్ల, కల్ల, కల్లా
  లేని దేవుని తలచి - లేనివారైనారు
  దేవుడు లేడనుట - స్థిరమైనట్టిబోధ
  పాటుపడిన మనకు - బ్రతుకు వర్ధిల్లును
  ప్రార్ధనలవల్ల - ఫలమేమియును లేదు
  కొందరిట్లు విసుగు - కొనుచు అనుచున్నారు. || స్థిమి ||

 13. వివిధ మతముల వల్లనే - సహవాసము - విచ్చిన్నమై పోయెను
  బోధలలో చాలా చాల - భేదాలు కనిపించు
  ఒకరిట్లనుచున్నారు - ఒకరట్లనుచున్నారు
  ఏదిసత్యంబో తల - ఎగిరిపోవుచున్నది
  మతభేదము లితర - మత భక్తులనుచంపె
  తండ్రిదొక మతమాయె - తనయునిదొక మతమాయె
  మతము వల్ల ఈ - మనుజుడు చెడిపోయె
  మతములెందుకు మనకు - మతి చెడుటకే గాని
  అనికొంద రు యిట్లు - అడుగుచున్నారయ్యో
  మతములన్నియు నొక్క- మతముగ గల్పిన
  నేడు మనకందరకు - నిండునెమ్మది దొరుకు || స్థిమి ||

 14. పరిశుద్ద దేవుడెట్లు - కారకుడౌను - పాపంబులకు ఫలములకు
  పరిశుద్ధుడే నరుని - పాపానికి నడిపిన
  పరిశుద్ధుడే గొప్ప - పాపాత్ముడైయుండు
  తల్లి తనుకనియున్న - పిల్లన్ చెడ గొట్టునా
  సృష్టికర్తయేల - సృష్టిన్ చెడగొట్టును
  పరిశుద్ధ దేవుని - పద్దతుల్ విషయాలు
  సరిగ తెలియకున్న - సద్ధణిగియుండుట
  నరునికి క్షేమంబు - నరునికి సౌఖ్యంబు
  ఉన్నదేవుడు లే - డన్న మాటవిన్న
  ఉన్నాడని నమ్ము - కొన్న చూడబోగా
  ఉన్న పరలోకమున- ఉత్సహింపగలము
  ఉన్నలేడన్నయెడల - ఉండకుండునే క్షోభ || స్థిమి ||

 15. తన దివ్యలక్షణములు - దేవుడాదిన్ - మనలో పెట్టివేసెను
  సరిగా వాటిని వాడు - స్వాతంత్ర్యమిచ్చెను
  అదివాడనప్పుడు - అపరాధము గలుగును
  తప్పుతెల్పుజ్ఞాన - దారుఢ్యము గలదు
  గనుక దేవుని వేడ - గల్గును విజయంబు
  దేవునిలో తప్పు - దేవిన కనపడదు
  అందుచే దేవునికి - వందనార్పణతగును
  అపరాధకాలమున - అడ్డువచ్చిన యెడల
  ఇచ్చిన స్వాతంత్ర్య - మియ్యనట్టె యగును
  కొన్నిటిలో ఊరు - కొనడు హేతువు గలదు
  ఊరకె ఉండుట - ఊరుకొన కుండుట
  కనిపెట్టి దేవుని - ఘనపర్చుట మేలు || స్థిమి ||

 16. లోకాలు వాటికవియె - కల్గెనుగాని - ఏకారకుడును లేడు
  అనికొందరనుకొనుచు - హర్షించుచున్నారు
  దైవమును తనకు - తానేకల్గినాడు
  అని ఎందుకనరాదు- అని అడుగుట సబబు
  సృష్టినైజంబు మన - దృష్టికి అగబడుట
  దైవనైజము మన - దృష్టికికానకుండు
  తలపులు కూడ మన - కన్నలకు కానకుండు
  కనబడనివి లే - వని చెప్పవచ్చునా
  దేవుండు పావనుండు - దేవుండు జ్ఞానియును
  శక్తిమంతుండునై - సర్వ కార్యంబులు
  క్రమము ననుసరించి - కలిగించి యున్నాడు
  మానవుని పోలిన - మానవుండు లేడు
  పక్షిని పోలిన - పక్షియును లేదు
  వస్తువును పోలిన - వస్తువును లేదు
  దేవుడెంత గొప్ప - దేవుడై యున్నాడు
  స్తోత్రంబుల వెంబడి - స్తోత్రములు చేయుదము || స్థిమి ||

 17. తమది ఏమతమును కాదు - అనికొందరు తరచుగా అనుచున్నారు
  అట్లు అనుటవారి - అనుకూల మతమగును
  ఏనలుసు మతమైన - లేనినరుడే లేడు
  సమ్మతమే మతమన్న - సామెత గలదొకటి
  జ్ఞానమె సంగతులు - మానవునికి తెల్పును
  తనమనస్సాక్షియె - అనుమతించును వాటిన్
  ఈ రెండును మనకు - హితబోధచేయును
  గాని ప్రతిదినమును - ధ్యానింపవలయును
  అప్పుడు మనశ్శాంతి - ఆవరించుకొనును
  ప్రతితలంపునకును - ప్రతిఫలముండును || స్థిమి ||

 18. నరులకు స్వాతంత్ర్యము - దేవుడిచ్చు - వరములలో ముఖ్యము
  పనిలో వరములువాడు - కొనుటకది సాధనము
  ఎవరిమతమువారు - వివరించుకొనవచ్చు
  గాని భేదమున్న - కలహింపకూడదు
  ఏమతము నైనను - ఏమనుష్యునైనను
  తుంచనాడుట మిగుల - దోషమై యుండును
  సహమానవుల నెల్ల - సన్మానింపవలయు || స్థిమి ||

 19. బోధలన్నిటికన్నను - ఎక్కువైనబోధ వినిపింతునిప్పుడు
  దినమునకొక గంట - మనసున మీ అంశ
  మును ధ్యానమునబెట్టి - కనిపెట్టుచుండిన
  అనుకొన్నవి మీకు - అవలీలగా దొరుకు
  హిందూదేశములోని - ఋషులు దీర్ఘధ్యాన
  కాలమునెంతయు - గౌరవించు రనుట
  అతిశయోక్తికాదు - ఆనందకరమైన
  వృత్తాంతముగనెంచి - వివరించుకొనవలయు
  చెప్పవలసినవన్ని - చెప్పినాము ధ్యాన
  మాపకున్న పార - మార్ధి కు లౌదురు || స్థిమి ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


64. sthimitamu laeni bratuku


  sthimitamulaedugadaa - maanavuniki kshitiyaMdu Sramalaegadaa
  Sramalae echchOTanu - Sramalae aevaeLanu
  SaemalupOgaa krotta - Sramalu vachchuchuMDunu
  Sramale manamu bratuku - samayaMbu poDuguna
  Srama peTTuchunnavi - saukhyamaedi manaku
  =tamalO koMdariTlu - talachukonuchunnaaru || sthimi ||

 1. maMchuraatrulu haani - pimmaTavachchu - maMDuvaesavi haani
  vaanakaalamu haani - varadadinamulu haani
  gaalivaana haani - dhooLi maeghamuhaani
  =pratikaalamunu haani - bratukaMtayunu haani || sthimi ||

 2. neeTi yODalu haani - prayaaNamulO - niMgiyoDaluhaani
  baMDlameedahaani - vaMtenapai haani
  ganulalOnu haani - panulanniTanu haani
  baaTayaMduna haani - aaTayaMduna haani
  oMTiyaMduna haani - iMTiyaMduna haani
  =yuddhabhoomi haani - yuddhaayudhamu haani || sthimi ||

 3. dravyabhaagamuhaani - ibbaMdulunu - daaridryaMbunu haani
  doMgadOpiDi haani - doobaritanamu haani
  appuchaeyuTa haani - apputeerchaka haani
  jabbuvalla haani - chaavu valla haani
  prati sthitiyunu haani - bratukaMtayunu haani || sthimi ||

 4. vaenivalana maelO - vaaninamarchi - peTTiyunnaaDu taMDri
  gaani aadilOne - maanavajaatilO
  kaani guNamu chaera - gaanae keeDaeprati
  daanilO chorabaDuchu - maanava hRdayaala
  = lO nunna daivaabhi - maanamun^ tolagiMche || sthimi ||

 5. vishapu puruguluhaani - dooranagala vipina mRgamulu haani
  peMpuDu jeevulagu - pilli kukka haani
  Satruvulunu haani - mitrulunu haani
  baMdhuvulu haani - parajanulunu haani
  adhikaaruluchaeyu- anyaayamu haani
  vaarimeedanu tirugu - baaTu chaeyuTa haani
  raalukoMDalunu lO - haalu isukayu haani
  kaayagooralu vR - kshaadul^ moolikal^ haani
  = anniyunu haani - aMdarunu haani || sthimi ||

 6. anni vaeLalahaani - manakaMdarakunu - anni prakkalunu haani
  bhoomiSaapamuboMde - muMDlaMduchaetane
  chemaToorchi purushuMDu - saedyaMbujaeyunu
  prasavavaedana streeki - praaNabheetiganuMDu
  biDDalulaekunna - biDiyamugaanuMDu
  bhaaryabhartalamaitri - paaDai pOvuchunuMDu
  eMta jaagrattayunna - yedOyoka jabbuMDu
  eppaTikainanu - tappadu maraNaMbu
  vaanakuriyakunna - paMTa paMDadu karuvu
  vaana adhikamaina - paMTanaaSanamaunu
  piDugu tappukoneDi - veelu laekayuMDu
  = bhookaMpamuna paari - pOvu - gaDuvuMDadu || sthimi ||

 7. vaadaalu alalavalene - janasamudraana - vaaguchunnavi ghOsha
  baedaabhipraayaalu - bhaediMchu chunnavi
  vaediMchu manassunu - viSraaMti yuMDadu
  saadhiMchi paMtaalu - saphalulauchuMduru
  maadi sariyainadi - meede sarigaadaMchu
  vaedaalalO nuMDi - vividha vachanaaletti
  = bOdhiMpa nubhayulaku - pOraaTamulu galgu || sthimi ||

 8. daevuDe unna yeDala - manaki kashTa - sthituluMDuTayeMduku?
  saataanunu aela - chaMpivaeyalaedu?
  paapamaadinaela - aapuchaeyalaedu?
  paapavisarjana - balamaela iyyaDu?
  paDuvarakunu uMDi - paDaga, paDaga, paDaga,
  narakamuna vaeyuTa - nyaayamaiyuMDunaa
  paapamulu chaeyiMchu - vaaDunataDe ataDe
  chaesina taruvaata - SikshiMchuvaaDataDe
  idiyaemi nyaayaMbu - evarikidi saripaDunu
  = eereetigaa tappu - leMchuchunnaarakaTa || sthimi ||

 9. daevavyaktiyaelaeDu - mOkshamulaedu - daevadootalunu laeru
  saataanulaeDu pi - Saachamulu laevu
  SaSvatamagu naraka - sthalamu laenaelaedu
  manasu sababuganeMchu - panulu chaeyavachchu
  narulinni SramalaMdu - naligipOvuchuMDa
  taMDri oorukonuTa - dayakaadu dayakaadu
  anuchunu koMdaru bO - dhana chaeyuchunnaaru
  innimaaTalaela - idigO meekoka salahaa || sthimi ||

 10. = dhyaanamulOnuMDaMDi - j~naanamichchunu salahaa
 11. paapaMbu bhuvikivachche - daanivalana - SaapaMbugooDajochche
  paapaMbulakanna - paapaphalitaMbule
  ekkuva baadhaga - eMchuchuMduru janulu
  paapa parihaaramu - Saapa parihaaraMbu
  kOruvaaru tvaraga - maarumanasupoMdi
  mOkshalOkamujaeri - modaTa spashTa maina
  = adi daevuni kRpanu - aaSrayiMchina maelu || sthimi ||

 12. aMdarakunu daevuDu - aDigina yeDala - agupaDaDu eMduku?
  agupaDuchunu maaTa - laaDakuMDuTa yaela?
  kalalu darSanamulu - kalla, kalla, kallaa
  laeni daevuni talachi - laenivaarainaaru
  daevuDu laeDanuTa - sthiramainaTTibOdha
  paaTupaDina manaku - bratuku vardhillunu
  praardhanalavalla - phalamaemiyunu laedu
  koMdariTlu visugu - konuchu anuchunnaaru. || sthimi ||

 13. vividha matamula vallanae - sahavaasamu - vichchinnamai pOyenu
  bOdhalalO chaalaa chaala - bhaedaalu kanipiMchu
  okariTlanuchunnaaru - okaraTlanuchunnaaru
  aedisatyaMbO tala - egiripOvuchunnadi
  matabhaedamu litara - mata bhaktulanuchaMpe
  taMDridoka matamaaye - tanayunidoka matamaaye
  matamu valla ee - manujuDu cheDipOye
  matamuleMduku manaku - mati cheDuTakae gaani
  anikoMda ru yiTlu - aDuguchunnaarayyO
  matamulanniyu nokka- matamuga galpina
  naeDu manakaMdaraku - niMDunemmadi doruku || sthimi ||

 14. pariSudda daevuDeTlu - kaarakuDaunu - paapaMbulaku phalamulaku
  pariSuddhuDae naruni - paapaaniki naDipina
  pariSuddhuDae goppa - paapaatmuDaiyuMDu
  talli tanukaniyunna - pillan^ cheDa goTTunaa
  sRshTikartayaela - sRshTin^ cheDagoTTunu
  pariSuddha daevuni - paddatul^ vishayaalu
  sariga teliyakunna - saddhaNigiyuMDuTa
  naruniki kshaemaMbu - naruniki saukhyaMbu
  unnadaevuDu lae - Danna maaTavinna
  unnaaDani nammu - konna chooDabOgaa
  unna paralOkamuna- utsahiMpagalamu
  unnalaeDannayeDala - uMDakuMDunae kshObha || sthimi ||

 15. tana divyalakshaNamulu - daevuDaadin^ - manalO peTTivaesenu
  sarigaa vaaTini vaaDu - svaataMtryamichchenu
  adivaaDanappuDu - aparaadhamu galugunu
  tapputelpuj~naana - daaruDhyamu galadu
  ganuka daevuni vaeDa - galgunu vijayaMbu
  daevunilO tappu - daevina kanapaDadu
  aMduchae daevuniki - vaMdanaarpaNatagunu
  aparaadhakaalamuna - aDDuvachchina yeDala
  ichchina svaataMtrya - miyyanaTTe yagunu
  konniTilO ooru - konaDu haetuvu galadu
  oorake uMDuTa - oorukona kuMDuTa
  kanipeTTi daevuni - ghanaparchuTa maelu || sthimi ||

 16. lOkaalu vaaTikaviye - kalgenugaani - aekaarakuDunu laeDu
  anikoMdaranukonuchu - harshiMchuchunnaaru
  daivamunu tanaku - taanaekalginaaDu
  ani eMdukanaraadu- ani aDuguTa sababu
  sRshTinaijaMbu mana - dRshTiki agabaDuTa
  daivanaijamu mana - dRshTikikaanakuMDu
  talapulu kooDa mana - kannalaku kaanakuMDu
  kanabaDanivi lae - vani cheppavachchunaa
  daevuMDu paavanuMDu - daevuMDu j~naaniyunu
  SaktimaMtuMDunai - sarva kaaryaMbulu
  kramamu nanusariMchi - kaligiMchi yunnaaDu
  maanavuni pOlina - maanavuMDu laeDu
  pakshini pOlina - pakshiyunu laedu
  vastuvunu pOlina - vastuvunu laedu
  daevuDeMta goppa - daevuDai yunnaaDu
  stOtraMbula veMbaDi - stOtramulu chaeyudamu || sthimi ||

 17. tamadi aematamunu kaadu - anikoMdaru tarachugaa anuchunnaaru
  aTlu anuTavaari - anukoola matamagunu
  aenalusu matamaina - laeninaruDae laeDu
  sammatamae matamanna - saameta galadokaTi
  j~naaname saMgatulu - maanavuniki telpunu
  tanamanassaakshiye - anumatiMchunu vaaTin^
  ee reMDunu manaku - hitabOdhachaeyunu
  gaani pratidinamunu - dhyaaniMpavalayunu
  appuDu manaSSaaMti - aavariMchukonunu
  pratitalaMpunakunu - pratiphalamuMDunu || sthimi ||

 18. narulaku svaataMtryamu - daevuDichchu - varamulalO mukhyamu
  panilO varamuluvaaDu - konuTakadi saadhanamu
  evarimatamuvaaru - vivariMchukonavachchu
  gaani bhaedamunna - kalahiMpakooDadu
  aematamu nainanu - aemanushyunainanu
  tuMchanaaDuTa migula - dOshamai yuMDunu
  sahamaanavula nella - sanmaaniMpavalayu || sthimi ||

 19. bOdhalanniTikannanu - ekkuvainabOdha vinipiMtunippuDu
  dinamunakoka gaMTa - manasuna mee aMSa
  munu dhyaanamunabeTTi - kanipeTTuchuMDina
  anukonnavi meeku - avaleelagaa doruku
  hiMdoodaeSamulOni - Rshulu deerghadhyaana
  kaalamuneMtayu - gauraviMchu ranuTa
  atiSayOktikaadu - aanaMdakaramaina
  vRttaaMtamuganeMchi - vivariMchukonavalayu
  cheppavalasinavanni - cheppinaamu dhyaana
  maapakunna paara - maardhi ku lauduru || sthimi ||